Obecně závazná vyhláška č. 5/2023

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Čl. 2
Doba nočního klidu

 Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

 1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku,
  2. v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu „Pálení čarodějnic“,
  3. v noci ze dne 5. prosince na 6. prosince z důvodu konání tradiční akce „Čertovský oheň a Mikuláš“,
  4. Stadion cup Břehy (jeden den v měsíci srpnu),

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 0:30 do 06:00 v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí nadregionálního významu, konaných na území obce Břehy:

  1. zahájení sezony v autokempu Buňkov (jeden den v měsíci červnu),
  2. ukončení sezony v autokempu Buňkov (jeden den v měsíci srpnu),
  3. večerní koncert den před závodem Stadion cup Břehy (jeden den v měsíci srpnu),
  4. noční hasičské útoky Břehy (jeden den v měsíci září), 
  5. sportovní soustředění handicapovaných – Nezlomeni (jeden den v měsíci srpnu),

3) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst. 1 písm. d) a akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem Břehy na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu, ze dne 1. 6. 2022.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D., v. r.
starosta

Ing. Petr Morávek, v. r.
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 15. 12. 2023.
Datum zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 15. 12. 2023 08:47.