Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2012

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2011 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 
Zákaz provozování

Na celém území obce se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e)g)i)l)m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

Čl. 2 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 27. 6. 2012.

 

Ing. Pavel Jirava
místostarosta

 

Ing. Petr Morávek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 6. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: neuvedeno