Knihovní řád Obecní veřejné knihovny Břehy

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v obci Břehy, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 21. 11. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Poslání a činnost knihovny

1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, které jsou vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona, všem občanům bez rozdílu.

2. Tyto služby poskytuje knihovna bezplatně.

II. Uživatelé a čtenáři knihovny

1. Každý, kdo využije služeb knihovny, se stává jejím uživatelem. Knihovna poskytuje služby jen těm uživatelům, kteří jsou registrováni.

2. Služeb knihovny může využít:

  1. občan ČR, který s vyplněnou přihláškou předloží platný občanský průkaz,
  2. děti a mládež do 15 let po předložení žákovské knížky nebo dokladu o studiu, anebo na základě písemného souhlasu jeho zákonného zástupce,
  3. cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu,
  4. organizace nebo instituce po předložení vyplněné přihlášky s uvedením jména pracovníka, který za výpůjčku odpovídá.

3. Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu.

4. Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný. Výměna popsaného průkazu je bezplatná.

5. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, dále kontaktní údaje: akademický titul, kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře. Osobní údaje o čtenáři budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po ukončení budou data likvidována.

6. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

III. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména výpůjční, informační a meziknihovní služby.

IV. Půjčovní služby

1. Pro půjčování knihovních jednotek platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Čtenář si může být půjčit současně nejvýše 10 knihovních jednotek. Půjčení dražších publikací stvrzuje čtenář podpisem.

3. Knihy a starší ročníky časopisů se půjčují na dobu 4 týdnů. Časopisy běžného roku se půjčují nejvýše na dobu 2 týdnů. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna lhůtu prodloužit na další čtyři týdny (nejvýše však dvakrát), nežádá-li o materiály jiný čtenář.

4. Není-li kniha ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat její zapůjčení z jiné knihovny.

5. Čtenář si může požádat o rezervaci knih.

6. Čtenář ručí za všechny knihovní jednotky po celou dobu výpůjčky a nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.

7. Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Je zakázáno jakkoliv do vypůjčeného dokumentu písemně či graficky zasahovat.

8. Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.

V. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje, a to v otevírací době knihovny.

2. Tyto služby poskytuje knihovna bezplatně.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače.

5. Získaná data slouží výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

6. V případě pochybností se uživatel řídí rozhodnutím vedoucí(ho) knihovny.

VI. Pořádková opatření

1. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení (viz Ceník).

2. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození materiálu ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.

3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada

  1. kniha téhož vydání,
  2. uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby,
  3. stejný časopis,
  4. cena časopisu.

Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek za knihovnické zpracování materiálu.

4. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu v určené lhůtě, je náhrada vymáhána soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.

5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

6. Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucí(mu) knihovny.

2. Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

3. Knihovní řád nabývá účinnosti 8. 8. 2023. Současně pozbývá platnosti Knihovní řád Obecní knihovny v obci Břehy ze dne 10. 1. 2008.

VIII. Příloha Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb, viz příloha č.1. (pozn. ceník nebyl zveřejněn)

 

V Břehách dne 8. 8. 2023

 

Ing. Pavel Jirava, PhD.
starosta

Bc. Jana Rybková
vedoucí knihovny

 

Dokument ke stažení v pdf.