Rozpočet obce Břehy v roce 2019

Příjmy = 19 598 091 Kč
Přebytek = 5 005 976 Kč
Výdaje = 14 592 115 Kč

Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (zveřejněn 16. 11. 2018)
Schválený rozpočet na rok 2019 (zveřejněn 13. 12. 2018)

Rozpočtová změna č. 1/2019 (zveřejněna 7. 5. 2019)
Rozpočtová změna č. 2/2019 (zveřejněna 16. 5. 2019)
Rozpočtová změna č. 3/2019 (zveřejněna 27. 6. 2019)
Rozpočtová změna č. 4/2019 (zveřejněna 29. 7. 2019)
Rozpočtová změna č. 5/2019 (zveřejněna 16. 9. 2019)
Rozpočtová změna č. 6/2019 (zveřejněna 31. 10. 2019)
Rozpočtová změna č. 7/2019 (zveřejněna 2. 12. 2019)
Rozpočtová změna č. 8/2019 (zveřejněna 17. 12. 2019)
Rozpočtová změna č. 9/2019 (zveřejněna 30. 1. 2020)

Závěrečný účet obce Břehy za rok 2019 (zveřejněn 27. 5. 2020)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břehy za rok 2019 (zveřejněn 27. 5. 2020)

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 obrat
běžné účty 8 553 729,31 Kč 13 043 927,85 4 490 198,54

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 16 260 600 2 523 020 19 598 091
1 Daňové příjmy 14 760 600 895 700 15 654 380
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 6 930 600 513 700 7 443 835
111 Daně z příjmů fyzických osob 3 995 600 58 400 4 053 795 
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 3 613 300 1 300 3 614 567
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 90 400 10 100 100 417
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 291 900 47 000 338 810
112 Daně z příjmů právnických osob 2 935 000 455 300 3 390 040
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 700 000 455 300 3 155 200
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 235 000 0 234 840
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 800 000 301 200 7 101 114
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 800 000 301 200 7 101 114
1211 Daň z přidané hodnoty 6 800 000 301 200 7 101 114
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 460 000 74 900 533 532
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000 0 21
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 21
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 0 0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 404 000 35 600 439 307
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 387 000 35 600 422 512
1341 Poplatek ze psů 17 000 0 16 795
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 0 0
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 0
136 Správní poplatky 5 000 4 100 9 080
1361 Správní poplatky 5 000 4 100 9 080
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 50 000 35 200 85 124
1381 Daň z hazardních her 50 000 34 700 84 698
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0 500 426
15 Majetkové daně 570 000 5 900 575 899
151 Daně z majetku 570 000 5 900 575 899
1511 Daň z nemovitostí 570 000 5 900 575 899
2 Nedaňové příjmy 1 290 000 177 700 1 402 498
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 080 000 112 800 1 137 639
211 Příjmy z vlastní činnosti 452 500 97 300 542 599
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 500 97 300 536 816
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 2 000 0 3 541
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 2 242
213 Příjmy z pronájmu majetku 627 500 3 500 593 705
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 627 500 3 500 593 505
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 200
214 Výnosy z finančního majetku 0 12 000 1 335
2141 Příjmy z úroků (část) 0 12 000 1 335
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 0 0
221 Přijaté sankční platby 0 0 0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0
222 Výnosy z finančního majetku 0 0 0
2223 Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 210 000 64 900 264 859
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 5 000 4 820
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 5 000 4 820
232 Ostatní nedaňové příjmy 210 000 59 900 260 039
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 210 000 59 900 260 939
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 -900
3 Kapitálové příjmy 10 000 175 100 184 176
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 10 000 175 100 184 176
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 10 000 175 100 184 176
3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 47 100 57 088
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 128 000 127 088
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
4 Přijaté transfery 200 000 1 274 520 2 357 037
41 Neinvestiční přijaté dotace 200 000 1 274 520 2 357 037
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 200 000 716 520 916 422
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 29 000 29 000
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 200 000 20 400 220 400
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 667 120 667 022
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 558 000 557 369
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 379 000 379 000
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0 179 000 178 369
413 Převody zvláštních fondů 0 0 883 246
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 536 246
4138 Převody z vlastní pokladny 0 0 347 000
42 Investiční přijaté transfery 0 0 0
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 0 0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0 0
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 0 0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 0 0

 Výdaje

Položka Druhové třídění – v rozpočtu není kompletní! Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 15 252 600 2 523 020 14 592 115
5 Běžné výdaje 13 736 600 1 620 020 12 650 867
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 4 052 700 532 500 4 590 987
501 Platy 1 532 000 268 000 1 808 883
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 530 000 267 000 1 808 883
5019 Ostatní platy 2 000 1 000 0
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 600 000 165 000 1 769 640
5021 Ostatní osobní výdaje 450 000 81 000 535 879
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 1 150 000 84 000 1 233 761
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0 0
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 920 700 99 500 1 012 464
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 633 000 65 000 697 270
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 278 000 34 000 306 100
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000 0 9 094
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 700 500 0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 523 800 1 686 900 5 204 934
513 Nákup materiálu 629 800 420 300 909 958
5134 Prádlo, oděv a obuv 35 300 0 12 620
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 34 500 0 7 530
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 239 000 361 000 582 768
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000 0 7 120
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 318 000 59 300 293 920
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 22 000 0 15 773
5141 Úroky vlastní 22 000 0 15 773
515 Nákup vody, paliv a energie 549 000 151 000 603 882
5151 Studená voda 90 000 0 81 796
5153 Plyn 140 000 0 62 222
5154 Elektrická energie 254 000 89 000 326 580
5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 62 000 133 284
516 Nákup služeb 2 562 000 227 100 2 502 399
5161 Služby pošt 3 000 0 4 635
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000 7 000 56 705
5163 Služby peněžních ústavů 102 000 0 69 917
5164 Nájemné 4 000 0 4 150
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 000 0 27 630
5167 Služby školení a vzdělávání 22 000 0 6 250
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 80 000 2 000 59 896
5169 Nákup ostatních služeb 2 256 000 218 100 2 273 216
517 Ostatní nákupy 707 000 840 500 1 061 122
5171 Opravy a udržování 680 000 809 000 978 362
5172 Programové vybavení 0 0 29 040
5173 Cestovné 10 000 500 10 134
5175 Pohoštění 17 000 31 000 43 586
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 54 000 48 000 117 801
5194 Věcné dary 54 000 48 000 117 801
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 95 000 164 000 195 275
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 95 000 164 000 195 275
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 91 000 164 000 170 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 0 25 275
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 270 500 478 420 2 643 671
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 135 000 6 000 150 071
5321 Neinvestiční transfery obcím 105 000 6 000 119 291
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30 000 0 30 780
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 905 600 417 320 1 325 320
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ
400 000
500 000
0 900 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 417 320 417 320
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 500 0 8 000
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 230 000 55 100 285 034
5361 Nákup kolků 0 0 1 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 50 000 45 603
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 230 000 5 000 238 340
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 100 91
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 0 0
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 0 16 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 0 16 000
5492 Dary obyvatelstvu 20 000 0 16 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 774 600 -1 241 800 0
590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 774 600 -1 241 800 0
5901 Nespecifikované rezervy 3 774 600 -1 341 800 0
5903 Rezerva na krizová opatření 0 100 000 0
6 Kapitálové výdaje 2 020 000 596 000 1 941 248
61 Investiční nákupy a související výdaje 2 020 000 596 000 1 941 248
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 000 000 596 000 1 934 948
6121 Budovy, haly, stavby 2 000 000
407 000 1 646 658
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 48 000 47 190
6123 Dopravní prostředky 0 141 000 241 100
613 Pozemky 20 000 0 6 300
6130 Pozemky 20 000 0 6 300
8 Financování -504 000 307 000 -5 005 976
81 Financování z tuzemska -504 000 307 000 -5 005 976
811 Krátkodobé financování  0 300 000 -4 495 214
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0 300 000 -4 495 214
812 Dlouhodobé financování -504 000 7 000 -510 763
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -504 000 7 000 -510 763
89 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 0
890 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 0
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0 0
§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 15 756 600 0  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 0    
10 Zemědělství a lesní hospodářství 0    
103 Lesní hospodářství 0    
1037 Celospolečenské funkce lesů 0    
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 590 000 0  
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50 000 0  
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 50 000 0  
2141 Vnitřní obchod 50 000
0 0
22 Doprava 500 000 0 0
221 Pozemní komunikace 500 000 0 0
2212 Silnice 100 000 0 0
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 000 0 0
222 Silniční doprava      
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 0
23 Vodní hospodářství 40 000    
232 Odvádění a čistění odpadních vod 40 000 0 0
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 40 000 0 0
3 Služby pro obyvatelstvo 6 235 000 0 0
31 Vzdělávání 980 000 0 0
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 980 000 0 0
3111 Předškolní zařízení 400 000
40 000
0 0
3113 Základní školy 500 000
40 000
0 0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 685 000 0 0
331 Kultura 1 580 000 0 0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií   0 0
3314 Činnosti knihovnické 1 530 000 0 0
3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000
0 0
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí   0  
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 0 0
334 Sdělovací prostředky 25 000 0  
3341 Rozhlas a televize 10 000 0 0
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 0 0
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000 0  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000 0 0
34 Tělovýchova a zájmová činnost 220 000 0  
341 Tělovýchova 160 000 0 0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 120 000 0 0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000 0 0
342 Zájmová činnost a rekreace 60 000 0  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60 000 0 0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 110 000 0 0
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 320 000 0 0
3612 Bytové hospodářství 300 000 0 0
3613 Nebytové hospodářství 20 000 0 0
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 790 000 0  
3631 Veřejné osvětlení 440 000    
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 0 0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 350 000 0 0
37 Ochrana životního prostředí 1 240 000 0 0
372 Nakládání s odpady 1 090 000 0 0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000 0 0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000 0 0
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 60 000 0 0
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 0 0
374 Ochrana přírody a krajiny 150 000 0 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000 0 0
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 000 0 0
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 3 000 0 0
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 0
435 Služby sociální péče 3 000 0 0
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3 000 0 0
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 450 000 0 0
52 Civilní připravenost na krizové stavy 100 000 0 0
527 Krizové řízení 100 000 0 0
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 100 000 0 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 250 000 0  
551 Požární ochrana 250 000 0  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 250 000 0  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 8 478 600 0  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 4 350 000 0  
611 Zastupitelské orgány a volby 1 400 000    
6112 Zastupitelstva obcí 1 400 000    
6114 Volby do Parlamentu ČR      
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků      
6118 Volba prezidenta republiky      
617 Regionální a místní správa 2 950 000 0  
6171 Činnost místní správy 2 250 000
700 000
0  
63 Finanční operace 354 000 0  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 44 000    
6310 Obecné výdaje z finančních operací 44 000    
632 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
639 Ostatní finanční operace 230 000 0  
6399 Ostatní finanční operace 230 000 0  
64 Ostatní činnosti 3 774 600 0  
640 Ostatní činnosti 3 774 600 0  
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 774 600 0