Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 5/2022

o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 1. 6. 2022 usnesením č. 16 e) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a cíl

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci.

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, pokojné bydlení a klidný odpočinek.

Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

1) Každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků stanovených zákonem v době od 6. do 10. hodiny a v době od 17. do 22. hodiny veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů, stavebních strojů, apod.

2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:

a) řešení mimořádných situací způsobených přírodními vlivy (jako jsou např. kalamitní stavy, odstranění spadlých dřevin z komunikací apod.),
b) zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a dopravní obslužnosti.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 6. 2022.
Datum a čas zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 2. 6. 2022 12:38 .