Nařízení Obce Břehy č. 1/2024

Statut „Krizového štábu Obce Břehy“

Zastupitelstvo obce Břehy v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením čl. 12 Směrnice Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce vydává dne 26. 6. 2024 toto nařízení.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Krizový štáb Obce Břehy (dále jen „krizový štáb“) je zřízen v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako pracovní orgán starosty k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu obce.
 2. Předsedou krizového štábu je starosta (dále jen „předseda krizového štábu“), který jmenuje a odvolává členy krizového štábu.
 3. Místopředsedou krizového štábu je 1. místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
 4. Tajemníkem krizového štábu je 2. místostarosta obce (dále jen „tajemník krizového štábu“), pokud starosta nerozhodne jinak.
 5. Funkční období členů krizového štábu je shodné s funkčním obdobím samosprávy. Členství v krizovém štábu obce končí také ukončením výkonu funkce, pracovního nebo služebního poměru člena krizového štábu.

 

Článek 2
Působnost krizového štábu obce

 1. Krizový štáb svolává předseda krizového štábu operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení hrozící nebo vzniklé mimořádné události nebo krizové situace v případě, že
  1. je vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav pro celé území státu nebo pro správní obvod obce,
  2. je vyhlášen stav nebezpečí pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč nebo pro celý správní obvod obce Břehy nebo jeho část,
  3. jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), nebo
  4. je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).
 2. Krizový štáb projednává možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a navrhuje opatření předsedovi krizového štábu, analyzuje vývoj mimořádné události nebo krizové situace a dokumentuje postup řešení.

Článek 3
Složení krizového štábu

 1. Členy krizového štábu jsou:
  1. starosta,
  2. místostarosta,
  3. místostarosta,
  4. velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů,
  5. další členové z řad zastupitelstva a občanů
 2. Jmenné složení krizového štábu, včetně údajů nezbytných pro spojení, je uvedeno v neveřejné Příloze č. 1, za jejíž aktualizaci zodpovídá tajemník krizového štábu.
 3. Technický a obslužný personál není součástí krizového štábu.
 4. V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává se povodňová komise obce (je-li zřízena) součástí krizového štábu.

Článek 4
Úkoly členů krizového štábu

 1. Předseda krizového štábu:
  1. rozhoduje o svolání krizového štábu,
  2. řídí práci krizového štábu.
 2. Tajemník krizového štábu:
  1. ve spolupráci s ostatními členy krizového štábu připravuje podklady pro rozhodování předsedy krizového štábu,
  2. zabezpečuje součinnost s Krizovým štábem obce s rozšířenou působností Přelouč, včetně zasílání standardizovaného hlášení s informací o vývoji mimořádné události nebo krizové situace (viz Příloha č. 2),
  3. eviduje úkoly, kontroluje jejich plnění a informuje o nich předsedu krizového štábu,

Článek 5
Pracoviště krizového štábu

 1. Pro zasedání krizového štábu se využívá jednací místnost OÚ Břehy, Bahníkova 8, pokud předseda krizového štábu nerozhodne jinak.
 2. Organizační přípravu a materiální vybavení pracoviště krizového štábu zajišťuje tajemník krizového štábu.
 3. Hotovostní vozidlo s řidičem vyčleňuje Citroen Berlingo.

Článek 6
Svolání krizového štábu

 1. Krizový štáb svolává předseda krizového štábu v případech uvedených ve čl. 2 odst. 1.
 2. Svolání krizového štábu zajišťuje starosta v součinnosti se zaměstnanci OU Břehy.
 3. Předseda krizového štábu může nařídit dosažitelnost členů krizového štábu, pokud je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč.

Článek 7
Zasedání krizového štábu obce

 1. Zasedání krizového štábu jsou neveřejná, pokud předseda krizového štábu nerozhodne jinak.
 2. Na zasedání krizového štábu se projednává zejména:
  1. vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace,
  2. nasazení sil a prostředků složek IZS na území obce,
  3. realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva,
  4. možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená opatření,
  5. způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace,
  6. rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady,
  7. návrh žádosti o vyhlášení stavu nebezpečí adresovaný hejtmanovi Pardubického kraje a v kopii starostovi obce s rozšířenou působností Přelouč, včetně důvodu vyhlášení stavu nebezpečí a doby jeho trvání, požadovaných krizových opatření a jejich rozsahu,
  8. návrhy nařízení, případně ve výjimečných případech i obecně závazných vyhlášek v přenesené i v samostatné působnosti,
  9. návrh znění tiskové zprávy pro hromadné informační prostředky.
 3. Informace ze zasedání krizového štábu se pro veřejnost a hromadné informační prostředky poskytují v rozsahu, který schválí předseda krizového štábu. Informace poskytuje zpravidla předseda krizového štábu osobně, pověřený tiskový mluvčí, případně tajemník krizového štábu.
 4. Zasedání krizového štábu má zpravidla následující průběh:
  1. zahájení, informace o přítomnosti členů krizového štábu,
  2. informace o vývoji situace vyžadující reakci,
  3. informace o přijatých a vydaných opatřeních vyšších stupňů veřejné správy,
  4. informace o splnění úkolů, vydaných na předcházejícím zasedání krizového štábu,
  5. návrhy řešení situace, opatření pro řešení situace, příslušné normativní akty, nařízení, rozhodnutí, úprava záměrů a čas pro jejich splnění,
  6. další úkoly krizového štábu a termín jejich předložení,
  7. schválení tiskové zprávy a obsahu zápisu,
  8. závěr.
 5. O pořadí projednávání návrhů a úkolů rozhoduje předseda krizového štábu, který o nich může dát také hlasovat.

Článek 8
Zápis ze zasedání krizového štábu

 1. Ze zasedání krizového štábu se vždy pořizuje zápis a zvukový záznam. Zpracování zápisu zajišťuje tajemník krizového štábu.
 2. Zápis obsahuje:
  1. datum, čas a místo zahájení a čas ukončení zasedání,
  2. program zasedání,
  3. záznam o účasti na zasedání (prezenční listina),
  4. záznam předkládaných ústních informací, návrhů a doporučení,
  5. záznam z diskuze,
  6. závěry k projednávané problematice a stanoviska jednotlivých členů krizového štábu,
  7. případná nesouhlasná stanoviska v doslovném znění,
  8. podpisy předsedy a tajemníka krizového štábu,
  9. přílohy zápisu:
   • návrhy projednávaných dokumentů,
   • podklady pro rozhodovací činnost krizového štábu, pokud byly předloženy v písemné podobě,
   • písemné výhrady účastníků zasedání k zápisu,
   • zvukový záznam.
 3. Zápis ze zasedání krizového štábu (bez zvukového záznamu) se neprodleně rozesílá všem účastníkům zasedání, zpravidla elektronickou poštou, případně faxem.

Článek 9
Dokumentace krizového štábu

 1. Dokumentací krizového štábu se rozumí písemnosti zpracované po dobu činnosti krizového štábu při řešení mimořádné události nebo krizové situace.
 2. Dokumentaci krizového štábu zpracovává tajemník krizového štábu, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Toto nařízení schválilo zastupitelstvo obce dne 26. 6. 2024 usnesení č. 8.
 2. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím ode dne vyvěšení.

 

Pavel Jirava
starosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 27. 6. 2024.
Datum a čas zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 27. 6. 2024 15:13.