Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2013

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 16.5.2013 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2 
Základní pojmy

Veřejným pořádkem je souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž zachování je podmínkou klidného a spořádaného soužití.

(2) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hodiny večerní do 06.00 hodiny ranní následujícího dne.

(3) Za psa je odpovědná osoba doprovázející psa, tedy osoba která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, např. chovatel psa, jeho vlastník či držitel, osoba mající psa v péči.

(4) Volným pohybem psů se rozumí pohyb psů bez vodítka.

Čl. 3 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) jízda a stání jednostopých a dvoustopých motorových vozidel mimo pozemní komunikace k tomu určené.
b) rušení nočního klidu,
c) používání hlučných strojů a zařízení v době nočního klidu,
d) užívání a provozování zábavní pyrotechniky,
e) volný pohyb psů
f) znečišťování veřejných prostranství

Čl. 4 
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích

Činnosti uvedené v čl. 3 je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích vymezených v příloze 1 a 2 této vyhlášky. Zastupitelstvo obce Břehy může na základě písemné žádosti udělit výjimku k bodům a) – f) článku 3.

Čl. 5 
Kontrola a sankce

(1) Kontrolou dodržování této vyhlášky provádí obec Břehy zejména prostřednictvím Městské policie Přelouč.

(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů.

Čl. 6 
Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na pohyb služebních psů podle zvláštních předpisů a dále na pohyb psů doprovázejících nevidomé osoby.

(2) Ustanovaní Čl. 3 a) se nevztahuje na udržbu majetku obce a péči o veřejná prostranství prováděnou technickými službami obce Břehy.

(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1995

Čl. 7 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta

Ing. Petr Morávek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 5. 2013
Sejmuto z úřední desky dne: neuvedeno

 

Příloha 1

Přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci.

Pozemky na katastru obce Břehy, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci. p.č.: 155; 158/4; 189; 193/6; 193/5; a dále veřejná prostranství vymezená červenou čarou v katastrální mapě obce v Příloze 2.

 

Příloha 2