Vyhláška obce Břehy č. 1/2002 ×

o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Břehy.

Zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021.

Zastupitelstvo obce Břehy, podle ustanovení § 84 odstavce 2 písmeno i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v návaznosti na ustanovení odstavce 2 § 19c zákona číslo 564/1990 Sb., o stání správě a samosprávě ve školství, v platném znění, schvaluje tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Výše příspěvku

Příspěvek je stanoven, po projednání na zasedání obecního zastupitelstva ze dne 4. 12. 2002, na základě skutečných neinvestičních nákladů školní družiny ve Břehách. Výše příspěvku činí 40,- Kč měsíčně na jedno dítě.

Článek 2
Způsob úhrady

1. Příspěvek je nutno uhradit vždy 1. dne v měsíci. Úhrada se provádí přímo vedoucí vychovatelce ŠD, která vybranou částku poukáže na účet OÚ Břehy.

2. Příspěvek na neinvestiční náklady hradí plátce v plné výši od doby nástupu dítěte do školní družiny i při nepravidelné docházce v jednotlivých měsících školního roku, a to až do doby ukončení docházky dítěte do zařízení.

Článek 3
Vymezení povinnosti placení příspěvku

1. Příspěvek v průběhu školního roku neplatí rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci v případě, že by po jeho zaplacení klesl součet příjmů všech příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky, potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (zákon číslo 463/1991 Sb., o životním minimu v platném znění).

2. Rodičům, kteří nepředloží potvrzení o příjmu do níže uvedeného termínu, bude účtován příspěvek v plné výši.

3. Rodiče, kteří dokládají výši čistého příjmu formou daňového přiznání k 30. 3. či 30. 6. kalendářního roku, hradí příspěvek od nastoupení dítěte v plné výši. Teprve na podkladě daňového přiznání potvrzeného finančním úřadem, vyplněním žádosti a splněním podmínek výše uvedeného zákona jim budou již uhrazené příspěvky vráceny.

Článek 4
Osvobození od příspěvku

1. Plátci, kterých se bude týkat osvobození od placení příspěvku, mají povinnost prokazovat svůj příjem bez vyzvání vždy do 25. září a dále pak vždy do 25. dne v měsíci, ve kterém nastoupí jejich dítě do zařízení.

2. Tiskopisy k žádostem o osvobození od placení příspěvku jsou k dispozici u vychovatelek ve školní družině.

Článek 5
Vrácení příspěvku

Při omluvené absenci, delší než 30 kalendářních dnů, může požádat plátce z vážných, zejména zdravotních důvodů, o vrácení úhrady příspěvku.

Článek 6
Sankce při nezaplacení příspěvku

V případě, že nebude příspěvek zaplacen včas a ve správné výši, uhradí plátce penále ve výši 30 % dlužného příspěvku za každý dlužný měsíc.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2003.

 

Ladislav Beneš v. r.
starosta obce

Ing. Petr Morávek v. r.
místostarosta

 

Zveřejněno: 16. 12. 2002
Sejmuto: 7. 1. 2003