Rozpočet obce Břehy v roce 2017

Příjmy = 18 801 555 Kč
Deficit = -1 340 807 Kč
Výdaje = 20 142 362 Kč

Rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2017 (zveřejněn 20. 11. 2016)
Schválený rozpočet na rok 2017 (zveřejněn 14. 12. 2016)

Plnění rozpočtu k dubnu 2017 (zaslán na žádost o informace 31. 5. 2017)

Rozpočtová změna č. 1/2017 (zveřejnění antedatováno k 12. 4. 2017)
Rozpočtová změna č. 2/2017 (zveřejněna 26. 5. 2017)
Rozpočtová změna č. 3/2017 (zveřejněna 11. 6. 2017)
Rozpočtová změna č. 4/2017 (zveřejněna 17. 7. 2017)
Rozpočtová změna č. 5/2017 (zveřejněna 18. 9. 2017)
Rozpočtová změna č. 6/2017 (zveřejněna 29. 11. 2017)
Rozpočtová změna č. 7/2017 (zveřejněna 2. 2. 2018)

Závěrečný účet za rok 2017 (zveřejněn 23. 3. 2018)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (zveřejněn 23. 3. 2018)

Stav finančních prostředků. 

  k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 obrat
běžné účty 2 392 092,75 Kč 3 224 344,29 Kč 832 251,54 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 12 785 700 4 031 200 18 801 555
1 Daňové příjmy 11 396 000 1 348 400 12 684 952
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 5 336 000 742 700 6 050 863
111 Daně z příjmů fyzických osob 2 450 000 648 700 3 072 050
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 093 000 648 000 2 740 551
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 100 000 0 73 866
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 257 000 700 257 633
112 Daně z příjmů právnických osob 2 886 000 94 000 2 978 813
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 651 000 94 000 2 744 353
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 235 000 0 234 460
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 5 015 000 545 000 5 559 592
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 5 015 000 545 000 5 559 592
1211 Daň z přidané hodnoty 5 015 000 545 000 5 559 592
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 470 000 60 700 502 965
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000 0 402
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa  1 000 0 402
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 419 000 8 600 427 134
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 403 000 8 600 411 530
1341 Poplatek ze psů 16 000 0 15 604
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 0 0
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 0
136 Správní poplatky 7 000 0 6 450
1361 Správní poplatky 7 000 0 6 450
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 43 000 52 100 0
1381 Daň z hazardních her 0 52 100 0
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 43 000 0 0
15 Majetkové daně 575 000 0 571 532
151 Daně z majetku 575 000 0 571 532
1511 Daň z nemovitostí 575 000 0 571 532
2 Nedaňové příjmy 1 106 700 317 700 1 348 459
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 027 200 156 900 1 106 107
211 Příjmy z vlastní činnosti 391 000 129 700 448 731
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 386 000 129 700 444 481
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 5 000 0 4 250
213 Příjmy z pronájmu majetku 635 200 27 200 656 546
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 633 000 25 900 653 128
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 200 1 300 3 418
214 Výnosy z finančního majetku 1 000 0 830
2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 0 830
222 Výnosy z finančního majetku 0 0 0
2223 Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 79 500 160 800 242 352
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   0 0
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   0 0
232 Ostatní nedaňové příjmy 79 500 160 800 242 352
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75 000 160 800 235 752
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 500 0 6 600
3 Kapitálové příjmy 93 300 1 160 400 895 428
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 93 300 1 160 400 895 428
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 93 300 1 160 400 895 428
3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000 0 11 450
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 73 300 1 160 400 883 978
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
4 Přijaté transfery 189 700 1 204 700 3 872 716
41 Neinvestiční přijaté dotace 189 700 1 094 700 3 762 716
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 189 700 640 400 830 009
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu   19 800 19 749
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 189 700 0 189 700
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   0 0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   620 600 620 560
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   454 300 454 235
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   330 000 330 000
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   124 300 124 235
413 Převody zvláštních fondů   0 2 478 472
4134 Převody z rozpočtových účtů   0 2 200 472
4138 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   0 278 000
42 Investiční přijaté transfery   110 000 110 000
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně   0 0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   0 0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   0 0
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   110 000 110 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů   110 000 110 000

 Výdaje

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 12 785 700 5 804 300 20 142 362
5 Běžné výdaje 8 109 700 4 292 900 14 535 485
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 3 520 000 450 000 3 832 693
501 Platy 1 499 000 194 000 1 577 717
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 494 000 194 000 1 573 656
5019 Ostatní platy 5 000 0 4 061
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 300 000 76 100 1 387 725
5021 Ostatní osobní výdaje 400 000 0 411 625
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 900 000 76 100 976 100
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0 0
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 726 000 179 900 867 251
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 517 500 109 700 597 879
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 201 500 69 800 260 536
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000 400 7 455
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000 400 1 381
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 389 500 3 054 200 6 295 795
513 Nákup materiálu 435 500 370 100 894 728
5134 Prádlo, oděv a obuv 61 000 5 000 57 836
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000  0 7 400
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000 77 700 267 444
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 1 000 0 850
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 218 500 287 400 561 198
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 5 000 57 100 62 078
5141 Úroky vlastní 5 000 57 100 62 078
515 Nákup vody, paliv a energie 250 000 450 000 751 484
5151 Studená voda 26 000 62 000 95 710
5153 Plyn 48 000 64 000 129 111
5154 Elektrická energie 133 000 257 000 414 977
5156 Pohonné hmoty a maziva 43 000 67 000 111 686
516 Nákup služeb 2 491 000 154 050 2 370 078
5161 Služby pošt 2 000 0 2 812
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000 0 51 170
5163 Služby peněžních ústavů 95 000 1 000 70 318
5164 Nájemné 0 4 000 4 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000 0 41 803
5167 Služby školení a vzdělávání 22 000 0 28 401
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 50 000 0 52 804
5169 Nákup ostatních služeb 2 262 000 149 050 2 118 770
517 Ostatní nákupy 175 500 1 968 250 2 133 884
5171 Opravy a udržování 129 000 1 977 200 2 094 721
5172 Programové vybavení 0 7 300 7 260
5173 Cestovné 10 000 0 8 108
5175 Pohoštění 36 500 -16 250 23 795
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 32 500 54 700 83 543
5194 Věcné dary 32 500 54 700 83 543
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 105 000 40 000 87 816
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 105 000 40 000 87 816
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 000 40 000 84 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 0 3 816
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 071 600 728 400 4 289 181
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 127 000 10 000 142 732
5321 Neinvestiční transfery obcím 107 000 0 103 739
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000 10 000 38 993
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 711 000 663 200 1 372 560
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ
300 000
400 000
100 000
100 000
900 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 461 200 460 560
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 11 000 2 000 12 000
534 Převody vlastním fondům     2 478 472
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 1 428 000
5348 Převody do vlastní pokladny 0 0 1 050 472
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 233 600 55 200 295 417
5361 Nákup kolků 2 000 0 2 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 230 500 -180 000 50 653
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 000 235 000 242 530
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí 100 0 83
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 200 151
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 30 000 30 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 30 000 30 000
5492 Dary obyvatelstvu 0 30 000 30 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 23 600 -9 700 0
590 Ostatní neinvestiční výdaje 23 600 -9 700 0
5901 Nespecifikované rezervy 23 600 -9 700 0
6 Kapitálové výdaje 4 625 000 1 511 400 5 606 876
61 Investiční nákupy a související výdaje 4 625 000 1 511 400 5 606 876
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 590 000 1 382 400 5 442 906
6121 Budovy, haly, stavby 4 590 000
1 191 000 5 208 216
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 147 000 146 974
6123 Dopravní prostředky 44 000 44 400 87 716
613 Pozemky 35 000 129 000 163 970
6130 Pozemky 35 000 129 000 163 970
8 Financování 0 1 792 900 1 340 807
81 Financování z tuzemska 0 1 792 900 1 340 807
811 Krátkodobé financování  0 1 792 900 -865 216
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky   0 0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0 1 792 900 -865 216
812 Dlouhodobé financování   0 2 206 023
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   0 2 500 000
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků   0 -293 977
89 Opravné položky k peněžním operacím   0 0
890 Opravné položky k peněžním operacím   0 0
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru   0 0
§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 12 785 700 5 824 100  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000 0  
10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000 0  
103 Lesní hospodářství 25 000 0  
1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000 0  
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 445 000 172 200  
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0 148 000  
214 Vnitřní obchod služby a cestovní ruch 0 148 000  
2141 Vnitřní obchod 0 148 000  
22 Doprava 1 425 000 4 200  
221 Pozemní komunikace 1 425 000 4 200  
2212 Silnice ? 198 200  
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ? -194 000  
222 Silniční doprava   0  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy   0  
23 Vodní hospodářství 20 000 20 000  
232 Odvádění a čistění odpadních vod 20 000 20 000  
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000 20 000  
3 Služby pro obyvatelstvo 6 872 000 4 159 800  
31 Vzdělávání 790 000 886 800  
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 790 000 886 800  
3111 Předškolní zařízení 300 000
40 000
382 900  
3113 Základní školy 400 000
50 000
503 900  
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 177 000 66 400  
331 Kultura 95 000 -46 300  
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií   200  
3314 Činnosti knihovnické 30 000 2 000  
3319 Ostatní záležitosti kultury 65 000
-48 500  
334 Sdělovací prostředky 17 000 9 700  
3341 Rozhlas a televize 17 000 0  
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   9 700  
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 65 000 103 000  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 65 000 103 000  
34 Tělovýchova a zájmová činnost 0 142 000  
341 Tělovýchova 0 139 000  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 130 000 139 000  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000 0  
342 Zájmová činnost a rekreace 45 000 3 000  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 45 000 3 000  
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 510 000 3 062 600  
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 130 000 254 700  
3612 Bytové hospodářství 130 000 245 000  
3613 Nebytové hospodářství 0 9 700  
363 Komunální služby a územní rozvoj 4 380 000 2 807 900  
3631 Veřejné osvětlení 430 000 0  
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí   0  
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 950 000 2 807 900  
37 Ochrana životního prostředí 1 190 000 2 000  
372 Nakládání s odpady 1 090 000 2 000  
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000 2 000  
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000 0  
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 60 000 0  
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů   0  
374 Ochrana přírody a krajiny 100 000 0  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000 0  
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 000 0  
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 5 000 0  
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži   0  
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži   0  
435 Služby sociální péče 5 000 0  
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5 000 0  
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 335 000 953 400  
52 Civilní připravenost na krizové stavy 5 000 0  
527 Krizové řízení 5 000 0  
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5 000 0  
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 0  
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 0  
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 0  
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 230 000 953 400  
551 Požární ochrana 230 000 953 400  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 230 000 953 400  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 4 103 700 538 700  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 3 750 000 435 100  
611 Zastupitelské orgány a volby 1 100 000 119 900  
6112 Zastupitelstva obcí 1 100 000 100 100  
6114 Volby do Parlamentu ČR   0  
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků   0  
6118 Volba prezidenta republiky   0  
617 Regionální a místní správa 2 650 000 315 200  
6171 Činnost místní správy 1 950 000
700 000
315 200  
63 Finanční operace 330 000 113 100  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 58 100  
6310 Obecné výdaje z finančních operací 20 000 58 100  
632 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000 0  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000 0  
639 Ostatní finanční operace 230 000 55 000  
6399 Ostatní finanční operace 230 000 55 000  
64 Ostatní činnosti 23 700 -9 500  
640 Ostatní činnosti 23 700 -9 500  
6402 Finanční vypořádání minulých let 100 200  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 23 600 -9 700