Územní plán obce Břehy

Návrh změny č. 2 územního plánu Obce Břehy – 2017/2018

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 12/2007 – 08/2016
Příloha zprávy – Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Břehy

Návrh pro společné jednání (veřejná vyhláška MěÚ Přelouč)

Grafická část

Změna č. 1 územního plánu Obce Břehy – říjen 2014

Zhotovitel: Ing. arch. Pavel Tománek (A – PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, Pardubice)

Vydání změny č. 1 územního plánu – veřejná vyhláška
Změna č. 1 ÚP Břehy – čistopis
Výkres základního členění území
– označena území změn
Hlavní výkres – označeny konkrétní změny + území změn funkčního využití + vymezení nad/regionálního územního systému ekologické stability dle zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Koordinační výkres
– stávající územní plán se zakreslením změn (zajímavý je plán stezky pro pěší a cyklisty vyznačený červenými dvojkolečky)
Výkres předpokládaných záborů zemědělského a půdního fondu – vyznačena i záplavová území
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – vyznačen regionální biokoridor a regionální biocentrum
Výkres koncepce technické infrastruktury – vyznačená území změn + vyznačení vodovodu a kanalizace Na Novině
Výkres širších vztahů
– celé katastrální území

 

Upravený návrh změny č. 1 územního plánu Obce Břehy – srpen 2014

Zhotovitel: Ing. arch. Pavel Tománek (A – PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, Pardubice)

Změna č. 1 ÚP Břehy – upravený návrh – textová část
Výkres základního členění území
– označena území změn
Hlavní výkres
– označeny konkrétní změny + území změn funkčního využití + vymezení nad/regionálního územního systému ekologické stability dle zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Koordinační výkres
– stávající územní plán se zakreslením změn (zajímavý je plán stezky pro pěší a cyklisty vyznačený červenými dvojkolečky)
Výkres předpokládaných záborů zemědělského a půdního fondu
– vyznačena i záplavová území
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – vyznačen regionální biokoridor a regionální biocentrum
Výkres koncepce technické infrastruktury – vyznačená území změn + vyznačení vodovodu a kanalizace Na Novině
Výkres širších vztahů
– celé katastrální území

 

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Obce Břehy – prosinec 2013

Zpracoval: Zdeněk Zakl (Chvaletice) a Ing. Petr Morávek
Spolupracoval: Ing. arch. Pavel Tománek

Veřejná vyhláška_Projednání_návrhu_zadání_změny č. 1_ÚP_Břehy_čj_439-13 (pdf)
Návrh_změny č. 1_ÚP_Břehy (doc)
Návrh_změny č. 1_ÚP Břehy (pdf) – grafické zpracování

Změna č. 1 ÚP Břehy – návrh – textová část
Z1 – Hlavní výkres
Z1 – Výkres základního členění území
Z1 – Výkres předpokládaných záborů ZPF
Z1 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Z1 – Koordinační výkres
Z1 – Výkres koncepce technické infrastruktury
Z1 – Výkres širších vztahů

 

Návrh územního plánu – březen 2007

Schválen 28. 11. 2007

Zpracovali:

urb. a arch. část: Ing. arch. P. Tománek
vodohosp. část: převzato
elektrorozvody: Ing. Koza, A. Liška
plynovody: převzato
ZPF: Ing. arch. P. Tománek
ÚSES: Ing. Baladová

Ke stažení:

inženýrské_sítě
koordinační_výkres
širší_vztahy
textová_část
ZPF