Nařízení obce Břehy č. 1/2020

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 21. 5. 2020 usnesením č. 19 usneslo vydat na základě uzákonění § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) jsou v obci Břehy zakázány.

(2) Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Břehy.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

(1) Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.

(2) Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemisťuje nebo postává na místě.

Čl. 3
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Břehy se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů1).

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctý den po vyhlášení, tedy vyvěšení na úřední desce.

 

Ing. Pavel Jirava
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 29. 5. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne…

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.