6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 25. dubna 2023 od 18 hodin se bude k restauraci Autokempu Buňkov konat šesté veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Na úvod jednání zde vystoupil Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., jehož firmě Med Pavlík architekti s.r.o. zadali majitelé luk na Žernově zpracování regulačního plánu Žernov. Jejich cílem je vznik zemědělské usedlosti pro chov koní v SZ části žernovské louky a zpracování regulačního plánu jim přikazuje Územní plán. Veřejné projednání návrhu regulačního plánu by se ve Břehách mělo uskutečnit v horizontu několika měsíců, i přesto chtěl architekt s plány seznámit břežáky a vyslechnout si případné připomínky ještě před dokončením návrhu.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2023, která řeší dofinancování voleb v hodnotě 500 Kč.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku o systému komunitního kompostování, která formálně definuje již zaběhlou praxi v nakládání s bio odpadem. Novějším bodem bude způsob nakládání s dřevním odpadem, kdy např. větve z hromady na hřišti má zpracovávat externí firma na štěpku.

OZ neschválilo příspěvek na domovní ČOV žádaný majitelem domu na Střídni. Naopak stejnému žadateli OZ schválilo záměr projednání a zajištění instalace dopravního zrcadla u výjezdu na hlavní silnici právě ze Střídně.

OZ schválilo darovací smlouvu s Elektrárnou Chvaletice a.s. na 150 tis. Kč určených na financování v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a ekologie.

OZ schválilo nové IT vybavení OÚ Břehy jednak kvůli již upgradovanému SW Gordic, jednak kvůli zabezpečení dat. Firma XANADU a.s. má tak dodat server či switch, a to včetně licence, instalace a vyladění celého systému za nabídkovou cenu 132.198 Kč bez DPH.

OZ schválilo smlouvu s firmou RPA Dotace, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci od MMR na podkroví MŠ za 34.000 Kč + 3 % z přiznané dotace, min. 150.000 Kč bez DPH. Celková cena rekonstrukce podkroví by se měla pohybovat kolem 6-7 mil. Kč, z čehož dotace by mohla být kolem 4-5 mil. Kč.

OZ schválilo smlouvu s firmou Deregio Tender, s.r.o. na administraci výběrových řízení a zajištění realizačního managementu pro projekt „Venkovní učebna ZŠ Břehy“ za 122 tis. Kč. V souvislosti s tím starosta také informoval, že obec na tento více než 10milionový projekt získala dotaci ve výši 5.188.256 Kč.

OZ schválilo pořízení stojanové vrtačky s frézou OPTIdrill DH 40 za 92.692 Kč bez DPH a mulčovače (příkopové sekačky) AGL 145 za 67.000 Kč pravděpodobně také bez DPH pro Technické služby.

Starosta informoval o jednání s odpůrci pumptrackové dráhy, kteří opět napsali nesouhlasný dopis. Informoval o další možnosti umístění dráhy v těsném sousedství asfaltového basketbalového hřiště tak, aby dráha na hřiště přímo navazovala a bude dále s odpůrci jednat.

Starosta informoval o průběhu oprav v Sokolovně. WC, sprcha, chodba a pracovní místnost, jejichž opravu prováděly TS za 165.627 Kč jsou hotové. Okna by měla být vyměněna v červenci. Na osvětlení obec získala dotaci od Pardubického kraje ve výši 50.000 Kč, která je podmíněna realizací do října 2023. Smlouvu OZ schválilo.

Starosta informoval o nesouhlasném stanovisku firmy Venor, s.r.o. s převodem pozemků v ulici Zemědělská schváleném na minulém zasedání. Obec Břehy, Katastrální úřad, ani SPÚ však o legitimitě rozhodnutí nemají pochyby.

OZ schválilo uzavření pojištění právní ochrany Obce Břehy, jejích zastupitelů a zaměstnanců s firmou D.A.S. za 21.560 Kč ročně.

OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje na kompletní opravu povrchu ulice Nerudova za 587.200 Kč bez DPH s realizací do konce června.

OZ schválilo novou smlouvu o spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. z důvodu změny zákona o obalech a nového zákona o odpadech. Firma provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu a Obec Břehy např. za vytříděný odpad v roce 2022 díky této smlouvě získala zpět 259.826 Kč. Za svoz všech odpadů v loňském roce obec zaplatila 1.702.149 Kč, takže po odečtení zmiňované “odměny” za třídění a poplatků uhrazených občany doplatila obec 892.819 Kč.

Zároveň OZ také schválilo pověření firmy SOP a.s. plněním obecní výkazní povinnosti vůči Eko-komu a dalších souvisejících činností.

Dovolím si zde malou odbočku k aktuálně zveřejněné statistice svezených odpadů z obce Břehy za rok 2022. Kromě poměru jednotlivých složek odpadu se zde můžeme dočíst například to, že v porovnání s rokem 2021 se díky zavedení svozu bioodpadu podařilo domácnostem ve Břehách snížit podíl této složky v komunálním odpadu z 29 na 17 %. Zní to sice jako pozitivní zpráva, ale na to, že máme každý hnědou popelnici hned vedle té černé přímo u svého domu, tak je 30 t bioodpadu v černých popelnicích pořád dost. Stejně tak by bylo potřeba lépe třídit hlavně sklo a plasty (vč. nápojových kartonů). Pokud nejsou dostatečnou motivací peníze (protože naše obec svoz odpadů štědře dotuje), tak se zkuste zajet podívat třeba do nedaleké Čáslavi, jak naše odpadky vytváří skutečně malebnou krajinu. Užijte si pohled na ten kopec s vědomím, že by mohl být méně než poloviční, kdyby všichni třídili zodpovědně a zkuste tuto nezodpovědnost vysvětlit lidem, kteří tam žijí.

 

V diskusi byla vznesena žádost o umístění dopravního zrcadla i k výjezdu z ulice Na Pískách.

Pan Morávek zde na závěr představil návrh přístavby šatny ZŠ.