Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2023

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 9. 11. 2023 usnesením č. 3c) usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Zrušení obecně závazné vyhlášky

Ruší se obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 13. prosince 2019.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D. v. r.
starosta

Ing. Petr Morávek v. r.
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 10. 11. 2023.
Datum zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 10. 11. 2023 10:40.