Vnitřní směrnice Obce Břehy č. 1/2020

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

(dále jen „směrnice“)

podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Břehy 17. 2. 2020

I. Definice pojmů

Pro účely této směrnice se:

zadavatelem rozumí Obec Břehy jako veřejný zadavatel, pravomoci zadavatele vykonává Rada obce / starosta;

veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez DPH (dále také jen „veřejná zakázka“);

předpokládanou hodnotou veřejné zakázky zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, kterou je zadavatel povinen stanovit v souladu s pravidly stanovenými zákonem (zejména § 16 zákona) a touto směrnicí a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění získaných vhodným způsobem nebo z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem;

dodavatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce;

účastníkem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;

profilem zadavatele elektronický nástroj podle § 28 písm. j) zákona, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

II. Základní zásady

1. Zadavatel je povinen při zadávání všech veřejných zakázek malého rozsahu dodržet zásady uvedené v § 6 zákona, tj. zejména dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, přičemž současně nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členských státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

2. Zadavatel je rovněž povinen zajistit, aby realizované zakázky naplňovaly principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity výdajů vynakládaných z veřejných prostředků.

III. Působnost směrnice

1. Zadavatel je při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu povinen řídit se následujícími ustanoveními této směrnice, vyjma:

 1. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 200 tis. Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, a 600 tis. Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zadavatele dle čl. IV této směrnice,
 2. veřejných zakázek zadávaných v krajně naléhavých případech, kdy z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku dle této směrnice, tj. zejména v případech:
  • odstraňování bezprostředních následků havarijních stavů,
  • živelných pohrom,
  • odvrácení možného ohrožení,
 3. veřejných zakázek systémově na sebe navazujících, jejichž pokračování bude zadáno stejnému dodavateli dodávek, služeb nebo stavebních prací, za účelem zajištění kompatibility se stávajícími dodávkami a/nebo službami,
 4. veřejných zakázek malého rozsahu v případě, že poptávané plnění poskytuje z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu pouze jeden určitý dodavatel, nebo by jiné provedení veřejné zakázky bylo mimořádně technicky náročné, nehospodárné či jinak nevhodné; v takovém případě zadavatel vyzve tohoto jediného dodavatele,
 5. veřejných zakázek vyjmutých z působnosti této směrnice na základě předchozí písemné výjimky udělené zadavatelem.

2. Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou (spolu)financované prostřednictvím dotačního titulu, se řídí výhradně aplikovatelnými metodikami, závaznými pokyny a dalšími pravidly příslušného operačního programu či dotačního titulu. V případě rozporu některých ustanovení platí ustanovení přísnější.

IV. Stanovení předpokládané hodnoty

1. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období (kalendářním roce). To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

2. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené touto směrnicí.

V. Výzva k podání nabídky

1. Výzva k plnění veřejné zakázky je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

2. Výzva zpravidla obsahuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona. Zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

3. Výzva musí dále obsahovat alespoň

 1. obchodní podmínky, včetně platebních podmínek,
 2. dobu a místo plnění zakázky,
 3. způsob hodnocení nabídek podle hodnoticích kritérií,
 4. požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky, tak aby jednotlivé nabídky byly porovnatelné,
 5. podmínky a požadavky na způsob zpracování nabídky – nabídka bude zpracována v písemné formě, zpravidla v českém jazyce, součástí nabídky bude vždy podepsaný návrh smlouvy,
 6. místo podání nabídky a lhůta pro její podání (datum a čas), kontaktní osoba
 7. výhrady zadavatele v níže uvedeném rozsahu:
  • zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit,
  • zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu,
  • zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky,
  • zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti s podáním nabídky.

VI. Zahájení řízení

1. Zadavatel vyzve k podání nabídek alespoň 3 dodavatele a výzvu k podání nabídek zpravidla uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. V případech, kdy nedosahuje počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu minimálního počtu v předchozím odstavci, zadavatel osloví všechny potenciální dodavatele na trhu, kteří jsou schopni z hlediska své odbornosti a zkušenosti jím požadované plnění řádně a včas dodat.

VII. Lhůta pro podání nabídek

1. Lhůta pro podání nabídek činí 10 kalendářních dnů, přičemž prvním dnem lhůty je den následující po dni odeslání výzvy k podání nabídek. V odůvodněných případech může zadavatel stanovit lhůtu kratší.

2. Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám oznámí zadavatel způsobem, jakým bylo řízení zahájeno. Současně oznámí dodatečnou informaci i těm dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek, včetně dodatečných informací. Navazuje-li dodatečná informace na předchozí dotaz, zveřejní zadavatel dodatečnou informaci včetně znění takového dotazu.

VIII. Nabídky

1. Nabídky budou po doručení očíslovány pořadovým číslem dle data a hodiny přijetí. Nabídky doručené po termínu neotevřené vrátí zadavatel účastníku.

2. Zadavatel posoudí splnění podmínek účasti ve smyslu § 37 zákona a nabídky vyhodnotí; zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti před vyhodnocením nebo až po vyhodnocení nabídek (u vybraného účastníka musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídek vždy).

3. Zadavatel může otevíráním nabídek, posouzením splnění podmínek účasti a vyhodnocením nabídek pověřit minimálně 3 člennou komisi. Úkony komise se pro účely této směrnice považují za úkony zadavatele.

4. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu řízení požadovat, aby účastník v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Takto nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení.

5. Nabídka, která nesplní některý z požadavků zadavatele, musí být z řízení vyřazena. O této skutečnosti zadavatel účastníka vyrozumí, včetně uvedení důvodu vyřazení.

6. O otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a vyhodnocení pořídí zadavatel protokol obsahující rozhodné skutečnosti týkající se otevření obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek. Protokol obsahuje minimálně:

 1. seznam oslovených dodavatelů a seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů účastníků,
 2. seznam vyřazených nabídek, včetně důvodů vyřazení,
 3. popis způsobu hodnocení nabídek včetně bodového ohodnocení a zdůvodnění přidělení jednotlivých bodů a výsledek hodnocení,
 4. údaj o složení komise, je-li pověřena prováděním úkonů zadavatele; v takovém případě protokol podepisují všichni přítomní členové komise.

IX. Výběr nejvhodnější nabídky

1. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky samostatným písemným rozhodnutím nebo podpisem zadavatele na protokolu.

2. Pokud zadavatel nesouhlasí s postupem hodnoticí komise, uvede svůj nesouhlas spolu s důvody v protokolu nebo samostatném písemném rozhodnutí a sám, nebo prostřednictvím jiné komise, nově posoudí a zhodnotí nabídky. Ustanovením čl. VIII směrnice se použije přiměřeně.

3. Zadavatel vhodným způsobem oznámí výsledek zadávacího řízení všem účastníkům.

X. Uzavření smlouvy

1. Zadavatel uzavře písemnou smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. Pokud dojde k vyloučení vybraného účastníka, nebo tento odmítne uzavřít smlouvu, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka řízení.

2. Smlouva uzavřená s vítězným dodavatelem bude obsahovat doložku o schválení uzavření smlouvy příslušným orgánem obce dle platné legislativy.

3. Zadavatel uveřejní celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření na profilu zadavatele; tato povinnost se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky, jejichž cena nepřesáhne
500 tis. Kč bez DPH.

4. Zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost podle předchozího odstavce. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní zadavatel nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku cenu na plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Strukturu údajů pro uveřejnění dle tohoto článku stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj.

XI. Zrušení řízení

1. Zadavatel je oprávněn zrušit řízení nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení řízení je zadavatel povinen bezodkladně informovat všechny účastníky, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku a jejichž nabídka nebyla vyřazena. V případě, že zadavatel zruší řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci sdělit všem dodavatelům způsobem, jakým bylo řízení zahájeno.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Zadavatel uchovává veškeré dokumenty a doklady týkající se veřejné zakázky v rozsahu, který umožní nezávislé přezkoumání postupu zadavatele.

2. Nedílnou součástí této směrnice jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – doporučený VZOR výzvy k podání nabídek

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 18. 2. 2020

 

Příloha č. 1 vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce – VZOR výzvy k podání nabídek

Č.j.:

V … dne [●]

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU [●] název veřejné zakázky

Zadavatel Obec …, zastoupený [●]jméno a příjmení, Radou obce (dále jen „zadavatel“), si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na [●]dodávky / služby / stavební práce s názvem [●]název veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) realizovaná mimo režim tohoto zákona, nicméně za dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek uvedených v ustanovení § 6 ZZVZ.

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je [●].

II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí [●],- Kč bez DPH.

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Smlouva na dobu plnění zakázky bude uzavřena na dobu [●]určitou, a to do [●] / na dobu neurčitou. Předpokládaný termín zahájení prací je [●]. Místem plnění je [●]obec ….

IV. Podmínky kvalifikace1

Dodavatel je povinen prokázat splnění podmínek základní a profesní způsobilosti a [●]ekonomické / technické kvalifikace dle požadavků uvedených dále v této výzvě.
Dodavatelé prokáží splnění základní a profesní způsobilosti a kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel splňuje způsobilost a kvalifikaci dle požadavků zadavatele. Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
Z prohlášení musí vyplývat, že dodavatel2:
– splňuje podmínky základní způsobilosti analogicky dle § 74 ZZVZ,
– disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
– je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
– [●]3
Pokud tak bude zadavatel požadovat, je vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavřením smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ:
– výpis z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
– potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
– potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
– výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
– doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
– [●]4

V. Způsob zpracování nabídky a další podmínky

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.
Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru.
Dodavatel předloží nabídku v jednom originále a v jedné kopii (tj. 1 originál a 1 kopie). Originál nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána, tak aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídku podá dodavatel v uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:

[Poštovní adresa dodavatele]

„Název veřejné zakázky“

Neotevírat před termínem otevírání obálek!
Adresa pro podání nabídky

VI. Hodnoticí kritérium a způsob zpracování nabídkové ceny

Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je [●]5.
Nabídky, které budou doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny tak, že zadavatel [●]6.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých. Nabídková cena bude dále strukturována jako celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky, které účastníku vzniknou s plněním veřejné zakázky.

VII. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možné podávat poštou nebo osobně na adresu:
Obecní úřad …
Provozní doba podatelny:
pondělí a středa … hod.
úterý a čtvrtek … hod.
pátek … hod.

Nabídky je možné podávat nejpozději do [●]datum [●]čas hodin.
Kontaktní osoba [●], tel.: [●], e-mail: [●].

VIII. Práva zadavatele a ostatní podmínky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti s podáním nabídky.
Zadavatel může při posouzení podmínek účasti využít analogicky veškerých relevantních ustanovení ZZVZ.
Délka zadávací lhůty, po kterou účastníci nesmí z řízení odstoupit je [●] měsíců; počátkem této lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně (e-mailem, poštou), a to kontaktní osobě.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně.

IX. Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v závazném textu návrhu smlouvy, který je přílohou č. [●] této výzvy7. Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy v listinné podobě a dále v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) ve formátu, který je možno číst a upravovat za pomocí produktů sady MS Office v podobě, která umožňuje provádění změn textu.
Dodavatelé jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto: [●]. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byly v takovém případě součástí nabídky.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami stanovenými touto výzvou není předložení řádného návrhu smlouvy.

X. Přílohy

Nedílnou součástí této výzvy jsou:zadavatel vypíše všechny přílohy výzvy

[●]

V … dne [●]

Obec …
[●]

 

Dokument dosud nebyl zveřejněn na úřední desce.