Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2019 ×

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 13. 12. 2019 usnesením č. 4c usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Břehy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Břehy.1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3

Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) umístění reklamního zařízení 20 Kč
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa na 1 měsíc 100 Kč
c) umístění prodejního zařízení 50 Kč
d) umístění skládek materiálu 10 Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů a kratší nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15 dnů.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely8.

(2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument zveřejněn na úřední desce dne 16. 12. 2019