Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

29. září 2019 odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se díl o těžbě štěrkopísku v Lohenicích.

10. dubna 2019 vyšel v Pardubickém deníku článek „Proti těžbě budeme bojovat, říká starostka Přelouče Irena Burešová

8. listopadu 2018 vydalo Město Přelouč informaci, že dokumentace vlivů záměru těžby na životní prostředí byla vrácena k dopracování.

Ve středu 17. října 2018 obec Břehy odeslala na MŽP nesouhlasné stanovisko s 597 podpisy. Díky všem za spolupráci!!

Do úterý 16. října do 17 hodin bude možné nesouhlas s těžbou podepsat i na OÚ ve Břehách. Přikládáme jeho znění:

My níže podepsaní občané dotčených obcí nesouhlasíme se záměrem společnosti České štěrkopísky spol. s r. o. se Stanovením dobývacího prostoru Lohenice IV a s následnou těžbou štěrkopísků v I. etapě.

Nesouhlasíme zejména z těchto důvodů:

 1. V dokumentaci chybí podrobný hydrologický průzkum, je možný negativní dopad na podzemní vody, nárůst odparu z povrchových vod.
 2. Změna lokálního klimatu z důvodu masivního odlesnění velkých ploch.
 3. Pokles ceny nemovitostí v celé dotčené lokalitě dobývacího prostoru.
 4. Nárůst nehodovosti díky nevyhovujícím komunikacím pro nákladní dopravu, nevyhovující dopravní napojení.
 5. Ztráta přirozené ochrany před větrem kvůli odlesnění.
 6. Ztráta jediné evakuační cesty z Lohenic při povodních.
 7. Ztráta klidu díky hlukové zátěži ať již z vlastní těžby, tak z nárůstu nákladní dopravy.
 8. Prachové zatížení oblasti díky manipulaci s vytěženým štěrkopískem a jeho následnou dopravou.
 9. Zpracování biologického posouzení je nekompletní a neobsahuje zdaleka všechny, zejména pak chráněné živočichy, rostliny a biokoridory.
 10. Nevratný zásah do krajinného rázu obrovského rozsahu odstraněním souvislého lesního porostu.

Vyzýváme tímto všechny občany Břehů i ostatní dotčené osoby, aby sami za sebe poslali na Ministerstvo životního prostředí svoje vlastní námitky proti těžbě. Přikládáme zde proto dokument, do kterého stačí dopsat svoje nacionále a vlastní text, podepsat a nejlépe doporučeně poslat na MŽP, a to nejpozději ve středu 17. října ráno, aby do pátku došel.

Přikládáme i seznam dalších negativních dopadů těžby pro inspiraci vlastních formulací nesouhlasných stanovisek, který nám můžete pomoci rozšiřovat:

 • zvýšená doprava – pro představu to může být 1 nákladní auto každých 5 minut
 • prašnost
 • zvýšení nehodovosti
 • ničení obecních i krajských komunikací
 • se zánikem lesa a vlastně veškeré vegetace zmizí z oblasti všechna zvířata
 • zvýšení hluku nejen z projíždějících aut, ale i ze samotné těžby, která by mohla probíhat nepřetržitě 24 h denně a bude mít negativní dopad jak na všechny obyvatele, tak na hospodářská zvířata
 • zánik turistických tras i cyklostezek sloužících
 • znehodnocení systému vodních toků vč. bezprostředně ohroženého Neratovického potoka
 • ohrožení Opatovického kanálu
 • úbytek (ztráta) vody ve studních
 • zánik klidových a relaxačních lesních míst
 • zničení rázu vesnice
 • výrazné omezení činnosti mysliveckého spolku
 • změna lokálního klimatu
 • hranice dobývacího prostoru je v těsném sousedství lohenických domů

V pátek 12. října 2018 od 18 hodin se v restauraci Cikánka ve Břehách uskuteční informační schůzka s občany k záměru obnovy těžby štěrkopísku v Lohenicích. Bude zde možné podepsat vyjádření nesouhlasu s obnovením těžby.

Další možnost podpisu nesouhlasného stanoviska občanů je na Městském úřadu Přelouč na Sekretariátu starostky ve III. patře do úterý 16. 10. do 14 hodin. V pondělí a ve středu lze listinu podepsat od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek a v pátek pak od 8 do 14 hodin.

Veřejnost může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Pardubického kraje, což je do 21. 10. 2018!!!

Na úřední desce Pardubického kraje (Odbor životního prostředí a zemědělství) byl dokument zveřejněn 21. 9. 2018 (Číslo dokumentu: 2437-18).

Pokusili jsme se zde přehledně shromáždit veškeré dostupné informace o této problematice.

Nejzákladnější nastínění situace Vám nabízí článek zveřejněný dnes (10. 10. 2018) v Pardubickém deníku, kde se mj. dozvíte informaci, že zhruba polovinu celého plánovaného dobývacího prostoru již v minulosti vykoupila firma se zajímavým názvem – Nová obora Buňkov, a. s., která podle obchodního rejstříku sídlí na stejné adrese jako firma České štěrkopísky spol. s r.o., která o povolení těžby žádá a statutárním orgánem obou firem je jeden člověk.

Celý záměr je zveřejněn na webu CENIA.

Dále již nabízíme strohý seznam dokumentů:

MŽP – zveřejnění dokumentace
Dokumentace
Vlastnická mapa + legenda

Jednotlivé studie, jejichž závěry jsou součástí dokumentace:

Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje
Vyjádření Městského úřadu Přelouč
Vyjádření Města Přelouč – schválené 8. 10. 2018 Radou města