Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2021

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Břehy

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Zrušení obecně závazných vyhlášek

Ruší se tyto obecně závazné vyhlášky:
a) č. 1/2002, o stanovení výše příspěvků rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Břehy;
b) Obecně závazná vyhláška o údržbě místních komunikací v zimním období, ze dne 19. 8. 2002.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022.

 

Ing. Pavel Jirava
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 16. 12. 2021