4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 31. ledna 2023 od 19 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.
 
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2022.
 • OZ schválilo upravený návrh smlouvy na propachtování kanalizace, která musela být oproti minulému zasedání doplněna o chybějící položky. Záměr bude tedy znovu zveřejněn ve správném znění.
 • OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o na p.č. 124/1, kvůli přípojce plynu k rodinnému domu.
 • OZ schválilo záměr obce pronajmout malý sál s barem a kamny v č.p. 11 na základě žádosti současného nájemce restaurace Na Křižovatce na dobu určitou.
 • OZ z 5 nabídek schválilo nabídku firmy Eltodo a.s. na kompletní přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu 4 fotovoltaických elektráren na budovách obce za cenu 175.400 Kč vč. DPH.
 • OZ schválilo dar 40.000 Kč spolku Nezlomeni na soustředění se závěrečným turnajem, které proběhne od 19. do 27. 8. 2023 v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo dar 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Břehy na pokrytí ztráty z nenavyšování členských příspěvků pro děti, oficiálně na činnost mládeže.
 • OZ schválilo odměny zastupitelů po novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. účinné od 1. 1. 2023.
 • Starosta informoval o uznání víceprací firmy RPA Dotace, s.r.o. kvůli nutnosti opětovného podání žádosti o dotaci na venkovní učebnu ZŠ, i když toto bylo způsobeno aktualizací výzvy ze strany MMR, která proběhla již po prvním podání žádosti. Na částce za vícepráce se obec s firmou teprve dohodne.
 • OZ schválilo revizi kupní smlouvy na betonové silážní jámy (žlaby) od ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice spočívající ve vypuštění problematické parcely č. 504/2 z kupní smlouvy. Majitelky této parcely pravděpodobně měly o žlaby také zájem. Obec se tímto chce vyhnout případným právním sporům.
 • OZ schválilo přípravu opravy elektroinstalace ve velkém sále restaurace Na Křižovatce.
 • OZ jednohlasně zamítlo žádost o dar dobročinné organizaci Zdravotní klaun.
 • OZ schválilo záměr opravy elektroinstalace a osvětlení v sokolovně. Zároveň OZ schválilo podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na tuto opravu. Starosta pro tuto žádost nechal zpracovat předpokládaný rozpočet, který počítá s částkou 124.223 Kč.
 • Starosta také informoval o dalších probíhajících i plánovaných pracích v sokolovně. Na WC muži jsou hotové hrubé zednické práce provedené Technickými službami (řešení zápachu z odpadu), nové obklady zde má provést Petr Žáček za zhruba 40 tis. Kč, neboť jediný ze všech oslovených řemeslníků může dříve než v létě. V plánu je také výměna oken za plastová. Pan Morávek navrhl, aby kromě dvou protilehlých otevíravých byly všechny fixní, a to především kvůli ceně. Již oslovil firmu Svět oken, která okna zaměří a na základě jejich nabídky bude obec poptávat i jiné firmy.
 • Starosta informoval o obdržených stížnostech na autobusy, které po poslední změně jízdních řádů nenavazují na vlakové spoje. Oslovil proto dopravního experta Ing. Matouše, který navrhl úpravy konkrétních autobusových spojů. Tento návrh starosta zašle na odbor dopravy Pardubického kraje s požadavkem na zjednání nápravy.
 • Starosta informoval o problematickém řešení žádosti o kácení jírovců podél silnice na Sopřeč, kde právě Obec Břehy má v rukou konečné rozhodnutí. Problém je v tom, že dopravní inspektorát PČR i odbor dopravy MěÚ Přelouč dal stanovisko kladné kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky, zatímco odbor životního prostředí stejného úřadu dal stanovisko zamítavé. Pokud stromy nebudou pokáceny, Pardubický kraj nemůže tuto silnici řádně opravit, protože asfalt nelze u stromů dostatečně hluboko vyfrézovat a korunu hráze na Žernově nelze řádně zpevnit. Kvůli většímu zatížení této silnice nelze opravu povrchu provést stejně provizorně jako u silnice na Semín.
 • Na stížnost z řad občanů, že v obytné zóně Na Novině pravidelně několikrát denně jezdí nákladní auto autoškoly SOUz Chvaletice starosta přislíbil, že do školy přímo zavolá a situaci se pokusí vyřešit.
 • Pan Morávek informoval, že má být brzy zveřejněna dotační výzva z MMR, která by byla vhodná na pořízení objektu bývalé restaurace Cikánka a k její přestavbě na chráněné bydlení pro seniory.
 • Dále pan Morávek představil další svojí vizi: pokud se v budoucnu podaří udělat společenský taneční sál z haly u mlýna, pak by se z velkého sálu Na Křižovatce dal udělat opět sál divadelní a vrátit se tak k historické osvětové besedě. Toto využití sálu chce vyzkoušet již na jaře pozváním chlumeckého divadla.
 • Nakonec starosta informoval o množství různých akcí v knihovně a o plánované výstavě ve mlýně, tentokráte fotografií Vincenta Fikara. Vernisáž s autorským čtením má být 4. března 2023 a výstava bude trvat asi 2 měsíce.

Cvičení rodičů s dětmi

Sokol Břehy plánuje od roku 2023 rozběhnout cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi. Cvičitel Miroslav Přinesdomů se se zájemci sejde v sobotu 7. ledna 2023 v 10 hodin v sokolovně ve Břehách, kde se dohodnou veškeré podrobnosti.

Plán rozvoje sportu Obce Břehy 2022-2026

Preambule:

1) Strategický plán rozvoje sportu v obci Břehy byl zpracován dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

2) Plán rozvoje sportu v obci Břehy vychází ze Strategického plánu rozvoje obce a je otevřeným dokumentem, který se může měnit nebo doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.

Současný stav obce

V současné době (2022) je v obci hlášeno k trvalému pobytu přes 1090 obyvatel, z toho v produktivním věku okolo 60%. Obec má vybudovanou velmi dobrou infrastrukturu – kanalizaci, vodovod, veřejný rozhlas a osvětlení, kabelové telefonní rozvody a je kompletně plynofikována. V novější zástavbě jsou položeny i zemní elektrorozvody. Všechny místní komunikace jsou zpevněny,většina s živičným povrchem, částečně opraveny. Celkový ráz obce je převážně vilový. Většina těchto vilových domků (tzv. Festovna – po staviteli Festovi) je z let 1934-38. Několik hospodářských stavení, většinou opravených, se nachází pouze ve starší části obce.V obci je jedna prodejna potravin a obchod se smíšeným zbožím v pronájmu soukromé osobě. Obec je dále vlastníkem mateřské školy s kapacitou dvou tříd a základní školy pro 1.-5. ročník. Základní škola je situována v okrajové části obce zvané Výrov a od okraje lesů ji dělí pouze školní hřiště a hřiště s umělým povrchem. Můžeme tedy tvrdit, že se jedná o celoroční školu v přírodě. Prostředí okolí školy bývá v letních měsících využíváno i pro dětské letní tábory. Průměrný počet žáků je 50.

Majetkem obce je i Autokemp Buňkov, s.r.o., který byl dán do provozu v roce 1978 (viz AC). Leží na západním okraji stejnojmenného rybníka o rozloze 56 ha. Voda je v něm mírně radioaktivní s rašelinovým podložím. V činnosti je i obecní knihovna. Činnou složkou je Sbor dobrovolných hasičů, který zařazen jako JPO III. Je nyní vybaven T 815, T 138 CAS 32, Fordem Transit, dvěma stroji PS 12. Technika je umístěna ve dvou garážích, vytápěných akumulačními kamny. Součástí vybavení je klubovna, soc. zařízení, včetně sprch. Velmi důležitá je i práce hasičů s dětmi a mládeží. Dalšími činnými spolky je Moped klub Břehy, Sokol Břehy, Tenisový klub, hokejbalový tým BSB, Myslivecké sdružení a další. Dohled nad pořádkem v obci zajišťuje smluvním vztahem Městská policie Přelouč. V obci jsou poměrně bohaté pohostinské služby. První restaurace je přímo v areálu autokempu s celoročním provozem a nabídkou teplých jídel v sezóně. Akvárium pro velké či malé návštěvníky se sladkovodními rybami je umístěno právě v restauraci Buňkov. Dále je možnost stravování v zájezdním hostinci Na křižovatce (od roku 2015 taktéž v majetku obce). Občerstvit se můžete i v sauně „Pohoda“. Naši občané, ale i návštěvníci mohou využívat služeb místních drobných podnikatelů, ať už se jedná o pneu-servis, autoopravny, autodopravu, autokarosářství, klempířství, prodej drogerie, saunu, montáž pohonu na LPG do vozidel, montáž plynových rozvodů, strojní broušení pil, stavební firmy, malířství, výrobu a montáž žaluzií, montáž, opravy a distribuci kotlů na dřevní odpad, opravy starého nábytku, prodej květin a zeleniny, prodej umělých květin a dárkového zboží, až po prodej krmiva pro domácí zvířata a exoty či umělecké kovářství. V obci je rozsáhlý areál zaniklé pily. Jeho část obec zakoupila a přestavěla na 7 bytů, větší část zůstala v rukou soukromého majitele. Nesmíme zapomenout ani na firmy, které se zabývají např. výrobou zdravotní techniky nebo zemědělských zařízení.

Základní pojmy

Sport – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.

Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.

Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.

Výbor pro mládež a sport – poradní orgán, jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.

Úloha obce při zajišťování sportu

1) Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb občanů obce a vychází z jejich kulturně historických tradic.

2) Obec se spolupodílí na financování a organizování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Významným poradním orgánem je Výbor pro mládež a sport. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

3) Hlavní úkoly obce v oblasti sportu:
a) zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, zajistit finanční dostupnost sportu v obci
b) zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů,
c) podporovat další provozovatele sportovních zařízení a organizátory sportovních akcí včetně finanční pomoci,
d) kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
f) podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce,
g) obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu.

Definování strategických cílů v oblasti sportu

1) Podpora sportu dětí a mládeže. Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím a navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. V obci je potřeba rozvíjet sportovní zařízení tak, aby byly saturovány sportovní potřeby dětí.
Priority podpory: Rozvoj tělocvičny ve škole; rozvoj herních prvků ve školce; podpora spolků, které organizují sport mládeže; podpora požárního sportu pro děti; vybudování nových outdoor fitness prvků; podpora a organizace sportovních akcí pro děti.

2) Sportovní infrastruktura. Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a rekreaci, které podporuje aktivní trávení volného času.
Priority podpory: Rozvoj sokolovny, rozvoj posilovny, rozvoj tenisových kurtů, rozvoj nohejbalového kurtu, rozvoj basketbalového kurtu, rozvoj dětských hřišť, rozvoj fotbalového hřiště, rozvoj beach-volejbalového hřiště, rozvoj outdoor fitness prvků, výstavba pumptrackové dráhy.

3) Sport pro všechny. Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva. Cílem je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie občanů žijících na území obce.

4) Významné sportovní akce. Podpora akcí, které přesahují významem hranice obce. Jedná se především o Duatlon Břehy – Czech Triathlon Series; Stadion cup Břehy; Setkání hasičských přípravek ve Břehách; Silák Břehů; Šachové listopádí; Pingpongový turnaj handicapovaných sportovců.

Formy podpory sportu v obci

1) Přímá finanční podpora
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení, modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení,
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích, např. doprava na plavecký kurz dětí,
c) poskytovaná jako dotace v souladu s pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám (spolkům – TJ Sokol, SDH, Sport Břehy apod.).

2) Nepřímá podpora
a) opravy a údržba stávajících sportovních zařízení a údržba veřejné zeleně v okolí,
b) pomoc při pořádání sportovních akcí a propagace sportovních akcí,
c) organizační zajištění sportovních aktivit.

Závěrečná ustanovení

1) Plán rozvoje sportu v obci Břehy je zveřejněn na webových stránkách obce www.obecbrehy.cz.
2) Plán rozvoje sportu obce Břehy se bude průběžně aktualizovat dle potřeb obyvatel obce.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta obce Břehy

Dokument byl zveřejněn 22. 12. 2022