Zásady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ×

Vnitřní směrnice č. 1/2011 ×

Zásady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
(např. „Přístavba k objektu mateřské školy Břehy“)

Jednotka: Obec Břehy
Adresa: Břehy, Bahníkova 8, 535 01  Přelouč
Směrnici zpracoval: Ing. Petr Morávek – starosta obce
Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Břehy dne 20. 4. 2011
Datum zpracování: 12. 4. 2011
Směrnice nabývá účinnosti: 21. 4. 2011

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Zásady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „zásady“) stanoví jednotný a závazný postup zadavatele při zadání zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) a výběru nejvhodnější nabídky podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 zákona).
(2) Zadavatelem dle této směrnice je Obec Břehy, která zadává veřejnou zakázku.
(3) Tato směrnice je závazná pro všechny zástupce zadavatele.

Čl 2
Společná ustanovení

(1) Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupuje zástupce zadavatele dle ustanovení § 1316 zákona.
(2) Pro postup zadavatele při zadávání zakázek je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky neobsahující daň z přidané hodnoty.
(3) Zástupce zadavatele je povinen v průběhu celého zadávacího řízení dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a postupuje s vědomím řádného hospodáře a dle zkušeností z prostředí aktuální nabídky trhu.

Čl. 3
Hodnocení nabídek

(1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
a) nejnižší nabídková cena nebo
b) ekonomická výhodnost nabídky.
(2) Rozhodne-li se zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria, která se musí vztahovat k předmětu zakázky. K dílčím hodnotícím kritériím stanoví zadavatel váhu, kterou vyjádří v %.
(3) Pro číselně vyjádřená dílčí hodnotící kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (např. doba záruky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
(4) Pro číselně vyjádřená dílčí hodnotící kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (např. cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
(5) Pro dílčí hodnotící kriteria, která nelze číselně vyjádřit (např. technické vlastnosti), hodnotitel stanoví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce sníží bodové hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků.
(6) Získané body v dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet zisků za všechna dílčí hodnotící kritéria určí ekonomickou výhodnost jednotlivých nabídek a pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhoduje výše nabídkové ceny.

Čl. 4
Postup pro zadávání zakázky malého rozsahu

(1) U veřejné zakázky – např. „Přístavba k objektu mateřské školy Břehy“ (stavební práce), jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6.000.000 Kč bez DPH
a) Při výběru dodavatele zastupuje zadavatele starosta (místostarosta) obce.
b) Organizaci zadávacího řízení (příprava podkladů, vypracování návrhů pro rozhodování, kontakt a předání podkladů dodavatelům, přijímání nabídek, zadání oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) zajišťuje starosta (místostarosta) obce.
c) Zastupitelstvo obce pověří starostu (místostarostu) před zahájením zadávacího řízení a ve svém rozhodnutí či usnesení stanoví základní parametry výzvy k podání nabídky, tj. kvalifikační předpoklady, hodnotící kriteria a seznam zájemců, kterým bude zasláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.
d) Minimálním požadavkem zadavatele k prokázání splnění kvalifikace je předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst. 1 zákona a fotokopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
e) Výzva k podávání nabídek je zasílána zájemcům určených zastupitelstvem obce písemně, výzva k podání a zadávací podmínky musí být uveřejněny na dobu nejméně 7 dnů na profilu zadavatele – obce, aby měl možnost podat nabídku každý uchazeč.
f) Nabídky dodavatelů jsou podávány zadavateli v zapečetěných obálkách v termínu stanoveném ve výzvě k podávání nabídky.
g) Obálky s nabídkami otevírá nejméně 5členná komise jmenovaná starostou (místostarostou) obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak. Jedním ze členů komise bude vždy starosta (místostarosta) obce. Členem komise má právo být každý člen zastupitelstva. Postup komise se řídí ustanovením § 7173 zákona.
i) Jmenovaná komise je současně pověřena posouzením kvalifikace a hodnocením nabídek.
j) Komise po provedení kontroly vyřadí všechny neúplné nabídky.
k) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam podaných nabídek, seznam vyřazených nabídek, popis způsobu hodnocení, pořadí hodnocených nabídek dle výsledku, jejich hodnocení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
l) Výběr nejvhodnější nabídky provádí zastupitelstvo obce na základě protokolu komise a podkladové zprávy zpracované zadavatelem.
m) Obecní zastupitelstvo vyřadí nabídky při nesplnění předem stanovených zadávacích podmínek.
n) Pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí mít zastupitelstvo obce k hodnocení minimálně 3 přijatelné nabídky uchazečů.
o) Výběr nejvhodnější nabídky z méně jak 3 obdržených přijatelných nabídek uchazečů zastupitelstvo obce provede pouze tehdy, pokud tato skutečnost bude písemně odůvodněna předmětem plnění veřejné zakázky nebo jinými zvláštními (objektivními) okolnostmi. V opačném případě zastupitelstvo obce hodnocení nabídek neprovede a zadávací řízení zruší.
p) Zpráva o hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky bude součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Zpráva bude obsahovat zejména údaje dle § 80 odst. 1 a § 81 odst. 4 písm. a-c.
q) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno všem uchazečům, kteří podali v zadávacím řízení nabídku, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky rozhodne. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a nabídkovou cenu (v případě že hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena).

Čl. 5
Působnost a účinnost

(1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.
(2) Směrnici zpracoval: Ing. Petr Morávek – starosta obce.

 

Schválilo zastupitelstvo obce Břehy dne 20. 4. 2011.
Platnost od 21. 4. 2011

 

Ing. Petr Morávek
starosta

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta

 

Příloha:
Tabulka limitů zakázek malého rozsahu dle jednotlivých způsobů zadání

Dodávky a služby (v Kč) Stavební práce (v Kč) Zástupce zadavatele Způsob zadání
0,001 – 199.999 0,001 – 349.999 starosta (místostarosta) min. 3 nabídky
(čl. IV. odst. 2)
200.000 – 2.000.000 350.000 – 6.000.000 starosta (místostarosta)
rozhoduje zastupitelstvo obce
min. 3 nabídky
(čl. IV. odst. 1)