Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2022 ×

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 1. 6. 2022 usnesením č. 16a usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku,
b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu „Pálení čarodějnic“,
c) v noci ze dne 5. prosince na 6. prosince z důvodu konání tradiční akce „Čertovský oheň a Mikuláš“,
d) Stadion cup Břehy (jeden den v měsíci srpnu).

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 v době konání těchto veřejnosti přístupných akcí nadregionálního významu, konaných na území obce Břehy:

a) zahájení sezony v autokempu Buňkov (jeden den v měsíci červnu),
b) ukončení sezony v autokempu Buňkov (jeden den v měsíci srpnu),
c) v době konání tradiční veřejnosti přístupné akce „Hody“ v autokempu Buňkov (jeden den v měsíci září, jeden den v měsíci říjnu, jeden den v měsíci listopadu).
d) noční hasičské útoky Břehy (jeden den v měsíci září),
e) sportovní soustředění handicapovaných – Nezlomeni (jeden den v měsíci srpnu),
f) sportovní soustředění handicapovaných – Octopus (jeden den v měsíci srpnu),
g) noční kynologické závody CDR (jeden den v měsíci říjnu).

3) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst. 1 písm. d) a akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem Břehy na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu, ze dne 7. prosince 2016.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Ing. Petr Morávek
místostarosta

 

Dokument vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 6. 2022.
Datum a čas zveřejnění ve Sbírce právních předpisů ÚSC: 2. 6. 2022 12:05.