Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 4/2022

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 1. 6. 2022 usnesením č. 16 d) usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění udržování čistoty v obci, zajištění ochrany životního prostředí a estetického vzhledu obce.

Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.

2) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství exkrementy zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně

1) Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do 10 dnů.

2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

3) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) jízda a stání jednostopých a dvoustopých motorových vozidel mimo vyhrazená místa,
b) rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa,
c) stanování mimo vyhrazená místa,
d) bivakovat mimo vyhrazená místa1,
e) táboření mimo vyhrazená místa2.

Čl. 4
Sankce a kontrola

1) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů3.

2) Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Městská policie Přelouč a Police České republiky.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 6. 2022.
Datum zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 2. 6. 2022 12:37.