Rozpočet obce Břehy v roce 2016

Příjmy = 18 788 017 Kč
Deficit = -145 284 Kč
Výdaje = 18 933 301 Kč

Přehledný rozpočet se všemi změnami v podrobné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2016 (zveřejněn 18. 11. 2015) – je totožný se schváleným rozpočtem zveřejněným 17. 12. 2015
Podepsaný návrh rozpočtu na rok 2016 (zveřejněn 30. 11. 2015)

Rozpočtová změna č. 1/2016 (zveřejněna 21. 6. 2016)
Rozpočtová změna č. 2/2016 (zveřejněna 11. 10. 2016)
Rozpočtová změna č. 3/2016 (zveřejněna 7. 12. 2016)
Rozpočtová změna č. 4/2016 (zveřejněna 7. 12. 2016)
Rozpočtová změna č. 5/2016 (zveřejněna 19. 1. 2017)
Rozpočtová změna č. 6/2016 byla schválena 31. 12. 2016, dosud ovšem nebyla ani projednána na zasedání OZ, ani nebyla zveřejněna

Závěrečný účet obce Břehy za rok 2016 (zveřejněn 15. 5. 2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (zveřejněno 15. 5. 2017)

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 obrat
běžné účty 2 506 626,35 Kč 2 392 092,75 Kč -114 533,60 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny bez RZ6 Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 12 723 800 5 288 000 18 788 017
1 Daňové příjmy 11 341 600 20 300 11 227 316
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 4 870 000 0 5 317 487
111 Daně z příjmů fyzických osob 2 281 000 0 2 447 600
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 900 000 0 2 092 083
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 125 000 0 99 032
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 256 000 0 256 485
112 Daně z příjmů právnických osob 2 589 000 0 2 869 887
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 369 000 0 4 859 510
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 220 000 0 219 830
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 5 436 600 0 4 859 510
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 5 436 600 0 4 859 510
1211 Daň z přidané hodnoty 5 436 600 0 4 859 510
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 465 000 20 300 476 019
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 425 000 300 419 222
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 409 000 0 403 030
1341 Poplatek ze psů 16 000 300 16 192
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 30 000 20 000 49 697
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000 20 000 49 697
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 0
136 Správní poplatky 10 000 0 7 100
1361 Správní poplatky 10 000 0 7 100
15 Majetkové daně 570 000 0 574 299
151 Daně z majetku 570 000 0 574 299
1511 Daň z nemovitostí 570 000 0 574 299
2 Nedaňové příjmy 1 185 000 330 000 1 337 910
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 106 000 162 600 1 098 367
211 Příjmy z vlastní činnosti 378 000 81 800 444 511
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 373 000 78 200 436 063
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 5 000 3 600 8 450
213 Příjmy z pronájmu majetku 727 000 80 800 652 957
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 724 000 65 800 635 904
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000 15 000 17 053
214 Výnosy z finančního majetku 1 000 0 898
2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 0 898
222 Výnosy z finančního majetku 0 0 0
2223 Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 79 000 167 400 239 543
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0
232 Ostatní nedaňové příjmy 79 000 167 400 239 543
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 79 000 155 100 227 243
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 12 300 12 300
3 Kapitálové příjmy 15 000 80 000 82 975
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 15 000 80 000 82 975
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 15 000 80 000 82 975
3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 000 0 2 975
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 80 000 80 000
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
4 Přijaté transfery 182 200 4 857 700 6 139 816
41 Neinvestiční přijaté dotace 182 200 374 700 1 056 816
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 182 200 208 700 390 875
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 31 900  31 900
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 182 200 0 182 200
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 176 800 176 775
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 166 000 165 941
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 40 000 40 000
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0 126 000 125 941
42 Investiční přijaté transfery 0 4 483 000 5 083 000
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 4 383 000 4 983 000
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 4 383 000 4 383 000
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0 600 000
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 100 000 100 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 100 000 100 000

 Výdaje

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 12 723 800 5 309 200 18 933 301
5 Běžné výdaje 8 520 000 1 549 700 10 399 230
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 3 456 000 55 000 3 591 072
501 Platy 1 447 000 -88 900 1 366 847
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 442 000 -88 900 1 362 039
5019 Ostatní platy 5 000 0 4 808
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 241 000 130 700 1 433 191
5021 Ostatní osobní výdaje 350 000 130 700 511 782
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 891 000 0 921 409
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0 0
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 768 000 13 200 791 034
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 525 000 13 000 556 747
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 232 000 0 225 842
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000 200 8 445
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 392 000 1 622 100 4 921 376
513 Nákup materiálu 420 000 587 800 1 169 919
5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000 0 11 405
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000 0 7 339
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 000 425 200 715 041
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 10 000 0 5 100
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 242 000 162 600 431 034
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1 000 0 0
5141 Úroky vlastní 1 000 0 0
515 Nákup vody, paliv a energie 482 000 177 300 635 326
5151 Studená voda 67 000 23 500 72 674
5153 Plyn 80 000 62 800 135 471
5154 Elektrická energie 245 000 85 800 325 153
5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000 5 200 102 028
516 Nákup služeb 2 286 500 313 100 2 320 588
5161 Služby pošt 4 000 0 2 680
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42 000 7 000 48 502
5163 Služby peněžních ústavů 99 000 0 30 685 
5164 Nájemné 4 000 0 4 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000 0 29 400
5167 Služby školení a vzdělávání 23 000 0 15 778
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 70 000 0 55 275
5169 Nákup ostatních služeb 2 004 500 306 100 2 134 268
517 Ostatní nákupy 187 500 479 200 723 274
5171 Opravy a udržování 155 500 465 500 696 299
5173 Cestovné 8 000 5 000 12 832
5175 Pohoštění 24 000 8 700 14 143
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 15 000 64 700 72 269
5194 Věcné dary 15 000 64 700 72 269
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 115 000 23 500 86 816
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 115 000 23 500 86 816
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 115 000 20 000 83 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 3 500 3 816
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 042 000 244 100 1 779 966
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 127 000 10 200 134 406
5321 Neinvestiční transfery obcím 107 000 0 104 226
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000 10 200 30 180
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 680 000 211 000 893 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ
300 000
380 000
200 000
0
500 000
380 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 000 11 000 13 000
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 233 000 22 900 252 560
5361 Nákup kolků 0 6 000 6 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 233 000 -205 730 24 011
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 220 830 220 830
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 1 800 1 719
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000 5 000 20 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000 5 000 20 000
5492 Dary obyvatelstvu 15 000 5 000 20 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 500 000 -400 000 100 000
590 Ostatní neinvestiční výdaje 500 000 -400 000 100 000
5901 Nespecifikované rezervy 500 000 -400 000 100 000
6 Kapitálové výdaje 4 203 800 3 759 500 8 534 071
61 Investiční nákupy a související výdaje 4 203 800 3 759 500 8 534 071
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 203 800 3 726 500 8 500 036 
6121 Budovy, haly, stavby 700 000
50 000
3 453 800
2 896 500 7 630 998
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 830 000 869 038
613 Pozemky 0 33 000 34 035
6130 Pozemky 0 33 000 34 035
8 Financování 0 0 145 284
81 Financování z tuzemska 0 0 114 534
811 Krátkodobé financování 0 0 114 534
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0 0 114 534
812 Dlouhodobé financování 0 0 0
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0 0 0
89 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 30 750
890 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 30 750
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0 30 750
§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
(zaokr. na tis. Kč)
VÝDAJE CELKEM 12 723 800 5 288 000  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000    
10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000    
103 Lesní hospodářství 25 000    
1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000    
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 745 000 4 334 700  
22 Doprava 725 000 4 334 700  
221 Pozemní komunikace 725 000 4 334 700  
2212 Silnice   5 500  
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací   4 329 200  
222 Silniční doprava      
2221 Provoz veřejné silniční dopravy      
23 Vodní hospodářství 20 000    
232 Odvádění a čistění odpadních vod 20 000    
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000    
3 Služby pro obyvatelstvo 7 198 800 971 500  
31 Vzdělávání 940 000 747 400  
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 940 000 747 400  
3111 Předškolní zařízení 300 000
230 000
703 800  
3113 Základní školy 380 000
30 000
43 600  
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 140 000 79 500  
331 Kultura 80 000 5 000  
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií   5 000  
3314 Činnosti knihovnické 30 000    
3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000    
334 Sdělovací prostředky 10 000 24 200  
3341 Rozhlas a televize 10 000 4 200  
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   20 000  
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 50 300  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 50 300  
34 Tělovýchova a zájmová činnost 125 000 588 400  
341 Tělovýchova 80 000 532 900  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 189 400 532 900  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000    
342 Zájmová činnost a rekreace 45 000 55 500  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 45 000 55 500  
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 853 800 -478 500  
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 130 000 148 300  
3612 Bytové hospodářství 116 000 146 300  
3613 Nebytové hospodářství 2 000 2 000  
363 Komunální služby a územní rozvoj 4 723 800 -626 800  
3631 Veřejné osvětlení 400 000    
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí      
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 450 000
20 000
400 000
3 453 800
-626 800  
37 Ochrana životního prostředí 1 140 000 34 700  
372 Nakládání s odpady 1 040 000    
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000    
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 950 000    
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 60 000    
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      
374 Ochrana přírody a krajiny 100 000 34 700  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000 34 700  
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 000    
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 5 000    
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
435 Služby sociální péče 5 000    
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5 000    
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 320 000 124 700  
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 220 000 124 700  
551 Požární ochrana 220 000 124 700  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 220 000 124 700  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 4 430 000 -142 900  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 3 600 000 241 300  
611 Zastupitelské orgány a volby 1 100 000 31 900  
6112 Zastupitelstva obcí 1 100 000    
6114 Volby do Parlamentu ČR      
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků   31 900  
6118 Volba prezidenta republiky      
617 Regionální a místní správa 2 500 000 209 400  
6171 Činnost místní správy 1 900 000
600 000
209 400  
63 Finanční operace 330 000 14 000  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000    
6310 Obecné výdaje z finančních operací 20 000    
632 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
639 Ostatní finanční operace 230 000 14 000  
6399 Ostatní finanční operace 230 000 14 000  
64 Ostatní činnosti 500 000 -398 200  
640 Ostatní činnosti 500 000 -398 200  
6402 Finanční vypořádání minulých let   0  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500 000 -398 200