Rozvojový strategický plán obce Břehy 2022-2026

Charakteristika a historie obce

Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8 km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211 m. Od krajského města Pardubic ji dělí 18 km a od krajského Hradce Králové 27 km. V obci žije přes tisíc obyvatel a její katastr má rozlohu 1136 ha. Břehy jsou známy již z XI. století, kdy spolu s Přeloučí náležely ke klášteru opatovickému. Později se dostaly pod panství pardubické prostřednictvím Diviše Bořka z Miletínka (r. 1436). Ve Břehách žil od r. 1844 jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském hřbitovu. V obci také často pobývala Ema Destinová.

Od roku 1491 patřila i naše obec do majetku Viléma z Pernštejna. První zmínka o mostu přes Labe, spojující město Přelouč s obcí, je kolem roku 1530. Most byl původně dřevěný a obec platila ročně 8 grošů mýtného. Roku 1831-36 za vlády Ferdinanda zvaného Dobrotivý, byl zhotoven násep silnice z Přelouče do Břehů a dále do Živanic a Bohdanče. Úsek Přelouč – Břehy byl opatřen 13 dřevěnými mosty, které sloužily jako propusti v době povodní. Roku 1880 byl zbudován železný most. V letech 1921-26 byla stavěna elektrárna a zároveň železobetonový most, který slouží dodnes, a elektrárna, která je dosud v provozu se stala spolu s mostem technickou památkou. Za vlády Viléma z Pernštejna byl také zřízen Opatovický kanál 26km dlouhý a 12m široký (viz okolí), a dále bylo založeno 235 rybníků. Dva z nich se nacházejí v blízkosti obce a to rybník Sopřečský a Černý Nadýmač.

Světové války se nevyhnuly ani obci Břehy. Zmařené životy našich spoluobčanů připomínají dodnes udržované pomníky, a to u Labe – pomník padlým z r. 1945 a v obci – památník padlým v obou světových válkách. Díky své příznivé poloze a snaze jejích obyvatel se obec dále rozvíjela a rozrůstala až do dnešní podoby.

Současnost obce

V současné době je v obci hlášeno k trvalému pobytu 1078 obyvatel (k 1. 1. 2022), z toho v produktivním věku okolo 60 %. K prosinci 2021 zde bylo pouze 4,93% nezaměstnaných obyvatel. Obec má vybudovanou velmi dobrou infrastrukturu – kanalizaci, vodovod, veřejný rozhlas a osvětlení, kabelové telefonní rozvody a je kompletně plynofikována. V novější zástavbě jsou položeny i zemní elektrorozvody. Všechny místní komunikace jsou zpevněny, živičným povrchem, částečně opraveny. Celkový ráz obce je převážně vilový. Většina těchto vilových domků (tzv. Festovna – po staviteli Festovi) je z let 1934-38. Několik hospodářských stavení, většinou opravených, se nachází pouze ve starší části obce. Nové části obce jsou Břehy-sever a Břehy-pila.

V obci je jedna prodejna potravin a obchod s drogistickým zbožím a autokosmetikou. Vlastníkem prodejen je obec, provozují je nájemci. Obec je dále vlastníkem mateřské školy s kapacitou dvou tříd a základní školy pro 1.-5. ročník. Základní škola je situována v okrajové části obce zvané Výrov a od okraje lesů ji dělí pouze školní hřiště. Můžeme tedy tvrdit, že se jedná o celoroční školu v přírodě. Prostředí okolí školy bývá v letních měsících využíváno i pro dětské letní tábory. Průměrný počet žáků je 60. Majetkem obce je i Autokemp Buňkov, s.r.o., který byl dán do provozu v roce 1978 (viz AC). Leží na západním okraji stejnojmenného rybníka o rozloze 56 ha. Voda je v něm mírně radioaktivní s rašelinovým podložím.

V činnosti je i nová obecní knihovna v č.p. 192. Činnou složkou je Sbor dobrovolných hasičů, který zařazen jako JPO III. Je nyní vybaven T 815, T 138 CAS 32, Fordem Transit, dvěma stroji PS 12. Technika je umístěna ve dvou garážích, vytápěných akumulačními kamny. Součástí vybavení je klubovna, soc. zařízení, včetně sprch. Velmi důležitá je i práce hasičů s dětmi a mládeží. Dalšími činnými spolky je Sport Břehy, Moped klub Břehy, Sokol, Tenisový klub, hokejbalový tým BSB, Myslivecké sdružení a další. Dohled nad pořádkem v obci zajišťuje smluvním vztahem Městská policie Přelouč. V obci jsou poměrně bohaté pohostinské služby. První restaurace je přímo v areálu autokempu s celoročním provozem a nabídkou teplých jídel v sezóně. Akvárium pro velké či malé návštěvníky se sladkovodními rybami je umístěno právě v restauraci Buňkov. Dále je možnost stravování je v Restauraci na Cikánce. Občerstvit se můžete i v sauně „Pohoda“. V provozu je dále od ledna 2022 budova Multifunkčního a kulturního centra na mlýně.

Naši občané, ale i návštěvníci mohou využívat služeb místních drobných podnikatelů, ať už se jedná o pneu-servis, autoopravny, autodopravu, autokarosářství, klempířství, prodej drogerie, saunu, montáž pohonu na LPG do vozidel, montáž plynových rozvodů, strojní broušení pil, stavební firmy, malířství, výrobu a montáž žaluzií, montáž, opravy a distribuci kotlů na dřevní odpad, opravy starého nábytku, prodej květin a zeleniny, prodej umělých květin a dárkového zboží, až po prodej krmiva pro domácí zvířata a exoty či umělecké kovářství. Nesmíme zapomenout ani na firmy, které se zabývají např. výrobou zdravotní techniky nebo zemědělských zařízení.

Výchozí podmínky strategie.

Předložené hlavní pilíře obce Břehy vycházejí především ze znalosti potřeb občanů obce, ze zkušeností zastupitelů i námětů od spoluobčanů. Jsou rovněž v souladu s volebními programy všech zastupitelů.

Strategický plán je založen na uspokojování potřeb občanů obce, cílem je uspokojivý a trvale udržitelný rozvoj na poli ekonomickém, sociálním i environmentálním.

Pro jeho zpracování byly využity analytické i další podklady: SWOT analýza, výkazy hospodaření obce, územní plán obce, program obnovy venkova, webové stránky obce.

SWOT analýza – Břehy 2021

SWOT analýza je standardní analytická metoda využívaná např. v projektovém managementu a často také jako důležitý nástroj pro tvorbu strategických plánů obcí. Její síla je především v přehlednosti a jasnosti obsažených informací. Lze ji vytvořit pro obec jako celek nebo pro jednotlivé oblasti (školství, samospráva, infrastruktura atd.)

Analytická východiska pro SWOT analýzu: Vychází ze základních demografických a ekonomických ukazatelů obce dostupných na CZSO.cz. Dále byly využity materiály z obecního úřadu o vybavenosti obce, infrastruktuře a vývoji hospodaření. Využit byl nový územní plán a informace o stavu životního prostředí v regionu. Důležitým vstupem byly názory a připomínky zastupitelů obce.

SWOT analýza – Břehy

Silné stránky Slabé stránky
• Finanční stabilita obce
• Relativně velký majetek obce
• Dobrá dopravní dostupnost a blízkost Přelouče
• Společenský život v obci
• Konsolidované školství (MŠ i ZŠ)
• Turistický ruch (autokemp)
• Pozitivní trend růstu počtu obyvatel
• Nová knihovna a budova mlýna
• Vzhledem k nekončícím průtahům stavby plavebního stupně Přelouč není dokončena cyklostezka až do Přelouče
• Majetkově nepatří obci některé pozemky (v autokempu, pod některými komunikacemi, cesta do školy okolo rybníka)
• Dosluhuje budova č.p. 11 a č.p. 8
Příležitosti Hrozby
• Další rozvoj turismu s důrazem na handicapované spoluobčany
• Využití potenciálu blízkosti Přelouče
• Využití dotačních možností
• Rozvoj spolupráce formou MAS, sdružení obcí, svazků obcí
• Spolupráce s novým majitelem elektrárny Chvaletice – Sev.en EC
• Zájem občanů o dění v obci
• Hospodářská nejistota, inflace v ČR znehodnocující majetek obce, energie
• Zvyšování dopravy a tím hlučnosti a prašnosti v obci
• Stárnutí obyvatelstva
• Prudce narůstající administrativa a složitost a nepřehlednost legislativy
• Část obce v záplavové zóně stále není dostatečně chráněna
• Těžba štěrkopísků
• Vznik „vyloučených“ ubytoven v obci

Pilíře strategie a strategická vize

Hlavní vizí a strategickým cílem je udržitelná kvalita života všech občanů Břehů.

Ta bude zajištěna těmito opatřeními:

Infrastruktura, rozvoj a prostředí obce

  • Údržba a výsadba veřejné zeleně – plněno průběžně
  • Úklid odpadů v obci i v okolí obce, udržování pořádku a pořádání sběru velkoobjemového odpadu – plněno průběžně
  • Kanalizace a vodovod Na Hrázi
  • Dobudování veřejné infrastruktury (kde chybí) rozhlas, osvětlení atd.
  • Úprava a dobudování chodníků v obci – dle projektu PD Servis Pardubice
  • Chodník do Přelouče – první část (po Střídeň) finalizována v roce 2015, dokončení dle situace s plavebním stupněm Přelouč
  • Opravy ulic (asfaltový povrch) – průběžně
  • Protipovodňová opatření
  • Realizace veřejných prostranství – náves a „rybníček“
  • Plán a realizace opravy nebo přebudování obecního úřadu – průběžně
  • Udržení prodejny potravin a smíšeného zboží – průběžně
  • Bytový dům na pile
  • Modernizace veřejného osvětlení – snížení spotřeby

Kultura, sport, volný čas a sociální oblast

  • Akce pro seniory (pravidelně)
  • Vybudování malého pečovatelského centra pro seniory – dle dotačních možností
  • Široká podpora kulturních akcí – průběžně
  • Podpora vzniku spolků – průběžně
  • Rozvoj sportovního/ch areálu – průběžně
  • Rozvoj autokempu (využitelný i pro občany obce) – průběžně
  • Oprava č.p. 11 (kultura a občanská vybavenost)

Informovanost občanů, otevřená obec, prezentace obce

  • Rozvoj internetových stránek obce – průběžně
  • Rozvoj systému včasné výstrahy – průběžně
  • Prezentování obce, zajímavostí v obci na internetu a dalších médiích – průběžně účast na soutěžích (Vesnice roku, Zlatý erb…) – průběžně
  • Vydávání občasníku Břežan – průběžně
  • Mobilní služby (Česká obec, Mobilní rozhlas)

Podpora rodiny a školství

  • Modernizace dětských hřišť – průběžně
  • Udržení kvalitní ZŠ i MŠ – průběžně
  • Venkovní učebna ZŠ
  • Podkroví MŠ
  • Zajišťování bezpečí a bezpečnosti v obci – průběžně
  • Vítání občánků obce – průběžně
  • Podpora aktivit pro děti (kroužky, mladí hasiči, akce pro děti) – průběžně