Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2021 ×

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Břehy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Břehy.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4

Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10a 10b
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11a 11b
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) se narodila v příslušném roce,
b) je přihlášena na ohlašovně a zároveň se v obci celoročně nezdržuje.

(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která se nachází na území této obce a které současně poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a to od poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm. b).

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13. 12. 2019.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta
 
Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 16. 12. 2021

 

14. 2. 2023 vydal Obecní úřad Břehy Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události, které se týká lidí přicházejících z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem. Odpuštění poplatku za komunální odpad se týká roku 2023.