Přírodní rezervace Na Hradech

Předmětem ochrany je dubohabřinová pařezina s příměsí buku na opukovém podloží (fragment společenstva, které jinde na Pardubicku již zaniklo). Dokládá původní listový porost v Polabí. Součástí chráněného území je také zarostlý rybník Švihov s výskytem chráněných druhů vodních a teplomilných rostlin (kotvice). Území tvoří pestrá skladba rozličných ekotopů na podloží křídových opuk a labských štěrkopísků . Lokalita je velmi hodnotná i zoologicky – vyskytuje se zde například asi 130 druhů ptáků, z toho polovina hnízdících.

Rozloha: 9.5189 ha
Předmět ochrany: rybník s přilehlými loukami a opukové stráně se vzácnou květenou
Nadmořská výška: 238-263 m
Datum vyhlášení území: 17. 2. 1956
Cíle ochrany: les směřující k pralesu
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Žáravice
Katastrální území: Žáravice