Rozpočet obce Břehy v roce 2020

Příjmy = 18 270 000 Kč
Plánovaný přebytek = 505 000 Kč
Výdaje = 18 865 000 Kč

Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2020 a podrobný rozpis (zveřejněn 26. 11. 2019)
Schválený rozpočet na rok 2020 (zveřejněn 16. 12. 2019)

 

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 obrat
běžné účty      

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 18 270 000 0  
1 Daňové příjmy 16 681 000 0  
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 0    
111 Daně z příjmů fyzických osob 0    
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0    
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0    
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 0    
112 Daně z příjmů právnických osob 0    
1121 Daň z příjmů právnických osob 0    
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0    
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 0    
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 0    
1211 Daň z přidané hodnoty 0    
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 0 0  
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0    
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0    
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0 0  
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 0    
1341 Poplatek ze psů 0 0  
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0    
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 0  
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0    
136 Správní poplatky 0    
1361 Správní poplatky 0    
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 0 0  
1381 Daň z hazardních her 0 0  
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0    
15 Majetkové daně 0    
151 Daně z majetku 0    
1511 Daň z nemovitostí 0    
2 Nedaňové příjmy 1 325 500 0  
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0 0  
211 Příjmy z vlastní činnosti 0 0  
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0  
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 0  
213 Příjmy z pronájmu majetku 0 0  
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0    
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0  
214 Výnosy z finančního majetku 0    
2141 Příjmy z úroků (část) 0    
222 Výnosy z finančního majetku 0    
2223 Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 0    
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 0 0  
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku      
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku      
232 Ostatní nedaňové příjmy 0 0  
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0  
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0  
3 Kapitálové příjmy 30 000 0  
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 0 0  
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 0 0  
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0    
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0  
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0    
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0    
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0    
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0    
4 Přijaté transfery 233 500 0  
41 Neinvestiční přijaté dotace 0 0  
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 0  
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu      
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0    
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů      
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   0  
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   0  
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů      
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   0  
42 Investiční přijaté transfery   0  
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně   0  
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   0  
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu      
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   0  
4222 Investiční přijaté transfery od krajů   0  

 Výdaje

Položka Druhové třídění – v rozpočtu není kompletní! Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 17 765 000 0  
5 Běžné výdaje 15 814 000 0  
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 0 0  
501 Platy 0 0  
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0  
5019 Ostatní platy 0    
502 Ostatní platby za provedenou práci 0 0  
5021 Ostatní osobní výdaje 0 0  
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 0    
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0    
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0  
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0  
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0  
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0  
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0  
513 Nákup materiálu 0 0  
5134 Prádlo, oděv a obuv 0    
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0    
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0  
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 0    
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0  
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0    
5141 Úroky vlastní 0    
515 Nákup vody, paliv a energie 0 0  
5151 Studená voda 0 0  
5153 Plyn 0 0  
5154 Elektrická energie 0 0  
5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0  
516 Nákup služeb 0 0  
5161 Služby pošt 0    
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0    
5163 Služby peněžních ústavů 0    
5164 Nájemné 0    
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0    
5167 Služby školení a vzdělávání 0 0  
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0    
5169 Nákup ostatních služeb 0 0  
517 Ostatní nákupy 0 0  
5171 Opravy a udržování 0 0  
5173 Cestovné 0 0  
5175 Pohoštění 0 0  
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 0  
5194 Věcné dary 0 0  
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 0 0  
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0  
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 0  
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0  
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0  
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0  
5321 Neinvestiční transfery obcím 0    
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0  
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 100 000 0  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ
500 000
600 000
0  
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0  
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0  
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 0  
5361 Nákup kolků 0 0  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0  
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 0  
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 0  
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 0  
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0  
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0  
5492 Dary obyvatelstvu 0 0  
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0  
590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0  
5901 Nespecifikované rezervy 0 0  
6 Kapitálové výdaje 1 951 000 0  
61 Investiční nákupy a související výdaje 0 0  
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 0  
6121 Budovy, haly, stavby 0
0  
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 0  
6123 Dopravní prostředky 0 0  
613 Pozemky 0 0  
6130 Pozemky 0 0  
8 Financování -505 000 0  
81 Financování z tuzemska -505 000 0  
811 Krátkodobé financování  0 0  
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky      
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0 0  
812 Dlouhodobé financování -505 000    
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -505 000    
89 Opravné položky k peněžním operacím      
890 Opravné položky k peněžním operacím      
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru      
§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 15 756 600 0  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 0    
10 Zemědělství a lesní hospodářství 0    
103 Lesní hospodářství 0    
1037 Celospolečenské funkce lesů 0    
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 590 000 0  
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50 000 0  
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 50 000 0  
2141 Vnitřní obchod 50 000
0  
22 Doprava 500 000 0  
221 Pozemní komunikace 500 000 0  
2212 Silnice 100 000 0  
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 000 0  
222 Silniční doprava      
2221 Provoz veřejné silniční dopravy      
23 Vodní hospodářství 40 000    
232 Odvádění a čistění odpadních vod 40 000    
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 40 000    
3 Služby pro obyvatelstvo 6 235 000 0  
31 Vzdělávání 980 000 0  
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 980 000 0  
3111 Předškolní zařízení 400 000
40 000
0  
3113 Základní školy 500 000
40 000
0  
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 685 000 0  
331 Kultura 1 580 000 0  
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií   0  
3314 Činnosti knihovnické 1 530 000 0  
3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000
   
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí   0  
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   0  
334 Sdělovací prostředky 25 000 0  
3341 Rozhlas a televize 10 000 0  
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 0  
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000 0  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000 0  
34 Tělovýchova a zájmová činnost 220 000 0  
341 Tělovýchova 160 000 0  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 120 000 0  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000    
342 Zájmová činnost a rekreace 60 000 0  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60 000 0  
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 110 000 0  
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 320 000 0  
3612 Bytové hospodářství 300 000 0  
3613 Nebytové hospodářství 20 000 0  
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 790 000 0  
3631 Veřejné osvětlení 440 000    
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí      
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 350 000 0  
37 Ochrana životního prostředí 1 240 000    
372 Nakládání s odpady 1 090 000    
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000    
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000    
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 60 000    
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      
374 Ochrana přírody a krajiny 150 000    
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000    
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 000    
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 3 000    
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      
435 Služby sociální péče 3 000    
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3 000    
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 450 000 0  
52 Civilní připravenost na krizové stavy 100 000    
527 Krizové řízení 100 000    
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 100 000    
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000    
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 250 000 0  
551 Požární ochrana 250 000 0  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 250 000 0  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 8 478 600 0  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 4 350 000 0  
611 Zastupitelské orgány a volby 1 400 000    
6112 Zastupitelstva obcí 1 400 000    
6114 Volby do Parlamentu ČR      
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků      
6118 Volba prezidenta republiky      
617 Regionální a místní správa 2 950 000 0  
6171 Činnost místní správy 2 250 000
700 000
0  
63 Finanční operace 354 000 0  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 44 000    
6310 Obecné výdaje z finančních operací 44 000    
632 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000    
639 Ostatní finanční operace 230 000 0  
6399 Ostatní finanční operace 230 000 0  
64 Ostatní činnosti 3 774 600 0  
640 Ostatní činnosti 3 774 600 0  
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 774 600 0