Vyhláška obce Břehy ×

o údržbě místních komunikací v zimním období.

Zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021.

Zastupitelstvo obce Břehy schválilo na svém zasedání dne 18. 8. 2002 na základě znění zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších nařízení a zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato vyhláška vymezuje rozsah udržovacích prací při zimní údržbě místních komunikací, veřejných prostor a chodníků v zimním období.

Sjízdnost a schůdnost

1. V zastavěném území obce jsou místní komunikace schůdné a sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, přizpůsobený konkrétním zimním podmínkám.

2. Závadou ve sjízdnosti nebo chůzi je taková změna, kterou nemůže řidič vozidla, nebo chodec předvídat z důvodu povětrnostní situace a jejím důsledkům.

Vymezení rozsahu, lhůty a činnosti obce a občanů a vymezení odpovědnosti

1. Obec zajišťuje v zminím období dle potřeby schůdnost a sjízdnost místních komunikací a veřejných prostor prohrnováním a posypem. Lhůta k odtranění nebo zmírnění závad se z důvodu délky udržovaných komunikací stanovuje na dobu 3 hodin. Jedná se o všechny místní komunikace, chodníky a prostory u ZŠ, MŠ, prodejny potravin, autobusové čekárny, zastávky a pěšinky k AC Buňkov.

2. Vlastník (obec) místní komunikace a veřejných prostranství výše jmenovaných odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti nebo sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

3. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla zenčištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu odstranit.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění.

 

Ladislav Beneš v. r.
starosta obce

Ing. Bohumil Vančura v. r.
zástupce starosty

 

zveřejněno: 19. 8. 2002
sejmuto: 3. 9. 2002