Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 7/2022

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 15. 12. 2022 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Břehy.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí.

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),
d) Sklo barevné a čiré (dále také jen „sklo“),
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Textil
j) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu

1) Papír, plasty a biologické odpady rostlinného původu se soustřeďují do typizovaných zvláštních sběrných nádob, kterými jsou v rámci systému door-to-door nádoby o objemu 120 l, 240 l, 660 l nebo 1100 l.

2) Sběrné nádoby v rámci door-to-door systému jsou umístěny na přechodných stanovištích u jednotlivých nemovitostí.

3) Odpad papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu se dále soustřeďují na sběrných místech do zvláštních sběrných nádob: velkoobjemových kontejnerů a typizovaných nádob.

4) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) vedle prodejny potravin č.p. 224 na papír, plasty, jedlé oleje, kovy, sklo barevné a čiré,
b) za knihovnou v č.p. 192 na papír, plasty, sklo barevné a čiré a textil,
c) u Technických služeb obce Břehy na papír, plasty, sklo, objemný odpad, kovy a biologický odpad rostlinného původu.

5) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva zelená nebo hnědá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá (nápojové kartony se ukládají ve stejných žlutých kontejnerech s oranžovou nálepkou),
d) Sklo, čiré – barva bílá a barevné – barva zelená,
e) Kovy, barva šedá,
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá s nápisem Tuky,
g) Textil, barva bílá s nápisem Textil.

6) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

7) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu3

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6 a 7.

Čl. 5
Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

2) Objemný odpad je možné předávat také na sběrném místě u Technických služeb obce Břehy do kontejneru a to pouze za přítomnosti obsluhy. Informace o přítomnosti obsluhy jsou dostupné na Technických službách obce Břehy, ulice Ke Hřišti.

3) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6 a 7.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6 a 7.

3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební a demoliční odpad lze předávat pouze zákonem stanoveným způsobem.

4) Místem předávání je sběrné místo u Technických služeb obce Břehy do kontejneru a to pouze za přítomnosti obsluhy. Informace o přítomnosti obsluhy jsou dostupné na Technických službách obce Břehy, ulice Ke Hřišti.

3) Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určených místech při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 100 kg. Celková maximální hmotnost obcí přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 500 kg/osobu/rok.

Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení.

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na sběrném místě u Technických služeb obce Břehy

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ze dne 15. 12. 2021.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2023

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta
 
Ing. Petr Morávek
místostarosta
 
Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 12. 2022.
Datum a čas zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 16. 12. 2022 12:41