OZV obce Břehy č. 2/2006 – Požární řád

Obec Břehy na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne …. podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád ovce Břehy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Břehy, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou HZS Pardubického kraje – stanice Přelouč.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Břehy:

 1. pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce.
 2. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu obdorně způsobilou v oblasti PO. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.
 3. pověřuje člena obecního zastupitelstva dohledem nad JSDH.
 4. projednává přestupky při porušení této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí vznik požáru, se dle místních podmínek považuje:

 1. pořádání akcí:
  • Pořadatel je povinen projednat, popřípadě oznámit zabezpečení požární ochrany pořádané akce s obecním úřadem, a to nejméně 8 dní před zahájením této akce.
  • Při pořádání akcí většího rozsahu (regionálního, celostátního nebo mezinárodního významu) je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany s HZS Pardubického kraje, který může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany nebo může pořádání akce zakázat.
  • Pořadatel akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen PPH), která bude složena z velitele a členů. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a podmínkám místa konání, především s ohledem na zajištění evakuace osob a zahájení hasebních prací. Počet členů PPH se určí dle typu akce z přílohy č. 1 této vyhlášky.
  • Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, zřizuje PPH pořadatel akce, pokud se nedohodne s majitelem objektu nebo jeho zákonným zástupcem jinak.
  • Akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech a na místech, které splňují požadavky pro bezpečnou evakuaci osob a pro příjezd vozidel jednotek požární ochrany.
  • Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, je povinen seznámit se před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti.
  • U akcí pořádaných v budovách musí pořadatel zajistit, aby počet účastníků nepřevyšoval výrazným způsobem stanovenou kapacitu budovy.
  • Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu.
  • Pořadatel je povinen zajistit nebo určit technické prostředky pro ohlášení požáru tak, aby doba od zpozorování požáru do jeho ohlášení operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (dále jen OPIS) nepřekročila 5 minut.
 2. stánkový prodej:
  • Při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí pořadatel zajistit uspořádání stánků tak, aby
   1. byl zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany v prostoru akce. Zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah jednotek požární ochrany pro okolní objekty.
   2. byla zajištěna evakuace osob. Umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob z okolních objektů.
  • Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen).
  • Při používání technických plynů (např. CO2, propan butan) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny a to především chráněním proti tepelnému namáhání (sluneční záření, sálání od tepelných zdrojů a otevřeného ohně apod.). Láhve musí být umístěny v takové vzdálenosti od těchto zdrojů, aby povrchová teplota lahví nepřekročila 50 °C.
  • Pro stanoviště, kde se používají láhve s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs, je povinen pořadatel akce zajistit přenosný hasící přístroj s minimální náplní 5 kg CO2.
  • Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost dle zvláštních předpisů a se souhlasem obce, na jejímž katastrálním území budou tyto práce prováděny. Pořadatel musí ve spolupráci s osobou provádějící tyto činnosti zajistit taková opatření, která zabrání vzniku požáru při zalétnutí žhavých částic do okolí.
  • Pořadatel akce zajistí, aby velitel a členové PPH byli zřetelně označeni (například červenou rukávovou páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“, červenou stuhou na oděvu apod.).
  • Pořadatel akce musí zajistit, aby velitel ani členové PPH nebyli pověřeni činnostmi, které by jim bránily vykonávat jejich povinnosti.
  • Povinnosti PPH jsou v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

 • Období vegetační obnovy,které začíná dne 10. března a končí 31. května kalendářního roku.
 • Období déle trvajícího sucha.

Období vegetační obnovy:

Právnická a podnikající fyzická osoba je povinna:

 1. Zpracovat písemný pokyn, který musí obsahovat:
  1. určení osob zodpovědných za zabezpečení požární ochrany při prováděném spalování,
  2. zabezpečení prokazatelného školení všech osob, podílejících se na spalování s ohledem na zajištění požární bezpečnosti dle skutečně vykonávané pracovní činnosti při spalování,
  3. zákaz plošného spalování,
  4. zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování,
  5. zabezpečení místa spalování, které bude před započetím spalování odděleno od okolí dostatečně širokým pruhem obnaženým až na minerální půdu, ze kterého bude odstraněn veškerý hořlavý materiál tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně mimo místo spalování,
  6. stanovení zákazu spalování za větrného počasí a v době sucha, kdy může dojít k případnému rozšíření ohně,
  7. zabezpečení, aby spalování bylo prováděno s dostatečným odstupem od okolních porostů, popřípadě objektů,
  8. zabezpečení míst spalování dostatečnými hasebními prostředky,
  9. zabezpečení, že po skončení spalování bude důkladně uhašen oheň tak, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému rozhoření,
  10. zabezpečení průběžných kontrol místa spalování s ohledem na místní a klimatické podmínky.
 2. Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
 3. Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby.
 4. Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo.
 5. Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů.
 6. Spalování je nutno předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr.
 7. Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků.
 8. Zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS Pardubického kraje na telefon 950 570 213.

Fyzické osoby jsou povinny dodržovat následující opatření:

 1. Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
 2. Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby.
 3. Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo.
 4. Spalování je nutné předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr.
 5. Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků.
 6. Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů.
 7. Zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS Pardubického kraje na telefon 950 570 213.

V období déle trvajícího sucha se zakazuje:

 1. zakládat ohně, kouřit, či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesních porostech nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva.

Počátek a konec období déle trvajícího sucha vyhlašuje krajský úřad na základě aktuálních povětrnostních podmínek.

Čl. 4
Způsob zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem míst pro ohlášení mimořádné události nebo požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec Břehy zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 3. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice v obci Břehy.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

 1. Nadzemní hydrant – u restaurace „Na Křižovatce“.
 2. Požární nádrž v ul. Bahníkova.
 3. Další náhradní zdroje vody:
  • rybník Buňkov,
  • Opatovický kanál,
  • přírodní nádrž v potoce pod pilou,
  • hydrantová síť v obci – obec vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy provozuschopná.

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použivatelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použivatelnost zdroje.

(3) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce,uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující místa pro ohlášení požárů a mimořádné události. Jejich označení je tabulkou „Ohlašovna požárů“ – umožňuje vyhlášení poplachu místní jednotce požární ochrany.

 1. Velitel JSDH – Marcel Novák, Na Hrázi 400, mobil 606 541 299
 2. Starosta obce – Petr Morávek, Obránců míru 195, mobil 725 091 119

(2) Další místa, odkud lze hlásit požár. Jejich označení je tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.

 1. Obecní úřad Břehy, Bahníkova 8, telefon 466 959 618
 2. Petr Morávek, Obránců míru 195, telefon 466 672 836
 3. Čermák Václav, Na Hořičkách 51, telefon 466 953 030
 4. Ziegler Eduard, Nerudova 267, telefon 466 953 775
 5. telefonní budka v ulici Bahníkova

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován z operačního a informačního střediska Pardubického kraje, přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 2. místním rozhlasem, signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje megafonem na vozidle nebo telefonicky.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 4.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, dnem 4. 4. 2006.
 2. Touto vyhláškou se ruší Požární řád obce Břehy schválený dne 22. 4. 1999.

 

Ladislav Beneš v. r.
starosta obce

Ing. Petr Morávek v. r.
místostarosta obce

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 20. 4. 2006
Vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne: 4. 4. 2006
Sňata z úřední desky dne: 19. 6. 2006

 


Příloha č. 1

VÝKLAD POJMŮ

I.
Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. akcí, které se zúčastňuje více osob – organizované shromáždění, kde se předpokládá více než:
  1. 200 osob uvnitř stavebních objektů (nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu),
  2. 350 osob na ploše shromažďovacího prostoru,
  3. 500 osob na volném prostranství.
 2. stavebním objektem – objekt, jehož vnitřní prostor svým řešením umožňuje uspořádání výše uvedené akce (kina, divadla, kulturní domy, sokolovny, sportovní haly, aukční a výstavní síně, přednáškové sály, cirkusy apod.).
 3. shromažďovacím prostorem – prostor oficiálně vymezený a běžně užívaný k pořádání výše uvedených akcí letní parkety, stadiony, plochy tržišť, jarmarků, letní kina, přírodní divadla a místa určená pro lunaparky).
 4. volným prostranstvím – prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se konají akce většího rozsahu (louky, pole, letiště, golfová hřiště apod.).
 5. pořadatelem – právnická nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje. V případě, že tato osoba není přímo určena (např. jde pouze o pronájem plochy přímo trhovcům bez dalšího organizačního zajištění), rozumí se pořadatelem pronajímatel této plochy.

II.
Počet členů preventivní požární hlídky

Za nejnižší počet členů preventivní požární hlídky se pro účely této vyhlášky považuje:

 1. 1 člen PPH na každých započatých 100 osob (nebo počet stanovený schváleným posouzením požárního nebezpečí dle §6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
 2. 1 člen PPH na každých započatých 200 osob
 3. 1 člen PPH na každých započatých 500 osob

 


Příloha č. 2

Povinnost preventivní požární hlídky

 1. Velitel PPH je povinen:
  1. před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit pořadatele se zjištěnými závadami,
  2. během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů PPH,
  3. plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst. 2.
 2. Členové PPH jsou povinni:
  1. zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce; v případě, že se jedná o periodicky opakující se akci na jednom místě, účastní se odborné přípravy jedenkrát ročně,
  2. seznámit se s charakterem akce, objektem  nebo prostorem, kde se bude konat,
  3. seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuačním plánem objektu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu a hlavního vypínače elektrické energie,
  4. seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce,
  5. v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany,
  6. udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie,
  7. průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadateli zajistit okamžité odstranění zjištěných závad.
 3. Velitel ani členové PPH nesmí během akce vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů.

Povinnosti účastníků akce

Všichni účastníci akce jsou povinni dbát příkazů pořadatelů, velitele a členů PPH vyplývajících z tohoto nařízení a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

 


Příloha č. 3

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů
Břehy, ulice Bahníkova JPO III 12 členů

 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
Ford Transit 1
CAS 32/6000/600-S2R (CAS 32 – T 138) 1
CAS 32/8000/800-S2R (CAS 32 – T 815) 1

 

Legenda:

JPO … jednotka požární ochrany
Dislokace JPO … název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována
Kategorie JPO … kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
Počet členů … skutečný počet členů jednotky

 


Příloha č. 4

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Jednotka Stupeň požárního poplachu
I. II. III. IV.
I. HZS Přelouč HZS Pardubice JSDH Rohovládova Bělá JSDH Zdechovice
II. JSDH Břehy JSDH Řečany nad Labem JSDH Lipoltice JSDH Staré Ždánice
III. JSDH Přelouč JSDH Lázně Bohdaneč JSDH Voleč JSDH Újezd u Přelouče
IV. JSDH Kladruby nad Labem JSDH Choltice JSDH Srch
V. JSDH Turkovice

 

Pořární řád obce Břehy – originální dokument