Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2022

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 1. 6. 2022 usnesením č. 16 c) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a cíl

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, pokojné bydlení a klidný odpočinek.

Čl. 2
Používání zábavní pyrotechniky

1) Používání zábavní pyrotechniky1 na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce Břehy je zakázáno s výjimkami stanovenými v odst. 3.

2) Informace o rozsahu zastavěného území obce Břehy jsou uvedeny v územním plánu obce Břehy, který je dostupný na webových stránkách obce: www.obecbrehy.cz.

3) Používání zábavní pyrotechniky je dovoleno:

a) ve dnech 30. dubna, 31. prosince a 1. ledna,
b) ve dnech konání tradiční akce Stadion Cup Břehy, která se koná jeden víkend v měsíci srpnu.

4) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst. 3 písm. b) tohoto článku této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 6. 2022.
Datum zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 2. 6. 2022 12:35.