5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 18 hodin bude v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019.

OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2018.

OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy 2018, účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2018 a rozdělení výsledku ZŠ a MŠ. Zisk ZŠ ve výši 120.152 Kč bude převeden do rezervního fondu (bude použit na nákup šplhací tyče, výmalbu či dílnu). Zisk MŠ ve výši 18.743 Kč bude rozdělen na 10.000 Kč do fondu odměn a 8.743 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení tří ping-pongových stolů.

OZ schválilo darovací smlouvu s Pardubickým krajem na pozemky pod chodníkem v ul. Bahníkova.

OZ neschválilo žádost Linky bezpečí z.s. o podporu.

OZ schválilo upravenou nabídku na opravu střechy mlýna (již projednáváno na 4. zasedání ZO), kdy byla špatně spočítaná plocha pro nátěr a mytí. Nová celková cena byla navýšena o 53.600 Kč na celkových 236.950 Kč.

OZ schválilo ex post peněžní dar osmi novým občánkům obce po 2 tis. Kč (celkem 16.000 Kč).

OZ vzalo na vědomí náklady spojené s oslavou 175 let základní školy ve Břehách (vydání almanachu, čepice a hrnky s logem, pronájem stánků, občerstvení…)

Starosta informoval o možnosti získání individuální (tzn. bez soutěže) dotace v oblasti cestovního ruchu z Pardubického kraje, kterou obci nabídl René Živný (radní Pardubického kraje). Hovořilo se o možnosti opravy asfaltových tenisových kurtů.

OZ schválilo žádost o dotaci JSDH od Pardubického kraje na pořízení 6 obleků vč. helmy a bot ve výši 95.058 Kč, přičemž spoluúčast obce bude ve výši min. 30 % celkových nákladů.

OZ schválilo záměr směnit a odkoupit části pozemků pod komunikací v ulici Lesní. Cena byla deklarovaná ve výši 90-100 Kč/m2.

OZ schválilo záměr prodat část pozemku na návsi, který neužívá a ponese i náklady na zhotovení nového geometrického plánu. Má jít o plnění slibu obce starého několik desetiletí.

OZ schválilo záměr pronájmu restaurace Na Křižovatce a bývalé prodejny. O provozování restaurace i obchodu už se přihlásili první zájemci. Nejdéle do začátku zimy je ale nutné provést opravy/úpravy prostor a rozdělení rozvodů (teplo, elektřina..) do tří odběrných míst kvůli plánovanému samostatnému fungování každé ze tří částí objektu (obchod, restaurace a sál).

OZ pověřilo starostu výběrem zhotovitele elektrických rozvodů, topení a odpadů v budoucí knihovně dle směrnice 1/2011 (předpokládaná cena je totiž nižší než 350 tis. Kč). Další stavební práce již budou poptávány formou výběrového řízení z min. 3 nabídek. Celková cena rekonstrukce knihovny je odhadována na 2,5 mil. Kč a její dokončení je plánované na podzim 2019.

OZ schválilo souhlas s umístěním zařízení VAK a.s. na pozemku obce p.č. 13/1. Jde o přemístění objektu ze soukromého pozemku.

OZ pověřilo starostu účastí na jednání valné hromady RSOB v Rybitví 6.6.2019.

OZ neschválilo žádost o dar na fungování Asociace radost.

OZ schválilo žádost o dotaci 14.000 Kč na šachový turnaj Listopádí 2019 a na sportovní činnost.

OZ schválilo členství obce Břehy ve Sdružení samospráv ČR. Roční členství stojí 4 tis. Kč ročně a členská obec má k dispozici např. právní či dotační poradenství.

OZ schválilo zapůjčení židlí na školní oslavu v Rohovládově Bělé. Přesná cena schválena nebyla, ale mluvilo se o částce 150-200 Kč.

OZ schválilo bezúplatný převod pozemků č. 818/2, 818/4, 818/15 a 818/22 v ulici Zemědělská ze státu na obec Břehy.

OZ schválilo pořízení kreslící tabule s počítadlem na dětské hřiště od firmy MONOTREND za 18.047 Kč.

OZ schválilo dotaci 2.000 Kč na pořádání paintballového turnaje ve Břehách.

Diskuse

  • Stížnosti na kamiony v Bahníkově ulici – propadlá kanalizace u hasičské nádrže – starosta požádá SUS o opravu.
  • Překračování rychlosti.
  • Návrh na odstranění značky cyklostezky ve směru na Přelouč, protože je nebezpečnější silnici dvakrát přecházet, než asi 300 m jet po silnici, za což paradoxně hrozí pokuta.
  • Stížnost na auta před sokolovnou, kterýžto prostor je sportovištěm, kde se pohybují hlavně děti.
  • V obci se v poslední době na několika místech propadávají komunikace kvůli špatné kanalizaci – zejména přípojky.
  • Návrh na vodorovné dopravní značení – bílé čáry u výjezdů z vedlejších komunikací na hlavní.
  • 29. 5. 2019 byla ve Břehách komise Vesnice roku.
  • Starosta navrhl přidat nové bezdrátové reproduktory obecního rozhlasu v místech, kde není slyšet (např. pila a další…)