Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 6/2022

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 13. 9. 2022 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Pozemky

U stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 3 zákona se základní sazba daně stanovená podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona násobí koeficientem ve výši 1,0.

Čl. 2
Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

(1) U budovy obytného domu, u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu a u ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a v § 11 odst. 1 písm. f) zákona se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazby daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 1,0.

(2) U budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívaného pro rodinnou rekreaci a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona ve výši 1,5.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Břehy o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí č. 1/2016.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 14. 9. 2022.
Datum a čas zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC 14. 9. 2022 11:16.