7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 1. června 2023 od 19 hodin bude v restauraci Na Křižovatce probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 • Příprava výběrového řízení na dodavatele stavby – Venkovní učebna ZŠ
 • Vítání občánků 2023 – informace
 • Schválení zástupců na VH VaK Pardubice a.s.
 • Schválení podání žádosti o dotaci – pneumatiky pro tatru 815 SDH
 • Schválení smlouvy o poskytnutí dotace POV 2023 č. OŽP2322192
 • Chodník Štěpánkova ulice etapa SO02 – komise
 • Zakoupení konvektomatu pro kuchyň ZŠ
 • Žádost Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ
 • Žádost č.j. 284/23
 • Výběrové řízení na traktor pro obec – dotace Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond
 • Posílení přípojky elektro – pro ZŠ

Vítání léta v ZŠ Břehy 2023

V neděli 28. května 2023 od 14 hodin bude v prostoru základní školy ve Břehách probíhat odpoledne plné zábavy, her a soutěží pro děti. Občerstvení zajištěno.

V 16 hodin vysoupí kapela ZUŠ Přelouč Buď fit!

Divadelní spolek Klicpera ve Břehách

V neděli 28. května 2023 od 17 hodin začne ve velkém sále restaurace Na Křižovatce divadelní představení Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme. Tuto komedii francouzského autora Erica Assouse přijede do Břehů zahrát divadelní spolek Klicpera z Chlumce nad Cidlinou.

Vstupné dobrovolné.

Při pěkném počasí je možnost, že se bude hrát venku před sokolovnou.

6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 25. dubna 2023 od 18 hodin se bude k restauraci Autokempu Buňkov konat šesté veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Na úvod jednání zde vystoupil Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., jehož firmě Med Pavlík architekti s.r.o. zadali majitelé luk na Žernově zpracování regulačního plánu Žernov. Jejich cílem je vznik zemědělské usedlosti pro chov koní v SZ části žernovské louky a zpracování regulačního plánu jim přikazuje Územní plán. Veřejné projednání návrhu regulačního plánu by se ve Břehách mělo uskutečnit v horizontu několika měsíců, i přesto chtěl architekt s plány seznámit břežáky a vyslechnout si případné připomínky ještě před dokončením návrhu.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2023, která řeší dofinancování voleb v hodnotě 500 Kč.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku o systému komunitního kompostování, která formálně definuje již zaběhlou praxi v nakládání s bio odpadem. Novějším bodem bude způsob nakládání s dřevním odpadem, kdy např. větve z hromady na hřišti má zpracovávat externí firma na štěpku.

OZ neschválilo příspěvek na domovní ČOV žádaný majitelem domu na Střídni. Naopak stejnému žadateli OZ schválilo záměr projednání a zajištění instalace dopravního zrcadla u výjezdu na hlavní silnici právě ze Střídně.

OZ schválilo darovací smlouvu s Elektrárnou Chvaletice a.s. na 150 tis. Kč určených na financování v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a ekologie.

OZ schválilo nové IT vybavení OÚ Břehy jednak kvůli již upgradovanému SW Gordic, jednak kvůli zabezpečení dat. Firma XANADU a.s. má tak dodat server či switch, a to včetně licence, instalace a vyladění celého systému za nabídkovou cenu 132.198 Kč bez DPH.

OZ schválilo smlouvu s firmou RPA Dotace, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci od MMR na podkroví MŠ za 34.000 Kč + 3 % z přiznané dotace, min. 150.000 Kč bez DPH. Celková cena rekonstrukce podkroví by se měla pohybovat kolem 6-7 mil. Kč, z čehož dotace by mohla být kolem 4-5 mil. Kč.

OZ schválilo smlouvu s firmou Deregio Tender, s.r.o. na administraci výběrových řízení a zajištění realizačního managementu pro projekt „Venkovní učebna ZŠ Břehy“ za 122 tis. Kč. V souvislosti s tím starosta také informoval, že obec na tento více než 10milionový projekt získala dotaci ve výši 5.188.256 Kč.

OZ schválilo pořízení stojanové vrtačky s frézou OPTIdrill DH 40 za 92.692 Kč bez DPH a mulčovače (příkopové sekačky) AGL 145 za 67.000 Kč pravděpodobně také bez DPH pro Technické služby.

Starosta informoval o jednání s odpůrci pumptrackové dráhy, kteří opět napsali nesouhlasný dopis. Informoval o další možnosti umístění dráhy v těsném sousedství asfaltového basketbalového hřiště tak, aby dráha na hřiště přímo navazovala a bude dále s odpůrci jednat.

Starosta informoval o průběhu oprav v Sokolovně. WC, sprcha, chodba a pracovní místnost, jejichž opravu prováděly TS za 165.627 Kč jsou hotové. Okna by měla být vyměněna v červenci. Na osvětlení obec získala dotaci od Pardubického kraje ve výši 50.000 Kč, která je podmíněna realizací do října 2023. Smlouvu OZ schválilo.

Starosta informoval o nesouhlasném stanovisku firmy Venor, s.r.o. s převodem pozemků v ulici Zemědělská schváleném na minulém zasedání. Obec Břehy, Katastrální úřad, ani SPÚ však o legitimitě rozhodnutí nemají pochyby.

OZ schválilo uzavření pojištění právní ochrany Obce Břehy, jejích zastupitelů a zaměstnanců s firmou D.A.S. za 21.560 Kč ročně.

OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje na kompletní opravu povrchu ulice Nerudova za 587.200 Kč bez DPH s realizací do konce června.

OZ schválilo novou smlouvu o spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. z důvodu změny zákona o obalech a nového zákona o odpadech. Firma provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu a Obec Břehy např. za vytříděný odpad v roce 2022 díky této smlouvě získala zpět 259.826 Kč. Za svoz všech odpadů v loňském roce obec zaplatila 1.702.149 Kč, takže po odečtení zmiňované “odměny” za třídění a poplatků uhrazených občany doplatila obec 892.819 Kč.

Zároveň OZ také schválilo pověření firmy SOP a.s. plněním obecní výkazní povinnosti vůči Eko-komu a dalších souvisejících činností.

Dovolím si zde malou odbočku k aktuálně zveřejněné statistice svezených odpadů z obce Břehy za rok 2022. Kromě poměru jednotlivých složek odpadu se zde můžeme dočíst například to, že v porovnání s rokem 2021 se díky zavedení svozu bioodpadu podařilo domácnostem ve Břehách snížit podíl této složky v komunálním odpadu z 29 na 17 %. Zní to sice jako pozitivní zpráva, ale na to, že máme každý hnědou popelnici hned vedle té černé přímo u svého domu, tak je 30 t bioodpadu v černých popelnicích pořád dost. Stejně tak by bylo potřeba lépe třídit hlavně sklo a plasty (vč. nápojových kartonů). Pokud nejsou dostatečnou motivací peníze (protože naše obec svoz odpadů štědře dotuje), tak se zkuste zajet podívat třeba do nedaleké Čáslavi, jak naše odpadky vytváří skutečně malebnou krajinu. Užijte si pohled na ten kopec s vědomím, že by mohl být méně než poloviční, kdyby všichni třídili zodpovědně a zkuste tuto nezodpovědnost vysvětlit lidem, kteří tam žijí.

 

V diskusi byla vznesena žádost o umístění dopravního zrcadla i k výjezdu z ulice Na Pískách.

Pan Morávek zde na závěr představil návrh přístavby šatny ZŠ.

Jaro v semínkovně Břehy

Semínkovna v Obecní knihovně ve Břehách s jarem opět ožívá. Do semínkového pořadače byla na výměnu doplněna semínka nových druhů bylinek, okrasných květin i zeleniny. Pro perspektivní fungování Semínkovny je však důležité, aby lidé nezapomínali do semínkového pořadače také nějaká semínka vracet. Při správném fungování by se tedy nemělo stát, že krabička bude zcela prázdná. Pokud přijdete do knihovny s dětmi, můžete si vyzkoušet semínkovou poznávačku nebo si poskládat životní koloběhy některých rostlin.

5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve čtvrtek 23. března 2023 bude v restauraci Autokempu Buňkov od 18 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo závěrečný účet a účetní závěrku Obce Břehy 2022. Obec loni hospodařila se ziskem 4.738.004 Kč. 

OZ schválilo účetní závěrku Základní školy Břehy, jejíž hospodaření skončilo taktéž kladným výsledkem, a to 12.238 Kč a bude přeúčtován do rezervního fondu.

OZ schválilo účetní závěrku Mateřské školy Břehy za rok 2022, jejíž zisk 25.882 Kč bude rozdělen do fondu odměn (15.000 Kč) a do rezervního fondu.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2023, která řeší vyúčtování voleb.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ u novostavby v ulici Pod Bílou hůrou. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena 15. 12. 2021.

OZ schválilo navýšení počtu zaměstnanců Obecního úřadu Břehy ze stávajících osmi na devět, neboť chce na toto místo přijmout zaměstnankyni z evidence Úřadu práce na veřejně prospěšné práce od června do října 2023. Na toto nově vytvořené místo zároveň obec žádá o podporu právě od ÚP. (V konečném usnesení sice v souvislosti s celkovým počtem zaměstnanců OÚ zazněla číslovka 8, ale podle všeho, co zde bylo řečeno se zdá, že to byla chyba a mělo zaznít číslo 9.)

OZ prodloužilo smlouvu s kronikářem Ing. Ladislavem Kulhánkem do roku 2026.

OZ schválilo kroniku obce Břehy za rok 2022. Jak zaznělo v pozdější diskusi, tato kronika je stejně jako všechny jeho předchozí kroniky plná nejen pravopisných chyb, ale i dalších nesmyslů, konkrétně v té poslední např. tvrzení, že “Válka na Ukrajině mimořádně zvedla ceny energií”. P. Jirava i Morávek se zaklínali osobním pohledem kronikáře, ale konkrétně u tohoto tvrzení pozná i dítě, že nejde o osobní pohled, ale o jednoduše ověřitelné lživé tvrzení. Starosta prý koncept kroniky vrátí k opravě pravopisných chyb, které našel a možná panu Kulhánkovi doporučí, ať se více soustředí na dění v obci. Jinými slovy strká hlavu do písku, protože vytýkání čehokoliv jiného než pravopisných chyb je podle slov pana Morávka “žinantní”.

OZ schválilo smlouvu se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném převodu pozemků 535/10 a 818/31 v ulici Zemědělská. Více viz 2. zasedání.

OZ schválilo dotaci Krajské knihovně Pardubice ve stejné výši jako loni, tedy 5 Kč za každého občana obce Břehy.

OZ schválilo dar na činnost v roce 2023 Sokolu Břehy ve výši 20.000 Kč.

OZ schválilo dar 5.000 Kč Domovu u fontány na zlepšení služeb pro klienty.

OZ schválilo dar 30.000 Kč SDH Břehy na uspořádání akcí Setkání hasičských přípravek a Břežský pohár, které se budou konat o víkendu 28.-30. 4.

OZ vzalo na vědomí úhradu členského příspěvku Obce Břehy Regionálnímu svazku obcí Bohdanečsko na rok 2023 ve výši 32.700 Kč.

OZ schválilo záměr výstavby pumptrackové dráhy pro kola, koloběžky, skateboardy i inline brusle a pověřilo starostu a místostarosty výběrem vhodné lokality a konkrétního provedení. Deklarovaným záměrem je vybudovat okruh tvořený certifikovanými betonovými bloky na asfaltovém podkladu o výměře zhruba 150 m2. Podnět pro stavbu dráhy podalo na OÚ 36 žáků ZŠ Břehy formou petice a i když 11 obyvatel z dotčených ulic Obránců míru a K Rybníku stejnou formou s výstavbou dráhy nesouhlasí, tak dalším argumentem pro výstavbu je kromě Územního plánu i dokument “Plán rozvoje sportu Obce Břehy 2022-2026” schválený dne 22. 11. 2022, kde je záměr vybudování pumptrackové dráhy výslovně zmíněno. Aby ale byla vyslyšena i tato nesouhlasná stanoviska, nebylo hned schváleno původně plánované místo u Technických služeb, ale pověření zastupitelé budou jednat i o dalších možných lokalitách. Zatím zde byly jako relevantní navrženy dvě, a to buď jen o několik metrů blíže k tenisovým kurtům, nebo na místě pravidelného pálení ohňů (Čarodějnice, Čertovský oheň). Tím by se pravděpodobně do jisté míry kontroverzní pálení větví zcela zrušilo. Zde bych navrhla jednak konečně posunout i druhou fotbalovou bránu a také více zapojit obecní štěpkovač, kdy by obec mohla štěpku za nějaký rozumný peníz občanům i prodávat. Byly zde návrhy i na další dvě místa, ale parkoviště u Cikánky je u silnice bez přechodu a daleko a plocha u dětského hřiště by byla problematická z hlediska Územního plánu.

Starosta informoval, že zhruba do měsíce by VaK v Nerudově ulici mohl začít instalovat uzávěry vody a snad na podzim by mohla SUS začít opravovat povrch.

OZ jednohlasně zamítlo zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace v ulici Pod Bílou hůrou, neboť nabídka za 254.487 Kč bez DPH je v porovnání s cenou samotné rekonstrukce, která se navíc bez projektu obejde, poměrně vysoká. OZ stanovilo komisi pro výběr zhotovitele oprav ve složení Jirava, Jirák, Morávek, Šanda, Toman.

OZ schválilo úpravu ceníku pronájmů sálů obce z roku 2019, kde bude navýšena náhrada za energie v topné sezóně ze 30 na 50 % nájmu a bude vypuštěn malý sál v restauraci Na Křižovatce, který je již dlouhodobě pronajatý provozovateli této restaurace.

OZ schválilo záměr pořídit lesní techniku v podobě malotraktoru s příslušenstvím za předpokládanou cenu 1,9 mil. Kč, a to v rámci výzvy Investiční úvěry v Lesnictví z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, potažmo z Ministerstva zemědělství. Zároveň OZ schválilo smlouvu s firmou ALNIO Group na zpracování dokumentace k žádosti o dotaci za nabídkovou cenu 155.000 Kč v případě, že dotaci získáme. V opačném případě může být cena vzhledem k množství podmíněných složek odlišná, předpokládám, že nižší. Dotace by měla pokrýt 50 % nákladů na pořízení malotraktoru a zbytek bude hradit obec formou úvěru se splatností 2-10 let.

OZ schválilo žádost organizačního týmu Run Labe Run o umístění stanoviště tohoto štafetového závodu na parkovišti mezi Cikánkou a mlýnem.

OZ zamítlo žádost Linky bezpečí o finanční dar.

OZ zamítlo možnost partnerské zahraniční spolupráce s některou z obcí na Zakarpatí, kterou nabídl zprostředkovat Pardubický kraj jako partnerský region této ukrajinské oblasti.

OZ schválilo záměr pořízení defibrilátoru vč. vyhřívané skříňky na PIN i proškolení vybraných osob z dotace Pardubického kraje. Vzhledem k časté velké koncentraci lidí v kempu a na hřišti se jeví nejlogičtější jeho umístění na sokolovně nebo např. recepci kempu.

OZ schválilo nabídku firmy Svět oken na kompletní výměnu oken a dveří (pravděpodobně jde jen o ty dvoukřídlé vedoucí přímo do tělocvičny) v sokolovně za cenu 192.716 Kč bez DPH. Jde o bílá standardní fixní okna včetně parapetů a žaluzií na západní straně, otevíravá budou pouze dvě proti sobě. Žaluzie na východní straně nebyly součástí poptávky a budou ještě doobjednány.

Technické služby v sokolovně v těchto dnech dokončují práce na pánských toaletách, opravily část kanalizace v restauraci Na Křižovatce, vymalovaly ve mlýně.

Obec již má stavební povolení na venkovní učebnu u ZŠ.

Dále jsme byli informováni o neformálním příslibu hejtmana Pardubického kraje, že zhruba za 2 roky by mohla SUS začít s opravami silnice na Strašov. V současné době totiž bude opravovat silnici mezi Břehy a Rohovládovou Bělou, která by pak měla sloužit jako přivaděč na dálnici. Teprve ale po opravě silnice na Strašov bude tato osazena značkami omezujícími provoz těžké dopravy nad 12 tun.

Paintballový příměstský tábor na Buňkově

V týdnu od 17. do 21. července 2023 bude ve Břehách probíhat příměstský tábor, na kterém si děti od 10 let vyzkouší nejen samotný paintball, ale i lukostřelbu či střelbu z kuše a jiné aktivity zaměřené na fyzickou kondici jako paddleboardy či kolektivní hry.

Program bude denně od 8 do 16 hodin. V ceně 2.900 Kč jsou zahrnuty obědy a celodenní občerstvení.

Výstava fotografií Vincenta Fikara ve mlýně na Výrově

V sobotu 4. března 2023 v 16 hodin bude vernisáží zahájena výstava fotografií Vincenta Fikara. Ve výrovském mlýně ve Břehách bude výstava s názvem „Klid“ otevřena až do 30. května 2023.

Otevřeno bude pravidelně ve čtvrtky 8 – 11 h. a v jiné dny po telefonické dohodě na čísle 608 859 246.

V sobotu 18. března otevřeno 13-16 h.

4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 31. ledna 2023 od 19 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.
 
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2022.
 • OZ schválilo upravený návrh smlouvy na propachtování kanalizace, která musela být oproti minulému zasedání doplněna o chybějící položky. Záměr bude tedy znovu zveřejněn ve správném znění.
 • OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o na p.č. 124/1, kvůli přípojce plynu k rodinnému domu.
 • OZ schválilo záměr obce pronajmout malý sál s barem a kamny v č.p. 11 na základě žádosti současného nájemce restaurace Na Křižovatce na dobu určitou.
 • OZ z 5 nabídek schválilo nabídku firmy Eltodo a.s. na kompletní přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu 4 fotovoltaických elektráren na budovách obce za cenu 175.400 Kč vč. DPH.
 • OZ schválilo dar 40.000 Kč spolku Nezlomeni na soustředění se závěrečným turnajem, které proběhne od 19. do 27. 8. 2023 v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo dar 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Břehy na pokrytí ztráty z nenavyšování členských příspěvků pro děti, oficiálně na činnost mládeže.
 • OZ schválilo odměny zastupitelů po novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. účinné od 1. 1. 2023.
 • Starosta informoval o uznání víceprací firmy RPA Dotace, s.r.o. kvůli nutnosti opětovného podání žádosti o dotaci na venkovní učebnu ZŠ, i když toto bylo způsobeno aktualizací výzvy ze strany MMR, která proběhla již po prvním podání žádosti. Na částce za vícepráce se obec s firmou teprve dohodne.
 • OZ schválilo revizi kupní smlouvy na betonové silážní jámy (žlaby) od ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice spočívající ve vypuštění problematické parcely č. 504/2 z kupní smlouvy. Majitelky této parcely pravděpodobně měly o žlaby také zájem. Obec se tímto chce vyhnout případným právním sporům.
 • OZ schválilo přípravu opravy elektroinstalace ve velkém sále restaurace Na Křižovatce.
 • OZ jednohlasně zamítlo žádost o dar dobročinné organizaci Zdravotní klaun.
 • OZ schválilo záměr opravy elektroinstalace a osvětlení v sokolovně. Zároveň OZ schválilo podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na tuto opravu. Starosta pro tuto žádost nechal zpracovat předpokládaný rozpočet, který počítá s částkou 124.223 Kč.
 • Starosta také informoval o dalších probíhajících i plánovaných pracích v sokolovně. Na WC muži jsou hotové hrubé zednické práce provedené Technickými službami (řešení zápachu z odpadu), nové obklady zde má provést Petr Žáček za zhruba 40 tis. Kč, neboť jediný ze všech oslovených řemeslníků může dříve než v létě. V plánu je také výměna oken za plastová. Pan Morávek navrhl, aby kromě dvou protilehlých otevíravých byly všechny fixní, a to především kvůli ceně. Již oslovil firmu Svět oken, která okna zaměří a na základě jejich nabídky bude obec poptávat i jiné firmy.
 • Starosta informoval o obdržených stížnostech na autobusy, které po poslední změně jízdních řádů nenavazují na vlakové spoje. Oslovil proto dopravního experta Ing. Matouše, který navrhl úpravy konkrétních autobusových spojů. Tento návrh starosta zašle na odbor dopravy Pardubického kraje s požadavkem na zjednání nápravy.
 • Starosta informoval o problematickém řešení žádosti o kácení jírovců podél silnice na Sopřeč, kde právě Obec Břehy má v rukou konečné rozhodnutí. Problém je v tom, že dopravní inspektorát PČR i odbor dopravy MěÚ Přelouč dal stanovisko kladné kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky, zatímco odbor životního prostředí stejného úřadu dal stanovisko zamítavé. Pokud stromy nebudou pokáceny, Pardubický kraj nemůže tuto silnici řádně opravit, protože asfalt nelze u stromů dostatečně hluboko vyfrézovat a korunu hráze na Žernově nelze řádně zpevnit. Kvůli většímu zatížení této silnice nelze opravu povrchu provést stejně provizorně jako u silnice na Semín.
 • Na stížnost z řad občanů, že v obytné zóně Na Novině pravidelně několikrát denně jezdí nákladní auto autoškoly SOUz Chvaletice starosta přislíbil, že do školy přímo zavolá a situaci se pokusí vyřešit.
 • Pan Morávek informoval, že má být brzy zveřejněna dotační výzva z MMR, která by byla vhodná na pořízení objektu bývalé restaurace Cikánka a k její přestavbě na chráněné bydlení pro seniory.
 • Dále pan Morávek představil další svojí vizi: pokud se v budoucnu podaří udělat společenský taneční sál z haly u mlýna, pak by se z velkého sálu Na Křižovatce dal udělat opět sál divadelní a vrátit se tak k historické osvětové besedě. Toto využití sálu chce vyzkoušet již na jaře pozváním chlumeckého divadla.
 • Nakonec starosta informoval o množství různých akcí v knihovně a o plánované výstavě ve mlýně, tentokráte fotografií Vincenta Fikara. Vernisáž s autorským čtením má být 4. března 2023 a výstava bude trvat asi 2 měsíce.

2. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 22. listopadu 2022 od 18 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2022.

OZ schválilo smlouvu na věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 327/4 z důvodu rekonstrukce vedení.

OZ znovu (prvně na 24. zasedání) schválilo záměr směny nepotřebného obecního pozemku p.č. 379/66 (bývalá cesta prostředkem pole za haldou) za část 3 státních na sebe navazujících nezastavěných částí pozemků víceméně kopírujících cestu v ulici Zemědělská od brány až k lesu (p.č. 818/25, 535/4 a 818/23). Zbylá část navazujících pozemků (p.č. 535/10 a 818/31), které jsou již zastavěny komunikací mohou být na obec převedeny bezplatně. Opětovné schválení bylo nutné z důvodu přesnější formulace usnesení. Vyřízení této žádosti na Státním pozemkovém úřadu bude trvat pravděpodobně rok.

Číst celý článek ‘2. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva’ »

29. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 13. září 2022 od 19 hodin se bude v restauraci Autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2022.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2023, díky které nedojde k automatickému navýšení stávajícího koeficientu platného pro obec Břehy. Číst celý článek ‘29. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva’ »

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022 ve Břehách

Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8 do 14 hodin v sokolovně ve Břehách.

V případě, že v prvním kole senátních voleb nezíská jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proběhne druhé kolo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022 ve stejném časovém rozmezí.

V prvním kole volilo 438 voličů z celkových 856, což byla volební účast ve výši 51,17 %. 20 hlasů bylo neplatných.

Ve druhém kole volilo 195 voličů z celkových 856, což byla volební účast ve výši 22,78 %.

 

číslo příjmení, jméno, tituly věk volební strana
navrhující strana
politická příslušnost
povolání 1. kolo
hlasy
1. kolo
%
2. kolo
hlasy
2. kolo
%
1 Bušek Milan 60 NK
NK
BEZPP
OSVČ 11 2,63    
2 Charvát Martin Ing. 49 ANO
ANO
ANO
Primátor 126 30,14 76 38,97
3 Nosek Jaromír MUDr. 53 SPD
SPD
BEZPP
zástupce primáře ARO 73 17,46    
4 Horská Miluše Mgr. 63 KDU-ČSL+Nestran
KDU-ČSL
BEZPP
senátorka 163 38,99 119 61,02
5 Ninger Vladimír MUDr. Ph.D., MBA 58 ČSSD+Soukrom
ČSSD
ČSSD
lékař, manažer 17 4,06    
6 Pleva Svatopluk Ing. 58 BOS
BOS
BEZPP
inspektor bezpečnosti údržby letadel 28 6,69    

Další podrobnosti na volby.cz

Volby do zastupitelstva obce Břehy 2022

Volby do zastupitelstva obce Břehy se budou konat v pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8 do 14 hodin v sokolovně ve Břehách.
 
Z 859 voličů přišlo volit 508, což je volební účast ve výši 59,14 %. 2 hlasy byly neplatné
 

Kandidátní listiny

1. Břehy Břehům (leták)

pořadí jméno věk povolání počet hlasů
1. Marcel Novák 47 let letištní technik 67
2. Monika Nováková 49 let metrolog 58
3. Adéla Štěrbová 19 let student 21
4. Daniel Mládek 28 let šéfmontér 21
5. Kateřina Dočekalová 40 let kuchařka 23
6. Gabriela Mládková 24 let nezaměstnaná 22
7. Radka Štěrbová 47 let obsluha ČOV 21
8. Jaroslava Kmentová 69 let důchodce 25
9. Jitka Širillová 61 let vedoucí skladu 36

2. Pro rozvoj obce Břehy (leták)

pořadí jméno věk povolání počet hlasů
1. Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 47 let starosta (ODS) 384
2. JUDr. Pavel Krpata 48 let právník 345
3. Ing. Gabriela Fialková 47 let manažerka 248
4. Petr Jirák 38 let servisní technik 260
5. Vladimír Šanda 60 let podnikatel 323
6. Jitka Němcová 49 let účetní 261
7. Bc. Lukáš Vlk 29 let vedoucí obchodního oddělení 281
8. Mgr. Lucie Macháčková 45 let psycholog psychoterapeut 292
9. Jonáš Kučera 35 let vedoucí TS 239

3. Pro pokračování rozvoje obce Břehy (leták)

pořadí jméno věk povolání počet hlasů
1. Ing. Petr Morávek 68 let OSVČ, důchod 260
2. Ing. Pavel Erban 70 let technik, důchod 144
3. Jiří Kubát 59 let podnikatel 96
4. Marie Štarmanová 75 let zdravotní sestra, důchod 181
5. Helena Kupčíková 60 let administrativní pracovník školství 122
6. Tomáš Vančura 56 let podnikatel 82
7. Martin Šanda 50 let řidič, strojník jeřábu 134
8. Bc. Martin Stejskal, DiS. 27 let Policie ČR 139
9. Ing. Ondřej Kocourek 47 let technik 169

Simulátor hlasovacího lístku

Podrobné informace o metodice sčítání hlasů a rozdělování mandátů na webu Českého statistického úřadu.

Podrobnosti na www.volby.cz.

Květnové akce v knihovně Břehy

středa 4. května 2022

Čtenářská dílna pro starší žáky

 • série knih Naruto japonského spisovatele Kišimota
 • Deník maléo poseroutky

úterý 17. května 2022

Koncert ZUŠ Přelouč

 • housle, viola a klavír
 • zahrají žáci ZUŠ, ale i učitelky Křepelková a Přinesdomů

středa 25. května 2022

Čtenářská dílna pro nejmenší

 • příběhy O mašince Tomášovi
 • překvapení

Motoorienťák Břehy

V sobotu 23. dubna 2022 ve 12 hodin odstartuje ve Veverkově ulici (u Křižovatky) závod motocyklů do 50 ccm, a ve čtyřech kategoriích (moped, babeta, fichtl a speciál). Závodit se bude za plného provozu, tedy každý jede na vlastní nebezpečí. Občerstvení zajištěno. Večer bude rocková zábava.

 

 

 

 

26. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov 26. zasedání obecního zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2021.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2021 a účetní závěrky ZŠ a MŠ Břehy včetně převedení zisku ZŠ ve výši 63.081,98 do rezervního fondu.
 • OZ schválilo smlouvu na věcné břemeno s ČEZ z důvodu výměny sloupu el. vedení a rozhlasu v ul. Zemědělská.
 • OZ schválilo smlouvu na věcné břemeno s ČEZ na novou přípojku pro RD v ul. Dlouhá.
 • OZ schválilo nájemní smlouvu mezi ZŠ Břehy a nájemcem reklamního poutače na pozemku ZŠ.
 • OZ schválilo dar 5.000 Kč Domovu u Fontány i přes nesouhlas G. Fialkové.
 • OZ schválilo dotaci ve výši 5 Kč/obyvatele, celkem 5.255 Kč Krajské knihovně Pardubice.
 • OZ neschválilo dar v navrhované výši 5.000 Kč Lince bezpečí i přes souhlas J. Kubáta.
 • OZ neschválilo dar v navrhované výši 5.000 Kč Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR.
 • OZ schválilo záměr koupit pozemky pod komunikací v ulici K Rybníku za cenu podle posledního znaleckého posudku, tedy 290 Kč/m2.
 • OZ schválilo půjčku Autokempu Buňkov ve výši 895.400 Kč na pořízení dvou zánovních mobilheimů Duo Chalet dovezených z Německa. Bude tedy nutné předělat přípojky podle českých standardů. Půjčka bude úročena 4 % p.a. a splatná ve 4 ročních splátkách.
 • OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou MID architekti s.r.o. (bývalý PD Servis Pardubice s.r.o.) na pořízení projektové dokumentace pro Venkovní učebnu ZŠ Břehy za 309.760 Kč vč. DPH.
 • OZ schválilo prodej několika pozemků jejich uživatelům za cenu dle posledního znaleckého posudku – 290 Kč/m2. Jde opět o narovnání restů z minulosti.
 • OZ schválilo dar ve výši 25.000 Kč a 15.000 Kč na 10. ročník setkání hasičských přípravek a na další soutěže a činnost SDH Břehy.
 • Starosta informoval, že restaurace Cikánka je již prodána.
 • Starosta informoval o nutnosti opravy povrchu silnice Nerudova v délce západního bloku. Nejdříve je nutné zrevidovat stav vodovodu a kanalizace, pak se bude moci rozhodnout, zda opravit jen konkrétní trhliny nebo celý povrch.
 • V sobotu 17. září 2022 bude Základní kynologická organizace Přelouč organizovat na hřišti ve Břehách psí závody Dog puller.
 • OZ schválilo záměr nákupu vybavení výstavního sálu ve mlýně v maximální hodnotě 70.000 Kč. Má jít o elektronické piano, bezdrátové mikrofony, power mix, zesilovač, 2 reprobedny. Dále se má pořídit projektor, stůl, židle či mokrý vysavač. V tomto sále bude od 21. května 2022 otevřena výstava J. Jiravové a J. Skaly s dobrovolným vstupným.
 • OZ schválilo dar ve výši 4.000 Kč pro Moped klub Břehy na ceny Motoorienťáku, který se bude konat v sobotu 23. dubna 2022.

Další informace již v rámci diskuse:

 • Starosta informoval o probíhajících opravách bývalé knihovny, ze které bude hasičská klubovna. Na izolaci, sádrokartonu, omítkách, kuchyňském koutku a dalších vnitřních stavebních úpravách pracuje momentálně pan Vosáhlo za dohodnutou cenu 184.625 Kč. Nevyhovující elektroinstalace vyměnil pan Danihelka. Okna a dveře v celé budově č. 101 vymění firma Sulko za 269.544 Kč. Vyvložkování 3 komínů provedl pan Křinka za 93.000 Kč.
 • Starosta informoval, že aplikace Česká obec bude nahrazena aplikací Munipolis (Mobilní rozhlas).
 • Plán akcí:
  • 30. 4. 2022 – Čarodějnice – od 17:30 vyjde průvod od MŠ, na hřišti oheň, buřty, soutěže pro děti
  • 4. 5. 2022 – přednáška o požární bezpečnosti v rámci středečních setkávání v restauraci ATC Buňkov
  • 7. 5. 2022 – autobusový zájezd na zámky Častolovice a Kostelec – nutná rezervace na OÚ
  • 4. 6. 2022 – nový termín soutěže Silák Břehů 2021

Semínkovna v Břežské knihovně

Komunitní centrum Břehy – Obecní veřejná knihovna otevře od úterý 1. března 2022 ve svých prostorách Semínkovnu.

Tato iniciativa vznikla v České republice v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení. Semínkovna je krabička s pořadačem, kde si můžete zdarma vzít sáčky se semínky pro vlastní potřebu a do ní také svá semínka (nejlépe vlastní, ale není podmínkou) vkládat pro ostatní. Ze zapůjčených semínek vypěstujete rostliny a ty nejlepší ponecháte na sklizeň semínek. Pokud se semenaření nezadaří, nic se neděje. Přebytek semínek přinesete opět do Semínkovny.

Sáčky s malým množstvím semínek by měly být označeny názvem rostliny/odrůdy a rokem a místem sběru. Udělejte radost sobě a ostatním a přineste do knihovny semínka zeleniny, bylinek a okrasných květin. Semínkovna bude otevřena každý všední den v rámci otvíracích hodin knihovny.

Více informací o semenaření včetně mapy všech Semínkoven v České republice naleznete na www.seminkovny.com.

24. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve čtvrtek 10. února 2022 od 18 hodin se bude ve mlýně na Výrově konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zpráva o tomto zasedání a jeho program nebyly řádně zveřejněny 2.2., jak je na webu uvedeno.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2021.

OZ doporučilo dopracování studie proveditelnosti na revitalizaci veřejných prostranství Ing. arch. Janem Auerbachem s požadavkem na zachování objezdu kolem ostrůvku s lipami před bývalou restaurací Na Křižovatce. Tato studie bude podkladem pro pořízení projektové dokumentace k získání stavebního povolení. Obec chce na tyto dvě akce (Veverkova náves a hasičská nádrž) žádat o dotace.

OZ schválilo změnu č. 3 Územního plánu obce Břehy formou opatření obecné povahy č. 1/2022. Změna se týká především funkčního využití pozemků v oblasti bývalého areálu zemědělského družstva z výrobní na obytnou venkovskou. Jsou zde ale zapracovány i další změny vyplývající z aktuálního stavu. Kompletní dokumentace viz Územní plán na Brehy.eu.

Na základě dalšího přijatého podnětu na změnu Územního plánu obce Břehy se OZ usneslo na tom, že všechny takové návrhy bude do konce roku 2022 shromažďovat a případné kroky k provedení navrhovaných změn bude řešit v roce 2023. Zmiňovaný první návrh na změnu ÚP se týká p.č. 386/32 přiléhající ke kulturní památce Opatovický kanál, na kterém chce žadatel stavět. Číst celý článek ‘24. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva’ »

Fotosoutěž knihovny ve Břehách

Břežská knihovna u příležitosti svého znovuotevření ve zrekonstruovaných prostorách č.p. 192 vyhlásila fotografickou soutěž „Vyfoť obec Břehy„. Nejlepší fotografie budou celý rok v knihovně vystaveny.

Fotografie můžete posílat do konce února 2022 na email knihovna@obecbrehy.cz.

23. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 15. prosince 2021 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočet Obce Břehy na rok 2022
 2. Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2022, Rozpočet Základní školy Břehy na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ 2023-2024
 3. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2021, zrušovací
 4. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2021, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 5. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 5/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 8. Prodej části pozemku p.č. 853/1 v k.ú. Břehy o velikosti 39 m2 dle geometrického plánu č. 774-9/2021 Ing. Petra Andrýse.
 9. Žádost č.j. 692/21 o pronájem části pozemku p.č. 390/8 v k.ú.Břehy
 10. Dodatek č. 1/2022 smlouvy č. 09/02 s SOP a.s. Přelouč.
 11. Schválení podání žádosti o dotaci z POV Pard. kraje 2022
 12. Schválení podání žádosti o dotaci na dopravní automobil – Dotační program-podpora jednotek SDH obci 2021-2024
 13. Schválení nové pojistné smlouvy majetku obce a odpovědnosti u Generali ČP dle nabídky č. 4583584481 (majetek, živly, odpovědnost, stroje)
 14. Nákup přívěsného vozíku Agados Handy 3.
 15. Nákup kontejneru 4500*2500*600 dle nabídky 12s/129/2001
 16. Žádost č.j. 728/21 – snížení nájmu za rok 2021 z důvodů uzavření restaurace.
 17. Memorandum proti těžbě – Dobývací prostor Lohenice IV
 18. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IV 12 2023000/VB/01
 19. Žádost o uzavření smlouvy o VB č. IV-12-2020692/VB1
 20. Nabídka na vložkování komínů v č.p. 101 – kominictví Křinka
 21. Pořízení kalendáře obce 2022

Plechovky do plastů

S novým – individuálním – systémem třídění a svozu odpadů ve Břehách přibyla pro Břežáky i jedna novinka.

Do žlutých nádob, které máme u domu, lze (narozdíl od žlutých kontejnerů) vhazovat i sešlápnuté plechovky od nápojů (např. od piva, energy drinků či limonád). Jde ale opravdu jen o tyto konkrétní plechovky. Nelze sem házet žádné konzervy či jiné kovy!

SOP k této novince vydal leták.

22. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 27. října 2021 od 18 hodin bude v restauraci autokempu Buňkov probíhat 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 • Rozpočtové opatření č. 5/2021
 • Žádost o dotaci na „halu u mlýna“ – MMR
 • Vybudování chodníku v areálu ZŠ
 • Žádost Sport Břehy z.s. č.j. 637/21
 • Opravy dopravního značení v obci
 • Žádost č.j. 643/21
 • Informace o zaváděném systému door-to – door, dodatek smlouvy s SOP a.s.
 • Stanovisko k OOP č.j. MUPC 18150/2021 – značení na mostu přes Labe
 • Autokemp Buňkov s.r.o. – schválení investice dle čl. II odst.9 pachtovní smlouvy.
 • Změna způsobu vytápění – č.p. 101

Volby do Poslanecké sněmovny 2021 ve Břehách

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin v budově sokolovny ve Břehách.
 
Volební účast ve Břehách byla rekordních 72,89 %. K volbám přišlo 613 z 841 voličů. Dva hlasy byly neplatné.

Číst celý článek ‘Volby do Poslanecké sněmovny 2021 ve Břehách’ »

21. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

 Ve čtvrtek 9. září 2021 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/21
 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-15-2013518/VB/01 – ČEZ Distribuce a.s.
 3. Smlouva s f. Calypso Group na vybudování multifunkčního hřiště
 4. Pořízení měřiče rychlosti – ke vjezdu do obce
 5. Žádost charity č.j. 464/21
 6. Žádost Moped klub Břehy č.j. 531/21
 7. Žádost č.j. 533/21 – p. Reichman
 8. Veřejná prostranství a studie jejich využítí – pořízení studie a podkladů pro dotace
 9. Pořízení informační tabule a skládacích map – „tzv. malované mapy“
 10. Schválení další etapy rekonstrukce chodníků v obci dle projektu PD Servis Pardubice
 11. Pořízení projektové dokumentace pro přestavbu podkroví mateřské školky
 12. Pořízení projektové dokumentace pro stavbu venkovní učebny ZŠ

Stručná zpráva z jednání

Číst celý článek ‘21. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva’ »

Nábor do oddílu vodních sportů na Buňkově

V sobotu 26. června 2021 mezi 10. a 12. hodinou proběhne na pláži rybníka Buňkov nábor dospělých a mládeže od 9 let do oddílu vodních sportů pod TJ Sokol Břehy.

Všichni zájemci se zde budou moci seznámit s ovládáním lodí a hned si vše i zkusit.

Bližší informace u vedoucího PaedDr. Miroslava Přinesdomů na tel. 608 957 789 nebo na mailu veslovani44@seznam.cz.

 

20. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 23. června 2021 od 19 hodin se sejde zastupitelstvo obce Břehy k veřejnému zasedání po delší době opět v restauraci Autokempu Buňkov.

Zveřejněný program:

 • Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o. – svolává jednatelka paní Lucie Jelínková.
 • Oprava podlahy v ZŠ.
 • Nové osvětlení a elektroinstalace v ZŠ – třetí etapa
 • Pořízení úpravny vody do MŠ
 • Podání žádosti o dotaci – Národní sportovní agentura
 • Žádost č.j. 321/21 – pozemek
 • Žádost č.j. 343/21 – pozemek
 • Žádost č.j. 348/21 o podporu Diakonie

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2020, dále účetní závěrku Základní školy Břehy a Mateřské školy Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Břehy na 25.000 Kč do fondu odměn a 21.959,71 Kč do rezervního fondu.
  Hospodářský výsledek ZŠ byl nulový.
 • OZ schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-2007580/SIS/011 (ul. Pod Lipami); IE-12-2007580/VB/037 (Na Křižovatce) a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021771/vb/01 (Pod Haldou).
 • OZ vzalo na vědomí architektonickou studii na přestavbu objektu “Na Pile u komína” na 7 malometrážních bytů jako podklad pro zadání zpracování projektové dokumentace.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek 4.000 Kč na poháry a ceny do tradičního Zemědělského poháru v mariáši. Termín konání zatím není stanoven.
 • OZ schválilo žádost o dotaci 20.000 Kč spolku Nezlomeni na letošní srpnové soustředění a turnaj ve stolním tenise v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo žádost o pořádání street basketbalového turnaje 17. července 2021.
 • OZ schválilo vyúčtování dotace na rozšíření knižního fondu z roku 2020 a zároveň novou veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 s Krajskou knihovnou, a to na shodnou částku 5.220 Kč.
 • I přes zamítavé stanovisko P. Jiráka a G. Fialkové zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek Domovu u fontány ve výši 5.000 Kč. Klienty domova jsou tři občané obce Břehy.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek ZŠ a Praktické škole Svítání ve výši 5.000 Kč na rekonstrukci budoucí budovy školy v Klášterní ulici v Pardubicích. Jejich klienty je několik dětí ze Břehů.
 • Z důvodu více žádostí o narovnání vlastnických práv k obecním soukromě užívaným pozemkům OZ pověřilo starostu zajištěním nového znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za tato rezidua z minulosti.
 • OZ schválilo žádost p. Panchártka o odkup části pozemku za jeho plotem.
 • OZ neschválilo žádost manželů Jedličkových o odkoupení části pozemku v jejich sousedství.
 • OZ schválilo žádost pí Vrátníkové o odkup pozemku za jejím plotem.
 • OZ schválilo žádost manželů Smolíkových o odkup části pozemku za jejich plotem.
 • Žádost pana Machače o odpuštění poplatků za svoz TKO za osoby žijící v zahraničí spadá do přenesené působnosti obce, proto nerozhodlo zastupitelstvo, ale věc bude řešit obecní úřad podle zákona o místních poplatcích.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2020.
 • OZ schválilo smlouvu na umístění Z-boxu – “balíkomat” Zásilkovny u obchodu s potravinami.
 • OZ schválilo podání žádosti o dotaci na auto pro JSDH Břehy od MVČR jako náhradu za stávající Ford z roku 2006. Výše dotace je 450 tis. Kč. Auto v hodnotě 1.150 tis. Kč by bylo možné zároveň dotovat i z další dotace vypsané Pardubickým krajem, a to ve výši asi 300 tis. Kč.
 • OZ schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Systém door-to-door pro separaci a oddělený sběr odpadů v obci Břehy“ a určilo komisi pro výběr dodavatele sběrných nádob ve složení Jirava, Fialková, Jirák, Morávek.
 • OZ schválilo pořízení regulačního plánu v lokalitě „Žernov“, zástupcem obce pro jednání stanovilo starostu, pořizovatelem regulačního plánu Ing. Kamilu Zárubovou (MěÚ Přelouč) a stanovilo, že náklady bude hradit investor.
 • OZ schválilo vložení vymezené infrastruktury v hodnotě 8.093.330 Kč do základního jmění akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Obec za tento vklad získá 5.250 ks akcií společnosti.
 • OZ schválilo koupi nákladního auta AVIA D120 z r. 2014 pro technické služby za 650.000 Kč bez DPH. Auto má teleskopickou nástavbu na nakládání kontejnerů.
 • OZ schválilo nájemní smlouvu na pozemek pro letní kino na 3 roky. Nájemné je stanoveno na 2.000 Kč ročně.
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2021.
 • OZ pověřilo starostu řešením stížností na zápach v areálu bývalého JZD způsobovaného pravděpodobně vyplachováním zde prodávaných nádrží, a to s odborem životního prostředí MěÚ Přelouč.
 • OZ pověřilo starostu podáním žádosti o umístění dopravního značení znemožňujícího vjezd motorových vozidel na lesní cestu od ulice Lesní do Lohenic. Kvůli uzavřenému labskému mostu totiž tuto lesní cestu hojně využívají motoristé k cestě do Přelouče.

Nakonec starosta připomněl nepořádek na sběrných místech pro tříděný odpad, znečišťování chodníků psími výkaly, trestnost volného pohybu psů v lese a také nedodržování klidu o nedělích a státních svátcích.

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

V úterý 30. března 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

OZ schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci haly na mlýně na Ministerstvo financí firmou RPA za 15.000 Kč + DPH. V případě uznání dotace si budou nárokovat 2 % + DPH z uznatelných nákladů, min. 100 tis. Kč. Předpokládané investiční náklady činí 11,7 mil. Kč. Jde o druhou žádost o dotaci na stejný projekt. Ta první byla již podána na Ministerstvo pro místní rozvoj.

OZ schválilo záměr vypracování projektové dokumentace na vybudování bytových jednotek v domě na st.p. č. 539 (pila) a v podkroví č.p. 11 (křižovatka). Pro výběr dodavatelů byla stanovena komise ve složení P. Jirava, P. Morávek a P. Erban.

OZ schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Tománkem na změnu č. 3 Územního plánu obce Břehy zkráceným postupem a smlouvu s žadateli o tuto změnu o úhradě nákladů.

OZ schválilo záměr nákupu nákladního auta s hákem pro potřeby technických služeb (manipulace s kontejnery) a stanovilo výběrovou komisi ve složení P. Jirava, P. Šanda, J. Kučera a J. Kubát.

OZ schválilo pronajmout prostory bývalého obchodu v objektu Na Křižovatce podnikateli Martinu Štainerovi za 2.500 Kč/měsíc. Nájemce by zde provozoval showroom produktů Eco clean & shine a výdejní místo Zásilkovny, Balíkovny, Geis, DPD, PPL…
Na základě jednání starosty s nájemcem bude nutné vyřešit vytápění pronajímaného obchodu.

Starosta také informoval, že přišla nabídka od Zásilkovny zřídit v obci u obchodu s potravinami box pro příjem a výdej zásilek.

Starosta informoval o uzavírce labského mostu. Jeho oprava je naplánovaná od 6. dubna do 31. srpna 2021.
Pro chodce a cyklisty je stanovena objízdná trasa přes lávku u bývalé plovárny na Slavíkových ostrovech. Starosta místo této nevhodné trasy usiloval o přímou cestu vedle opravovaného mostu v podobě např. pontonového mostu nebo přívozu. Bohužel nic z toho není možné nebo je nedosažitelné.
Pro auta bude objízdná trasa vedena přes valský most. Má to ovšem dva háčky. Jednak v termínu od 1. srpna do 31. října 2021 je plánována II. etapa stavby kanalizace v Mělicích na úseku objízdné trasy, takže se objížďka protáhne kolem Buňkova i písníků přes křižovatku u Živanic. Druhak pro auta nad 7,5 t nebo vyšší než 3,2 m je valský most neprůjezdný, takže budou muset Labe překonávat v Pardubicích, nebo v Týnci nad Labem. Přes most v Řečanech nad Labem mohou jen auta do 10 t.
Autobusy budou samozřejmě jezdit přes Valy. Momentálně jsou na stole teprve návrhy jízdních řádů a zdá se, že jejich četnost nebude omezena a na vlaky by mohly navazovat za cenu dřívějšího odjezdu ze Břehů. Starosta navrhne i možnost zastávky ve Valech kvůli rozšíření možnosti přestupu na vlak. Pokud by ale z nějakého důvodu autobusová doprava nestačila, bude starosta jednat s firmou Šanda o možnosti zajištění další autobusové dopravy pro občany obce, která by pro ně byla zdarma.

Tady si ještě dovolím poznámku, která se na zasedání nezmiňovala. Od 6. dubna 2021 bude omezen i provoz na železniční trati nejen Kolín – Pardubice kvůli rekonstrukci pardubického nádraží. V nejbližších dnech by tedy měly vzniknout nejen nové autobusové, ale i vlakové jízdní řády pro toto období, které budou zveřejněny např. na portále www.idos.cz.

Ukliďme si Břehy

Letošní úklid bude nuceně individuální, proto nebudeme stanovovat jeden konkrétní termín, ale necháme zcela na Vás, dobrovolnících, kdy budete chtít vyrazit na procházku s odpadkovým pytlem. Na rohu Bahníkovy a Krátké ulice jsme pro Vás připravili „pytlomat“, ze kterého si můžete vzít jak jednorázový plastový pytel, tak i pevný na těžší kousky. Budeme rádi, když tento pytel s logem celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ zase vrátíte pro další použití. V pytlomatu najdete i letáky s veškerými potřebnými informacemi.

17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 12. února 2021 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace.
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 9/21 (p.č 390/67 v k.ú. Břehy).
 3. Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: IE-12-2007580 – investor ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 85/21.
 4. Kupní smlouva na pozemky p.č. 855/6 a 34/14 v k.ú. Břehy dle GP 758  25/2020
 5. Žádost č.j. 12/21 – konání závodu Překážkáč  
 6. Žádost č.j. 83/21 – pronájem prostor v č.p. 11
 7. Žádost č.j. 84/21 – pronájem hospody v č.p. 11
 8. Žádost č.j. 33/21 – snížení nájmu z důvodů uzavření restaurace
 9. Nový strategický plán obce od roku 2022 do 2026 – příprava
 10. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s SOP a.s. – návrh od svozové firmy
 11. Změna současné pracovní smlouvy zaměstnance TS
 12. Informace o plánované opravě mostu č. 333-003 Pardubickým krajem
 13. Založení SVJ v bytovém domě č.p. 107 – záměr
 14. Projektová příprava vodovodu a kanalizace – ulice Na Hrázi

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 18. prosince 2020 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočet Obce Břehy na rok 2021.
 2. Rozpočtový výhled Obce Břehy 2022-2026.
 3. Dodatek č. 1/2021 smlouvy 09/02 s SOP a.s. Přelouč.
 4. Věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. – smlouva o smlouvě budoucí IV-12-2020692/sobs vb/1 (naše č.j. 704/20).
 5. Informace – objednávka na zpracovaní žádosti o dotaci z MMR program 117D8210E u RRA PK (viz usnesení č. 11 z 15. jednání OZ).
 6. Inventury a plán inventur 2020.

15. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 18 hodin proběhne v sokolovně ve Břehách veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Zveřejněný program: 

1)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný GasNet, s.r.o. (lokalita Na pile).

2)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný ČEZ Distribuce a.s. (ul. Zemědělská).

3)    Smlouva na zpracování dokumentů a žádosti na dotaci „Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Obci Břehy“ č. SML Z M 20 792.

4)    Smlouva na organizaci výběrového řízení v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady – zavedení door-to-door systému v Obci Břehy“ č. Z-ZP-20 0097.

5)    Dodatky ke smlouvám  darovacím uzavřeným na základě usnesení ZO Břehy č. 9 z 11. zasedání, 11 z 11. zasedání a 11 z 10. zasedání.

6)    Smlouva o bezúplatném převodu vlast. práva k majetku č UZSVM/HPU/6542/2020-HPUM parcela p.č. 372 v k.ú. Břehy.

7)    Příprava rozpočtu obce na rok 2021 – informace.

Soutěž o největší dýni 2020

Vzhledem k tomu, že letos nelze uspořádat soutěž o největší dýni společně, bude tato akce přesunuta do virtuálního světa. Pokud jste vypěstovali dýni, vyfotografujte ji na váze (nebo alespoň k fotografii připište její hmotnost) a zašlete fotku na email brehy@obecbrehy.cz s předmětem zprávy „dýně“ (neopomeňte uvést i vaše jméno). Výsledky budou zveřejněny a vítězové odměněni.

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 15. října 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření 3/2020.
 • Žádost nájemce restaurace v autokempu o snížení nájemného v důsledku epidemie, kdy byla restaurace zavřená, byla odložena na příští zasedání, protože zatím nejsou jasné podmínky podpory ze strany státu.
 • OZ schválilo kupní smlouvu na kontejnery od firmy Traktorservis-ML, s.r.o. za 421.358 Kč a smlouvu o dílo na vytvoření sběrného místa od Lukáše Adyho za 265.381,17 Kč. Jde o zřízení nového sběrného místa v prostoru technických služeb v rámci dotovaného projektu Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy.
 • OZ schválilo vytvořit nabídku soupisu infrastrukturního majetku obce (kanalizace a vodovod) na vložení do základního jmění VAK Pardubice a.s.
 • OZ pověřilo starostu jednáním o koupi a případnou koupí zánovního drtiče větví určeného pro větší průměr větví s cenovým limitem 60.000 Kč.
 • OZ pověřilo starostu výběrem a nákupem úklidového stroje na mechanické čištění chodníků od trávy ocelovým kartáčem s cenovým limitem 60.000 Kč.
 • OZ schválilo dar 2.000 Kč pro každé miminko, které letos výjimečně přivítá starosta s paní Štarmanovou individuálně namísto standardního vítání občánků.
 • OZ zrušilo usnesení 14 z 13. zasedání, podle kterého měly být koupeny žluté sběrné nádoby na plast. Od firmy, která obci zpracovává dotace totiž přišla informace o možnosti, že dotace na tzv. “Door to door systém” třídění odpadu (pořízení barevných popelnic pro jednotlivé občany obce) bude rozdělena i žadatelům, kteří na ni původně nedosáhli. Měli bychom tedy vyčkat, zda tuto dotaci ještě dodatečně neobdržíme.
 • OZ informovalo, že nové nerezové cvičící prvky na hřiště, jejichž pořízení bylo schváleno na 11. zasedání, bude nutné pořídit od certifikované firmy kvůli bezpečnostním předpisům.
 • OZ schválilo zvýšení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu dle § 102 odst. 2 j) zákona O obcích. Náplní práce nové síly na OÚ by měla být spisová služba, archiv, administrativní podpora dotacím, Břežan, podklady a zápisy jednání zastupitelstva, Czech Point a další.
 • OZ schválilo nabídku firmy SÚS PaK na opravu povrchu silnice K Pile 4cm živicí za cenu 497.491 Kč.
 • OZ schválilo nájem části pozemku č. 155 pro provoz stánku se zmrzlinou Ing. Markétě Horké za 2,50/m2 a měsíc na 3 roky.
 • OZ schválilo záměr prodloužit nájem sálu v č.p. 11 (Na Křižovatce) kapele za stejných podmínek, jako dosud (1.500 Kč/měsíc).
 • OZ schválilo pořízení datových SIM karet pro žáky ZŠ pro distanční výuku, pokud o takovou službu budou mít zájem. Obec dostala nabídku od O2 na 10 těchto SIM karet s datovým limitem 30 GB bez závazku za celkem 4.887 Kč/měsíc.
 • Letošní soutěž o největší dýni bude probíhat distančně.
 • Firma P & K HYDRO s.r.o. opraví rozbitou automatiku česla MVE za 11.800 Kč bez DPH.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje ve Břehách 2020

Aktualizováno 3. října 2020.

O víkendu 2.-3. října 2020 proběhnou v sokolovně ve Břehách (Ke Hřišti 250) volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. V pátek 2. října bude volební místnost otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin.

Kompletní kandidátní listiny si můžete prohlédnout na www.volby.cz.

Vzhledem k současné „corona situaci“ budou vyžadována následující hygienická opatření:

 • Ve volební místnosti bude nutné mít nasazenou roušku či respirátor.
 • Bude omezen počet osob ve volební místnosti.
 • Každý volič obdrží kromě obálky na volební lístek i tužku, kterou si z volební místnosti odnese.

Voliči, kteří budou mít nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19, budou hlasovat

 1. ve středu 30. září od 7 do 15 hodin z motorového vozidla na volebním stanovišti na parkovišti v areálu ENTERIA ARENY, Sukova třída 1735, Pardubice, nebo
 2. v pátek 2. října od 7 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin do zvláštní volební schránky, o kterou je nutno požádat telefonicky na tel. číslech 702 127 641 a 702 126 717 v pracovní době Krajského úřadu Pardubického kraje:
  STŘEDA 23. 9. 2020 8:00 – 17:00
  ČTVRTEK 24. 9. 2020 8:00 – 15:30
  PÁTEK 25. 9. 2020 8.00 – 15:30
  ÚTERÝ 29. 9. 2020 8:00 – 15:30
  STŘEDA 30. 9. 2020 8:00 – 17:00
  ČTVRTEK 1. 10. 2020 8:00 – 20:00.

 

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Z 846 voličů bylo odevzdáno 338 platných hlasů, což je 40,07% účast.

číslo název strany počet hlasů počet hlasů v %
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 19 5,62
8 Trikolóra a Strana soukr. ČR 9 2,66
11 ODS a TOP 09 55 16,27
13 Strana zelených 6 1,77
15 VÝCHODOČEŠI 12 3,55
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 21 6,21
17 Koalice pro Pardubický kraj 42 12,42
19 Česká pirátská strana 47 13,90
30 3PK-Pro prosperující Pard. kr. 24 7,10
34 Zdraví Sport Prosperita 2 0,59
36 DSSS – STOP KRIMIGRANTŮM! 2 0,59
50 ANO 2011 74 21,89
63 Komunistická str. Čech a Moravy 21 6,21
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 1 0,29
83 Mladí pro Pardubický kraj 3 0,88

Počet mandátů jednotlivých stran.

Zvolení zastupitelé.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 3. září 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci 12.500 Kč určenou pro SDH Břehy na pokrytí 70 % nákladů na pořízení zásahové obuvi.

OZ schválilo nájem části pozemku u BD č.p. 2 na Výrově za 600 Kč/rok na 10 let.

OZ schválilo pořízení projektu na vodovod a kanalizaci pro 9 nových přípojných míst v lokalitě Na Hrázi. Projektant Ing. Petr Minařík nabídl cenu 37.000 Kč.

OZ schválilo nákup nového plynového kotle do bytu č. 3 v č.p. 107 za cenu cca 27 tis. Kč bez DPH.

OZ schválilo komisi pro výběrové řízení na projekt vybavení knihovny ve složení Jirava, Jirák a Morávek. Na tento projekt obec podala žádost prostřednictvím MAS Bohdanečsko z Programu rozvoje venkova a jde o regály, nábytek, vybavení multimediálního sálu LCD projektorem, vybavení kuchyňky a společenské místnosti v podkroví notebooky.

OZ schválilo komisi ve složení Jirava, Morávek, Šanda pro výběrové řízení v projektu “Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy” z Operačního programu životní prostředí. Jde o vytvoření nového sběrného místa v areálu technických služeb a předmětem výběrového řízení jsou kontejnery na odpad a stavební práce.

OZ schválilo koupi pozemku č. 104/25 před komínem v areálu Na Pile o rozloze 114 m2 od firmy Koreček s.r.o. za cenu 102.600 Kč (900 Kč/m2), a to navzdory tomu, že znalec tento pozemek ohodnotil na 17.690 Kč. Pro obec je ale pozemek podle zastupitelů natolik strategicky významný, že by se jeho nákup i za takto přemrštěnou cenu měl vyplatit při budoucí rekonstrukci posledního objektu bývalé pily. Jsou jím totiž vedeny veškeré inženýrské sítě.

Starosta informoval o tom, že oprava Labského mostu Přelouč-Břehy na silnici č. 333 by měla začít na jaře roku 2021 a má trvat 10 měsíců. Náhradní cesta pro pěší a cyklisty má být vedena přes Slavíkovy ostrovy. Tato cesta, jak již starosta napsal v dopise investorovi (Pardubický kraj), je však zcela nevhodná jak z provozního pohledu, tak v ohledu bezpečnosti a dostupnosti. OZ tedy pověřilo starostu prosazováním jiné objízdné trasy pro pěší a cyklisty, kdy vhodnější by byla nová (provizorní) lávka přímo u opravovaného mostu, či cesta přímo přes něj.

OZ odložilo smlouvu o věcném břemeni na pozemky Na Pile s firmou Tlapnet, která tam chce položit optické kabely. Nedodala však geometrický plán, který měl být součástí smlouvy.

OZ schválilo zadat úpravu stavební dokumentace z roku 2013 na vybudování chodníku Na Hrázi jejímu autorovi – firmě PD Servis Pardubice. Následně by obec mohla podat žádost o dotaci prostřednictvím MAS Bohdanečsko.

OZ pověřilo starostu obce Břehy jako opatrovníka požádat soud o bezplatného právního zástupce v řízení ve věci vlastnického práva k nemovitostem, kde opatrovaný žije.

OZ neschválilo podání žádosti o dotaci na užitkový elektromobil do 3,5 t z programu Ministerstva životního prostředí Alternativní pohony.

OZ vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci pro SDH Břehy ve výši 36.801 Kč, která zahrnuje refundaci 13 zásahů, zvýšení akceschopnosti jednotky, odbornou přípravu a školení.

OZ po delší diskusi schválilo záměr pořízení 400 ks žlutých popelnic (240 l) na plasty pro občany obce a zároveň stanovilo komisi pro výběr dodavatele ve složení Jirava, Morávek, Štarmanová. Základem tohoto bodu je fakt, že obci byla zamítnuta žádost o dotaci na tzv. “Door to door systém” třídění odpadu, tedy na pořízení barevných popelnic pro občany obce. Starosta proto navrhnul pořízení hnědých popelnic na bioodpad, neboť je prý při kalkulaci slev za svoz odpadů zohledňována váha vytříděného odpadu (nezapočítává se svoz kontejnerů na sběrných místech). Bioodpad je nejtěžší tříděnou složkou, proto tedy návrh hnědých popelnic. V diskusi nad tímto bodem zde vystoupili oponenti s tím, že by do hnědých popelnic neměli co dávat. Fakt je ten, že před pěti lety obec občanům “rozdala” kompostéry a navíc tento rok koupila “žlaby”, kam se také již léta bioodpad vozí. Podle mého je tedy kompostování ve Břehách vyřešené po všech stránkách a nutit občany házet ještě cosi navíc do hnědé popelnice by mi také nedávalo smysl.

OZ schválilo záměr opravy chodníku v ulici V Zákoutí v části s MŠ v rámci postupných oprav chodníků v ulicích V Zákoutí, Štěpánkova a Nerudova a pověřilo starostu výběrem zhotovitele.

OZ pověřilo starostu zasláním žádosti na Státní pozemkový úřad ČR o převod pozemku č. 818/25 (cesta ke žlabům na bioodpad) na obec Břehy.

Tenisové kurty jsou již po rekonstrukci v provozu.

Starosta informoval o aktuálních hygienických opatřeních v souvislosti s Covid-19.

25. srpna 2020 proběhla na mlýně inspekce z KHS, která shledala tři nedostatky (v 1. a 2. NP chybí šatny a nebyla dokončena stěna ve skladu nápojů). Po odstranění těchto závad, které má být vyřešeno jednoduchými přepážkami, je přislíbeno KHS vydání souhlasného stanoviska ke zkušebnímu provozu, kdy bude ještě požadováno měření hladiny hluku.

Starosta informoval o proběhlých prázdninových opravách v MŠ (domeček na zahradě) a ZŠ (sádrokartonové stropy, elektroinstalace).

Starosta také uvažuje o další pracovní síle na obecním úřadu, což by rád řešil na příštím zastupitelstvu.

 

Diskuse se nesla v duchu sekání trávy a zarostlých chodníků.

Příměstský tábor vodních sportů na Buňkově

Ve dnech 13.-14. a 16.-17. července 2020 bude Sokol Břehy na Buňkově pořádat příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let. Aktivity budou zaměřeny nejen na vodní sporty. Oběd bude zajištěn v restauraci Autokempu Buňkov

Cena za 4denní pobyt je 320 Kč. Přihlášky přijímá vedoucí tábora PaedDr. Miroslav Přinesdomů na tel. 608 957 789.

 

 

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 24. června 2020 od 18 hodin se bude v restauraci Cikánka konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí návrh protipovodňových opatření v obci Břehy představené zde Ing. Komendovou z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ta zpracovává pro Povodí Labe analýzu oblastí s významným povodňovým rizikem, kde také navrhuje protipovodňová opatření. Ve Břehách by mělo jít o stavbu hráze na JV okraji obce s výškou 1,6-2 m, jejíž průběh se mírně liší od hráze již navrhnuté v Územním plánu obce.

OZ schválilo zařazení obce Břehy do území působnosti MAS Bohdanečsko na programové období 2021-27.

OZ schválilo, aby na valné hromadě RSOB starosta podpořil návrh změny stanov.

OZ schválilo směnnou smlouvu na pozemky pod komunikací na Výrově v ulici Lesní – části pozemků 831/1 (831/7) (majetek obce Břehy) za 831/2 (831/6). Rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen v částce 100 Kč/m2.

OZ schválilo kupní smlouvu na pozemek č. 269/14 (269/23) pod komunikací na Výrově v ulici Lesní v částce 100 Kč/m2.

OZ schválilo záměr pronajmout část pozemku u BD č. 2 na Výrově (asi 22 m2) na dobu určitou.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2020.

OZ schválilo pořízení dvou nerezových stolů do kuchyně MŠ od firmy Cor HB, s.r.o. za 56.060 Kč.

OZ schválilo, aby starosta zajistil statický posudek na půdu MŠ z důvodu jejího možného využití např. jako herny.

OZ schválilo smlouvu o nájmu na pozemek č. 195/2 pod plátnem pro letní kino v kempu za 1.300 Kč.

OZ schválilo záměr zpracování projektu a rozpočtu na nové hřiště u ZŠ (nyní šotolinové), aby se při vypsání vhodného dotačního programu mohla hned podat žádost o podporu.

OZ schválilo Ing. arch. Pavla Tománka (A – PROJEKT Pardubice s.r.o.) jako zpracovatele Změny územního plánu č. 3 obce Břehy.

OZ schválilo záměr pořízení osobního vozidla pro potřeby OÚ a technických služeb a ustanovilo výběrovou komisi (Krpata, Šanda, Kubát, Fialková, ??), která má poptat minimálně tři nabídky. Cenový limit byl stanoven na 500 tis. Kč bez DPH.

OZ schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě s SOP, a. s., kterým se zvyšuje recyklační poplatek za plasty na 990 Kč/t, zavádí se recyklační poplatek za papír ve výši 200 Kč/t. Manipulační poplatek byl zvýšen ze 180 Kč na 190 Kč a poplatek za 1 km z 32 Kč na 34 Kč.

OZ odložilo na podzim jednání o možnosti opravy povrchu komunikace v ulicích Pod Lipami a K Pile.

OZ schválilo příspěvek 4.000 Kč na příměstský tábor vodních sportů na Buňkově Sokolu Břehy. Po dohodě s přihlášenými účastníky byl původně plánovaný termín (7.-10. 7. 2020) přesunut na 13., 14., 16. a 17. 7. 2020.

OZ vzalo na vědomí starostou vydanou vnitřní směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek.

OZ schválilo rozšíření plochy pro opravu asfaltových kurtů o 100 m2 zámkové dlažby. Z toho důvodu bude navýšena cena na celkových 515 tis. Kč bez DPH a také bude zpožděn termín dokončení na 5. 7. 2020.

OZ informovalo, že schválený nájemník restaurace Na Křižovatce na poslední chvíli odřekl. OZ tedy schválilo jako provozovatele restaurace za stejných podmínek druhého žadatele paní Rousínovou, se kterou se musí dojednat, zda má stále zájem.

 

V diskusi jsme se dozvěděli, že mlýn stále není zkolaudován a je tam potřeba opravit hromosvod. V autokempu byla vykradena restaurace.

11. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 21. května 2020 od 17 hodin proběhne pod pergolou restaurace autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.

OZ schválilo Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2019.

OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy 2019 a účetní závěrky ZŠ Břehy a MŠ Břehy za rok 2019 a rozdělení výsledku hospodaření – ZŠ převede 5.408,99 Kč do rezervního fondu a MŠ převede 15.000 Kč do fondu odměn a 8.737,63 do rezervního fondu.

OZ schválilo kupní smlouvu na pozemek p.č. 396/2 za 100 Kč/m2. Jedná se o vypořádání restu obce z minulosti, kdy odprodává dávno oplocený pozemek jeho uživatelům.

OZ schválilo pachtovní smlouvu s Autokempem Buňkov s.r.o. (viz záměr č.j. 276/20) za 200.000 Kč/rok. Skončila totiž platnost dosavadní nájemní smlouvy. Bohužel jsme se nedozvěděli, jaká je doba její platnosti.

OZ schválilo vydání změny č. 2 Územního plánu obce Břehy týkající se Žernova.

OZ schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Břehy ve zrychleném řízení. Jde o změnu funkčního využití pozemků v oblasti bývalého areálu zemědělského družstva z výrobní na obytnou venkovskou. Náklady na změnu ÚP uhradí čtyři navrhovatelé.

OZ schválilo smlouvu s firmou Alnio na dotační management po dobu udržitelnosti projektu Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy za 42.500 Kč.

OZ schválilo dotaci 20.000 Kč SKV Pardubice Nezlomeni na soustředění v srpnu a říjnu v ATC Buňkov.

OZ schválilo dotaci 5.000 Kč Domovu u fontány.

OZ schválilo dotaci 19.000 Kč Sokolu Břehy.

OZ neschválilo žádost Linky Bezpečí o podporu 3.000 Kč.

OZ schválilo rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádání autorských práv s OSA prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a objednání licence na autorská práva, která pokryje živou i reprodukovanou hudbu v obecním rozhlase (2.197 Kč) a na 14 akcích ročně (13.642 Kč).

OZ schválilo pořízení nových cvičících prvků na hřiště v nerez provedení do 100 tis. Kč a jejich výběrem pověřuje výbor pro mládež a sport.

Možnost změny dodavatele elektřiny pro obecní prostory (č.p. 107, 201, 8) bylo odloženo.

OZ schválilo podání žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 372 v ulici Fučíkova od státu na Obec Břehy.

OZ schválilo kroniku obce 2019.

OZ schválilo žádost Martina Kokeše o pronájem výčepu a kuchyně restaurace Na Křižovatce v č.p. 11 za 2.000 Kč + energie / měsíc na dobu určitou.

OZ schválilo nařízení č. 1/2020 o zákazu podomního prodeje.

OZ schválilo záměr koupit pozemek p.č. 504/1 za 100 Kč/m2. Je to pozemek pod betonovým žlabem na bioodpad, který již obec koupila.

OZ schválilo nabídku Cestmistrovství Přelouč na opravu asfaltových kurtů (obec má již přislíbenou dotaci od Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč) za 485.000 Kč bez DPH. Realizace by měla být v červnu 2020.

OZ schválilo smlouvu o dílo na dokončení oprav elektroinstalace v ZŠ za 124.847 Kč. Realizovat je bude opět Petr Danielka o prázdninách. V plánu jsou také podhledy, na které je ještě potřebný statický posudek.

OZ schválilo podání žádosti o dotaci od MAS Bohdanečsko na nové vybavení knihovny ve Břehách, např. regály, skříně, stoly, audio-video technika, PC technika.

OZ schválilo uspořádání streetballového turnaje na basketbalovém hřišti dne 18. 7. 2020 mezi 8. a 23. hodinou.

OZ schválilo Program rozvoje obce Břehy na období 2020-2030 vytvořeného Ing. arch. Tománkem.

Starosta oznámil, že následujících několik měsíců budou probíhat stavební práce v obci v prostoru mezi OÚ, návsí a ul. Pod Lipami.

Na dotaz ohledně přeplněnosti popelnic na tříděný odpad starosta informoval o plánu vytvoření třetího sběrného místa a umístění kamer ke všem třem sběrným místům v obci. Pokud by obec obdržela dotaci na tzv. “door to door” systém shromažďování odpadů, o kterou již požádala, mohli bychom mít všichni vlastní žluté, modré i hnědé popelnice už tento podzim.

10. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

V úterý 18. února 2020 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření – č. 8/2019 a 9/2019.

OZ v rámci vytváření pasportu komunikací (povinná evidence) Ing. Jaroslavem Fleglem schválilo podání žádosti o zařazení všech pozemních komunikací v obci do kategorie místní komunikace.

OZ pověřilo starostu zajištěním znaleckého posudku na ocenění pozemku p.č. 104/25 „na pile“ o rozloze 114 m2, který obci firma KORPIL, s.r.o. nabízí za cenu 1.000 Kč/m2. Jde o zasíťovaný pozemek bezprostředně před objektem bývalé pily s komínem, který obec v roce 2016 navrhovala přestavět na malometrážní sociální byty. Starosta má následně na základě tohoto posudku jednat o ceně s nynějším majitelem.

OZ schválilo věcné břemeno služebnosti pro ČEZ (jde o kabel NN na p. č. 370/2).

OZ neschválilo koupi lesních pozemků p.č. 501/1, 502/2, 503/1 v k.ú. Lohenice o celkové rozloze asi 1 ha v oblasti 2. fáze plánované těžby štěrkopísku. Nabídková cena byla 200 tis. Kč, les prý není v dobré kondici a bylo by samozřejmostí se o něj náležitě starat.

OZ schválilo oddělení geometrickým plánem pozemku č. 856/1 a 857/1 pod chodníkem v ulici Obránců míru až ke škole a následně žádost o bezplatný převod tohoto odděleného pozemku z Pardubického kraje na obec Břehy, která se o tento chodník (jako o všechny ostatní v obci) stejně stará. Díky vlastnictví chodníku pak bude mít obec lepší možnosti žádat o dotace na jeho opravy.

OZ schválilo lokality zařazené do programu obnovy venkova v rámci zpracovávané aktualizace územního plánu obce Břehy:

 • č.p. 107
 • parkoviště a kulturní dům Výrov
 • modernizace hřiště a výsadba zeleně (před kempem)
 • objekt na p.č. 529 (komín na pile)
 • č.p. 192
 • zeleň v ul. Pod Lipami
 • zeleň podél komunikací
 • plánovaná zastávka autobusu v Bahníkově ul. v lokalitě Břehy-sever
 • prodloužení cyklostezky do Přelouče
 • rekonstrukce a dokončení místních komunikací a chodníků
 • chodník na Výrově od ZŠ k Cikánce
 • infrastruktura okrajových a rozvojových ploch

V podmínkách dotací z programu obnovy venkova totiž bývá podmínkou, že dotované projekty musí být v územním plánu zařazeny do programu obnovy venkova.

OZ schválilo kupní smlouvu na betonové dvoudílné silážní jámy („žlaby“) za symbolicku 1 Kč od ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice (viz. bod 23 z 6. jednání ZO).

OZ vybralo na provedení modernizace obecního rozhlasu ze tří dodavatelů nejlevnější firmu ELMIK s.r.o. Dodávka bude spočívat ve výměně ústředny na OÚ a zavedení bezdrátového rozhlasu „na pilu“, k bytovce u Labe a do ul. Pod Lipami (sloupy, kterými je tam veden nyní, brzy ČEZ odstraní). Vše za cenu 158.308 Kč.

OZ schválilo podporu 14. ročníku turnaje v mariáši ve výši 3.500 Kč na poháry a ceny. Turnaj se letos uskuteční v restauraci autokempu Buňkov v sobotu 28. 3. 2020.

OZ schválilo dotaci SDH Břehy na 10. ročník setkání hasičských přípravek ve výši 20.000 Kč, na Břežský pohár ve výši 5.000 Kč a na činnost mladých hasičů 5.000 Kč.

OZ schválilo prodloužení nájmu sálu Na Křižovatce pro hudební zkoušky kapel do 31. 8. 2020 za stejnou cenu 1.500 Kč/měsíc.

OZ neschválilo žádost o pronájem restaurace Na křižovatce panu Linhartovi z Přelouče, který nabídl částku 2.000 Kč měsíčně.

OZ schválilo darovací smlouvu na p.č. 194/5 (202 m2 rybníka Buňkov) a odkoupení pozemků p.č. 193/9, 193/12 a 193/14 o celkové ploše 338 m2 za cenu 100 Kč/m2.

OZ schválilo přijetí 2 pracovníků technických služeb na veřejně prospěšné práce v letošním roce s nástupem od jara.

OZ schválilo smlouvu na dobu neurčitou místo stávající DPP pracovníkovi technických služeb.

OZ schválilo příspěvek Krajské knihovně v Pardubicích ve výši 5 Kč za 1 obyvatele (celkem 5.220 Kč) na rozšíření knižního výměnného fondu.

Informace:

 • 4. 3. 2020. od 8:30 do 15:30 h. nepůjde v obci elektřina.
 • Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude 20. a 21. 3. 2020.
 • Je opět možné svážet na obvyklé místo na hřiště u TS větve z ořezu stromů.
 • Příští týden začne firma Chládek a Tintěra v rámci reklamace opravovat praskliny na cyklostezce do Přelouče. Bude proto nutné počítat s určitým omezením na této komunikaci.
 • Do Buňkova letos rybáři nasadí asi 30 tis. kaprů.

9. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 13. prosince 2019 od 17 hodin se v restauraci autokempu Buňkov uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněné body programu:

1) Rozpočtové opatření č. 7/2019.
2) Rozpočet obce Břehy na rok 2020.
3) Rozpočtový výhled obce Břehy 2021-2025.
4) Nové obecně závazné vyhlášky : Obecně závazná vyhláška obce Břehy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ; O místním poplatku ze psů; O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5) Plán inventur.
6) Žádost o prodej pozemku – p.č. 396/2 – naše č.j. 581/19 – vyvěsit záměr.
7) Pronájem části pozemku na parcele p.č. 104/6 – 20 m2, záměr vyvěšen 26.11.2019.
8) Kalendář na rok 2020 – informace.

8. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 19. listopadu 2019 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

1) Rozpočtové opatření č. 6/2019.
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pard. kraje pro jednotky SDH – II kolo.
3) Žádost o zřízení věcného břemene – smlouva (stavba Břehy – Bahníkova p.č. 390/67).
4) Pronájem restaurace na Křižovatce – č.j. 361/19 (jsou 3 žádosti).
5) Žádost o příspěvek na vjezd (č.j. 538/19).
6) Prodej pozemku p.č. 915 (opětovné projednání viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 13).
7) Pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 501/19).
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 558/19).
9) Záruční oprava cyklostezky podél silnice č. 333 – informace.
10) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Břehy ze dne 11. 11. 2019.

7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 8. října 2019 od 18 hodin v restauraci Cikánka se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Kupní smlouva s firmou Koreček s.r.o. na kanalizaci srážkovou, veřejné osvětlení, pozemní komunikace ( v areálu bývalé pily) a pozemek p.č. 104/1 v k.ú. Břehy (viz. usnesení č. 2 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 26.09.2018).
 2. Předkupní právo obce na pozemky v lokalitě „Břehy sever“. Žádost o zrušení pro p.č. 390/129 v k.ú. Břehy.
 3. Vodorovné značení v obci – označení křižovatek místních komunikací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu.
 4. Nákup sekacího traktůrku se sběrem pro TS Břehy.
 5. Nabídka pozemku k prodeji obci – p.č. 110/1 v k.ú. Břehy (č.j. 503/19).
 6. Informace o přípravě rozpočtu obce Břehy na rok 2020.

 

6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve středu 11. září 2019 od 18 hodin v restauraci autokempu Buňkov se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č 3 a 4/2019.

OZ schválilo prodej pozemku p.č. 209/2 vč. budovy na něm stojící jedinému žadateli za cenu 106.720 Kč určenou znaleckým posudkem.

OZ schválilo záměr rozšíření stávajícího obecního rozhlasu o nová místa (pila, bytovka u Labe a některé okrajové části) bezdrátovou technologií.

OZ schválilo pověření firmy ?? (těžko říct – nebylo rozumět) realizací dvou výběrových řízení (na zámkovou dlažbu a na nákup nádob) a administrací projektu na zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad v areálu technických služeb, na který byla obci již přidělena dotace ve výši 671.550 Kč, a to za cenu 47.190 Kč. Na tomto novém sběrném místě u TS by měly být velkoobjemové kontejnery na papír, plast, sklo a také nově i na stavební suť. Číst celý článek ‘6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva’ »

Herpesviróza znovu na Buňkově

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Josef Boháč – v zastoupení MVDr. Radek Axmann, Krajská veterinární správa – Pardubice, 1. 8. 2019)

Zemedelec.cz: V Buňkově je opět virus, který napadá kapry, musí ho vypustit. (24. 6. 2019)Český rozhlas Pardubice: Virus je zpět. Rybník Buňkov je nutné opět vypustit a 40 tun ryb zlikvidovat. (21. 6. 2019)

Břežan 2/2019 (vyšel na začátku července 2019)

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Josef Boháč, Krajská veterinární správa – Pardubice, 2. 7. 2019)

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Radek Axmann, Krajská Veterinární správa – Pardubice, 20. 6. 2019)

Otevření naučné stezky na záchranu lesa

Ve středu 26. června 2019 v 11 hodin bude slavnostně otevřena naučná stezka upozorňující na významnost lokality ohrožené těžbou štěrkopísku. 5 informačních tabulí instaloval Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích. Sraz je v autokempu Buňkov.

5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 18 hodin bude v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019.

OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2018.

OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy 2018, účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2018 a rozdělení výsledku ZŠ a MŠ. Zisk ZŠ ve výši 120.152 Kč bude převeden do rezervního fondu (bude použit na nákup šplhací tyče, výmalbu či dílnu). Zisk MŠ ve výši 18.743 Kč bude rozdělen na 10.000 Kč do fondu odměn a 8.743 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení tří ping-pongových stolů.

OZ schválilo darovací smlouvu s Pardubickým krajem na pozemky pod chodníkem v ul. Bahníkova.

OZ neschválilo žádost Linky bezpečí z.s. o podporu. Číst celý článek ‘5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva’ »

4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 10. dubna 2019 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program.

Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o.

V kempu bylo loni 9.152 ubytovaných hostů, z jiného pohledu 21.000 noclehů. Podařilo se vytvořit zisk 207.038 Kč s tím, že po uplatnění ztráty z minulých let nebyla placena ani daň z příjmu. Na základě kladného výsledku hospodaření zastupitelstvo schválilo obnovení nájemného, které bylo v minulosti odpouštěno, tedy od roku 2019 bude kemp obci platit nájem ve výši 200.000 Kč/rok.
Letos kemp podal žádost o dotace z Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu na vybudování bezbariérových přístupů k recepci, potravinám a sociálnímu zařízení na severní straně kempu. Dotace má pokrýt náklady (245.000 Kč) ve výši 70 %. Všechny tyto chodníky jsou již nyní hotové. Další investicí byla celková rekonstrukce stánku uvnitř kempu, jehož budoucí provozovatelka zde bude mít základní potraviny, kavárnu a cukrárnu jak pro potřeby hostů kempu, tak i pro všechny ostatní. Číst celý článek ‘4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva’ »

Ukliďme Břehy 2019

V neděli 14. dubna od 9 hodin bude v lesích mezi Břehy a Slavíkovými ostrovy probíhat jarní úklid v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sraz účastníků bude v Krátké ulici k urnovému háji. Pytle budou k dispozici, pracovní rukavice v omezeném množství. Každá kárka bude vítána.

Odkaz na akci na webu www.UklidmeCesko.cz.

 

 

Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

Ministerstvo životního prostředí dne 13. 3. 2023 vrátilo oznamovateli České štěrkopísky spol. s r.o. dokumentaci vlivů záměru na ŽP k přepracování.

Ministerstvo životního prostředí dne 4. listopadu 2021 oznámilo ukončení procesu posuzování vlivu záměru těžby na životní prostředí. Na žádost o doplnění dokumentace totiž po 3 roky nikdo nereagoval.

29. září 2019 odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se díl o těžbě štěrkopísku v Lohenicích.

10. dubna 2019 vyšel v Pardubickém deníku článek „Proti těžbě budeme bojovat, říká starostka Přelouče Irena Burešová

8. listopadu 2018 vydalo Město Přelouč informaci, že dokumentace vlivů záměru těžby na životní prostředí byla vrácena k dopracování.

Ve středu 17. října 2018 obec Břehy odeslala na MŽP nesouhlasné stanovisko s 597 podpisy. Díky všem za spolupráci!!

Do úterý 16. října 2018 do 17 hodin bude možné nesouhlas s těžbou podepsat i na OÚ ve Břehách. Přikládáme jeho znění: Číst celý článek ‘Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě’ »

Mlýn na Výrově

V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.

Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.

Číst celý článek ‘Mlýn na Výrově’ »

Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ) Číst celý článek ‘Bytový dům č. 97 „na pile“’ »

Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 byly zahájeny pravidelné přednášky, o kterých Vás budeme informovat zde i v Přeloučském Roštu. Přednáší nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 697 085
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

 

Stálá panelová výstava o Františku Filipovském v Přelouči

František Filipovský (1907-1993) je dnes nejznámějším přeloučským rodákem. Když 6. října 1993 zemřel, jeho rodné město se jeho památku rozhodlo uctít. Od roku 1994 pořádá pravidelně vždy třetí víkend v září (tj. v době kolem 23. září – výročí Filipovského narození) městské slavnosti a předávání cen za dabing, se kterým je Filipovský nejvíce spojován. U příležitosti „nultého ročníku“ v září roku 1994 mu byla odhalena na jeho rodném domě pamětní deska, která se nachází vedle starší pamětní desky jeho otce. Na tyto slavnosti se často vrací jeho dcera Pavlína Filipovská, ať už jako moderátorka, či host předávání cen. V roce 1994 obdržel Filipovský Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam (ještě za svého života se stal v roce 1987 čestným občanem města, čímž byl navždy zapsán do elitního seznamu významných osobností). Předávání cen za dabing se uchytilo a stalo se významnou kulturní a společenskou akcí nejen pro Přelouč, ale i Pardubický kraj.

V plánu jsou ale i další připomínky odkazu Františka Filipovského. V rámci chystané obnovy přeloučského muzea se počítá s tím, že jednou ze stálých expozic v nových prostorách „v podloubí“ na Masarykově náměstí bude i expozice Františka Filipovského, která by mohla přilákat do Přelouče řadu turistů.

Než se tak stane, přichystalo Kulturní a informační centrum města Přelouče prozatím menší stálou panelovou výstavu o Filipovském, která je otevřena od 30. června 2017 v chodbě v prvním patře domu čp. 26 Masarykově náměstí. Návštěvník se zde na sedmi panelech seznámí s předky a rodinou Františka Filipovského, dozví se více o jeho dětství, vzdělání, působení v přeloučských spolcích, o jeho počátcích v herectví i samotné kariéře herce. Zajímavý je také panel o jeho návratech do Přelouče, ve které od roku 1928 již nežil či o předávání cen za dabing. Texty jsou doplněny řadou zajímavých a málo známých fotografií a dalších dokumentů. Vstup na výstavu je zdarma.

Od pondělí 11. září 2017 je ve výstavním sále KICMP otevřená rozšířená verze výstavy „Přeloučský rodák František Filipovský“. Oproti stávající panelové (kterou bude do 9. září možné zhlédnout v panelové podobě v chodbě před výstavním sálem KICMP) zde budete moci zhlédnout i různé dokumenty a předměty, které souvisí s Františkem Filipovským starším i mladším a také s Cenami Františka Filipovského za dabing.

 

Aktuální výstava

Pravěké nálezy z obcí na Přeloučsku z Muzejních sbírek města Přelouče

26. 10. 2021 – 27. 10. 2022

 

Výstavka je volně přístupná ve vestibulu Městského úřadu Přelouč.

Číst celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Městská knihovna Přelouč

Čtenářské dílny 2017 – Prázdninové výpravy za dobrodružstvím

 • od 18. července 2017 každé úterý
 • doporučený věk: předškolní až 3. ročník ZŠ
 • rozvoj čtenářské gramotnosti
 • povídání o nových knihách
 • čtení s předvídáním
 • hry, soutěže, výtvarné dílny, zábavné aktivity
 • vstup zdarma

do 31. srpna 2017

Výstava Elišky Zachařové „Katastrofy města Přelouče od nejstarších dob po současnost

Velká prázdninová soutěžní hra „Dobrodružství v ulicích“

Herní plán je k vyzvednutí v knihovně.

15. září 2017

Odpoledne v Bradavické škole

V čítárně od 15 do 22 hodin.
Poslední volná místa!


 


 

Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč (v 1. patře Občanské záložny)

Otevírací doba:
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod. (pro dospělé)
út, čt   12.00 – 16.00 hod. (pro děti, ve školním roce)

Prázdninová otevírací doba (VII-VIII):
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.

Tel.: 466 959 715
Email
knihovna.prelouc@tiscali.cz
Webwww.mestoprelouc.cz
On-line katalogmk.mestoprelouc.cz

Knihovna Břehy

V pátek 23. června od 17 hodin bude v knihovně opět dámský klub.

Každou středu od 15 do 18 hodin v knihovně probíhá herní odpoledne.

Od podzimu 2023 se knihovna zapojí do projektu Univerzita třetího věku. Zájemci o vzdělávání se mohou v knihovně přihlásit od dubna do června.

V knihovně je kromě knih k zapůjčení k dispozici i velký stůl s notebooky připojenými k internetu, hrací koutky pro děti a místnost s promítacím plátnem.

V rámci knihovny funguje Semínkovna.

Knihovnice

 • Bc. Jana Rybková
 • Eva Forštová (po 15-17)

Adresa: Bahníkova 192, Břehy
Telefon: 724 748 941
Email: knihovna@obecbrehy.cz

Otevírací doba:
pondělí    11 – 17 h.
úterý        12 – 18 h.
středa      13 – 18 h.
čtvrtek     12 – 17 h.
pátek        12 – 17 h.

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-Pá 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

16. 9. – 15. 10. 2017
Ivo Štěpánek
naivní obrázky
Vernisáž výstavy bude v pátek 15. 9. 2017 v 17 hodin

 

Připravované výstavy

 

 

Archiv výstav

29. 4. – 31. 5. 2017 MUDr. Aleš Buček výstava obrazů a soch s názem „Pardubicko – jeho krajina a tváře“
11. 11. – 16. 12. 2016 Krajky (podzimní výstava krajek, patchworku, ručního pletení z papíru a prací dětí z kroužků DDM)
7.-21. 6. 2016 Kateřina Vlková a Michaela Štainerová (absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Přelouč)
2.-31. 5. 2016 MUDr. Aleš Buček (obrazy)
13. 12. 2015 Matyáš Novák (adventní koncert)
6. 12. 2015 Iva Kramperová (adventní koncert)
říjen-prosinec – Josef Urbánek
září –  Ivo Štěpánek trochu jinak
1. 5. – 31. 5. 2015 – obrazy a plastiky MUDr. Aleše Bučka (člen Art CLUBu v Přelouči)
16. 3. – 30. 4. 2015 –  obrazy Milana Poživila
26. 1. – 28. 2. 2015 – obrazy malíře Dr. Josefa Urbánka (výstava obrazů ke 105. výročí narození) a kurz paličkování
19. 9. – 15. 11. 2014 – Naivní obrázky Ivo Štěpánka
10. 6. – 24. 6. 2014 – Absolventská výstava ZUŠ Přelouč – Aneta Krausová (fotografie)
1. 5. – 4. 6. 2014 – Iva Vanžurová: Krajka a hedvábí
5. 4. – 2. 5. 2014 – Obrazy Petra Bernarda
1. 3. – 5. 4. 2014 – Pastelové pohlazení Libuše Müllerové
Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka
23. 11. 2013 Karel Jakubů a Dcery 50. let

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

Rostlinná štafeta Břehy 2023

V pátek 5. května 2023 od 17:30 do 19 hodin bude na zahrádce restaurace Autokempu Buňkov probíhat již 3. ročník rostlinné štafety, kde bude probíhat výměna jarní sadby, odkopků trvalek, semínek, pokojovek, řízků rostlin (přinesení rostliny není podmínkou).

Pálení čarodějnic Břehy 2023

V neděli 30. dubna 2023 proběhne na hřišti ve Břehách tradiční pálení čarodějnic s opékáním buřtů a občerstvením. V 17 hodin vyjde od mateřské školy lampionový průvod s čarodějnicí, která bude na hromadě na hřišti upálena.