Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Břehy stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník).

Čl. I.
Obecná ustanovení

1. Tento sazebník upravuje stanovení výše sazeb za poskytování informací ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. Žadatel v souvislosti s poskytováním informace hradí povinnému subjektu pouze přímé materiálové náklady, kterými jsou: náklady na pořízení listinných kopií, popř. tisku listin, náklady na opatření technických nosičů dat (CD, DVD), náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a náklady na odeslání informace žadateli.

Čl. II.
Náklady na pořízení listinných kopií

Náklady na pořízení listinných kopií jsou uvedeny pro jednotlivé typy kopií v následující tabulce:

Kopie Formát Sazba (Kč)
černobílá jednostranná A4 1,-
černobílá oboustranná A4 2,-
černobílá jednostranná A3 2,-
černobílá oboustranná A3 3,-
barevná jednostranná A4 6,-
barevná oboustranná A4 12,-
barevná jednostranná A3 12,-
barevná oboustranná A3 24,-

Náklady na pořízení elektronických kopií, tj. skenování činí v případě skenu 1 strany běžného formátu A4 2,- Kč, v případě skenu 1 strany formátu A3 4,- Kč.

Čl. III.
Náklady na tisk listin

Náklady na tisk listin jsou uvedeny pro jednotlivé typy tisku v následující tabulce.

Kopie Formát Sazba (Kč)
černobílý jednostranný A4 1,-
černobílý oboustranný A4 2,-
barevný jednostranný A4 6,-
barevný oboustranný A4 12,-
barevný jednostranný A3 12,-
barevný oboustranný A3 24,-

 

Čl. IV.
Náklady na poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu či barvě

Za poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

Čl. V.
Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť USB) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možní požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

VI.
Náklady na odeslání informace žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p., platného v den odeslání informace žadateli.
2. V zájmu splnění zákonné lhůty pro vyřízení žádosti a zajištění úhrady s tím spojených nákladů budou požadované informace zasílány žadateli zpravidla na dobírku.
2. Náklady na balné účtovány nebudou.
3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

VII.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, které přesáhne půl hodiny, se stanoví sazba úhrady za každou následující i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, např. náklady na jízdné, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována. V případě, že týž žadatel vyžaduje obdobné informace opakovaně, bude úhrada nákladů vyžadována i v případě, že celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč.
2. Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
3. Žadatel může úhradu provést buď osobně na pokladně Obecního úřadu Břehy, Bahníkova 8 nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a. s., Přelouč, číslo účtu: 3420561/0100. Po prokazatelném uhrazení nákladů na poskytnutí informace bude žadateli informace poskytnuta.
5. Tento sazebník je účinný od 19. 11. 2014. Dojde-li v průběhu následujících účetních období k podstatné změně podmínek, za nichž byly stanoveny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník

 

Ve Břehách 19. 11. 2014

 

Ing. Petr Morávek
starosta

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta

 

Vyvěšeno na internetu dne 27. 11. 2014