Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2016 ×

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 7. prosince 2016 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon1 , nebo žádnou.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1 .

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,

b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu „Pálení čarodějnic“,

c) v době konání tradiční veřejnosti přístupné akce „Čertovský oheň a Mikuláš (v noci z 5. na 6. 12.),

d) v době konání tradiční veřejnosti přístupné akce „Hody“,

e) v době konání těchto veřejnosti přístupných akcí nadregionálního významu, konaných na území obce: Zahájení sezony v autokempu Buňkov (jeden den v měsíci červnu), Stadion cup Břehy (jeden den v měsíci srpnu), Setkání hasičských přípravek Břehy (jeden den v měsíci červnu), Noční hasičské útoky Břehy (jeden den v měsíci září), Sportovní soustředění handicapovaných – Nezlomeni (jeden den v měsíci srpnu), Sportovní soustředění handicapovaných – Octopus (jeden den v měsíci srpnu), Oslavy 120 let SDH Břehy(jeden den v měsíci září) .

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) této vyhlášky, bude zveřejněna Obecním úřadem Břehy nejméně 5 dnů před datem jejich konání na úřední desce.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Ing. Petr Morávek
starosta

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta

 

Dokument zveřejněn na úřední desce 8. 12. 2016