Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2022

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Břehy a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 1. 6. 2022 usnesením č. 16 b) usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci1: na všech veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze „na vodítku“, s výjimkou ploch uvedených v čl. 2 odst. 1.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2.
3) Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje na psy při jejich použití dle zvláštních předpisů3.

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1) Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické osoby doprovázející psa, se vymezují pozemek p.č. 193/6 a p.č 392/1 a část pozemku p. č. 155, vše k.ú. Břehy. Vymezené prostory jsou graficky vyznačeny v příloze č. 1.
2) Prostory podle odst. 1 jsou pro zvýšení právní jistoty osob osazeny nápisem „Místo pro volný pohyb psů“.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument bez zmíněné přílohy vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 6. 2022.
Datum zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 2. 6. 2022 12:34.