Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2016

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2016 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zdanitelné stavby

U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí se pro celé území obce stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1994, ze dne 27. 1. 1994.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Ing. Petr Morávek
starosta

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 28. 1. 2016
Sejmuto z úřední desky dne:
Zasláno příslušnému správci daně dne: