Rozpočet obce Břehy v roce 2021

Příjmy = 18 036 700 Kč
Plánovaný přebytek = 505 000 Kč
Výdaje = 17 531 700 Kč

Rozpočet na webu monitor.statnipokladna.cz

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2021 (zveřejněn 20. 11. 2020)
Schválený rozpočet na rok 2021 (zveřejněn 1. 1. 2021)

Rozpočtová změna č. 1/2021 (zveřejněna 27. 5. 2021)

 

 

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 obrat
běžné účty 16 239 642,78 Kč    

 

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2020, dále účetní závěrku Základní školy Břehy a Mateřské školy Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Břehy na 25.000 Kč do fondu odměn a 21.959,71 Kč do rezervního fondu.
  Hospodářský výsledek ZŠ byl nulový.
 • OZ schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-2007580/SIS/011 (ul. Pod Lipami); IE-12-2007580/VB/037 (Na Křižovatce) a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021771/vb/01 (Pod Haldou).
 • OZ vzalo na vědomí architektonickou studii na přestavbu objektu “Na Pile u komína” na 7 malometrážních bytů jako podklad pro zadání zpracování projektové dokumentace.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek 4.000 Kč na poháry a ceny do tradičního Zemědělského poháru v mariáši. Termín konání zatím není stanoven.
 • OZ schválilo žádost o dotaci 20.000 Kč spolku Nezlomeni na letošní srpnové soustředění a turnaj ve stolním tenise v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo žádost o pořádání street basketbalového turnaje 17. července 2021.
 • OZ schválilo vyúčtování dotace na rozšíření knižního fondu z roku 2020 a zároveň novou veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 s Krajskou knihovnou, a to na shodnou částku 5.220 Kč.
 • I přes zamítavé stanovisko P. Jiráka a G. Fialkové zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek Domovu u fontány ve výši 5.000 Kč. Klienty domova jsou tři občané obce Břehy.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek ZŠ a Praktické škole Svítání ve výši 5.000 Kč na rekonstrukci budoucí budovy školy v Klášterní ulici v Pardubicích. Jejich klienty je několik dětí ze Břehů.
 • Z důvodu více žádostí o narovnání vlastnických práv k obecním soukromě užívaným pozemkům OZ pověřilo starostu zajištěním nového znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za tato rezidua z minulosti.
 • OZ schválilo žádost p. Panchártka o odkup části pozemku za jeho plotem.
 • OZ neschválilo žádost manželů Jedličkových o odkoupení části pozemku v jejich sousedství.
 • OZ schválilo žádost pí Vrátníkové o odkup pozemku za jejím plotem.
 • OZ schválilo žádost manželů Smolíkových o odkup části pozemku za jejich plotem.
 • Žádost pana Machače o odpuštění poplatků za svoz TKO za osoby žijící v zahraničí spadá do přenesené působnosti obce, proto nerozhodlo zastupitelstvo, ale věc bude řešit obecní úřad podle zákona o místních poplatcích.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2020.
 • OZ schválilo smlouvu na umístění Z-boxu – “balíkomat” Zásilkovny u obchodu s potravinami.
 • OZ schválilo podání žádosti o dotaci na auto pro JSDH Břehy od MVČR jako náhradu za stávající Ford z roku 2006. Výše dotace je 450 tis. Kč. Auto v hodnotě 1.150 tis. Kč by bylo možné zároveň dotovat i z další dotace vypsané Pardubickým krajem, a to ve výši asi 300 tis. Kč.
 • OZ schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Systém door-to-door pro separaci a oddělený sběr odpadů v obci Břehy“ a určilo komisi pro výběr dodavatele sběrných nádob ve složení Jirava, Fialková, Jirák, Morávek.
 • OZ schválilo pořízení regulačního plánu v lokalitě „Žernov“, zástupcem obce pro jednání stanovilo starostu, pořizovatelem regulačního plánu Ing. Kamilu Zárubovou (MěÚ Přelouč) a stanovilo, že náklady bude hradit investor.
 • OZ schválilo vložení vymezené infrastruktury v hodnotě 8.093.330 Kč do základního jmění akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Obec za tento vklad získá 5.250 ks akcií společnosti.
 • OZ schválilo koupi nákladního auta AVIA D120 z r. 2014 pro technické služby za 650.000 Kč bez DPH. Auto má teleskopickou nástavbu na nakládání kontejnerů.
 • OZ schválilo nájemní smlouvu na pozemek pro letní kino na 3 roky. Nájemné je stanoveno na 2.000 Kč ročně.
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2021.
 • OZ pověřilo starostu řešením stížností na zápach v areálu bývalého JZD způsobovaného pravděpodobně vyplachováním zde prodávaných nádrží, a to s odborem životního prostředí MěÚ Přelouč.
 • OZ pověřilo starostu podáním žádosti o umístění dopravního značení znemožňujícího vjezd motorových vozidel na lesní cestu od ulice Lesní do Lohenic. Kvůli uzavřenému labskému mostu totiž tuto lesní cestu hojně využívají motoristé k cestě do Přelouče.

Nakonec starosta připomněl nepořádek na sběrných místech pro tříděný odpad, znečišťování chodníků psími výkaly, trestnost volného pohybu psů v lese a také nedodržování klidu o nedělích a státních svátcích.

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

V úterý 30. března 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

OZ schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci haly na mlýně na Ministerstvo financí firmou RPA za 15.000 Kč + DPH. V případě uznání dotace si budou nárokovat 2 % + DPH z uznatelných nákladů, min. 100 tis. Kč. Předpokládané investiční náklady činí 11,7 mil. Kč. Jde o druhou žádost o dotaci na stejný projekt. Ta první byla již podána na Ministerstvo pro místní rozvoj.

OZ schválilo záměr vypracování projektové dokumentace na vybudování bytových jednotek v domě na st.p. č. 539 (pila) a v podkroví č.p. 11 (křižovatka). Pro výběr dodavatelů byla stanovena komise ve složení P. Jirava, P. Morávek a P. Erban.

OZ schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Tománkem na změnu č. 3 Územního plánu obce Břehy zkráceným postupem a smlouvu s žadateli o tuto změnu o úhradě nákladů.

OZ schválilo záměr nákupu nákladního auta s hákem pro potřeby technických služeb (manipulace s kontejnery) a stanovilo výběrovou komisi ve složení P. Jirava, P. Šanda, J. Kučera a J. Kubát.

OZ schválilo pronajmout prostory bývalého obchodu v objektu Na Křižovatce podnikateli Martinu Štainerovi za 2.500 Kč/měsíc. Nájemce by zde provozoval showroom produktů Eco clean & shine a výdejní místo Zásilkovny, Balíkovny, Geis, DPD, PPL…
Na základě jednání starosty s nájemcem bude nutné vyřešit vytápění pronajímaného obchodu.

Starosta také informoval, že přišla nabídka od Zásilkovny zřídit v obci u obchodu s potravinami box pro příjem a výdej zásilek.

Starosta informoval o uzavírce labského mostu. Jeho oprava je naplánovaná od 6. dubna do 31. srpna 2021.
Pro chodce a cyklisty je stanovena objízdná trasa přes lávku u bývalé plovárny na Slavíkových ostrovech. Starosta místo této nevhodné trasy usiloval o přímou cestu vedle opravovaného mostu v podobě např. pontonového mostu nebo přívozu. Bohužel nic z toho není možné nebo je nedosažitelné.
Pro auta bude objízdná trasa vedena přes valský most. Má to ovšem dva háčky. Jednak v termínu od 1. srpna do 31. října 2021 je plánována II. etapa stavby kanalizace v Mělicích na úseku objízdné trasy, takže se objížďka protáhne kolem Buňkova i písníků přes křižovatku u Živanic. Druhak pro auta nad 7,5 t nebo vyšší než 3,2 m je valský most neprůjezdný, takže budou muset Labe překonávat v Pardubicích, nebo v Týnci nad Labem. Přes most v Řečanech nad Labem mohou jen auta do 10 t.
Autobusy budou samozřejmě jezdit přes Valy. Momentálně jsou na stole teprve návrhy jízdních řádů a zdá se, že jejich četnost nebude omezena a na vlaky by mohly navazovat za cenu dřívějšího odjezdu ze Břehů. Starosta navrhne i možnost zastávky ve Valech kvůli rozšíření možnosti přestupu na vlak. Pokud by ale z nějakého důvodu autobusová doprava nestačila, bude starosta jednat s firmou Šanda o možnosti zajištění další autobusové dopravy pro občany obce, která by pro ně byla zdarma.

Tady si ještě dovolím poznámku, která se na zasedání nezmiňovala. Od 6. dubna 2021 bude omezen i provoz na železniční trati nejen Kolín – Pardubice kvůli rekonstrukci pardubického nádraží. V nejbližších dnech by tedy měly vzniknout nejen nové autobusové, ale i vlakové jízdní řády pro toto období, které budou zveřejněny např. na portále www.idos.cz.

Ukliďme si Břehy

Letošní úklid bude nuceně individuální, proto nebudeme stanovovat jeden konkrétní termín, ale necháme zcela na Vás, dobrovolnících, kdy budete chtít vyrazit na procházku s odpadkovým pytlem. Na rohu Bahníkovy a Krátké ulice jsme pro Vás připravili „pytlomat“, ze kterého si můžete vzít jak jednorázový plastový pytel, tak i pevný na těžší kousky. Budeme rádi, když tento pytel s logem celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ zase vrátíte pro další použití. V pytlomatu najdete i letáky s veškerými potřebnými informacemi.

17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 12. února 2021 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace.
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 9/21 (p.č 390/67 v k.ú. Břehy).
 3. Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: IE-12-2007580 – investor ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 85/21.
 4. Kupní smlouva na pozemky p.č. 855/6 a 34/14 v k.ú. Břehy dle GP 758  25/2020
 5. Žádost č.j. 12/21 – konání závodu Překážkáč  
 6. Žádost č.j. 83/21 – pronájem prostor v č.p. 11
 7. Žádost č.j. 84/21 – pronájem hospody v č.p. 11
 8. Žádost č.j. 33/21 – snížení nájmu z důvodů uzavření restaurace
 9. Nový strategický plán obce od roku 2022 do 2026 – příprava
 10. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s SOP a.s. – návrh od svozové firmy
 11. Změna současné pracovní smlouvy zaměstnance TS
 12. Informace o plánované opravě mostu č. 333-003 Pardubickým krajem
 13. Založení SVJ v bytovém domě č.p. 107 – záměr
 14. Projektová příprava vodovodu a kanalizace – ulice Na Hrázi

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 18. prosince 2020 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočet Obce Břehy na rok 2021.
 2. Rozpočtový výhled Obce Břehy 2022-2026.
 3. Dodatek č. 1/2021 smlouvy 09/02 s SOP a.s. Přelouč.
 4. Věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. – smlouva o smlouvě budoucí IV-12-2020692/sobs vb/1 (naše č.j. 704/20).
 5. Informace – objednávka na zpracovaní žádosti o dotaci z MMR program 117D8210E u RRA PK (viz usnesení č. 11 z 15. jednání OZ).
 6. Inventury a plán inventur 2020.

15. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 18 hodin proběhne v sokolovně ve Břehách veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Zveřejněný program: 

1)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný GasNet, s.r.o. (lokalita Na pile).

2)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný ČEZ Distribuce a.s. (ul. Zemědělská).

3)    Smlouva na zpracování dokumentů a žádosti na dotaci „Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Obci Břehy“ č. SML Z M 20 792.

4)    Smlouva na organizaci výběrového řízení v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady – zavedení door-to-door systému v Obci Břehy“ č. Z-ZP-20 0097.

5)    Dodatky ke smlouvám  darovacím uzavřeným na základě usnesení ZO Břehy č. 9 z 11. zasedání, 11 z 11. zasedání a 11 z 10. zasedání.

6)    Smlouva o bezúplatném převodu vlast. práva k majetku č UZSVM/HPU/6542/2020-HPUM parcela p.č. 372 v k.ú. Břehy.

7)    Příprava rozpočtu obce na rok 2021 – informace.