Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 9. 11. 2023 usnesením č. 3b) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Břehy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1.

(3) Správcem poplatku je obecní úřad2.

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je3

 1. fyzická osoba přihlášená v obci4
 2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6

(2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala7.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí 500 Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

 1. není tato fyzická osoba přihlášena v obci,
 2. nebo je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

 1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
 2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc,
 3. nebo je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky

Čl. 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je8:

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 5. nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

 1. se narodila v příslušném roce,
 2. je k pobytu přihlášena na ohlašovně a zároveň se v obci celoročně nezdržuje.

(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a které současně poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a to od poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm. b).

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká9.

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 15. prosince 2021.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D. v. r.
starosta

Ing. Petr Morávek v. r.
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 10. 11. 2023.
Datum zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 10. 11. 2023 10:42.