Rozpočet obce Břehy v roce 2013

Příjmy = 11 933 110 Kč
Financování = 970 828 Kč
Výdaje = 10 962 282 Kč

 

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2013
Schválený rozpočet na rok 2013 (zveřejněno 27. 11. 2012)
Rozpočtové opatření č. 1/2013 (zveřejněno 20. 5. 2013)
Rozpočtové opatření č. 2/2013 (z 19. 6. 2013) – nebylo zveřejněno
Rozpočtové opatření č. 3/2013 (zveřejněno 26. 11. 2013)
Rozpočtové opatření č. 4/2013 (z 26. 11. 2013) – nebylo zveřejněno
Závěrečný účet_obce Břehy za rok 2013 (zveřejněno 20. 5. 2014)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břehy za rok 2013 (zveřejněno 20. 5. 2014)
Rozpočtová opatření č. 1-4/2013 (zasláno na žádost dle InfoZákona)

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 obrat
běžné účty 1.464.172,02 Kč 2.126.072,21 Kč 661.900,19 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 8 720 000 3 213 100 11 933 110
1 Daňové příjmy 6 950 000 +2 459 488 9 409 488
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 440 000 +803 605 4 243 605
111 Daně z příjmů fyzických osob 1 740 000 +337 680 2 077 680
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 410 000 +376 649 1 786 649
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 170 000 -82 812 87 188
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 160 000 +43 843 203 843
112 Daně z příjmů právnických osob 1 700 000 +465 924 2 165 924
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000 +369 624 1 969 624
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000 +96 300 196 300
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 500 000 +1 643 380 4 143 380
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 500 000 +1 643 380 4 143 380
1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000 +500 000
+1 143 380
4 143 380
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 450 000 +50 717 500 717
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 000 -4 000 0
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 000 -4 000 0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 435 000 -17 115 417 885
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 420 000 -17 115 402 569
1341 Poplatek ze psů 15 000 +316 15 316
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000 +64 172 74 172
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000 +15 000
+20 000
+1 968
41 968
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000 +15 000
+12 204
32 204
136 Správní poplatky 1 000 +7 660 8 660
1361 Správní poplatky 1 000 +3 000
+3 000
+1 660
8 660
15 Majetkové daně 560 000 -38 214 521 786
151 Daně z majetku 560 000 -38 214 521 786
1511 Daň z nemovitostí 560 000 -38 214 521 786
2 Nedaňové příjmy 700 000 +402 107 1 102 107
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 647 000 +279 235 926 235
211 Příjmy z vlastní činnosti 375 000 +67 278 442 278
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 375 000 +59 628 434 628
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 +7 650 7 650
213 Příjmy z pronájmu majetku 272 000 +208 211 480 211
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 272 000 +204 124 476 124
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 +4 087 4 087
214 Výnosy z finančního majetku 0 +3 746  3 746
2141 Příjmy z úroků (část) 0 +6 000
-2 254
3 746
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 53 000 +122 872 175 872
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 +37 044 37 044
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 +1 000
+33 000
+3 044
37 044
232 Ostatní nedaňové příjmy 53 000 +85 828 138 828
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 53 000 +19 328 72 328
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 +66 500 66 500
3 Kapitálové příjmy 800 000 -78 205 721 795
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 800 000 -103 205 696 795
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 800 000 -103 205 696 795
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 800 000 -600 000 200 000
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 +497 000
-205
496 795
4 Přijaté transfery 270 000 +429 720 699 720
41 Neinvestiční přijaté dotace 270 000 +414 720 684 720
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 270 000 +214 080 482 080
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 +24 200
+24 080
48 280
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 270 000 -94 200 175 800
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 +30 000
+77 000
+151 000
258 000
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 +202 640 202 640
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 +202 640 202 640
42 Investiční přijaté transfery 0 +15 000 15 000
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 +15 000 15 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 +15 000 15 000

 Výdaje

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 10 396 000 566 282 10 962 282
5 Běžné výdaje 7 596 000 +1 636 502 9 232 502
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 134 000
950 000
1 420 000
106 000
+776 701 3 376 701
501 Platy 1 004 000 +383 881 1 387 881
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 000 000 +53 000
+334 041
1 387 041
5019 Ostatní platy 4 000 -3 160 840
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 110 000 +137 247 1 247 247
5021 Ostatní osobní výdaje 300 000 +16 523
+118 446
434 969
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 808 000 +1 878 809 878
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 000 +400 2 400
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 496 000 +245 573 741 573
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 325 000 +14 000
+176 165
515 165
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 171 000 +46 460 217 460
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 +8 663 8 663
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 993 500 +1 602 269 4 595 769
513 Nákup materiálu 249 000 +430 968 679 968
5134 Prádlo, oděv a obuv 60 000 -51 457 8 543
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000  +2 508 7 508
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 +158 709 168 709
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 4 000 -3 048 952
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 170 000 +5 697
+4 000
+314 558
494 255
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 30 000 -19 097 10 903
5141 Úroky vlastní 30 000 -19 097 10 903
515 Nákup vody, paliv a energie 509 000 +88 665 597 665
5151 Studená voda 57 000 +3 101 60 101
5153 Plyn 108 000 +27 676 135 676
5154 Elektrická energie 250 000 +39 100 289 100
516 Nákup služeb 1 852 500 +796 812 2 649 312
5161 Služby pošt 4 000 +1 116 5 116
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 000 +8 888 63 888
5163 Služby peněžních ústavů 90 000 -21 802 68 198
5164 Nájemné 0 +4 000 4 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 -8 000 22 000
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 +17 858 27 858
5169 Nákup ostatních služeb 1 852 500 +10 000
+786 812
2 649 312
517 Ostatní nákupy 333 000 +281 464 614 464
5171 Opravy a udržování 320 000 +95 000
+43 000
+128 828
586 828
5173 Cestovné 6 000 +120
-483
5 637
5175 Pohoštění 7 000 +1 860
+3 000
+10 139
21 999
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 20 000 +23 457 43 457
5194 Věcné dary 20 000 +1 000 43 457
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 65 000 +28 476 93 476
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 65 000 +28 476 93 476
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 65 000 +3 000

+15 000
83 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 +10 476 10 476
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 166 500 -23 944 1 142 556
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 367 500 -240 595 126 905
5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000
327 500
-117 000
-133 395
117 105
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 +9 800 9 800
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 640 000 +50 000 690 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 280 000
360 000
+50 000 690 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 159 000 +166 651 325 651
5361 Nákup kolků 4 000 -1 100 2 900
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000 +46 300 196 300
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5 000 -4 400 600
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 +2 400
-82
2 318
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 +5 900
+117 000
+1 000
-367
123 533
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 +24 000 24 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 +24 000 24 000
5492 Dary obyvatelstvu 0 +24 000 24 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 761 000 -761 000 0
590 Ostatní neinvestiční výdaje 761 000 -761 000 0
5901 Nespecifikované rezervy 711 000
50 000
+574 700
+373 000
-1 708 700
0
6 Kapitálové výdaje 2 800 000 -1 070 220 1 729 780
61 Investiční nákupy a související výdaje 2 800 000 -1 070 220 1 729 780
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 800 000 -1 070 220 1 729 780
6121 Budovy, haly, stavby 700 000
200 000
100 000
2 000 000
-200 000
+73 000
-1 192 225
1 680 775
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 +49 005 49 005
8 Financování 1 676 000 -2 646 828 -970 828
81 Financování z tuzemska 1 676 000 -2 639 236 -963 236
811 Krátkodobé financování 1 676 000 -2 337 900 -661 900
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 000 000 -2 661 900 -661 900
812 Dlouhodobé financování   +22 664 -301 336
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -324 000 +22 664 -301 336
89 Opravné položky k peněžním operacím 0 -7 592 -7 592
890 Opravné položky k peněžním operacím 0 -7 592 -7 592
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 -7 592 -7 592

 

§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
(zaokr. na tis. Kč)
VÝDAJE CELKEM 10 396 000 1 345 200  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000    
10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000    
103 Lesní hospodářství 25 000    
1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000   25 000
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 750 000    
22 Doprava 730 000    
221 Pozemní komunikace 700 000
20 000
   
2212 Silnice     96 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -1 000 84 000
222 Silniční doprava 10 000    
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000   0
23 Vodní hospodářství 20 000    
232 Odvádění a čistění odpadních vod 20 000    
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000   0
3 Služby pro obyvatelstvo 5 465 000    
31 Vzdělávání 720 000    
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 720 000    
3111 Předškolní zařízení 280 000
20 000
+73 000
+4 000
+10 000
418 000
3113 Základní školy 360 000
40 000
20 000
-117 000
+50 000
494 000
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 120 000    
331 Kultura 100 000    
3314 Činnosti knihovnické 20 000   5 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 80 000   35 000
334 Sdělovací prostředky 10 000    
3341 Rozhlas a televize 10 000   0
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 10 000    
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 10 000 +40 000 90 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost 240 000    
341 Tělovýchova 220 000    
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 +95 000 226 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000   0
342 Zájmová činnost a rekreace 20 000    
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000 +3 000
+1 000
+3 000
61 000
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 510 000    
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 360 000    
3612 Bytové hospodářství 360 000   120 000
363 Komunální služby a územní rozvoj 3 150 000    
3631 Veřejné osvětlení 550 000   537 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100 000   0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 134 000
366 000
2 000 000
-497 000
-33 000
+53 000
+14 000
3 276 000
37 Ochrana životního prostředí 875 000    
372 Nakládání s odpady 850 000    
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000   18 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000   904 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 25 000 +25 000 119 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů   -21 000  
374 Ochrana přírody a krajiny 25 000    
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 000 +43 000 92 000
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 25 000    
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 25 000    
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
435 Služby sociální péče 25 000    
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 25 000   15 000
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 350 000    
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000   100 000
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 250 000    
551 Požární ochrana 250 000    
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 250 000 189 000 360 000
6 Všeobecná veřejná správa a služby 3 781 000    
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 2 950 000    
611 Zastupitelské orgány a volby 950 000    
6112 Zastupitelstva obcí 950 000   1 001 000
6114 Volby do Parlamentu ČR 0   24 000
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků      
6118 Volba prezidenta republiky   +24 200 24 000
617 Regionální a místní správa 2 000 000    
6171 Činnost místní správy 1 420 000
580 000
-100 000 2 437 000
63 Finanční operace 120 000    
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000    
6310 Obecné výdaje z finančních operací 50 000 -6 000 27 000
632 Pojištění funkčně nespecifikované 70 000    
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 70 000   52 000
639 Ostatní finanční operace      
6399 Ostatní finanční operace     196 000
64 Ostatní činnosti 711 000    
640 Ostatní činnosti 711 000    
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 +2 400
+5 900
+117 000
+1 000
126 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 711 000 +574 700
+373 000
-50 000
0