Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2023

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 25. 4. 2023 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 59 odst. 5 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje obecní systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Břehy.

Čl. 2
Komunitní kompostování

1) Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost1.1

2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze předávat do komunitní kompostárny, která byla za tímto účelem zřízena ve vyhrazeném oploceném prostoru na
pozemkové parcele číslo 504/1 v k.ú. v obci Břehy. Tato komunitní kompostárna ve vyhrazeném prostoru – bývalém silážním žlabu se nachází na konci ulice Zemědělská. Komunitní kompostárna je viditelně označena a jsou zde uvedeny kontakty na pověřenou osobu a pokyny pro skladování rostlinných zbytků, které lze předávat pouze po předchozí domluvě pověřené obsluze kompostárny.

3) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování kromě dřevin (větví), lze předávat do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn na stanovišti u technických služeb obce Břehy, ulice K Rybníku.

4) Dřeviny (větve), které budou zvlášť zpracované štěpkováním, lze ve vymezené době předávat do označeného a zabezpečeného prostoru v blízkosti kontejnerů na hřišti. Prostor pro předávání je viditelně označen a jsou zde uvedeny pokyny pro skladování a informace o vymezené době pro předávání.

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta
 
Ing. Petr Morávek
místostarosta
 
Petr Jirák
místostarosta
 
 
Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 3. 5. 2023.
Datum a čas zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 2. 5. 2023 17:29.