Rozvojový strategický plán obce Břehy 2011-2021

Charakteristika a historie obce

Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8 km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211 m. Od krajského města Pardubic ji dělí 18 km a od krajského Hradce Králové 27 km. V obci žije přes téměř tisíc obyvatel a její katastr má rozlohu 1136 ha. Břehy jsou známy již z XI. století, kdy spolu s Přeloučí náležely ke klášteru opatovickému. Později se dostaly pod panství pardubické prostřednictvím Diviše Bořka z Miletínka (r. 1436). Ve Břehách žil od r. 1844 jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském hřbitovu. V obci také často pobývala Ema Destinová.

Od roku 1491 patřila i naše obec do majetku Viléma z Pernštýna. První zmínka o mostu přes Labe, spojující město Přelouč s obcí, je kolem roku 1530. Most byl původně dřevěný a obec platila ročně 8 grošů mýtného. Roku 1831-36 za vlády Ferdinanda zvaného Dobrotivý, byl zhotoven násep silnice z Přelouče do Břehů a dále do Živanic a Bohdanče. Úsek Přelouč-Břehy byl opatřen 13 dřevěnými mosty, které sloužily jako propusti v době povodní. Roku 1880 byl zbudován železný most. V letech 1921-26 byla stavěna elektrárna a zároveň železobetonový most, který slouží dodnes, a elektrárna, která je dosud v provozu, se stala spolu s mostem technickou památkou. Za vlády Viléma z Pernštýna byl také zřízen Opatovický kanál 26 km dlouhý a 12 m široký (viz okolí), a dále bylo založeno 235 rybníků. Dva z nich se nacházejí v blízkosti obce a to rybník Sopřečský a Černý Nadýmač.

Světové války se nevyhnuly ani obci Břehy. Zmařené životy našich spoluobčanů připomínají dodnes udržované pomníky, a to u Labe – pomník padlým z r. 1945 a v obci – památník padlým v obou světových válkách. Díky své příznivé poloze a snaze jejích obyvatel se obec dále rozvíjela a rozrůstala až do dnešní podoby.

Výchozí podmínky strategie

Předložené hlavní pilíře obce Břehy vycházejí především ze znalosti potřeb občanů obce, ze zkušeností zastupitelů i námětů od spoluobčanů. Jsou rovněž v souladu s volebními programy všech zastupitelů.

Strategický plán je založen na uspokojování potřeb občanů obce, cílem je uspokojivý a trvale udržitelný rozvoj na poli ekonomickém, sociálním i environmentálním.

Pilíře strategie

Hlavní vizí a strategickým cílem je udržitelná kvalita života všech občanů Břehů.
Ta bude zajištěna těmito opatřeními:

Opatření Plán plnění Skutečné plnění – jak to vidí Brehy.eu
Infrastruktura, rozvoj a prostředí obce
Údržba a výsadba veřejné zeleně plněno průběžně TS sekají trávu, čas od času zastřihnou živé ploty, v r. 2012 byla vysazena jeřábová alej kolem polní pěšiny k „panským lesům“ za haldou, u technických služeb bylo také vysazeno několik ovocných stromků.
Úklid odpadů v obci i v okolí obce, udržování pořádku a pořádání sběru velkoobjemového odpadu plněno průběžně Úklid v okolí sběrných nádob na tříděný odpad se za poslední roky zlepšil, sběr velkoobjemového spolu s nebezpečným odpadem je pořádán vždy na jaře a na podzim, mladí hasiči jednou do roka sbírají odpadky v okolí obce.
Protipovodňová opatření průběžně Nevidíme žádnou iniciativu.
Úprava návsi – Bratranců Veverkových 2012-2013 Nevidíme žádnou iniciativu.
Chodník do Přelouče v závislosti na protipovodňových opatřeních a výstavbě plavebního kanálu V roce 2015 byla zrealizována cyklostezka ke Střídni. Její pokračování do Přelouče je závislé na realizaci splavnění Labe.
Zřízení sběrného dvora 2013-2015 Nevidíme žádnou iniciativu.
Revitalizace okolí požární nádrže 2012-2013 Pokáceny všechny tři vzrostlé smrky a umístěny dvě lavičky.
Úprava a dobudování chodníků v celé obci průběžně V roce 2014 byl po 12 letech slibů dobudován chodník v Bahníkově ulici. Již delší dobu se hovoří o stavbě chodníku Na Hrázi, ale jeho stavba nebyla zatím ani slíbena. Proběhly drobnější opravy některých chodníků a byl zbudován nový chodník od vily na Výrově k restauraci Cikánka.
Dobudování nezpevněných ulic (asfaltový povrch) 2011-2016 Pokud jsou myšleny ulice jako K Rybníku či Veverkova, tak velké zlepšení jsme nezaznamenali. Jediná cesta, která byla zpevněna, byla v ulici Lesní.
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice 2013-2014 Byla natřena fasáda.
Dokončení rekolaudace kanalizace v celé obci 2012-2013 Nemáme informace.
Vyřešení parkování uvnitř obce průběžně Nevidíme žádnou iniciativu.
Vybudování naučné stezky v okolí obce 2012-2014 V listopadu 2014 schválen návrh žádosti o dotaci PK na vybudování NS. V roce 2015 je NS hotová.
Revitalizace objektů v areálu mlýnu Výrov např. na kulturní a sport. multifunkční halu – kulturní dům neuvedeno Opravena vila, která byla obydlena již před rokem 2011, na mlýnu se neustále pracuje, aniž by kdokoliv znal nějaký přesnější plán smysluplného a především neztrátového využití tak obrovského objektu.
Kultura, sport, volný čas a sociální oblast
Zajištění „klubu“ pro seniory 2014-2015 Nevidíme žádnou iniciativu.
Vybudování malého pečovatelského centra pro seniory 2013-2015 Nevidíme žádnou iniciativu.
Oprava a rozšíření knihovny 2013-2014 V rozpočtu na rok 2015 se počítá s částkou 70 000 Kč na opravy knihovny, ovšem do konce roku se nestalo nic.
Široká podpora kulturních akcí průběžně Paní zastupitelky Novotná a Štarmanová pořádají pravidelné kulturní akce, každý rok bývá babský bál či dětský maškarní ples. Další akce, které by se daly nazvat kulturními se ve Břehách objevují jen sporadicky. Obec dále podporuje akce pro děti jako např. pohádkový les, dětský den, orientační běh nebo čertovskou stezku.
Podpora vzniku spolků průběžně Nevíme o žádných vzniklých spolcích od roku 2011.
Rozvoj sportovního areálu (tenis, fotbal, tělocvična, nohejbal atd.) průběžně V roce 2013 byla v sokolovně opravena a zateplena střecha, opravena parketová podlaha a sociální zázemí, kde byl také zbudován nový vchod. V roce 2014 byla na hřišti zbudována dvě plata pro požární sport a instalovány tři venkovní cvičící stroje. Dosud ale nebyla posunuta druhá branka na fotbalovém hřišti.
Informovanost občanů, otevřená obec
Rozšíření a změna vzhledu oběžníku Břežan (bude i digitální forma) 2012 Břežan je stále stejný a ani jeho barevné vydání jednou či dvakrát za volební období jeho kvalitu nezvyšuje.
Rozvoj internetových stránek obce průběžně Již třikrát web změnil vzhled, jeho obsah však zamrznul kdesi v dávnověku.
Rozvoj sytému včasné výstrahy 2014 Kromě služby důležitých SMS zpráv nevidíme v systému včasné výstrahy žádnou iniciativu.
Prezentování obce, zajímavostí v obci na internetu a dalších médiích průběžně Nevidíme žádnou iniciativu.