Rozpočet obce Břehy v roce 2018

Příjmy = 20 284 723,07 Kč
Přebytek = 5 832 629,56 Kč
Výdaje = 14 452 093,51 Kč

Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřejněn 10. 11. 2017)
Schválený rozpočet na rok 2018 (zveřejněn 29. 11. 2017)

Rozpočtová změna č. 1/2018 (zveřejnění antedatováno k 30. 4. 2018)
Rozpočtová změna č. 2/2018 (zveřejněna 30. 5. 2018)
Rozpočtová změna č. 3/2018 (zveřejněna 27. 7. 2018)
Rozpočtová změna č. 4/2018 (zveřejněna 27. 7. 2018)
Rozpočtová změna č. 5/2018 (zveřejněna 27. 7. 2018)
Rozpočtová změna č. 6/2018 (zveřejnění antedatováno k 30. 9. 2018)
Rozpočtová změna č. 7/2018 (zveřejněna 9. 10. 2018)
Rozpočtová změna č. 8/2018 (zveřejněna 21. 11. 2018)
Rozpočtová změna č. 9/2018 (zveřejněna 21. 12. 2018)

Závěrečný účet za rok 2018 (návrh zveřejněn 7. 5. 2019)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (zveřejněn 7. 5. 2019)

 

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 obrat
běžné účty 3 224 344,29 Kč 8 553 729,31 Kč 5 329 385,02 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 14 823 200 1 956 546 20 284 723
1 Daňové příjmy 13 421 000 50 000 14 359 638
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 6 261 000 59 000 6 567 195
111 Daně z příjmů fyzických osob 3 461 000 0 3 553 509
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 3 129 000 0 3 181 743
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 82 000 0 75 057
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 250 000 0 296 709
112 Daně z příjmů právnických osob 2 800 000 59 000 3 013 686
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 570 000 0 2 725 266
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 230 000 59 000 288 420
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 100 000 0 6 701 091
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 100 000 0 6 701 091
1211 Daň z přidané hodnoty 6 100 000 0 7 701 091
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 460 000 0 530 284
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000 0 0
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 0 0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 419 000 0 443 437
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 402 000 0 426 929
1341 Poplatek ze psů 16 000 0 16 508
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 0 0
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 0
136 Správní poplatky 7 000 0 8 610
1361 Správní poplatky 7 000 0 8 610
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 33 000 0 78 237
1381 Daň z hazardních her 33 000 0 78 237
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0 0 49
15 Majetkové daně 600 000 0 561 068
151 Daně z majetku 600 000 0 561 068
1511 Daň z nemovitostí 600 000 0 561 068
2 Nedaňové příjmy 1 002 200 564 000 1 390 344
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 766 200 374 000 1 126 039
211 Příjmy z vlastní činnosti 451 000 64 000 501 619
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 447 000 34 000 499 969
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 4 000 0 1 650
213 Příjmy z pronájmu majetku 314 200 309 000 622 737
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 311 000 309 000 622 737
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 200 0 0
214 Výnosy z finančního majetku 1 000 1 000 1 682
2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 1 000 1 682
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 40 000 40 000
221 Přijaté sankční platby 0 40 000 40 000
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 40 000 40 000
222 Výnosy z finančního majetku 0 0 0
2223 Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 236 000 150 000 224 305
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0
232 Ostatní nedaňové příjmy 236 000 150 000 224 305
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 86 000 150 000 212 305
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 12 000
3 Kapitálové příjmy 0 0  
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 0 0  
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 0 0  
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0    
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0  
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0    
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0    
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0    
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0    
4 Přijaté transfery 202 200 0  
41 Neinvestiční přijaté dotace 202 200 0  
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 202 200 0  
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu      
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 202 200    
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů      
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   0  
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   0  
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů      
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   0  
42 Investiční přijaté transfery   0  
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně   0  
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   0  
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu      
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   0  
4222 Investiční přijaté transfery od krajů   0  

 Výdaje

Položka Druhové třídění – v rozpočtu není kompletní! Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 14 319 200 0  
5 Běžné výdaje 6 482 000 0  
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 3 670 000 0  
501 Platy 0 0  
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0  
5019 Ostatní platy 0    
502 Ostatní platby za provedenou práci 0 0  
5021 Ostatní osobní výdaje 0 0  
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 0    
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0    
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0  
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0  
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0  
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0  
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0  
513 Nákup materiálu 0 0  
5134 Prádlo, oděv a obuv 0    
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0    
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0  
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 0    
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0  
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0    
5141 Úroky vlastní 0    
515 Nákup vody, paliv a energie 0 0  
5151 Studená voda 0 0  
5153 Plyn 0 0  
5154 Elektrická energie 0 0  
5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0  
516 Nákup služeb 0 0  
5161 Služby pošt 0    
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0    
5163 Služby peněžních ústavů 0    
5164 Nájemné 0    
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0    
5167 Služby školení a vzdělávání 0 0  
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0    
5169 Nákup ostatních služeb 0 0  
517 Ostatní nákupy 0 0  
5171 Opravy a udržování 0 0  
5173 Cestovné 0 0  
5175 Pohoštění 0 0  
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 0  
5194 Věcné dary 0 0  
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 0 0  
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0  
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 0  
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0  
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 950 000 0  
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000 0  
5321 Neinvestiční transfery obcím 0    
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000 0  
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 700 000 0  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ
300 000
400 000
0  
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0  
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0  
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 230 000 0  
5361 Nákup kolků 0 0  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0  
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 230 000 0  
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 0  
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 0  
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0  
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0  
5492 Dary obyvatelstvu 0 0  
59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 862 000 0  
590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 862 000 0  
5901 Nespecifikované rezervy 1 862 000 0  
6 Kapitálové výdaje 3 220 000 0  
61 Investiční nákupy a související výdaje 3 220 000 0  
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 200 000 0  
6121 Budovy, haly, stavby 3 200 000
0  
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 0  
6123 Dopravní prostředky 0 0  
613 Pozemky 20 000 0  
6130 Pozemky 20 000 0  
8 Financování 504 000 0  
81 Financování z tuzemska 504 000 0  
811 Krátkodobé financování  0 0  
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky      
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0 0  
812 Dlouhodobé financování 504 000    
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 504 000    
89 Opravné položky k peněžním operacím      
890 Opravné položky k peněžním operacím      
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru      
§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 14 319 200 0  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 0    
10 Zemědělství a lesní hospodářství 0    
103 Lesní hospodářství 0    
1037 Celospolečenské funkce lesů 0    
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 390 000 0  
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50 000 0  
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 50 000 0  
2141 Vnitřní obchod 50 000
0  
22 Doprava 300 000 0  
221 Pozemní komunikace 300 000 0  
2212 Silnice ? 0  
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ? 0  
222 Silniční doprava      
2221 Provoz veřejné silniční dopravy      
23 Vodní hospodářství 40 000    
232 Odvádění a čistění odpadních vod 40 000    
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 40 000    
3 Služby pro obyvatelstvo 7 360 000 0  
31 Vzdělávání 780 000 0  
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 780 000 0  
3111 Předškolní zařízení 300 000
40 000
0  
3113 Základní školy 400 000
40 000
0  
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 655 000 0  
331 Kultura 2 580 000 0  
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií   0  
3314 Činnosti knihovnické 2 530 000 0  
3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000
   
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí   13 500  
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   13 500  
334 Sdělovací prostředky 25 000 0  
3341 Rozhlas a televize 10 000 0  
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 0  
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 0  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 0  
34 Tělovýchova a zájmová činnost 235 000 0  
341 Tělovýchova 190 000 0  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 150 000 0  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000    
342 Zájmová činnost a rekreace 45 000 0  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 45 000 0  
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 250 000 0  
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 300 000 0  
3612 Bytové hospodářství 300 000 0  
3613 Nebytové hospodářství 0 0  
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 950 000 0  
3631 Veřejné osvětlení 440 000    
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí      
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 510 000 0  
37 Ochrana životního prostředí 1 440 000    
372 Nakládání s odpady 990 000    
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000    
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000    
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 60 000    
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      
374 Ochrana přírody a krajiny 450 000    
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450 000    
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 000    
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 3 000    
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
435 Služby sociální péče 3 000    
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3 000    
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 350 000 0  
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0    
527 Krizové řízení 0    
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 0    
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 250 000 0  
551 Požární ochrana 250 000 0  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 250 000 0  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 216 200 0  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 4 000 000 0  
611 Zastupitelské orgány a volby 1 200 000    
6112 Zastupitelstva obcí 1 200 000    
6114 Volby do Parlamentu ČR      
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků      
6118 Volba prezidenta republiky      
617 Regionální a místní správa 2 800 000 0  
6171 Činnost místní správy 2 100 000
700 000
0  
63 Finanční operace 354 000 0  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 44 000    
6310 Obecné výdaje z finančních operací 44 000    
632 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
639 Ostatní finanční operace 230 000 0  
6399 Ostatní finanční operace 230 000 0  
64 Ostatní činnosti 1 862 000 0  
640 Ostatní činnosti 1 862 000 0  
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 862 000 0