Bibliografie

Archeologické nálezy

Bibliografie – archeologické nálezy – je rozdělena do dvou částí, když v první z nich jsou zmíněny publikace a články, jež obsahují hlubší záznam o nálezech v obci Břehy či se více než pojmenováním zabývají konkrétními archeologickými nálezy v katastru obce. Do druhého soupisu jsou zahrnuty publikace pojednávající obecně o území zahrnujícím i obec Břehy, respektive území dnešního Přeloučska či Pardubicka.

Obec Břehy

NOHEJLOVÁ, ENálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. díl. Praha, 1957.
PETRTYL, J., ŠEBEK, FHistorická dokumentárnost nálezů mincí na Pardubicku a Chrudimsku. Pardubice, 1970.
PREIDEL, HSoupis nálezů I – neolit. Rukopis. (uložen Archeologický ústav Praha).
STOCKÝ, APravěk země české – díl I. Věk kamenný. Praha : Národní museum, 1926.
ŠNAJDR, LPočátky předhistorického místopisu země České a některé úvahy odtud vycházející. Praha, 1891.

 Obecná bibliografie k pravěkým a středověkým dějinám Přeloučska (Pardubicka):

LEDR, J. Dějiny města Přelouče nad Labem. Přelouč, 1926.
PEČÍRKA, J., aj. Dějiny pravěku a starověku I. a II. díl. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1989.
PLEINER, R., aj. Pravěké děiny Čech. Praha : Academia, 1978.
ŠEBEK, F., aj. Dějiny Pardubic. Pardubice, 1990.
VOKOLEK, V. Pravěk východních a severovýchodních Čech. Hradec Králové, 1962.

 

Historie obce Břehy

Knižní bibliografie k historii obce

TYČ, M. Břehy. Historie a současnost obce v ohledu Opatovického kanálu a souvisejících vodních ploch a cest. Břehy : PZP, 2008.

Článková bibliografie k historii obce

BOROVEC, P. Živelné pohromy v obci Břehy (1799–1946).
Břehy u Přelouče. In: Zprávy Klubu přátel pardubicka, čís. 9/10 2000.
KUTINA, J. Břehy: Z historie okolních obcí. In: Přeloučský rošt, 1995.
Splnilo se otcovo přání: Pila Břehy opět v majetku rodiny Novákových. In: Pernštejn. ročník 5. Pardubice 1994.

Obecná bibliografie k dějinám Přeloučska (Pardubicka)

HLOUŠEK, L., KUČEROVÁ, L., STEKLÝ, F., ŠRÁMEK, P. Legionáři okresu Pardubice. Rodáci a občané 1914-1920. Pardubice : SokA Pardubice, 2006.
Kurka, J. Začátky kláštěrů: sázavského, opatovského, podlažského, svatopolského a sezemského. Praha, 1913.
NOHEJLOVÁ E. Příběhy kláštera opatovického. Praha : Universita Karlova, 1925.
ROSŮLEK, F. K., aj. Pardubicko – Holicko – Přeloučsko I. Pardubice, 1903.
ŠEBEK F., aj. Dějiny Pardubic. Pardubice, 1990.

 

Opatovický kanál a s ním související vodní plochy a cesty včetně řeky Labe

Bibliografie jest pojímána zejména k Opatovickému kanálu jako takovému a dále pak v ohledu jednotlivostí v budování vodní a rybniční sítě v ohledu samotné obce Břehy. K této části bibliografie o Břehách pak přináleží i řeka Labe a to zejména v ohedu budování jeho splavnění, které silně ovlivnilo právě i naší obec.

LEMBERK, V., VOREL, P. Opatovický kanál. Stavebně–historický, technický a přírodní klenot Pardubicka. Pardubice, 1999.
LOCKMANN, Z. Opatovický kanál a jeho historicko-geografický vývoj. In: Sborník Československé společnosti zeměpisné 75. Praha, 1970.
TYČ, M. Život na Labi. Kolín : Polabská kulturní společnost, 2004.
TYČ, M. Labe jako kulturní, sociální a hospodářská spojnice od pravěku po dnešek. In: Přeloučský Rošt, prosinec, 2004.
VRABEC, V., HANYKÝŘOVÁ, H. Tři nové nálezy modrásků bahenních Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) a poznámky k výskytu druhu v středním Polabí. Muzeum a současnost – ser. natur. Roztoky u Prahy, 2011, roč. 26, č. 1, s. 13-24. ISSN: 0862-2035.

 

Přírodní a geografické podmínky obce

KOHOUTEK, M. Příroda Pardubicka III. Pardubice : Klub přátel Pardubicka, 2005.
LEMBERK, V. Příroda na Pardubicku dříve a nyní. Pardubice : Východočeské museum, 1997.
PAPOUŠKOVÁ, A. Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. In: Východočeský sborník přírodovědný- Práce a studie 15. Pardubice : Východočeském museum, 2008.
ŽEBERA, K. Mladopleistocénní vývoj Labského toku v úseku mezi Hradcem Králové a Velkým Osekem. In: Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : ČSZ, 1946.