9. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 13. prosince 2019 od 17 hodin se v restauraci autokempu Buňkov uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněné body programu:

1) Rozpočtové opatření č. 7/2019.
2) Rozpočet obce Břehy na rok 2020.
3) Rozpočtový výhled obce Břehy 2021-2025.
4) Nové obecně závazné vyhlášky : Obecně závazná vyhláška obce Břehy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ; O místním poplatku ze psů; O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5) Plán inventur.
6) Žádost o prodej pozemku – p.č. 396/2 – naše č.j. 581/19 – vyvěsit záměr.
7) Pronájem části pozemku na parcele p.č. 104/6 – 20 m2, záměr vyvěšen 26.11.2019.
8) Kalendář na rok 2020 – informace.

8. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 19. listopadu 2019 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

1) Rozpočtové opatření č. 6/2019.
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pard. kraje pro jednotky SDH – II kolo.
3) Žádost o zřízení věcného břemene – smlouva (stavba Břehy – Bahníkova p.č. 390/67).
4) Pronájem restaurace na Křižovatce – č.j. 361/19 (jsou 3 žádosti).
5) Žádost o příspěvek na vjezd (č.j. 538/19).
6) Prodej pozemku p.č. 915 (opětovné projednání viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 13).
7) Pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 501/19).
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 558/19).
9) Záruční oprava cyklostezky podél silnice č. 333 – informace.
10) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Břehy ze dne 11. 11. 2019.

7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 8. října 2019 od 18 hodin v restauraci Cikánka se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Kupní smlouva s firmou Koreček s.r.o. na kanalizaci srážkovou, veřejné osvětlení, pozemní komunikace ( v areálu bývalé pily) a pozemek p.č. 104/1 v k.ú. Břehy (viz. usnesení č. 2 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 26.09.2018).
 2. Předkupní právo obce na pozemky v lokalitě „Břehy sever“. Žádost o zrušení pro p.č. 390/129 v k.ú. Břehy.
 3. Vodorovné značení v obci – označení křižovatek místních komunikací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu.
 4. Nákup sekacího traktůrku se sběrem pro TS Břehy.
 5. Nabídka pozemku k prodeji obci – p.č. 110/1 v k.ú. Břehy (č.j. 503/19).
 6. Informace o přípravě rozpočtu obce Břehy na rok 2020.

 

6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve středu 11. září 2019 od 18 hodin v restauraci autokempu Buňkov se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č 3 a 4/2019.

OZ schválilo prodej pozemku p.č. 209/2 vč. budovy na něm stojící jedinému žadateli za cenu 106.720 Kč určenou znaleckým posudkem.

OZ schválilo záměr rozšíření stávajícího obecního rozhlasu o nová místa (pila, bytovka u Labe a některé okrajové části) bezdrátovou technologií.

OZ schválilo pověření firmy ?? (těžko říct – nebylo rozumět) realizací dvou výběrových řízení (na zámkovou dlažbu a na nákup nádob) a administrací projektu na zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad v areálu technických služeb, na který byla obci již přidělena dotace ve výši 671.550 Kč, a to za cenu 47.190 Kč. Na tomto novém sběrném místě u TS by měly být velkoobjemové kontejnery na papír, plast, sklo a také nově i na stavební suť.

OZ schválilo požadavky obce Břehy v souvislosti s vypuštěním rybníku Buňkov a pověřuje starostu zasláním těchto požadavků ČRS-MO Přelouč.
OÚ požaduje mj. napuštěný rybník v letní sezoně (květen-září), přičemž se opírá o závazné kolaudační rozhodnutí vč. posudku hygienika, kde je rekreační zájem na rybníku uveden výslovně jako prvořadý. Pokud by měl být v tomto období rybník vypuštěn již potřetí, bude se obec pravděpodobně bránit. Bylo zde také řečeno, že autokemp byl letošní sezonu kvůli vypuštěnému Buňkovu kolem 1 mil. Kč ve ztrátě.
O problematice nákazy HPV zde promluvil i Josef Kratochvíl (předseda Českého rybářského svazu – MO Přelouč). Podle jeho slov se tato nákaza šíří nejen po celé republice, ale např. i v Německu již asi 10 let. Virus se projevuje jen ve vyšších teplotách a k úmrtnosti ryb přispívá hlavně nedostatek kyslíku, případně další oslabení jedinců. Šířit se může mnoha způsoby, např. i pomocí predátorů. Místní rybáři prý testovali všechny rybníky pod svojí správou a již je asi 10 rybníku vypuštěných. Vápnění Buňkova bylo nařízeno do 15. září, ale termín byl prodloužen do konce září. Vápnit se má po obvodu celého rybníka zhruba 10-20 m od břehu. Připraveno je 18 t vápna. Jelikož nesehnali žádnou firmu, která by vápnění provedla, budou rybáři vápnit sami ručně. Po vápnění musí rybník zůstat min. 6 týdnů vypuštěný, ale kvůli možnosti přemrznutí bude zřejmě napuštěn až v únoru. Pan Kratochvíl se několikrát odvolával na manipulační řád, který stanovuje velikost obsádky na plochu rybníka: “Nemůžeme dát zmenšenou obsádku, ale takovou, aby to pokrylo provoz našeho rybářského svazu.”
Přítomní občané se pana Kratochvíla dotazovali, proč rybáři mrtvé ryby po vypuštění rybníka hned nesbírali, načež pan Kratochvíl odpověděl, že sbírali.

OZ pověřilo starostu jednat s majiteli pozemků p.č. 504/2 a 504/1 o možnosti jejich odkoupení do majetku obce a se ZD bratranců Veverkových o možnosti odkoupení žlabů na bioodpad na těchto pozemcích.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění stavby přípojky NN ke dvěma RD na pozemcích p.č. 818/2 a 818/15.

OZ schválilo darovací smlouvu na 10.000 Kč od Pardubického kraje, kterou obec Břehy obdržela jako odměnu za účast v soutěži Vesnice roku 2019.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč od Pardubického kraje na opravu asfaltových kurtů v celkové plánované ceně 311.050 Kč. Oprava by měla být realizována v polovině roku 2020.

OZ schválilo smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace s VaK Pardubice v oblasti “na pile”.

OZ schválilo žádost o dotaci od Ministerstva vnitra pro JSDH na vybavení ve výši 110.446 Kč.

OZ bylo informováno o přidělení dotace ve výši 54.000 Kč na požární techniku pro JSDH, přičemž spoluúčast je stanovena na 30 % (23.142 Kč).

OZ schválilo nákup 3 zásahových obleků po 12.000 Kč od pardubického letiště.

OZ pověřilo starostu jednáním s VaK ohledně možnosti zajištění vodovodu týkajícího se devíti domů v ulicích Březinka a Na Hrázi.

OZ pověřilo starostu jednáním s VaK ohledně možností řešení přípojky ke dvěma RD v ulici K Rybníku.

OZ schválilo přesun 50.000 Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ Břehy, který bude využit na pořízení kuchyňského robota.

Starosta informoval o opravách v – nové elektroinstalace ve dvou třídách v 1. patře, v kuchyni a dílničce prováděl Petr Danihelka (80.067 Kč) a Petr Ziegler (39.617 Kč), revize (3.000 Kč). Ve zbývajících částek školy bude elektroinstalace dokončena příští prázdniny.

OZ vzalo na vědomí opravy obkladů v , které provedl Jiří Němec za 39.197 Kč.

Místostarosta informoval o probíhajících opravách střechy mlýna prováděnou firmou Plíva, kde vznikly vícenáklady.

OZ schválilo záměr podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu chodníků.

OZ schválilo záměr provozování bazaru oblečení v č.p. 11 (vedle restaurace Na Křižovatce) Dominikou Valáškovou a pověřilo starostu přípravou nájemní smlouvy.
Jednání o dvou žádostech o pronájem restaurace Na Křižovatce bylo odloženo.

Možnost získání dotace na rekonstrukci objektu “na pile” pod komínem. Bod byl odložen.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění stavby přípojky NN na p.č. 238/1.

OZ pověřilo starostu podat žádost o dotaci od MAS Bohdanečsko na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků.

OZ schválilo rozšíření vánočního osvětlení v obci za cenu do 100 tis. Kč a výběrem pověřilo paní Štarmanovou a Fialkovou.

OZ schválilo záměr pořízení sběrných nádob v rámci zavedení door to door systému třídění odpadů v obci Břehy a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou RPA, která připraví žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí. Během několika následujících let je předpokládán strmý nárůst cen za skládkování komunálního odpadu (do 10 let min. na 400 % současné ceny). Budou však také zavedeny tzv. třídící slevy. Abychom za svod odpadů platili stále přibližně stejnou částku, budeme muset poměr vytříděného odpadu ze současných 20-30 % zvýšit do 8 let na 75 %. Dostupnost vlastních popelnic na tříděný odpad pro každou domácnost by tomu měla pomoci.

OZ schválilo záměr pronajmout přístřešek “na pile”.

OZ schválilo dar 30.000 Kč spolku Sport Břehy na pořádání soutěže Silák Břehy a na sportovní činnost.

 

Diskuse:

Pan Kutner nás seznámil s činností a úspěchy spolku Sport Břehy. Zmíněno bylo mj. i prvenství mezi ženami Heleny Erbanové na Extrifitu ve Vrchlabí.

Starosta řekl, že se mu nepodařilo sehnat žádnou firmu na rekonstrukci objektu č.p. 192 na knihovnu. Dále kolaudace mlýna je také stále nejistá.

Herpesviróza znovu na Buňkově

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Josef Boháč – v zastoupení MVDr. Radek Axmann, Krajská veterinární správa – Pardubice, 1. 8. 2019)

Zemedelec.cz: V Buňkově je opět virus, který napadá kapry, musí ho vypustit. (24. 6. 2019)Český rozhlas Pardubice: Virus je zpět. Rybník Buňkov je nutné opět vypustit a 40 tun ryb zlikvidovat. (21. 6. 2019)

Břežan 2/2019 (vyšel na začátku července 2019)

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Josef Boháč, Krajská veterinární správa – Pardubice, 2. 7. 2019)

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Radek Axmann, Krajská Veterinární správa – Pardubice, 20. 6. 2019)

Otevření naučné stezky na záchranu lesa

Ve středu 26. června 2019 v 11 hodin bude slavnostně otevřena naučná stezka upozorňující na významnost lokality ohrožené těžbou štěrkopísku. 5 informačních tabulí instaloval Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích. Sraz je v autokempu Buňkov.

5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 18 hodin bude v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

 • OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019.
 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2018.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy 2018, účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2018 a rozdělení výsledku ZŠ a MŠ. Zisk ZŠ ve výši 120.152 Kč bude převeden do rezervního fondu (bude použit na nákup šplhací tyče, výmalbu či dílnu). Zisk MŠ ve výši 18.743 Kč bude rozdělen na 10.000 Kč do fondu odměn a 8.743 Kč do rezervního fondu.
 • OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení tří ping-pongových stolů.
 • OZ schválilo darovací smlouvu s Pardubickým krajem na pozemky pod chodníkem v ul. Bahníkova.
 • OZ neschválilo žádost Linky bezpečí z.s. o podporu.
 • OZ schválilo upravenou nabídku na opravu střechy mlýna (již projednáváno na 4. zasedání ZO), kdy byla špatně spočítaná plocha pro nátěr a mytí. Nová celková cena byla navýšena o 53.600 Kč na celkových 236.950 Kč.
 • OZ schválilo ex post peněžní dar osmi novým občánkům obce po 2 tis. Kč (celkem 16.000 Kč).
 • OZ vzalo na vědomí náklady spojené s oslavou 175 let základní školy ve Břehách (vydání almanachu, čepice a hrnky s logem, pronájem stánků, občerstvení…)
 • Starosta informoval o možnosti získání individuální (tzn. bez soutěže) dotace v oblasti cestovního ruchu z Pardubického kraje, kterou obci nabídl René Živný (radní Pardubického kraje). Hovořilo se o možnosti opravy asfaltových tenisových kurtů.
 • OZ schválilo žádost o dotaci JSDH od Pardubického kraje na pořízení 6 obleků vč. helmy a bot ve výši 95.058 Kč, přičemž spoluúčast obce bude ve výši min. 30 % celkových nákladů.
 • OZ schválilo záměr směnit a odkoupit části pozemků pod komunikací v ulici Lesní. Cena byla deklarovaná ve výši 90-100 Kč/m2.
 • OZ schválilo záměr prodat část pozemku na návsi, který neužívá a ponese i náklady na zhotovení nového geometrického plánu. Má jít o plnění slibu obce starého několik desetiletí.
 • OZ schválilo záměr pronájmu restaurace Na Křižovatce a bývalé prodejny. O provozování restaurace i obchodu už se přihlásili první zájemci. Nejdéle do začátku zimy je ale nutné provést opravy/úpravy prostor a rozdělení rozvodů (teplo, elektřina..) do tří odběrných míst kvůli plánovanému samostatnému fungování každé ze tří částí objektu (obchod, restaurace a sál).
 • OZ pověřilo starostu výběrem zhotovitele elektrických rozvodů, topení a odpadů v budoucí knihovně dle směrnice 1/2011 (předpokládaná cena je totiž nižší než 350 tis. Kč). Další stavební práce již budou poptávány formou výběrového řízení z min. 3 nabídek. Celková cena rekonstrukce knihovny je odhadována na 2,5 mil. Kč a její dokončení je plánované na podzim 2019.
 • OZ schválilo souhlas s umístěním zařízení VAK a.s. na pozemku obce p.č. 13/1. Jde o přemístění objektu ze soukromého pozemku.
 • OZ pověřilo starostu účastí na jednání valné hromady RSOB v Rybitví 6.6.2019.
 • OZ neschválilo žádost o dar na fungování Asociace radost.
 • OZ schválilo žádost o dotaci 14.000 Kč na šachový turnaj Listopádí 2019 a na sportovní činnost.
 • OZ schválilo členství obce Břehy ve Sdružení samospráv ČR. Roční členství stojí 4 tis. Kč ročně a členská obec má k dispozici např. právní či dotační poradenství.
 • OZ schválilo zapůjčení židlí na školní oslavu v Rohovládově Bělé. Přesná cena schválena nebyla, ale mluvilo se o částce 150-200 Kč.
 • OZ schválilo bezúplatný převod pozemků č. 818/2, 818/4, 818/15 a 818/22 v ulici Zemědělská ze státu na obec Břehy.
 • OZ schválilo pořízení kreslící tabule s počítadlem na dětské hřiště od firmy MONOTREND za 18.047 Kč.
 • OZ schválilo dotaci 2.000 Kč na pořádání paintballového turnaje ve Břehách.

Diskuse

 • Stížnosti na kamiony v Bahníkově ulici – propadlá kanalizace u hasičské nádrže – starosta požádá SUS o opravu.
 • Překračování rychlosti.
 • Návrh na odstranění značky cyklostezky ve směru na Přelouč, protože je nebezpečnější silnici dvakrát přecházet, než asi 300 m jet po silnici, za což paradoxně hrozí pokuta.
 • Stížnost na auta před sokolovnou, kterýžto prostor je sportovištěm, kde se pohybují hlavně děti.
 • V obci se v poslední době na několika místech propadávají komunikace kvůli špatné kanalizaci – zejména přípojky.
 • Návrh na vodorovné dopravní značení – bílé čáry u výjezdů z vedlejších komunikací na hlavní.
 • 29. 5. 2019 byla ve Břehách komise Vesnice roku.
 • Starosta navrhl přidat nové bezdrátové reproduktory obecního rozhlasu v místech, kde není slyšet (např. pila a další…)

 

Volby do Evropského parlamentu ve Břehách

Volby do Evropského parlamentu se ve Břehách budou konat v sokolovně v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8 do 14 hodin. Seznam kandidátů je zveřejněn na webu Českého statistického úřadu.

Volilo 268 voličů z 843, volební účast tedy byla ve Břehách 31,79 %. Neplatné hlasy byly dva. Výsledky voleb jsou zveřejněny taktéž na webu Českého statistického úřadu.

4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 10. dubna 2019 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program.

Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o.

V kempu bylo loni 9.152 ubytovaných hostů, z jiného pohledu 21.000 noclehů. Podařilo se vytvořit zisk 207.038 Kč s tím, že po uplatnění ztráty z minulých let nebyla placena ani daň z příjmu. Na základě kladného výsledku hospodaření zastupitelstvo schválilo obnovení nájemného, které bylo v minulosti odpouštěno, tedy od roku 2019 bude kemp obci platit nájem ve výši 200.000 Kč/rok.
Letos kemp podal žádost o dotace z Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu na vybudování bezbariérových přístupů k recepci, potravinám a sociálnímu zařízení na severní straně kempu. Dotace má pokrýt náklady (245.000 Kč) ve výši 70 %. Všechny tyto chodníky jsou již nyní hotové. Další investicí byla celková rekonstrukce stánku uvnitř kempu, jehož budoucí provozovatelka zde bude mít základní potraviny, kavárnu a cukrárnu jak pro potřeby hostů kempu, tak i pro všechny ostatní.

 • OZ schválilo dotaci 3.000 Kč Krajské knihovně Pardubice na nákup literatury do výměnného fondu.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2018.
 • OZ ze dvou žádostí na pronájem sálu restaurace na Křižovatce vybralo pana Mrázka zastupujícího kapelu Acoustic Band. Zkoušky kapely mají probíhat 2-3× týdně od 16 do 21 h. Smlouva má být na dobu určitou a nájemné 1.500 Kč měsíčně.
 • OZ schválilo kupní smlouvy na zkolaudovaná vodní díla (splašková kanalizace a vodovod) v areálu „na pile“ za symbolických 1.000 + 1.000 Kč. Ta budou poté převedena v reálné hodnotě proti nákupu akcií do majetku VaKu, který je bude dále provozovat.
 • Lucie Jelínková byla zastupitelstvem obce pověřena jednáním s majitelkou pozemku č. 193/7 o řešení využívání pozemku Autokempem Buňkov. Předběžně již bylo dohodnuto nájemné asi 6 tis. Kč/rok.
 • OZ schválilo dotaci Sportovnímu klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI ve výši 20.000 Kč na stolní tenis.
 • OZ schválilo dar na činnost Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků v Lohenicích ve výši 49.000 Kč. Spolek má v plánu umístit v okolí plánované těžby informační tabule a jedná se zástupci univerzit v Praze a Brně o možnosti mapování této krajiny jejich studenty.
 • Starosta informoval o odeslání žádosti Pardubickému kraji o odkup pozemku pod chodníkem v Bahníkově ulici – p.č. 847/2 (689 m2).
 • OZ vzalo na vědomí žádost obce o bezúplatný převod pozemků č. 818/2, 818/4, 818/15 a 818/22 v ulici Zemědělská ze státu na obec Břehy.
 • OZ schválilo cenovou nabídku firmy Ondřej Plíva na opravu střechy vč. okapů (118.650 Kč) a SZ rohu mlýna (64.700 Kč), na který zatékala voda právě kvůli havarijnímu stavu střechy a okapů, a to za celkových 183.350 Kč.
 • OZ bere na vědomí návrh na volbu předsedy společenství vlastníků jednotek v č.p. 2 a uzavření smlouvy s profesionálním správcem. Nyní je správcem i předsedou starosta obce Břehy.
 • OZ schválilo renovaci kuchyně v kempu v nerezu od firmy Emporio s.r.o. za 245.988 bez DPH
 • Starosta informoval o zaslání dvou připomínek k EVL Louky u Přelouče týkající se možnosti dokončení cyklostezky a přístupu techniky k údržbě pozemků obce.
 • Starosta doporučil účast v soutěžích Obec přátelská rodině a Vesnice roku.
 • OZ schválilo zřízení nového místa pro veřejně prospěšné práce u technických služeb na dobu určitou z důvodu zániku místa stávajícího.
 • OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s firmou ČEZ na elektrické přípojky a sítě vedoucí přes obecní pozemky v areálu „na pile“.
 • OZ schválilo nabídku na dodávku elektřiny a plynu v čp. 11 v roce 2019 od Clever Energies s.r.o. (se základním kapitálem 20.000 Kč) za 569 Kč/mWh (stávající dodavatel restaurace Na Křižovatce).
 • OZ schválilo dotaci Moped klubu Břehy na pořádání 21. ročníku závodu Stadion Cup ve výši 25.000 Kč.
 • OZ zamítlo žádost o dar 5.000 Kč spolku Další cesta, na stavbu centra denních služeb pro lidi s postižením v Cholticích.
 • OZ schválilo nabídku Michala Židlického na zhotovení sádrokartonových podhledů v budoucí knihovně za 109.135 Kč bez DPH s realizací do 30. 6. 2019.
 • OZ schválilo vyzvat Michala Židlického k dokončení obložení schodiště ve mlýně do 30. 4. 2019. V případě nedodržení termínu bude vybrána jiná firma.
 • V diskusi odpověděl starosta na dotaz, jak je to s restaurací Na Křižovatce. Byla vypovězena nájemní smlouva paní Rambouskové, která neměla živnostenské oprávnění, dluží obci za nájemné 24.000 Kč a VaKu za vodu. Uvažuje se o možnosti pronájmu 3 oddělených prostor zvlášť – bývalý obchod, restaurace a sál.
 • Starosta informoval o oslavách 175 let od založení základní školy ve Břehách, které proběhnou v sobotu 11. května 2019 a zároveň tlumočil žádost ředitelky školy o zapůjčení jakýchkoli artefaktů (předměty, dokumenty, fotografie…).

Ukliďme Břehy 2019

V neděli 14. dubna od 9 hodin bude v lesích mezi Břehy a Slavíkovými ostrovy probíhat jarní úklid v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sraz účastníků bude v Krátké ulici k urnovému háji. Pytle budou k dispozici, pracovní rukavice v omezeném množství. Každá kárka bude vítána.

Odkaz na akci na webu www.UklidmeCesko.cz.

 

 

Miloš Vaněček a hříšní lidé

Ve středu 3. dubna 2019 od 15.30 h. bude v restauraci autokempu Buňkov v rámci pravidelných středečních setkání přednášet břežský rodák Miloš Vaněček. Bývalý kriminalista a policejní historik otevře téma Rady Vacátka a jeho hříšných lidí a možná se dovíme, jak to bylo doopravdy.

3. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 13. února 2019 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Body zveřejněného programu jsou následující:

1) Rozpočtové opatření č. 10/2018, informace starosty
2) „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy“ – projekt na vybudování nového sběrného místa na TS, podklady pro získání dotace z MŽP (naše č.j. 53/19)
3) SB projet – smlouva o věcném břemeni – ulice Pod Lipami (naše č.j. 75/19)
4) Žádost o dočasný pronájem nebytových prostor (naše č.j. 37/19)
5) Informace o založení SVJ v čp. 97 a o následujících krocích.
6) Veřejnoprávní smlouva s Městem Přelouč – VPS na úseku přestupků – dodatek ke smlouvě č. 27/2008. (naše č.j. 41/19)
7) Informace iniciativy Stop těžařům – zajistili advokáta – plná moc advokátovi k zastoupení obce Břehy ve věcech plánované těžby v Lohenicích (naše č.j. 45/19)
8) Žádost o podporu SDH Svinčany (naše č.j. 17/19)
9) Žádost o byt v obci Břehy (naše č.j. 520/18)
10) Žádost SDH Břehy o dotaci (naše č.j. 61/19)
11) Hospodářský výsledek Mateřské školy Břehy, okres Pardubice (naše č.j. 64/19)
12) Zpráva o první části rekonstrukce knihovny a celkové náklady + informace o zateplení a sádrokartony.
13) Informace – VAK a.s. středisko Přelouč předložil návrh na rekonstrukci vodovodu do autokempu Buňkov.
14) Oslavy 175 let školy
15) Vyhlášení EVL Louky u Přelouče – informace o stavu.
16) Informace – obec se podílí na organizaci Poháru ZOD „Bratranců Veverkových“ v mariáši, který se koná ve Břehách.
17) Informace – obec Břehy podporuje hokejbalový klub BSB Břehy (startovné)
18) Zpráva o první části rekonstrukce knihovny a celkové náklady + zateplení a sádrokartony
19) Žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje titul „B3“ na pingpongové stoly
20) Doprava občanů obce na hory – informace.
21) Mlýn – obklady schodiště
22) Tříkrálová sbírka – informace
23) Kotel plynový prodejna potravin, plynový kotel ve škole – informace
24) Nařízení vlády kterým se mění nařízení č. 318/2017 sb.
25) Ošetření a kácení u silnice III/3229 (naše č.j. 79/19)
Body zařazené zastupiteli (§ 94 zákona o obcích)
Diskuze

Čertovský oheň a adventní trhy ve Břehách 2018

V sobotu 8. prosince 2018 od 16 hodin budou v sokolovně ve Břehách probíhat adventní trhy, dílničky pro děti a výstava betlémů.

V 16:30 h. se Na Křižovatce rozsvítí vánoční strom za zpěvu koled. Poté se všichni v lampiónovém průvodu přesunou na hřiště, kde bude pro děti připravena čertovská stezka odvahy s nadílkou a zapálen oheň.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy 2018 + krátká zpráva

Ve středu 31. října 2018 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy zvoleného na období 2018-2022.

 

OZ schválilo jednací řád z roku 2006.

OZ zvolilo Pavla Jiravu uvolněným starostou a Petra Morávka neuvolněným místostarostou.

OZ schválilo předsedou finančního výboru Pavla Erbana a jeho členem Františka Moravce.

OZ schválilo předsedou kontrolního výboru Petra Jiráka a jeho členy Vladimíra Šandu a Gabrielu Fialkovou.

OZ schválilo předsedkyní rozvojového a investičního výboru Gabrielu Fialkovou.

OZ schválilo předsedou výboru pro sport a tělovýchovu Jiřího Kubáta.

OZ schválilo předsedou majetkového a právního výboru Pavla Krpatu.

OZ schválilo předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost Vladimíra Šandu.

OZ schválilo předsedkyní výboru pro sociální věci a zdravotnictví Marii Štarmanovou.

OZ schválilo odměny členům zastupitelstva a předsedům výborů podle aktuálně platného Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to od 1. listopadu 2018.

OZ schválilo delegaci starosty na jednání SOP, RSOB, Vak Pardubice, atp.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2017.

OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2019.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy na rok 2018 o 100.000 Kč, a to na opravy, nákup lůžkovin, zavlažování a s ním související zvýšené náklady na vodné.

OZ schválilo vysazení 3 platanů u hřiště.

Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

29. září 2019 odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se díl o těžbě štěrkopísku v Lohenicích.

10. dubna 2019 vyšel v Pardubickém deníku článek „Proti těžbě budeme bojovat, říká starostka Přelouče Irena Burešová

8. listopadu 2018 vydalo Město Přelouč informaci, že dokumentace vlivů záměru těžby na životní prostředí byla vrácena k dopracování.

Ve středu 17. října 2018 obec Břehy odeslala na MŽP nesouhlasné stanovisko s 597 podpisy. Díky všem za spolupráci!!

Do úterý 16. října do 17 hodin bude možné nesouhlas s těžbou podepsat i na OÚ ve Břehách. Přikládáme jeho znění: Číst celý článek ‘Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě’ »

Volby do zastupitelstva obce Břehy 2018

Volby do zastupitelstva obce Břehy se budou konat v pátek 5. 10. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin v sokolovně ve Břehách.

Výsledky voleb

Z celkového počtu 834 voličů jich hlasovalo 480, tedy 57,55 %.

Kandidátní listiny

1. Pro rozvoj obce Břehy

pořadí jméno věk povolání počet hlasů
1. Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 43 let vysokoškolský učitel 358
2. Ing. Petr Morávek 64 let starosta obce Břehy 365
3. Ing. Gabriela Fialková 43 let vedoucí technicko-investičního oddělení 264
4. Ing. Pavel Erban 66 let důchodce 215
5. Jiří Kubát 55 let podnikatel 192
6. Aleš Vančura 36 let podnikatel 193
7. František Moravec 71 let důchodce 174
8. JUDr. Pavel Krpata 44 let právník 307
9. Mgr. Lucie Macháčková 41 let psycholog, psychoterapeut 270

2. Změna pro Břehy

pořadí jméno věk povolání počet hlasů
1. Marie Štarmanová 71 let zdravotní sestra 194
2. Mgr. Věra Novotná 61 let ředitelka školy 159
3. Marcel Novák 43 let letištní technik 69
4. Kamil Hrobař 54 let řidič 81
5. Jana Kučerová 54 let účetní 77
6. Jitka Širillová 57 let referentka 74
7. Kateřina Dočekalová 36 let pomocná síla 34
8.  –      
9.  –      

3. Břehy Břehům

pořadí jméno věk povolání počet hlasů
1. Monika Nováková 45 let vedoucí směny 98
2. Petr Jirák 34 let OSVČ 148
3. Helena Kupčíková 56 let zásobovačka 73
4. Bc. Lukáš Vlk 25 let obchodní manažer 144
5. Vladimír Šanda 56 let podnikatel 197
6. Libor Vlk 49 let pracovník TS 70
7. Radka Štěrbová 43 let obsluha neutralizační stanice 20
8. Tomáš Vančura 52 let podnikatel 35
9. Petr Kutner 68 let důchodce 100

 

Simulátor hlasovacího lístku

Podrobné informace o metodice sčítání hlasů a rozdělování mandátů na webu Českého statistického úřadu.

Podrobné výsledky na www.volby.cz.

26. zasedání zastupitelstva + krátká zpráva

Ve středu 22. srpna 2018 od 18 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 3/20184/2018 a 5/2018.

OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin ve Břehách od 1. 9. 2018. Ze tří nabídek vybrali firmu Tran Van Phác, který provozuje obdobnou prodejnu ve Chvaleticích. Nájemné bylo stanoveno na 8.000 Kč měsíčně s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Prodejna by měla fungovat (i když omezeně) i v přechodném posledním prázdninovém týdnu, kdy si nový nájemce bude prodejnu přebírat a zařizovat. Otevírací doba by měla být denně od 7 do 20 hodin včetně víkendů.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 390/66 – kabelová přípojka.

OZ schválilo náměty na budoucí čerpání dotací z Programu obnovy venkova, které zpracovává Ing. arch. Pavel Tománek:

 • placené parkoviště u mlýna
 • kurty
 • zřízení sběrného místa pro odpady v areálu technických služeb
 • dokončení rekonstrukce objektu “na pile” (stavba s komínem)
 • ulice Pod Lipami
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • knihovna
 • info- nebo senior- centrum
 • dokončení chodníku do Přelouče

Starosta opět připomněl ozelenění návsi a poděkoval technickým službám a hasičům za zalévání.

Starosta zmínil, že na mlýně zbývá dokončit dlažba schodiště, položit lino do 3. NP uzavřena smlouva s firmou Strnad). Ing. Pavlasová dokončuje dokumentaci – jakou? To jsme se nedozvěděli.

Starosta nám opět sdělil, že na budoucí knihovně (čp. 192) právě probíhají práce na zateplení a opravě střechy.

Starosta informoval o proběhlé výměně oken v BD č. 107.

OZ odkývalo zveřejnit záměr obce prodat pozemek s garáží (p. č. 209/2) za domem č. 192, neboť o ni projevil zájem majitel sousedního pozemku. Obec prý dosud tuto garáž držela kvůli prodejně jako skladovací prostor, pro knihovnu ale prý již nebude využitelnou.

OZ schválilo výsadbu zeleně na obecním pozemku p.č. 390/9 z důvodu oddělení silnice od sousedního stavebního pozemku, což vyžadují po stavebníkovi hygienické předpisy. Nevymezilo ale žádné konkrétní místo, tak snad se podaří skloubit zeleň s plánovanou zastávkou.

OZ schválilo příspěvek 10.600 Kč Sport klubu Břehy na částečnou úhradu startovného pro 6 jeho členů, kteří se zúčastní mistrovství světa v Maďarsku.

Starosta znovu upozornil na plánovanou opravu labského mostu.

OZ oznámilo, že s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. řeší záruční reklamaci cyklostezky, jejíž část se sesouvá a v asfaltu se stále více rozšiřuje prasklina.

OZ oznámilo záměr oslav 100letého výročí republiky v podobě přednášky doc. PhDr. Tomáše Jiránka, Ph.D. z pardubické univerzity o vzniku republiky (27. 9. 2018) a koncertu orchestru ZUŠ Přelouč ve spolupráci s maďarským orchestrem (29. 9. 2018).

 

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu jednání

Stadion cup Břehy 2018

V sobotu 11. srpna 2018 ve 12 hodin odstartuje na hřišti ve Břehách již 20. ročník závodu mopedů Stadion cup s tradičně bohatým doprovodným programem.

V průběhu závodu, tedy od 11 do 18 hodin bude zcela uzavřena ulice Obránců míru. Objízdná trasa bude vedena obcí Břehy ulicemi Bahníkova a Na Hrázi.

Poprvé v historii Stadion cupu vyhrál břežský závodník – Jonáš Kučera – gratulujeme!

Ještě více fotek najdete na Rajčeti.

25. zasedání zastupitelstva + krátká zpráva

Ve středu 30. května 2018 od 18 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2018, kterou podle svých slov starosta obdržel v den zasedání. Na dokumentu ovšem stojí, že byl vystaven a schválen 30. dubna 2018.

OZ schválilo kroniku obce za rok 2017.

OZ schválilo příspěvek Moped klubu Břehy ve výši 25.000 Kč na Moped cup 2018.

OZ schválilo prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Přelouč týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Platnost dosavadní smlouvy končí v prosinci 2018.

OZ neschválilo příspěvek 5.000 Kč na Linku bezpečí.

OZ stále trvá na záměru změny č. 2 Územního plánu obce Břehy umožňující zřízení malé farmy na Žernově.

OZ znovu schválilo kupní smlouvu na byt č. 5 v BD č.p. 97 (na pile) kvůli rozdělení pozemku pod domem.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.č. 417/1.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti p.č. 413/108.

OZ schválilo smlouvu o zřízení služebnosti pro umístění podzemní telekomunikační sítě na p.č.855/1.

OZ schválilo smlouvu o přenechání kolotoče a betonového ping-pongového stolu od RSO Bohdanečsko obci Břehy.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace do 10.000 Kč od Pardubického kraje na požární techniku v roce 2018. Dotace tvoří maximálně 70 % celkových nákladů.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 120.000 Kč z POV Pardubického kraje v roce 2018 na ozelenění návsi. Dotace tvoří polovinu celkových nákladů.

OZ schválilo předání řešení opětovné žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 410/6 JUDr. Pecháčkové, aby zastupovala obec v tomto sporu. Podle zápisu z 15. zasedání už měl být tento pozemek prodaný, ale evidentně není.

OZ informovalo o vyřešení stížnosti na kvalitu vody.

OZ bez dalších podrobností informovalo o existenci plánu Pardubického kraje na opravu labského mostu.

OZ schválilo smlouvu o sml. budoucí na zřízení věcného břemene – umístění stavby (nové kabelové vedení Na Hrázi) na p.č. 370/2.

OZ vzalo na vědomí nová pravidla týkající se ochrany osobních údajů a informovalo, že pověřencem obce je zastupitel Petr Jirák.

OZ schválilo u příležitosti stoletého výročí vzniku republiky nabídku firmy Osvětlení a energetické systémy, a.s. na osvětlení pomníku padlým za 19.418 Kč vč. DPH a nabídku Kamenictví Kůrka na renovaci tohoto pomníku do 15.000 Kč vč. DPH.

OZ schválilo kupní smlouvy na p.č. 390/130 a 390/131 (oddělené části p.č 390/1) žadatelům za 100 Kč/m2. Jen mi asi uniklo, kdo a kdy rozhodl o záměru tyto pozemky prodat.

OZ schválilo nabídku firmy Strnad na podlahovou krytinu PVC ve 3. NP ve mlýně na Výrově (budoucí výstavní sál) za 159.886,98 Kč vč. DPH.

OZ informovalo, že opravu střechy a zateplení č.p. 192 bude provádět Michal Židlický.

OZ informovalo o petici občanů proti zpomalovacím bariérám u BD v ul. K Pile. Starosta petici předá na odbor dopravy MÚ Přelouč.

Diskuse:
Pan Kutner informoval o úspěších Sport klubu Břehy na soutěžích.
V červnu by měl vyjít Břežan.
Obec plánuje nákup nové sekačky pro TS zhruba za 350 tis. Kč.
Obec přivítala 15 dětí narozených za poslední rok.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

Běh kolem Buňkova 2018

V neděli 27. května 2018 v 9.30 h. odstartuje před sokolovnou ve Břehách již 6. ročník Běhu kolem Buňkova. Prezentace účastníků bude probíhat od 9 hodin. Děti do 16 let se na trase kolem celého rybníka Buňkov můžou těšit na plnění nejrůznějších úkolů, za což je v cíli bude čekat malé občerstvení, cena pro každého účastníka a tři nejlepší v každé z osmi kategorií pak obdrží medaili.

 

 

 

 

24. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 18. dubna 2018 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2018.

OZ schválilo smlouvy na prodej 3 bytů v č.p. 97, jejichž kupní cenu již majitelé uhradili – byt č. 1 za 369.096 Kč, byt č. 4 za 816.608 Kč a byt č. 5 za 834.184 Kč.

OZ schválilo hospodaření obce Břehy v roce 2017 s deficitem 1.340.807 Kč.

Číst celý článek ‘24. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva’ »

Ukliďme si Břehy

V neděli 22. dubna 2018 se ve Břehách opět připojíme k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ Sejdeme se v 9 hodin v Krátké ulici k urnovému háji. Pytle budou k dispozici, pracovní rukavice jen v omezeném množství, naopak každá kárka bude vítána. Konec plánujeme nejdéle v poledne.

 

Report

Letošní úklid byl ve znamení skla. Našli jsme celou sbírku lahví a lahviček od malých flakonek, přes lahve od oleje staré přes 30 let (ne, ani za 30 let nejeví sklo sebemenší známky rozkladu!), až po zjevně čerstvé lahve. Bohužel jsme také na dvou místech sesbírali a vykopali rozbitou sklokeramickou desku a rozbité skleněné tabule. Střepy vydaly na dva plné kýble.

Kromě běžných odpadků a pneumatiky z náklaďáku, což už nikoho bohužel nepřekvapí, jsme také našli 4 velké plastové předměty, které jsme identifikovali jako kryty pouličních lamp, což je vážně dost smutné.

Labská výzva – Duatlon Břehy 2018

V sobotu 28. dubna 2018 bude ve Břehách probíhat tradiční závod duatlonu. Závod dětí odstartuje ve 12 hodin, hlavní závod pak ve 14 hodin. Veškeré podrobnosti najdete na webu www.labskavyzva.cz.

Během závodu (od 11 do 16 hodin) bude uzavřena silnice II/333 v úseku od napojení účelové komunikace ke kempu po křižovatku „U Cihelny“ (před Živanicemi) a silnice II/323 od křižovatky se silnicí II/333 po Vlčí Habřinu. Blíže viz mapa uzavřené trasy závodu.

Volba prezidenta republiky ČR 2018

1. kolo

se bude konat v budově sokolovny ve Břehách v pátek 12. 1. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 od 8 do 14 hodin.

Z 821 voličů se zúčastnilo 569 (volební účast 69,31 %), z toho platných hlasů bylo 562.

Kandidáti:

kandidát hlasy ve Břehách hlasy v ČR
Mirek Topolánek (61 let, manažer) 20  4,3 %
Michal Horáček (65 let, spisovatel, textař a sociální antropolog) 41  9,18 %
Pavel Fischer (52 let, diplomat) 36  10,23 %
Jiří Hynek (57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR) 7  1,23 %
Petr Hannig (71 let, vydavatel a producent, předseda strany) 6  0,56 %
Vratislav Kulhánek (74 let, podnikatel) 1  0,47 %
Miloš Zeman (73 let, ekonom) 247  38,56 %
Marek Hilšer (41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník) 52  8,83 %
Jiří Drahoš (68 let, fyzikální chemik) 152  26,6 %

 

2. kolo

se bude konat v budově sokolovny ve Břehách v pátek 26. 1. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. 1. 2018 od 8 do 14 hodin.

Z 826 voličů se zúčastnilo 589 (volební účast 71,3 %), z toho platných hlasů bylo 588.

Kandidáti:

kandidát hlasy ve Břehách hlasy v ČR
Miloš Zeman (73 let, ekonom) 348 51,36 %
Jiří Drahoš (68 let, fyzikální chemik) 240 48,63 %

Podrobné výsledky naleznete na webu Českého statistického úřadu.

20. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Aktualizováno 1. 10. 2017

V úterý 26. září 2017 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 4 a 5/2017.

OZ schválilo smlouvu o dílo na opravu silnice před restaurací Na Křižovatce – tzv. Břehy-centrum, aby firma mohla obě části (před i za restaurací) udělat najednou. Nabídka od SÚS PaK za pokládku nového asfaltového povrchu před restaurací zní na 338.800 Kč.

OZ schválilo smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč od Pardubického kraje na opravu cisterny hasičské Tatry 815.

OZ schválilo smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 100.000 Kč od Pardubického kraje za bílou stuhu v soutěži Vesnice roku 2017.

OZ informovalo, že jsou uzavřeny smlouvy o sml. budoucích na všechny byty v BD na pile a stále probíhá tzv. zavkladování, aby mohlo vzniknout sdružení vlastníků.

Číst celý článek ‘20. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva’ »

MČR Flanderských bouvierů, Beauceronů a Briardů 2017

O víkendu 15.-17. září 2017 proběhne na hřišti ve Břehách 9. mistrovství České republiky psích plemen Beauceron, Briard a Flanderský bouvier se zadáním titulu CACT.

Program:

Pátek
13:00 – 19:00 trénink

Sobota
8:30 – 11:30 trénink
12:00 slavnostní zahájení
14:00 – 18:00 posuzování jednotlivých disciplin

Neděle
9:00-15:00 posuzování jednotlivých disciplin
16:00 slavnostní ukončení

Stadion cup Břehy 2017

V sobotu 12. srpna 2017 ve 12 hodin odstartuje na hřišti ve Břehách závod mopedů a „padesátek“ české, nebo československé produkce Stadion cup Břehy 2017. Program se tradičně neomezí jen na sobotu, ale začne již v pátek večer s kapelami SMART BAND a JAHODY. Během soboty vystoupí kaskadérská skupina CRAZY DAY, siláci předvedou STRONGMAN show a uvidíte i historická vozidla. Večer nemůže chybět hudební skupina KYVADLO.

Na páteční večer je vstupné ZDARMA.
Sobotní celodenní slosovatelné vstupné je 50 

V průběhu závodu, tedy od 11 do 18 hodin bude zcela uzavřena ulice Obránců míru. Objízdná trasa bude vedena obcí Břehy ulicemi Bahníkova a Na Hrázi.

19. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

aktualizováno 4. 7. 2017

V úterý 27. června 2017 od 19 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Valná hromada Autokempu Buňkov schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 211 tis. Kč a také zvýšení měsíční odměny jednatelky z 15 na 20 tis. Kč včetně jednorázové mimořádné odměny 30 tis. Kč.
Jednatelka Lucie Jelínková shrnula rok 2016: 5.079 hostů / 16.255 nocí, získány 3 dotace od Pardubického kraje – oprava sociálního zařízení (150 tis. Kč), 2. etapa bezbariérového sjezdu do Buňkova (89 tis. Kč) a výměna sanitárních kontejnerů (350 tis. Kč). Bylo také již zahájeno stavební řízení na novou ubytovnu, jejíž stavba by měla začít v září 2018.

OZ schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pod cyklostezkou z Pardubického kraje na Obec Břehy a naopak pozemků pod mostem Na Střídni z obce na Pardubický kraj.

Starosta informoval o samoschválení rozpočtové změny č. 3/2017. Budu se opakovat, ale opět zde starosta přesvědčuje veřejnost o tom, že rozpočtová opatření může schvalovat on sám, což není pravda, viz usnesení 1b z 27. 9. 2016. Podle mého názoru jsou všechny rozpočtové změny od tohoto data neplatné. Nehledě na to, že nikdo dosud neviděl změnu č. 6/2016, ačkoliv jsem na to již minulé zasedání upozornila. Stejně tak zápisy ze 17. a 18. zasedání!! Vážně se musíme o každou prkotinu, která je ze zákona povinně zveřejňovanou informací, doprošovat za pomoci InfoZákona??!!

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele Břehy o 100.000 Kč na doplnění vybavení kuchyně o přípravnu zeleniny (od firmy Cor HB, s.r.o.), výmalbu tělocvičny, chrániče topení v tělocvičně a novou podlahu v chodbě u šatny.

OZ schválilo (opět ex post – TS již práce započaly) záměr revitalizace školní zahrady v MŠ Břehy v průběhu prázdnin. Jde o zámkovou dlažbu kolem pískoviště, zvětšení altánku (Vlk & Ondráček), kolotoč, revitalizace trávníku a závlahový systém (oslovena firma z Řečan). MŠ je ovšem napojena jen na pitnou přeloučskou vodu, což nebude ani ekologické, ani ekonomické, pokud se nenajde alternativní zdroj vody na zalévání.

OZ schválilo smlouvu o dílo na opravu silnice za restaurací Na Křižovatce – ul. Veverkova. Nabídka od SÚS PaK za pokládku nového asfaltového povrchu zní na 361.730 Kč. Vyasfaltování povrchů před restaurací bude řešeno samostatnou smlouvou! O výši nabídky se zde nemluvilo, i když ji už OÚ také jistě obdržel.

OZ zpětně schválilo již podepsanou smlouvu o dotaci z Pardubického kraje na opravu hasičské Tatry 815 ve výši 379.295 Kč.

OZ schválilo zhotovení úložných prostor a kapotáží na hasičské Tatře 815 firmou Komet s.r.o. Pečky za 44.347 Kč.

Starosta informoval o tom, že zastupitelům rozeslal informace ohledně změny č. 2 Územního plánu obce. O co jde, jsme se my občané nedověděli.

Starosta informoval o pokračování prací ve mlýně – ve 3. NP bude firmou Strnad instalováno zátěžové lino stejně jako ve 2. NP.

OZ souhlasí s opravou vedení vysokého napětí 2 x 35 kW vedoucího přes Žernov.

Starosta informoval o možnosti zateplení haly na Výrově, na které je momentálně poskytována dotace ve výši až 90 % nákladů, ovšem náklady na její získání nejsou zanedbatelné.

Místostarosta informoval, že obec Břehy získala bílou stuhu za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2017 a získala tak nárok na dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 300.000 Kč. To je vše, co na zasedání zaznělo, a teď zbytek – tedy to, o čem se opět chystají rozhodnout jen někteří zastupitelé za zavřenými dveřmi stejně, jako rozhodli o nesmyslném výtahu na mlýně. Možnosti využití tohoto dotačního titulu jsou následující.
Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku:
1. radnice
2. školy
3. mateřské školy
4. tělovýchovná zařízení, hřiště
5. kulturní zařízení
6. hasičské zbrojnice
7. požární nádrže
8. sakrální stavby
9. hřbitovy
10. čekárny na zastávkách hromadné dopravy
11. drobná architektura
12. zdravotnická zařízení
13. zařízení sociální péče
14. obytné budovy
15. ostatní
V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši maximálně 50 % nákladů akce v běžném roce.
Uvítáme, když se k možnosti využití vyjádříte např. v diskusi zde pod článkem, případně na náš email (tycaci@centrum.cz). Z nashromážděných nápadů sestavíme anketu, aby svůj názor mohli vyjádřit všichni občané obce. Termín pro odevzdání žádosti je do konce září 2017, není tedy času nazbyt.

Nakonec se ještě mimoděk dovídáme, že proběhla kolaudace BD Na Pile a čekáme na rozhodnutí. Navíc bude obec (prostřednictvím Marcela Nováka) ještě před ustanovením společenství vlastníků jednotek (tedy na náklady nás všech) natírat okapy a plechovou střechu. Náklady na rekonstrukci tohoto bytového domu tedy nekončí.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

18. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

aktualizováno 2. 6. 2017

Ve středu 31. května 2017 od 18 hodin se bude v restauraci Cikánka konat 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 
OZ schválilo závěrečný účet obce Břehy se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a hospodářský výsledek MŠ a ZŠ za rok 2016. Zatímco závěrečný účet i zprávu OÚ zveřejnil, hospodářský výsledek obou škol dosud zveřejněn nebyl. Jak jsme se ale mohli mimoděk v rámci jiného bodu jednání dovědět, tak MŠ loni hospodařila se schodkem asi 40 tis. Kč. O hospodaření ZŠ ale zatím nevíme nic.

OZ schválilo stavbu provozovny kadeřnictví v Družstevní ulici.

OZ schválilo smlouvu o právu provést stavbu kanalizace a vodovodu v lokalitě “Na Pile” firmou Koreček s.r.o.

Starosta informoval o prodloužení termínu pro převod pozemku pod cyklostezkou z Pardubického kraje na obec Břehy do 30. 11. 2017.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro (v programu mylně uvedena ZŠ) na rok 2017 o 100.000 Kč na pořízení nového vybavení.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace SDH Břehy na požární techniku (zřejmě jde o 4 pneumatiky na Tatru 815 – viz 17. zasedání) a věcné prostředky požární ochrany pro rok 2017 od Pardubického kraje.

OZ schválilo poskytnutí dotace Moped klubu Břehy ve výši 25.000 Kč na pořádání Stadion cupu.

OZ schválilo poskytnutí dotace 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí.

Starosta informoval o možnosti podávat připomínky k odstraňování nánosů v korytě Opatovického kanálu, a to do 23. 6. 2017. Starosta zde tvrdil, že podrobnější informace nalezneme na webu města Přelouče. Tam ale nic není a kromě zveřejněné smlouvy vč. dodatku na provedení těchto prací na webu Ministerstva zemědělství nejsou informace o této akci k dohledání nikde na internetu. Zájemci se tedy s problematikou můžou blíže seznámit jen osobně na Odboru životního prostředí v Přelouči.

Starosta informoval o pokračování řízení ohledně plavebního stupně Přelouč II., které řeší Královéhradecký kraj.

OZ schválilo již podepsanou smlouvu o dílo na opravu hasičské cisterny (Tatra 815) s firmou Komet s.r.o. Pečky za cenu 541.850 Kč vč. DPH. Momentálně je již objednána nová cisterna.

Starosta informoval a OZ schválilo dosavadní průběh prací ve 3. NP ve mlýně:

 • Družstvo vlastníků Police nad Metují – zateplení podhledů tvrdou PUR pěnou za 182.362 Kč vč. DPH
 • Michal Židlický – rastr, sádrokarton
 • Marcel Novák – nátěry sloupů a nosníků protipožární barvou
 • Vlk & Ondráček – podlahy a obklady stěn
 • Josef Huňáček ve spolupráci s p. Blažejem z Lohenic – elektroinstalace

Celkové náklady na opravy mlýna jsou podle starosty ve výši 4.926.905 bez DPH což je zavádějící informace, protože podle mého názoru obec v tomto případě na odpočet DPH nemá nárok, tedy skutečné náklady by podle tohoto tvrzení měly být 5.961.555 Kč (tedy cena vč. DPH). To ale pořád tak úplně neodpovídá částce ze starostou poskytnutého rozpočtu, která již ke konci roku 2016 dosahuje výše 6 203 721 Kč – viz podrobný rozpočet.

Starosta informoval o pokračování procesu změny č. 2 územního plánu týkající se Žernova.

OZ dodatečně schválilo poskytnutí daru po 2.000 Kč pro každé dítě, které se 28. 5. zúčastnilo “vítání občánků”. Bylo přivítáno 15 dětí, šestnácté ale chybělo. Neznám sice poměry rodiny nepřivítaného dítěte (a možná je to tak lepší, protože nejsem zaujatá), ale nejen samotný fakt, ale i způsob prezentace důvodů, proč ono dítě tento příspěvek nedostane se mi zdál dost arogantní. Ne, že by existovalo nějaké pravidlo, kdo podobný příspěvek dostat nemůže, ale řečnická obratnost starosty a evidentní neinformovanost zastupitelů jim nedala ani možnost rozhodnout se jinak, a tak jeho „návrh“ jednohlasně posvětili. Znovu se tu dostáváme k neustále žhavé otázce: opravdu všichni zastupitelé vždy přesně ví, o čem hlasují??

OZ schválilo pronájem přístavku ve mlýně pro kancelář Lesů ČR za 3.770 Kč bez DPH měsíčně na dobu neurčitou a s půlroční výpovědní lhůtou.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na rok 2017 od Pardubického kraje ve výši 110.000 Kč, kterou využije na další úpravy návsi Na Křižovatce.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2017. Proč ale nevzalo na vědomí i první letošní změnu, jejíž zveřejnění na webu obce bylo antedatováno? A kde je šestá rozpočtová změna roku 2016? Ta nebyla ani projednána, natož zveřejněna. Navíc všechny rozpočtové změny zveřejněné po 14. zasedání (27. 9. 2016) nejsou buď podepsány vůbec, nebo jsou podepsány pouze starostou, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva ze dne 27. 9. 2016, kde je výslovně napsáno, že rozpočtová opatření schvaluje starosta spolu s místostarostou!! Dokonce je to stejně popsáno i v příloze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Upřímně řečeno, ani já to nepovažuji za závažné pochybení, ovšem i takovými formalitami neustále narážíme na hluboce zakořeněný princip samovlády v naší obci.

OZ schválilo přeložky telefonu a plynu v rámci připojení lokality “Na Pile” na tyto sítě.

OZ znovu schválilo smlouvu o právu provést stavbu ubytovny v autokempu, která byla již schválena na minulém zasedání, ovšem bylo nutné provést formální změnu v názvosloví, kde byla “novostavba” změněna na “přístavbu” kvůli přípojkám společným pro více staveb.

OZ schválilo předání dlužních úpisů neplatícím nájemníkům bytů v BD č. p. 2 a 107 a v případě neuznání dluhu na nájemném předání věci advokátní kanceláři.

Místostarosta informoval, že se obec Břehy opět přihlásila do soutěže Vesnice roku 2017 a ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 10.45 h. bude ve Břehách přítomna hodnotící komise.

OZ neschválilo (jak starosta avizoval ještě dříve, než nás se samotnou žádostí seznámil) rozšíření školského obvodu MŠ Břehy i na Přelovice, které vlastní MŠ nemají a chtěli by tímto rozšířením tzv. spádovosti umístit své 3-4 děti v naší školce.

OZ schválilo sídlo nově vznikajícího spolku Sport Břehy na adrese sokolovny, tedy Ke Hřišti 250.

Starosta informoval o skutečnosti, že hygienická kontrola v ZŠ Břehy shledala nedostatek v absenci přípravny zeleniny ve školní jídelně, a proto starosta momentálně hledá řešení k nápravě. Naopak stejná kontrola v MŠ dopadla starosty výborně.

Dále starosta informoval, že na Vrchní státní zastupitelství v Praze podal podnět k přezkoumání rozdělování dotací od MŠMT v roce 2014 z důvodu možné souvislosti s momentálním vyšetřováním kauzy “Pelta a dotace”. Obec totiž byla tehdy s žádostí o dotaci neúspěšná. Věc prý byla předána PČR.

Starosta v diskuzi také odpověděl na dotaz ohledně prodeje bytů v č. p. 107 – jeden byt je již prodaný a jeden je zatím v jednání. Zmínil zde také možnost, že byty neplatičů budou nabídnuty k prodeji jiným zájemcům.

Aktuální stavy finančních prostředků v bankách obce jsou následující:
KB – 1.340.333 Kč
ČS – 200.000 Kč
ČNB – 150.000 Kč

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

Břežský Google kalendář

V levém sloupci pod kalendářem akcí nově zveřejňujeme Google kalendář s termíny akcí konaných ve Břehách. Hodně termínů je totiž známo i několik měsíců dopředu, i když ještě nejsou k dispozici podrobnosti. Navíc valná většina akcí se pravidelně opakuje, proto je většinou znám alespoň přibližný termín (ten je uveden s otazníky). Kalendář si můžete přidat do svého Google kalendáře a mít tak přehled o dění ve Břehách třeba i ve svém mobilu. Ať se vám líbí.

17. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2017_17_program_22032017

aktualizováno 25. 3. 2017

Ve středu 22. března 2017 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo kroniku za rok 2016.
 • OZ informovalo o tom, že se starosta s místostarostou byli inspirovat ohledně obecní knihovny v Městečku Trnávka (mimochodem nemají otevřeno denně, jak místostarosta tvrdil) a chtěli by oslovit architekta, aby navrhl úpravy bývalé prodejny č. p. 192 pro přestavbu na knihovnu, která by zároveň sloužila jako místo setkávání menších skupinek lidí při různých akcích či kroužcích. Žádné usnesení ale přijato nebylo.
 • OZ schválilo opravu formálních nepřesností v přeložce plynovodu a telefonních kabelů na pile, která byla schválena na předchozím zasedání.
 • OZ schválilo přístup přes své pozemky k Opatovickému kanálu firmě, která jej bude čistit.
 • OZ schválilo podání žádosti o bezplatný převod pozemku pod cestou do školy.
 • OZ schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Tománkem na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce Břehy týkající se Žernova. O náklady by se obec mohla dělit s žadateli této změny.
 • OZ dodatečně schválilo již podanou žádost Pardubickému kraji na dotaci pořízení 4 pneumatik na hasičskou Tatru 815.
 • OZ neschválilo dotaci Honebnímu společenstvu ve výši 25.000 Kč na každoroční čištění lesů v katastru obce.
 • OZ schválilo příspěvek 2.000 Kč Krajské knihovně v Pardubicích na nákup literatury do výměnného knihovního fondu na rok 2017.
 • OZ schválilo příspěvek 10.000 Kč Domovu u fontány v Přelouči.
 • OZ informovalo o ceně (352.757 Kč) za správu pouličního osvětlení, kterou obec platí firmě ELTODO-CITELUM.
 • OZ schválilo záměr opravy hasičského auta (T815). Odhadované náklady: oprava nádrže – 542 tis. Kč, oprava kabiny a spojky – asi přes 200 tis.
 • OZ schválilo dotaci SDH Břehy 40.000 Kč na setkání přípravek, činnost mládeže a oslavy výročí SDH.
 • OZ informovalo o dvou žádostech na zpevnění domovních vjezdů v ulici Pod Lipami. Starosta informoval, že vjezdy do rodinných domů (v řádu 5 tis. Kč) obec zajišťuje všem svým občanům, proto není nutné toto schvalovat a vjezdy zajistí.
 • OZ schválilo opravu zápisu z 15. zasedání kvůli špatnému číslu nařízení vlády týkající se odměn zastupitelů. Jde o Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v aktuálním znění.
 • OZ schválilo umístění nové ubytovny v kempu na obecním pozemku a schvaluje jeho napojení na sítě.
 • Starosta informoval o stavu mlýna: přízemí je hotové, v prvním patře jsou univerzální prostory koncipované jako šatny, které lze využít případně i jako dočasný obecní úřad, za šatnami je velký sportovní sál, za ním pak již zařízená posilovna, ve 2. patře je hotová zasedací místnost. OZ schválilo kompletní opravu poslední místnosti (ve 2. patře) tak, aby mohl být celý mlýn zkolaudován. Práce budou provádět stejné firmy, jako doposud.
  Nemůžu si zde odpustit svůj postřeh z jednání, kdy při projednávání nutné opravy nádrže na vodu hasičské Tatry 815 byly projevovány zřetelné rozpaky a obavy z toho, zda by obec na tak vysokou investici v rozpočtu vůbec našla peníze. Naproti tomu když šlo o mlýn a kompletní opravu jedné velké místnosti, jejíž rozpočet se rozhodně bude pohybovat min. ve stovkách tisíc, tak se o ceně vůbec nehovoří, schvaluje se to naprosto automaticky a pan Erban dokonce ani proces schvalování nepovažuje za nutný. Jeho poznámku o tom, že představa o koncepci mlýna byla jasně přednesena, raději už ani komentovat nebudu. Možná jen pro ty nezasvěcené nastíním, že koncept mlýna nikdy žádný nebyl a ve skutečnosti je to asi takto: koupíme mlýn, aby nám ho nekoupili „nepřizpůsobiví spoluobčané“, opravíme ho bez ohledu na cenu, i když víme, že ziskový projekt to nikdy nebude, a co v něm bude, to se časem snad uvidí. Připomínám, že kompletní rozpočet mlýna sledujeme zde.
 • Na dětském hřišti u kempu by měla být vyměněna houpačka za nový prvek opět od firmy Monotrend.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

–Kaca

Mlžení je ve Břehách stále normou

Domníváte se, že zveřejňování informací obecním úřadem ve Břehách je samozřejmostí? Pak Vás vyvedu z omylu. Jen se podívejte na data zveřejnění jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva – mnohé jsou zveřejněny i s půlročním zpožděním! A to nemluvím o nezveřejňovaných smlouvách a jiných důležitých dokumentech, nebo jen informacích o tom, co se právě v obci děje. Kdo z vás třeba věděl, jak bude vypadat náves? Nepomáhají ani neformální emaily, na které zásadně nedostávám žádné odpovědi. Žádost o informace ve smyslu tzv. InfoZákona je to jediné, co náš obecní úřad přiměje zveřejnit důležité dokumenty. Bohužel to není vždy úplně zadarmo. Uvádím zde tedy seznam nedávno vyžádaných informací a dokumentů, které by břežákům neměly být lhostejné.

 1. zápis ze 13. jednání zastupitelstva obce Břehy ze dne 15. 6. 2016 – zdarma
 2. zápis ze 14. jednání zastupitelstva obce Břehy ze dne 27. 9. 2016 – zdarma
 3. projektová dokumentace k oblasti Břehy-centrum (náves) – skenování 3 x A3 + 7 x A4 = 26 Kč
 4. kronika obce Břehy za rok 2015 – zdarma
 5. dodatek č. 1/2017 ke smlouvě a smlouva samotná s firmou SOP, a. s. – skenování 10 x A4 = 20 Kč
 6. položkově veškeré náklady spojené s pracemi na mlýně Výrov od 7. listopadu 2014 do konce roku 2016 – zdarma
 7. cena nátěru střechy mlýna v roce 2008 (chybějící položka v již dříve poskytnutém rozpočtu) – 35.500 Kč (doplněno do celkového rozpočtu oprav mlýna) – vyhledání v archivu 50 Kč

Co vyplynulo z postupně zasílaných dokumentů v žádosti a doplňujících dotazů:

Na výtah ve mlýně Výrov obec uzavřela dvě smlouvy s firmou Triplex Blešno, ačkoliv na 13. veřejném zasedání byla projednána a schválena jedna částka ve výši 1.148.290 Kč. Ta je navíc o 50.457 Kč nižší, než součet částek na obou smlouvách. Proč je zakázka nakonec dražší, než schválená? A proč je rozdělena na dvě smlouvy?

 1. Smlouva č. 966/2016T na výrobu a montáž vertikální plošiny TRAVEL 500 uzavřena dne 18. 10. 2016 – částka 719.248 Kč
 2. Smlouva č. 955/2016T na výrobu a dodávku ocelové konstrukce šachty pro vertikální plošinu uzavřena dne 27. 6. 2016 – částka 479.499 Kč 

Jako důkaz o tom, že pan Kulhánek ve dvou kronikách prokazatelně lže o pamětní desce Petra Jakeše, mi pan starosta poslal následující sdělení: „Pamětní deska v návrhu je uložena na Obecním úřadu Břehy a byla připravena v roce 2010 s tím, že pokud se dohodneme s vlastníkem, bude umístěna na oplocení RD (čp. 169, pozn. red.). To se nestihlo k významnému výročí v roce 2010, a tak to snad bude v roce 2020. Návrh desky jsem připravil jen já sám, takže jsem zvolil její zveřejnění a připomínkování. Odkaz na tento zveřejněný návrh je na obecbrehy.cz.“ Schválně, kdo z vás o tom ví?

16. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2017_16_program_19012017Ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016

OZ schválilo kupní smlouvy na pozemky po pile (včetně všeho, co na nich stojí)

 • pod domem a komínem za 606.085 Kč
 • u domu za 33.915 Kč

Celkem tedy již odsouhlasených 640.000 Kč za celkem asi 767 m2. Komín obec zatím nemá v úmyslu bourat a chce jej využít např. pro umístění vysílačů, možná i pro vybudování čapího hnízda.

OZ schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na čp. 11 (restaurace Na Křižovatce), který upravuje termíny splátek, a to odložení neuhrazených 500.000 Kč z roku 2016 do 30. 4. 2017 a zřejmě opačný posun termínu splátky 1.360.000 Kč v letošním roce, a to také do 30. 4. 2017.

OZ schválilo úvěrovou smlouvu na 2,5 mil Kč s Komerční bankou na úhradu splátek restaurace Na Křižovatce a na pořízení pozemků pod bývalou pilou (projekt pila II).

Žádost o sociální bydlení bude řešit OZ s žadatelem osobně.

S novým využitím bývalé prodejny v čp. 192 jako knihovny obci radí pracovníci Krajské knihovny v Pardubicích. Bude potřeba provést drobné stavební úpravy, koupit regály určené speciálně pro knihy a zajistit změnu užívání stavby. V plánu je každodenní provozní doba knihovny s možností jejího kulturního či vzdělávacího využití pro menší skupiny účastníků.

OZ schválilo smlouvy na přeložky STL a NTL plynovodu a telefonu na pile kvůli tamní plánované výstavbě firmou Koreček s.r.o.

Na žádost o přemístění radaru v ulici Bahníkova za křižovatku ve směru na Sopřeč z důvodů překračování povolené rychlosti starosta slíbil kontaktovat Policii, aby v této lokalitě měřila rychlost. Přemístění radaru prý není jednoduché vzhledem k nutnosti vést k němu kabely.

OZ schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou Sev.en EC, a.s. v roce 2017 týkající se poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč, která je určena na kulturu, sport a životní prostředí. Zastupitelstvo ji zřejmě opět využije na modernizaci dětského hřiště.

OZ schválilo umístění na obecním pozemku již stojícího přístřešku u BD č. 97 na pile.

OZ zamítlo žádost o připojení obce k akci “Vlajka pro Tibet”.

OZ schválilo předloženou zprávu o uplatňování územního plánu Břehy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu.

Momentálně nepřítomný Petr Kutner dává prostřednictvím zastupitelstva na vědomí břežákům, že se mohou hlásit do nově vznikajícího spolku – sportovního klubu, který se bude věnovat silovému trojboji a po registraci u Českého svazu silového trojboje by v této disciplíně obec Břehy reprezentoval. Sídlem spolku má být posilovna ve mlýně Výrov.

Starosta informoval, že z důvodu nízkého stavu vody a zamrzlého Opatovického kanálu nefunguje MVE (malá vodní elektrárna) ve mlýně Výrov, tudíž je nutné řešit náhradní zdroj vytápění ve mlýně. Zatím je využívána elektřina ze sítě, v plánu je ale plynové vytápění. To bylo sladkých řečí o energetické soběstačnosti mlýna!!

V diskusi hasiči informovali o tom, že se letos vzdávají pořádání dětského karnevalu, neboť v restauraci Na Křižovatce je pro děti nevyhovující prostředí a jiné prostory k dispozici nejsou.

 

*barevně označené body nebyly na zveřejněném programu jednání

15. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_15_program_07122016

Aktualizováno 9. prosince 2016.

Ve středu 7. prosince 2016 od 18.30 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ bere na vědomí třetí a čtvrtou rozpočtovou změnu.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017.

OZ schválilo záměr vzít si začátkem příštího roku úvěr u Komerční banky na plánované platby za nemovitosti v celkové výši 2.560.000 Kč (500.000 Kč na zbytek splátky restaurace Na Křižovatce za rok 2016, 1.360.000 Kč na splátku restaurace Na Křižovatce za rok 2017 a 700.000 Kč na koupi objektu “pila II.”). Úvěr má být úročen sazbou 1,09 % (nebylo řečeno, zda se jedná o roční úročení) s fixací na 5 let a výší měsíčních splátek 44.582 Kč. Není super, že se najdou v rozpočtu peníze na posilovnu a další zvelebování mlýna, když se tam nenajdou peníze na plánovanou splátku restaurace Na Křižovatce, na kterou si budeme muset brát úvěr?

OZ schválilo 4 kupní smlouvy na byty č. 2, 3, 6 a 9 v bytovém domě č. p. 107 za ceny 960.000 Kč, 460.000 Kč, 560.000 Kč a 710.000 Kč současným nájemníkům.

OZ schválilo kupní smlouvu jednomu z žadatelů na část p. č. 410/6 o výměře 22 m2 za cenu v místě obvyklou 95 Kč/m2.

OZ schválilo zrušení předkupního práva k p. č. 390/116, protože jeho majitel již nechce stavět a má na pozemek kupce.

OZ schválilo do končící prodejny v č. p. 192 přesunout knihovnu, z prostor stávající knihovny udělat klubovnu pro hasiče a z prodejny odkoupit regály za 20.000 Kč (využijí hasiči) a zabezpečovací zařízení za 10.761 Kč.

OZ schválilo záměr pořízení zabezpečovacího zařízení do prodejny potravin včetně venkovního i vnitřního kamerového systému s tím, že co nejrychleji zajistí více nabídek a vybere tu nejvýhodnější. Nájemce pan Hradecký požádal zastupitelstvo, aby byl celý systém v majetku obce.

OZ schválilo poskytnutí sportovního areálu ve dnech 15.-17. 9. 2017 pro konání MČR v dovednostech psích plemen Flanderský bouvier, Beauceron a Briard.

OZ schválilo plán inventur 2016.

OZ schválilo dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o svozu odpadů s firmou SOP, a. s.

OZ neschválilo návrh smlouvy na spolupráci s firmou Recycling – kovové odpady a.s., která chce provozovat druhý sběrný dvůr v Přelouči. Na základě této smlouvy by tak lidé ze Břehů mohli využívat dva sběrné dvory v Přelouči.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku 2/2016 určující výjimky z nočního klidu. Naproti tomu, jak se pan Jirava ohrazoval vůči nesmyslnosti každoroční aktualizace vyhlášky kvůli aktuálním datům akcí, tak místo aby tam nechal všechny obecné opakující se akce bez data, tak nelogicky některé akce identifikoval konkrétně jako jednorázové. Navíc u “čertovského ohně” je uvedené datum 5. prosince úplně mimo, protože v roce 2017 určitě nebude obec dělat oheň uprostřed pracovního týdne. U oslav výročí hasičského sboru se s velitelem bavili o pětileté frekvenci, proč je tedy ve vyhlášce konkrétní akce oslav 120 let sboru?

OZ schválilo zřízení dvou trvalých pracovních míst v technických službách, a to prodloužením pracovních smluv se dvěma zaměstnanci na dobu neurčitou.

OZ schválilo měsíční splátky ve výši 1.530 Kč na úhradu dlužné částky 55.000 Kč za nájemné bývalé provozovatelce prodejny potravin.

OZ schválilo navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance obce z nynějších 60 Kč na 80 Kč.

OZ schválilo nejvyšší možné odměny neuvolněným zastupitelům obce podle novelizovaného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 1. 2017.

OZ schválilo výměnu skříně pro internet pro pevné telefonní linky.

OZ bere na vědomí, že obec Břehy uhradí hokejbalistům Beer stars Břehy startovné v přeloučské zimní lize ve výši 4.500 Kč.

OZ schválilo úpravu ceny v již schválené kupní smlouvě na odkoupení pozemku pod komunikacemi v ul. B. Němcové na 95 Kč/m2, za kterou prý byly odkoupeny obdobné pozemky v ul. Nerudova. V zápise z 10. zasedání je ale ta vyšší částka jen 91 Kč/m2. To si pan starosta upravuje ceny v již schválených smlouvách, nebo se tu jen přeřekl?

Starosta informoval, že na OÚ přišla žádost o byt pro občana v nouzi, načež musel konstatovat, že obec žádný volný byt nemá. Jak smutné po tolika nových bytech z posledních let, kdy na začátku každé akce vždy starosta horečně sliboval výstavbu bytů “sociálních”. Kde jsou? No přeci výhodně prodané!

 

V diskusi na dotaz ohledně rentability prodeje bytů v č. p. 107 bylo konstatováno, že prodejem bytů se obci investované peníze nevrátí.
Starosta informoval, že bude odvezen kontejner na bioodpad.
Pan Kutner informoval o dokončení posilovny ve mlýně a chtěl by ji představit veřejnosti.

 

 * barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_14_program_27092016V úterý 27. září 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtovou změnu 2/2016.

OZ schválilo pravomoc starosty a místostarosty společně schvalovat rozpočtové změny, přičemž vždy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva budou o těchto změnách podrobně informovat.

OZ schválilo kroniku obce Břehy za rok 2015 od Ladislava Kulhánka.

OZ schválilo nájemní smlouvu prodejny potravin (Nerudova 224) za 5.000 Kč měsíčně firmě Česká večerka s. r. o.

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. schválila zajištění projektové dokumentace na výstavbu druhé bezbariérové ubytovny v kempu. Projekt má stát asi 55 tis. Kč bez DPH, stavební povolení asi 10 tis. Kč. Podle jednatelky autokempu je o ubytování v tomto zařízení velký zájem nejen v letním období, ale i mimo sezonu, kdy je nynější ubytovna využívána např. pro ubytování dělníků, nebo jako nouzové krátkodobé bydlení. Vzhledem k tomu, že do stávající ubytovny jezdí mimo jiné pravidelně tři skupiny hendikepovaných sportovců, bude se hledat dotační program, který by výstavbu druhé bezbariérové ubytovny podpořil.

OZ schválilo vytvoření 15 parkovacích míst u restaurace Na Křižovatce pracovníky technických služeb obce, přičemž firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bude odpovědná za stavební dozor. Na projekt bude čerpána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, přičemž dotace má krýt 50 % nákladů. Příští rok se předpokládá pokračování prací za stejných podmínek, takže OZ schválilo podání žádosti o stejnou dotaci i na rok 2017.

OZ schválilo přípravu kupních smluv na čtyři byty v domě č. 107 se stávajícími nájemci s tím, že se ještě dohodnou s obcí na možnosti oprav aktuálních závad. Na OÚ bylo doručeno 6 žádostí, z čehož jedna žádá odložení koupě a druhá o doplňující informace, což se starostovi zdálo nesmyslné, proto tuto žádost odložil. V diskusi se pak posledně zmíněná žadatelka snažila vysvětlit, že se jí cena za její byt zdá vysoká v ohledu několika důvodů: rozpor ve výměře bytu, havarijní stav plynového kotle a komínů, který obec (vlastník objektu), stejně jako jiné problémy dosud neřešila, velmi podobná cena nových bytů na pile, znalecký posudek, který byl proveden “od stolu”, aniž se byl v bytě kdokoliv podívat na jeho skutečný stav. Starosta odpověděl vlastně jen na to, že cena bytů byla tvořena na základě znaleckého posudku narozdíl od bytů na pile, kde se mohlo vycházet z nákladové ceny.

OZ schválilo nákup tří dýchacích přístrojů pro SDH Břehy, přičemž část nákladů na jejich pořízení má být hrazena z dotace.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro mateřskou školu na rok 2016 o 70.000 Kč.

OZ schválilo záměr koupě objektů bývalé pily (budovy kolem komína včetně komína samotného) za zhruba 640 tis. Kč a oslovení firmy RPA Brno, aby za 30.600 Kč + 3-5% z dotace vypracovala a podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace má z 90 % pokrýt náklady na pořízení objektu a jeho přestavbu na 8 malometrážních sociálních bytů, které musí být k tomuto účelu pronajímány  min. 5 let za cenu max. 57,50 Kč/m2. Nájemní smlouvy musí být uzavírány na dobu určitou. Po pěti letech si však dle slov starosty může obec s byty dělat, co chce. Zpracování žádosti a následný realizační management bude obec stát přes 50.000 Kč plus 3-5 % z dotace podle její výše.

OZ schválilo odkoupení malých částí soukromých pozemků zabraných stavbou cyklostezky.

OZ schválilo přípravu obecně závazné vyhlášky, která má vymezit výjimky v zákonem stanoveném nočním klidu, aby o plánovaných akcích všichni občané obce dopředu věděli. Místostarosta slíbil konzultaci s místními spolky a následné připravení znění vyhlášky, kde budou vypsány termíny a akce pro veřejnost, u kterých se předpokládá, že v rámci jejich průběhu nebude po 22. hodině dodržen noční klid.

OZ schválilo roční zkušební provoz umístění a svozu sběrné nádoby na použitý jedlý olej nabídnuté obci zdarma Liborem Černohlávkem.

OZ schválilo dodatek č. 2/2016 ke smlouvě s SOP, a. s. ohledně navýšení počtu sběrných nádob na plast a kovový odpad.

OZ schválilo záměr zpřístupnění luk podél silnice Břehy-Přelouč po dohodě s Ředitelstvím vodních cest ČR za účelem jejich sečení. Zpřístupněním se myslí cesta od Střídně k labskému mostu. Za tím účelem má být také postupně v tomto zimním období prováděno kácení dřevin v dotčené oblasti.

Starosta informoval o dalších stavebních úpravách ve mlýně na Výrově.

Starosta informoval o změně územního plánu č. 2 týkající se Žernova.

OZ schválilo příspěvek na otevřený šachový turnaj Listopádí pořádaný TJ Sokol ve Břehách 19. 11. 2016.

Starosta informoval o umístění pumpičky na kolo – opěrný bod „Pro cyklistovu duši“ před autokempem Buňkov, kterou financovala Nadace Partnerství a Pardubický kraj. Tamtéž bude také přes silnici umístěn demontovatelný zpomalovací práh a dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h.

Starosta informoval o nové informační tabuli Klubu českých turistů umístěné u cesty za restaurací Cikánka informující o bezbariérové trase k Černému nadýmači.

V diskusi padla žádost o uspořádání osvětové besedy pro řidiče.

 

*barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_13_Program_15062016

Pozor změna!!! Zasedání je posunuto na 19. hodinu!!!

Ve středu 15. června 2016 od 19 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. odsouhlasila hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši -337.900 Kč. Tržby byly ve výši přes dva miliony Kč, mzdové výdaje byly sníženy. Jednatelka Lucie Jelínková nás seznámila s provedenými opravami – např. oprava sociálního zařízení (stála 827.000 Kč, z čehož 165.000 Kč bylo dotováno Pardubickým krajem), bezbariérový přístup do vody (také byl částečně dotován), nová mola a lavičky.

OZ schválilo hospodářský výsledek obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku mateřské školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 457 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo účetní závěrku základní školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 19.535 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo nabídku Luboše Fialky na opravu kuchyně a prádelny v za cenu 266.403 Kč (kompletní elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a i když to nebylo řečeno, tak vycházím z předpokladu, že je v ceně zahrnuta i dlažba, obklady, bojler či umyvadlo zmiňované na 12. zasedání). Další čtyři oslovené většinou místní firmy nabídku neposlaly.

OZ schválilo nabídku firmy Cor HB, s.r.o. na kuchyňské vybavení MŠ za 199.117 Kč (podrobněji viz 12. zasedání).

OZ schválilo nabídku firmy SVĚT OKEN s.r.o. na výměnu 4 oken v šatně a 2 dveří v za cenu 102.033 Kč.

Krajský úřad Pardubického kraje povolil navýšení kapacity MŠ ze 43 na 48 dětí.

OZ schválilo dotaci pro Moped klub Břehy z.s. ve výši 25.000 Kč.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje pro SDH Břehy ve výši 40.000 Kč na pořízení pneumatik. Dotace tvoří max. 70 % celkových nákladů.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, která bude použita na úpravu návsi na Křižovatce. Dotace má tvořit max. 50 % celkových nákladů. Jak velký bude asi celkový rozpočet na úpravu návsi? Vážně máme na plýtvání darované dotace na pompézní výtah místo dlouhodobě potřebné návsi? Ve mlýně bez koncepce se topí miliony, ale na druhou stranu starosta na schůzi brečí, že naši hasiči nutně potřebují nové auto (nebo minimálně novou cisternu), na což žádný dotační program momentálně neexistuje, a je extrémně nepravděpodobné, že existovat bude. K dispozici je totiž jen dotace na auto s nádrží s méně než polovičním objemem, než má ta stávající.

OZ schválilo smlouvy s VaKem o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, týkající se i objektů, které obec pronajímá.

OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou TRIPLEX CZ s.r.o. na zhotovení 4podlažního venkovního proskleného výtahu ve mlýně na Výrově za cenu 1.148.290 Kč. Na náklady obce v řádu několika desítek tisíc budou provedeny stavební přípravné práce včetně dveřních otvorů do 2. a 3. NP. Podle slov starosty je v 1. patře mlýna plánovaná výstavní místnost, malá příležitostná posilovna, kancelář (pro případné dočasné přesunutí OÚ) a ve 2. patře spolková místnost (pro případnou dočasnou zasedací místnost).

Místostarosta informoval o možnosti získání dotace z programu Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na obnovu asfaltové plochy tenisových kurtů ve výši 532.000 Kč, což má být max. 70 % z celkové ceny projektu. Realizace by mohla být v září 2017.

OZ schválilo firmu MONOTREND s.r.o. jako dodavatele dalších dvou nerezových prvků na dětského hřiště u autokempu (sestava se skluzavkou a šplhací sestava) v celkové ceně 137.408 Kč. Náklady má pokrýt dotace od chvaletické elektrárny a realizace je plánovaná na září 2016.

OZ schválilo záměr prodeje bytů současným nájemníkům v BD č. p. 107. Jde o 7 bytů, dvě garsonky si obec ponechá. Podle znaleckého posudku by celková cena bytů měla být ve výši 4,7 mil. Kč. Padl zde i návrh zvýšení nájmu v případě, že současní nájemníci na koupi nepřistoupí.

Ještě jsme mohli slyšet návrh na umístění kamer na tenisových kurtech a stížnost na hlubokou kaluž na silnici v Bahníkově ulici.

* barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_12_Program_27042016Ve středu 27. dubna 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu konat 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin v Nerudově ulici, a to za stejných podmínek, jako doposud. Novým provozovatelem se tak stala Česká večerka, s. r. o., jejíž jednatel Mgr. Tomáš Hradecký ze Strašova byl na zasedání přítomen a nastínil zde své plány jako rozšíření sortimentu, otevírací doba denně do večerních hodin (19:00) a prioritní zaměstnání původního personálu prodejny. Své provozovny má již ve Strašově a Svojšicích.
 • OZ schválilo poskytnutí dotace 25.000 Kč pro Honební společenstvo Břehy-Lohenice na rok 2016.
 • Starosta informoval, že obec již převzala hotovou cyklostezku, jejíž kolaudace proběhne 13. května a obec požádá SFDI o uvolnění finančních prostředků na úhradu posledních faktur. Kolaudace mostu v hodnotě asi 27 mil. Kč, který byl plně v režii Pardubického kraje, proběhla již 26. dubna.
 • OZ schválilo záměr vypsat poptávkové řízení na dodavatele venkovního výtahu ve výrovském mlýnu, který má být z 50 % hrazen prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj, jako projekt “Kulturní, sportovní a multifunkční objekt Břehy u Přelouče” jehož celková cena je vyčíslena na 1.111.245 Kč (dotaci ve výši 600.000 Kč jsme získali jako odměnu za získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2015). Z této dotace (Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016) mohla být klidně hrazena např. revitalizace návsi, ale to evidentně není prioritou většiny zastupitelů.
 • OZ schválilo pokračování prací na podlahách ve mlýnu firmou Vlk a Ondráček. Podlahy mají být zhotoveny v celém 1. patře v celkové hodnotě do 300.000 Kč (výstavní místnost 140.000 Kč, budoucí posilovna 50.000 Kč, obecní úřad 56.000 Kč, zasedací místnost nahoře 50.000 Kč ). Jen pro informaci jsou hotové stropy a zateplení v 1. patře.
 • OZ pověřilo Pavla Jiravu zastupováním obce Břehy na valné hromadě společnosti VaK Pardubice konané 12. 5. 2016.
 • OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou (Sev.en EC, a.s.) o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na modernizaci dětského hřiště v roce 2016.
 • OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016
 • OZ schválilo poskytnutí dotace SDH Břehy ve výši 30.000 Kč na činnost mládeže.
 • OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy o 50.000 Kč na mzdy a 80.000 Kč na pořízení nových skříní (39.000 Kč) a policových skříní (38.000 Kč). Jen stejně jako zastupitelka Novotná nechápu, jestli těch 50.000 Kč bylo pro jistotu schváleno podruhé, nebo jde o dalších 50.000 Kč navíc.
 • Místostarosta informoval o plánovaném poptávkovém řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ, kdy prioritou je, aby veškeré práce dělala jedna firma a to v době letních prázdnin. Jde o opravu elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, nové obklady a protiskluzová dlažba, umyvadlo na chodbičce, bojler, baterie s výsuvnou sprchou, dva nerezové stoly se zásuvkami, nerezový stůl s dřezem, nerezový regál a rychlomyčka. Celková cena má být kolem 320 tis. Kč.
 • Starosta informoval o novém správním řízení ve věci plašení kormoránů na Buňkově vedeném Pardubickým krajem, ve kterém Krajský úřad PaK povoluje plašení v termínu 15. 10. – 31. 3., a to v případě, že se po dobu min. 3 po sobě jdoucích dnů bude na rybníku vyskytovat hejno kormoránů čítající nejméně 5 jedinců.
 • Místostarosta informoval o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku o zlatou cihlu. Zajímavé je, že o 2.000Kč dotaci Krajské knihovně zastupitelstvo hlasovalo, ale o zápisném do soutěže ve stejné výši hlasovat nemuselo a ještě o tom informuje jen tak mimochodem. Možná, že kdybychom v této soutěži loni neuspěli, ani bychom se nedověděli, že byla obec vůbec přihlášena.
 • Starosta informoval o vyhlášení památkové zóny Kladrubské polabí (již z 25. 11. 2015), kdy námitky obce Břehy byly dle jeho slov zamítnuty. Není to až tak úplně pravda, protože na základě námitky týkající se splavnění Labe byla jihovýchodní část hranice území upravena. Zahrnuto však zůstalo území mezi ulicí Krátkou, Bahníkovou a silnicí k Semínu, kde se zřejmě již delší dobu uvažuje o zástavbě (toto území je také v územním plánu po poslední změně označeno jako zastavitelná plocha pro bytovou výstavbu).
 • Starosta informoval, že účastníkem správního řízení ohledně splavnění Labe se nyní místo Pardubického kraje účastní Kraj Královéhradecký.

Zveřejněna smlouva o dílo na zhotovení cyklostezky

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 byla obcí Břehy v registru smluv na portálu veřejné správy uveřejněna smlouva o dílo s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na zhotovení cyklostezky podél silnice II/333 v obci Břehy. Smlouva byla podepsána 18. prosince 2014.

Cyklostezka je specifikována jako smíšená se společným provozem chodců a cyklistů vedoucí od ulice Pod Lipami po střídeňský most (na straně k pile). Má být 2,5 m široká a 270 m dlouhá v úrovni stávající silnice.

Samotná realizace je navázána na získání dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a také na opravu střídeňského mostku, jejímž investorem je Pardubický kraj. Termín realizace cyklostezky je ve smlouvě stanoven na období od 1. června do 31. října 2015 a cena na 6 532 012,50 Kč vč. 21% DPH.

Mlýn na Výrově

V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.

Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.

Číst celý článek ‘Mlýn na Výrově’ »

Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ) Číst celý článek ‘Bytový dům č. 97 „na pile“’ »

Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 byly zahájeny pravidelné přednášky, o kterých Vás budeme informovat zde i v Přeloučském Roštu. Přednáší nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 697 085
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

 

Stálá panelová výstava o Františku Filipovském v Přelouči

František Filipovský (1907-1993) je dnes nejznámějším přeloučským rodákem. Když 6. října 1993 zemřel, jeho rodné město se jeho památku rozhodlo uctít. Od roku 1994 pořádá pravidelně vždy třetí víkend v září (tj. v době kolem 23. září – výročí Filipovského narození) městské slavnosti a předávání cen za dabing, se kterým je Filipovský nejvíce spojován. U příležitosti „nultého ročníku“ v září roku 1994 mu byla odhalena na jeho rodném domě pamětní deska, která se nachází vedle starší pamětní desky jeho otce. Na tyto slavnosti se často vrací jeho dcera Pavlína Filipovská, ať už jako moderátorka, či host předávání cen. V roce 1994 obdržel Filipovský Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam (ještě za svého života se stal v roce 1987 čestným občanem města, čímž byl navždy zapsán do elitního seznamu významných osobností). Předávání cen za dabing se uchytilo a stalo se významnou kulturní a společenskou akcí nejen pro Přelouč, ale i Pardubický kraj.

V plánu jsou ale i další připomínky odkazu Františka Filipovského. V rámci chystané obnovy přeloučského muzea se počítá s tím, že jednou ze stálých expozic v nových prostorách „v podloubí“ na Masarykově náměstí bude i expozice Františka Filipovského, která by mohla přilákat do Přelouče řadu turistů.

Než se tak stane, přichystalo Kulturní a informační centrum města Přelouče prozatím menší stálou panelovou výstavu o Filipovském, která je otevřena od 30. června 2017 v chodbě v prvním patře domu čp. 26 Masarykově náměstí. Návštěvník se zde na sedmi panelech seznámí s předky a rodinou Františka Filipovského, dozví se více o jeho dětství, vzdělání, působení v přeloučských spolcích, o jeho počátcích v herectví i samotné kariéře herce. Zajímavý je také panel o jeho návratech do Přelouče, ve které od roku 1928 již nežil či o předávání cen za dabing. Texty jsou doplněny řadou zajímavých a málo známých fotografií a dalších dokumentů. Vstup na výstavu je zdarma.

Od pondělí 11. září 2017 je ve výstavním sále KICMP otevřená rozšířená verze výstavy „Přeloučský rodák František Filipovský“. Oproti stávající panelové (kterou bude do 9. září možné zhlédnout v panelové podobě v chodbě před výstavním sálem KICMP) zde budete moci zhlédnout i různé dokumenty a předměty, které souvisí s Františkem Filipovským starším i mladším a také s Cenami Františka Filipovského za dabing.

 

Aktuální výstava

Autorská výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka

1. 6. – 31. 8. 2019

Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.

Již od roku 2015 jsou ve výstavním sále KICMP pořádány výstavy na různá témata. V létě 2019 přišla na řadu autorská výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka. Jedná se o vůbec první výstavu umění v těchto prostorách. Otevřena je od 1.6.2019 do 31.8.2019 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Vstup na výstavu je 30 Kč (dospělý), resp. 15 Kč (dítě do 15 let). Výstavní sál se nachází v prvním patře, není bezbariérový.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

Slavnostní otevření výstavy se koná v sobotu 1. 6. ve 14:00.

MUDr. Aleš Buček (1962) je rodák z Jihlavy, který ale v dětství žil na severní Moravě. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, nyní pracuje v Přelouči jako praktický lékař. Ve volném čase se věnuje umění. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze večerní kurzy kreslení pro veřejnost, dále se zdokonalil i v sochařství pod vedením akademické sochařky Blanky Proksové. Intenzivně spolupracuje s přeloučským výtvarníkem Josefem Dvořáčkem a jeho Atelierem Josef.

MUDr. Aleš Buček se věnuje realistické tvorbě v oblasti kresby, malby i sochařství s námětem portrétním a figurálním. Nevyhýbá se ale ani krajinomalbě, ilustracím a zátiším. Maluje na hladký povrch-sololit, dřevotřísku a dřevo, nejčastěji ale na plátno. Obrazy tvoří olejovými a alkylovými barvami. Maluje akvarely, kvaše, kreslí pastelem, uhlem či tuší. Dříve měl několik výstav v Divišově vile v Přelouči, ale i jinde.

Na této výstavě bude vystaveno téměř šedesát obrazů. Budou zastoupeny portréty i krajinomalby. Portréty zobrazují převážně místní obyvatele, které návštěvníci výstavy jistě poznají. Krajinomalby jsou např. z okolí Choltic.

Číst celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Městská knihovna Přelouč

Čtenářské dílny 2017 – Prázdninové výpravy za dobrodružstvím

 • od 18. července 2017 každé úterý
 • doporučený věk: předškolní až 3. ročník ZŠ
 • rozvoj čtenářské gramotnosti
 • povídání o nových knihách
 • čtení s předvídáním
 • hry, soutěže, výtvarné dílny, zábavné aktivity
 • vstup zdarma

do 31. srpna 2017

Výstava Elišky Zachařové „Katastrofy města Přelouče od nejstarších dob po současnost

Velká prázdninová soutěžní hra „Dobrodružství v ulicích“

Herní plán je k vyzvednutí v knihovně.

15. září 2017

Odpoledne v Bradavické škole

V čítárně od 15 do 22 hodin.
Poslední volná místa!


 


 

Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč (v 1. patře Občanské záložny)

Otevírací doba:
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod. (pro dospělé)
út, čt   12.00 – 16.00 hod. (pro děti, ve školním roce)

Prázdninová otevírací doba (VII-VIII):
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.

Tel.: 466 959 715
Email
knihovna.prelouc@tiscali.cz
Webwww.mestoprelouc.cz
On-line katalogmk.mestoprelouc.cz

Knihovna Břehy

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem na internet.

Knihovnice: Eva Forštová
Adresa
: Obránců míru 107, Břehy
Otevírací doba: po, pá 15:00 – 16:30

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-Pá 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

16. 9. – 15. 10. 2017
Ivo Štěpánek
naivní obrázky
Vernisáž výstavy bude v pátek 15. 9. 2017 v 17 hodin

 

Připravované výstavy

 

 

Archiv výstav

29. 4. – 31. 5. 2017 MUDr. Aleš Buček výstava obrazů a soch s názem „Pardubicko – jeho krajina a tváře“
11. 11. – 16. 12. 2016 Krajky (podzimní výstava krajek, patchworku, ručního pletení z papíru a prací dětí z kroužků DDM)
7.-21. 6. 2016 Kateřina Vlková a Michaela Štainerová (absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Přelouč)
2.-31. 5. 2016 MUDr. Aleš Buček (obrazy)
13. 12. 2015 Matyáš Novák (adventní koncert)
6. 12. 2015 Iva Kramperová (adventní koncert)
říjen-prosinec – Josef Urbánek
září –  Ivo Štěpánek trochu jinak
1. 5. – 31. 5. 2015 – obrazy a plastiky MUDr. Aleše Bučka (člen Art CLUBu v Přelouči)
16. 3. – 30. 4. 2015 –  obrazy Milana Poživila
26. 1. – 28. 2. 2015 – obrazy malíře Dr. Josefa Urbánka (výstava obrazů ke 105. výročí narození) a kurz paličkování
19. 9. – 15. 11. 2014 – Naivní obrázky Ivo Štěpánka
10. 6. – 24. 6. 2014 – Absolventská výstava ZUŠ Přelouč – Aneta Krausová (fotografie)
1. 5. – 4. 6. 2014 – Iva Vanžurová: Krajka a hedvábí
5. 4. – 2. 5. 2014 – Obrazy Petra Bernarda
1. 3. – 5. 4. 2014 – Pastelové pohlazení Libuše Müllerové
Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka
23. 11. 2013 Karel Jakubů a Dcery 50. let

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

Rozpočet obce Břehy v roce 2020

Příjmy = 18 270 000 Kč
Plánovaný přebytek = 505 000 Kč
Výdaje = 18 865 000 Kč

Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2020 a podrobný rozpis (zveřejněn 26. 11. 2019)
Schválený rozpočet na rok 2020 (zveřejněn 16. 12. 2019)

 

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 obrat
běžné účty      

Číst celý článek ‘Rozpočet obce Břehy v roce 2020’ »

Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy

schválen usnesením Zastupitelstva obce Břehy č. 14 dne 19. 11. 2019.

Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor uzavírá a výši nájemného hradí nájemce, tj. objednavatel služby. Rozhodujícím kritériem při stanovení nájemného je místo trvalého pobytu nájemce (objednatele). Cena je uvedena za jeden den. V topné sezoně se k ceně nájmu připočítává 20 % uvedené ceny.

  občan obce ostatní
Sál v č.p. 11 velký            2 000 Kč            4 000 Kč
Sál v č.p. 11 malý            1 000 Kč            2 000 Kč
Sál „Mlýn“ dolní – malý            1 000 Kč            2 000 Kč
Sál „Mlýn“ 2.P velký            2 000 Kč            4 000 Kč
Sokolovna – sál malý            1 000 Kč            2 000 Kč

Před uzavřením nájemní smlouvy a předáním prostor s veškerým vybavením bude vybírána vratná kauce ve výši 2000 Kč za malý sál a 4000 Kč za velký sál. Kauce bude nájemci (objednateli) vrácena po závěrečném úklidu a při zpětném předání vypůjčených prostor a věcí. V případě ztráty, poškození či znehodnocení věcí je půjčitel oprávněn odečíst z kauce cenu poškozených věcí / prostor.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 22. 11. 2019

Adventní setkání a čertovský oheň ve Břehách 2019

 

V sobotu 7. prosince 2019 bude na hřišti ve Břehách zapálen tradiční čertovský oheň a děti si jako vždy budou moci projít čertovskou stezkou odvahy. Ještě předtím ale proběhne adventní setkání v sokolovně.

Program:

 • 15:00 sokolovna – jarmark, dílny pro děti, výstava betlémů a vánočních dekorací
 • 16:30 hřiště – rozsvícení stromu a zpívání
 • 17:00 hřiště – živý betlém v podání žáků ZŠ Břehy
 • 17:30 hřiště – zapálení ohně