Jednací řád zastupitelstva obce Břehy

Obecní zastupitelstvo obce břehy se ve smyslu zákona 128/2000 Sb. o obcích usneslo na tomto jednacím řádu:

§ 1 Úvodní ustanovení

Základní pravidla pro činnost obecního zastupitelstva jsou uvedena v zákonu o obcích. Tento jednací řád obsahuje pouze některá doplnění a nebo rozšíření ustanovení tohoto zákona.

§ 2 Pravomoc obecního zastupitelstva

Pravomoc obecního zastupitelstva je vymezena v § 84 zákona o obcích.

§ 3 Jednání obecního zastupitelstva

Jednání obecního zastupitelstva je upraveno v § 91-94 zákona o obcích.

§ 4 Příprava a program jednání

1. Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta na základě návrhů členů obecního zastupitelstva. Požádá-li písemně člen obecního zastupitelstva o zařazení vlastního návrhu do programu jednání bude o jeho návrhu jednáno na nejbližším zasedání. Pokud není možno zařadit návrh do programu jednání bude o této skutečnosti navrhovatel písemně vyrozuměn. Trvá-li navrhovatel na zařazení svého návrhu do programu, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.
2. Přípravu jednání zajišťuje starosta v souladu s programem. Zejména je nutno stanovit:
– dobu a místo jednání
– odpovědnost za zpracování podkladů pro jednání.
O době, místu konání a programu jednání obecního zastupitelstva informuje starosta občany obce Břehy nejpozději 7 dní před jednáním obecního zastupitelstva a to na desce obecního úřadu a také místním rozhlasem.
3. Pokud jsou pro jednání zpracovány písemné podklady, předkládá navrhovatel tyto podklady všem členům zastupitelstva 7 dnů před jednáním.

§ 5 Průběh jednání obecního zastupitelstva

1. Zasedání řídí zpravidla starosta nebo určený zástupce. Při zahájení předsedající konstatuje, zda je obecní zastupitelstvo schopné usnášení. Dále nechá odsouhlasit program jednání, zvolit návrhovou komisi a dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání.
2. Zápis z minulého jednání proti kterému nebyly vzneseny námitky, se pokládá za odsouhlasený. O uplatněných námitkách rozhodne obecní zastupitelstvo na základě vyjádření ověřovatelů zápisu.
3. Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo pracovní a věcný charakter. Dále řídí průběh hlasování, vyhlašuje výsledky hlasování, řídí průběh diskuse, přerušuje a ukončuje jednání.
4. Do diskuse k projednávanému bodu se lze přihlásit pouze do ukončení rozpravy k tomuto bodu. Aby byla zajištěna možnost vyjádřit se k projednávaným záležitostem všem členům obecního zastupitelstva může každý člen obecního zastupitelstva vystoupit v rozpravě k projednávanému bodu programu pouze jednou.
5. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 6 Příprava usnesení z jednání

1. Návrh na usnesení vychází z předložených zpráv a z obsahu rozpravy. Závěry usnesení musí být formulovány stručně a adresně. Musí také obsahovat termíny splnění jednotlivých bodů usnesení.
2. Usnesením obecního zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a ostatním členům obecního zastupitelstva.

§ 7 Hlasování

1. Obecní zastupitelstvo je schopné se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.
2. Vyžaduje-li to povaha usnesení, může být hlasováno o jednotlivých bodech. Při postupném hlasování určí pořadí hlasování předsedající.
3. Pokud byl podán pozměňující návrh, hlasuje se nejdříve o tomto návrhu. V případě, že je podáno návrhů několik, hlasuje se nejdříve o návrhu předloženém návrhovou komisí. Pokud při hlasování je některý z návrhů odsouhlasen, hlasování se ukončuje.
4. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, ani žádný pozměňovací návrh, vypracuje návrhová komise nový návrh usnesení.
5. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje obecní zastupitelstvo. Usnesení je přijato pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.
6. Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.
7. Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.

§ 8 Dotazy členů zastupitelstva

1. Členové obecního zastupitelstva mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty. Na dotazy a připomínky může dotazovaný odpovídat bezodkladně. Na připomínky k jejichž obsahu je nutno provést prošetření se odpoví písemně nejdéle do 30 dnů.
2. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta nebo jeho zástupce jednání obecního zastupitelstva na jeho následujícím jednání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.
3. Uplatněné dotazy na jednání obecního zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.
4. Občané obce starší osmnácti let mohou vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý rok v souladu s jednacím řádem.

§ 9 Zajištění průběhu jednání

1. Pokud někdo mimo členů zastupitelstva narušuje průběh jednání a nerespektuje upozornění předsedajícího může být předsedajícím vykázán z jednací síně.
2. Pokud člen zastupitelstva ve svém vystoupení nehovoří k projednávané věci, může mu předsedající po upozornění odejmout slovo.

§ 10 Ukončení jednání

Předsedající prohlásí jednání za ukončené pokud byl vyčerpán schválený program a nikdo se již nehlásí do diskuse. Zasedání se rovněž ukončí pokud by v průběhu jednání poklesl počet členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo pokud by nastaly jiné nepředvídané okolnosti, které by znemožnily dokončit průběh jednání. V těchto případech se svolá další jednání do 14 dnů.

§ 11 Závěrečná ustanovení

1. O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis. Za jeho vyhotovení odpovídá starosta. Zápis se zveřejní na úřední desce a je trvale uložen v dokumentaci OÚ a Obce Břehy.
2. Zápis ověřuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho součástí je soupis přítomných, omluvených (nepřítomných) členů zastupitelstva.
3. V zápise se uvede:
– den a místo jednání, příp. hodina zahájení a hodina ukončení,
– doba přerušení jednání,
– jména ověřovatelů zápisu,
– jména nepřítomných (omluvených i neomluvených),
– program jednání, příp. průběh rozpravy a jména diskutujících
– podané návrhy
– výsledek hlasování (pokud bylo schváleno jednohlasně se neuvádí)
– schválené znění usnesení (stručně a jasně)
– další závažné skutečnosti podle rozhodnutí zastupitelstva
4. Zápis se vyhotoví do 7 dnů po jednání, podepisuje jej starosta a jeho zástupce. Po dobu 5 let je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Pak se ukládá do okresního archívu.
5. O případných námitkách člena zastupitelstva proti obsahu zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.

 

Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 2. 11. 2006