Rozpočet obce Břehy v roce 2014

Příjmy = 14 469 350 Kč
Deficit = -764 100 Kč
Výdaje = 15 233 450 Kč

Přehledný rozpočet za rok 2014 se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2014 (zveřejněn 10. 11. 2013)
Schválený rozpočet na rok 2014 (zveřejněn 8. 12. 2013)

Rozpočtová opatření č. 1-4/2014 (zasláno na žádost dle InfoZákona)
Rozpočtové opatření č. 5/2014 (zasláno na žádost dle InfoZákona)
Rozpočtové opatření č. 6/2014 (zveřejněno 5. 2. 2015)

Závěrečný účet za rok 2014 (zveřejněno 30. 4. 2015)

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 obrat
běžné účty 2 126 072,21 Kč 1 282 325,84 Kč -843 746,37 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 10 199 200 4 367 400 14 469 350
1 Daňové příjmy 9 200 000 1 099 000 10 209 704
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 990 000 665 000 4 617 187
111 Daně z příjmů fyzických osob 2 090 000 74 000 2 127 324
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 800 000 37 000 1 836 714
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 90 000 0 54 395
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 200 000 37 000 236 214
112 Daně z příjmů právnických osob 1 900 000 591 000 2 489 863
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000 361 000 2 260 153
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 230 000 229 710
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 200 000 400 000 4 595 452
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 200 000 400 000 4 595 452
1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000 400 000 4 595 452
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 500 000 0 453 900
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 421 000 0 411 460
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 405 000 0 395 976
1341 Poplatek ze psů 16 000 0 15 484
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 70 000 0 35 270
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 44 000 0 34 978
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 26 000 0 293
136 Správní poplatky 9 000 0 7 170
1361 Správní poplatky 9 000 0 7 170
15 Majetkové daně 510 000 34 000 543 165
151 Daně z majetku 510 000 34 000 543 165
1511 Daň z nemovitostí 510 000 34 000 543 165
2 Nedaňové příjmy 820 000 341 000 1 153 794
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 770 000 284 300 1 048 098
211 Příjmy z vlastní činnosti 346 000 151 312 494 573
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 346 000 144 312 487 799
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 7 000 6 774
213 Příjmy z pronájmu majetku 420 000 132 988 552 818
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 420 000 131 500 551 331 
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 1 488 1 487
214 Výnosy z finančního majetku 4 000 0 707
2141 Příjmy z úroků (část) 4 000 0 707
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 50 000 56 700 105 696
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 8 000 7 995
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 8 000 7 995
232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000 48 700 97 701
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 25 200 75 096
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 23 500 22 605
3 Kapitálové příjmy 0 1 538 100 1 537 441
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 0 38 000 37 440
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 0 38 000 37 440
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 38 000 37 440
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 0
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 1 500 100 1 500 001
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 1 500 100 1 500 001
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 1 500 100 1 500 001
4 Přijaté transfery  179 200 1 389 300 1 568 411
41 Neinvestiční přijaté dotace 179 200 1 289 300 1 468 411
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 179 200 379 000 558 200
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 38 000 38 000
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 179 200 0 179 200
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 341 000 341 000
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 130 300 130 211
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4 000 4 000
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0 126 300 126 211
413 Převody zvláštních fondů 0 780 000 780 000
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 780 000 780 000
42 Investiční přijaté transfery 0 100 000 100 000
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 100 000 100 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 100 000 100 000

 Výdaje

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 11 629 000 4 367 400 15 233 450
5 Běžné výdaje 7 629 000 3 007 000 10 240 715
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 300 000
950 000
1 700 000
637 000 3 553 812
501 Platy 1 200 000 266 000 1 437 621
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000 262 600 1 434 263
5019 Ostatní platy 0 3 400 3 358
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 158 000 177 500 1 334 223
5021 Ostatní osobní výdaje 358 000 137 500 495 063
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 800 000 40 000 839 160
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0 0
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 592 000 193 500 781 968
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 430 000 115 100 543 681
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 153 000 77 000 228 333
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000 200 8 812
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 1 200 1 142
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 235 000 1 507 300 4 422 875
513 Nákup materiálu 292 000 377 700 619 478
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000 0 2 110
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000 11 800 16 636
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 89 500 138 216
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 400 357
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 207 000 276 000 462 159
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000 0 2 998
5141 Úroky vlastní 10 000 0 2 998
515 Nákup vody, paliv a energie 533 000 99 500 507 759
5151 Studená voda 38 000 24 700 60 084
5153 Plyn 140 000 -50 000 41 819
5154 Elektrická energie 290 000 46 700 262 878
5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 78 100 142 978
516 Nákup služeb 2 254 000 536 500 2 699 221
5161 Služby pošt 5 000 2 600 7 510
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 57 000 0 44 725
5163 Služby peněžních ústavů 56 000 12 000 63 296
5164 Nájemné 0 4 000 4 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000 25 000 44 280
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 0 20 984
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 9 900  890
5169 Nákup ostatních služeb 2 086 000 483 000 2 504 536
517 Ostatní nákupy 117 000 446 500 518 608
5171 Opravy a udržování 71 000 441 100 492 816
5173 Cestovné 10 000 0 4 143
5175 Pohoštění 36 000 5 400 21 649
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 29 000 47 100 74 810
5194 Věcné dary 29 000 47 100 74 810
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 95 000 23 000 90 146
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 95 000 23 000 90 146
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 75 000 23 000 83 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 000 0 7 146
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 816 000 1 348 700 2 149 882
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 127 000 -2 000 123 500
5321 Neinvestiční transfery obcím 127 000 -22 000 103 520
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 20 000 19 980
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 675 000 210 000 885 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 290 000
385 000
210 000 885 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0
534 Převody vlastním fondům 0 780 000 780 000
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 780 000 780 000
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 14 000 360 700 361 382
5361 Nákup kolků 3 000 0 0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000 349 900 349 671
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 000 10 100 11 050
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 200 186
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 500 475
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 24 000 24 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 24 000 24 000
5492 Dary obyvatelstvu 0 24 000 24 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 533 000 -533 000 0
590 Ostatní neinvestiční výdaje 533 000 -533 000 0
5901 Nespecifikované rezervy 533 000 -533 000 0
6 Kapitálové výdaje 4 000 000 1 360 400 4 992 736
61 Investiční nákupy a související výdaje 4 000 000 1 360 400 4 992 736
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 22 000 57 000 56 870
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 22 000 57 000 56 870
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 000 000 1 303 400 4 935 866
6121 Budovy, haly, stavby 2 150 000
200 000
50 000
1 600 000
1 117 000 4 750 486
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 186 400 185 380
8 Financování 1 429 800 0 764 100
81 Financování z tuzemska 1 429 800 0 773 546
811 Krátkodobé financování 1 500 000 0 843 746
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 500 000 0 843 746
812 Dlouhodobé financování -70 200 0 -70 200
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 70 200 0 -70 200
89 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 -9 446
890 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 -9 446
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0 -6 446

 

§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 11 629 000 4 367 400  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000    
10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000    
103 Lesní hospodářství 25 000    
1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000    
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 175 000 -775 300  
22 Doprava 2 175 000 -813 600  
221 Pozemní komunikace 2 150 000
25 000
-813 600  
2212 Silnice 1 087 500 -495 500  
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 087 500 -318 100  
222 Silniční doprava      
2221 Provoz veřejné silniční dopravy      
23 Vodní hospodářství 0 38 300  
232 Odvádění a čistění odpadních vod 0 38 300  
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 38 300  
3 Služby pro obyvatelstvo 5 255 000 3 944 100   
31 Vzdělávání 895 000 268 200  
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 895 000 268 200  
3111 Předškolní zařízení 290 000
170 000
52 300  
3113 Základní školy 385 000
50 000
215 900  
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 140 000 130 600  
331 Kultura 50 000 40 000  
3314 Činnosti knihovnické 30 000    
3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000 40 000  
334 Sdělovací prostředky 10 000    
3341 Rozhlas a televize 10 000    
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000 90 600  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000 90 600  
34 Tělovýchova a zájmová činnost 240 000 181 400  
341 Tělovýchova 220 000 141 600  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 146 600  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000 -5 000  
342 Zájmová činnost a rekreace 20 000 39 800  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000 39 800  
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 050 000 3 144 200  
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 100 000 80 400  
3612 Bytové hospodářství 100 000 80 400  
363 Komunální služby a územní rozvoj 2 950 000 3 063 800  
3631 Veřejné osvětlení 550 000    
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50 000 -50 000  
3635 Územní plánování 0 57 000  
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 000
450 000
1 600 000
3 056 800  
37 Ochrana životního prostředí 930 000 219 700  
372 Nakládání s odpady 880 000 117 700  
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 7 000  
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000 146 500  
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 70 000 24 200  
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 0  
374 Ochrana přírody a krajiny 50 000 42 000  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000 42 000  
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 25 000 -22 000  
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 25 000 -22 000  
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0    
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0    
435 Služby sociální péče 25 000 -22 000  
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 25 000 -22 000  
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 350 000 133 600  
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 250 000 138 700  
551 Požární ochrana 250 000 138 700  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 250 000 133 600  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 3 799 000 1 087 000  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 3 200 000 477 300  
611 Zastupitelské orgány a volby 950 000 132 000  
6112 Zastupitelstva obcí 950 000 91 100  
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 20 900  
6117 Volby do Evropského parlamentu 0 20 000  
6118 Volba prezidenta republiky 0 20 000  
617 Regionální a místní správa 2 250 000 345 300  
6171 Činnost místní správy 1 700 000
550 000
345 300  
63 Finanční operace 66 000 1 142 000  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000    
6310 Obecné výdaje z finančních operací 30 000    
632 Pojištění funkčně nespecifikované 36 000 12 000  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 36 000 12 000  
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 780 000  
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 780 000  
639 Ostatní finanční operace 0 350 000  
6399 Ostatní finanční operace 0 350 000  
64 Ostatní činnosti 533 000 -532 300  
640 Ostatní činnosti 533 000 -532 300  
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 700  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 533 000 -533 000