20. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Aktualizováno 1. 10. 2017

V úterý 26. září 2017 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 4 a 5/2017.

OZ schválilo smlouvu o dílo na opravu silnice před restaurací Na Křižovatce – tzv. Břehy-centrum, aby firma mohla obě části (před i za restaurací) udělat najednou. Nabídka od SÚS PaK za pokládku nového asfaltového povrchu před restaurací zní na 338.800 Kč.

OZ schválilo smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč od Pardubického kraje na opravu cisterny hasičské Tatry 815.

OZ schválilo smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 100.000 Kč od Pardubického kraje za bílou stuhu v soutěži Vesnice roku 2017.

OZ informovalo, že jsou uzavřeny smlouvy o sml. budoucích na všechny byty v BD na pile a stále probíhá tzv. zavkladování, aby mohlo vzniknout sdružení vlastníků.

OZ schválilo žádost o dotaci na zeleň v obci v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2018 (ne, jak starosta nesprávně uvedl rok 2017 – pro ten již obec Břehy čerpá dotaci na obnovu návsi – tzv. projekt Břehy-centrum). Jde o částku 100.000 Kč, což má tvořit polovinu celkových nákladů, které má obec v plánu za zeleň utratit.

Starosta informoval, že pokud nemá nikdo nic proti, tak by mohl třeba v říjnu zahájit jednání s Ředitelstvím vodních cest ohledně zřízení provizorní cesty do Přelouče, která by navazovala na již hotovou cyklostezku. Vážně se k tomuto kroku do roka a do dne konečně odhodlá? Zkuste se podívat na zápis ze zasedání, které proběhlo přesně před rokem. Ušetřím Vám práci s hledáním – je to bod č. 15: Zápis ze 14. jednání zastupitelstva obce Břehy.

OZ schválilo nabídku firmy STŘECHA s.r.o. z Řečan nad Labem v hodnotě 45.012 Kč na opravu střechy hlavní budovy technických služeb, do které zatéká. Mělo by se jednat o výměnu lepenky.

Starosta nás seznámil s dalšími plánovanými pracemi na výrovském mlýnu. Zbývá dokončení 3. NP – obklady a schodiště na půdu (Vlk+Ondráček), sádrokartony (Židlický), skleněná příčka oddělující klubovnu, obklady a dlažby schodiště a kotel (Náhradní zdroj tepla při výpadku MVE. Jak jsme se mimochodem dověděli, příští rok bude vypuštěn Opatovický kanál a MVE bude tudíž mimo provoz. Kdy a na jak dlouho už nevíme.). Dále je v plánu zádveří u vstupu do výtahu a okapy v zadní části mlýna. Opět byla přislíbena kolaudace mlýna – v letošním roce.

OZ schválilo smlouvu ZŠ Břehy s veřejně prospěšnou organizací WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na příspěvek na obědy ve výši 6.422 Kč v rámci projektu “Obědy pro děti”.

OZ schválilo zrušení předkupního práva na pozemek 390/108 Na Novině.

OZ schválilo příspěvek 3.000 Kč na vjezdy u domů č.p. 402 a 222, kde si vjezdy majitelé zhotovili sami a schválilo zhotovení vjezdu k domu č.p. 174 technickými službami.

OZ schválilo jednu ze dvou žádostí na pronájem uvolněné garsonky v BD č. 107 za nájemné 70 Kč/m2.

OZ schválilo poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč TJ Sokol Břehy na pořádání otevřeného šachového turnaje ve Břehách – Listopádí.

OZ schválilo zaslání žádosti o řešení kamionové dopravy skrz obec Břehy Krajskému úřadu Pardubického kraje a obci Přelouč, a to na základě petice občanů z Bahníkovy ulice.

Starosta informoval o záměru prodat obecní pozemky č. 414/5 a 535/3 žadateli (majiteli sousedního pozemku), který takto chce chránit svůj dům před případnými nevhodnými zásahy developera. Podmínkou bude oddělení části pozemku, která zasahuje do místní komunikace – ul. Zemědělská tak, aby zůstala ve vlastnictví obce.

OZ schválilo smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného břemene na umístění kabelu ČEZ v areálu bývalé pily, a to na zasíťování pro 15 rodinných domů.

OZ znovu schválilo kupní smlouvu (po opravě formálních chyb) na koupi pozemků mezi rybníkem Buňkov a ul. Obránců míru č. 109/1,4,5 v k.ú. Lohenice za 95 Kč/m2 (celkem 96.425 Kč).

OZ schválilo prodej pozemku v ulici Veverkova o výměře 23 m2 za 95 Kč/m2. Bylo to projednáno bez jakéhokoliv vysvětlení, tak si zde dovolím o malou retrospektivu: jde o prodej pozemků, který byl schválen již na 6. jednání zastupitelstva 26. 5. 2015, ovšem za cenu 85 Kč/m2. Tentokrát byla tedy schválena cena o 10 Kč/m2 vyšší.

OZ opět odložilo jednání o možnosti čerpání dotace ve výši až 90 % na zateplení haly u mlýna na Výrově.

Místostarosta přečetl děkovný dopis od sdružení Nezlomeni, kteří jezdí na soustředění do kempu Buňkov. Dojemná slova o vstřícnosti starosty byla ovšem poznamenána jedním celkem nevinným pozváním na turnaj ve stolním tenise, který Nezlomeni ve Břehách pořádají. Občané obce, kteří byli na zasedání se o tomto turnaji totiž dověděli nyní poprvé a tedy dávno po jeho skončení, což jen dokládá smutný fakt, že zmiňovaná integrace postižených se zdravými evidentně není zásluhou našeho starosty.

Petr Kutner nás seznámil s úspěchy členů spolku Sport Břehy a požádal obec o finanční podporu na pořádání akce Silák Břehy (2. 12. 2017). Následná debata o výši tohoto příspěvku se ale zvrhla v chaos, kdy většina přítomných nebyla ochotna od sebe oddělit příspěvek na akci Silák a příspěvek na činnost spolku, jakkoliv se to všem snažil pan Kubát vysvětlit. Nakonec byl schválen příspěvek ve výši 15.000 Kč na pořádání Siláka i na činnost spolku.

Kdo byl na tomto zasedání, případně občas zavítal na některá předchozí, tomu nemohlo uniknout, že se hodně věcí řeší nahodile, bez přípravy, bez konceptu, bez dlouhodobé vize. Zářným příkladem je nekončící příběh výrovského mlýna, ale na tomto zasedání zazářily i další frašky, a to zeleň a právě poslední bod jednání – spolek Sport. Nápad na zeleň byla zřejmě z nouze ctnost, protože nikdo včas nevymyslel nic lepšího a termín podání žádosti končí 30. září. Program obnovy venkova běží již několik let a Břehy ho čerpají každý rok. Proč tedy letos není nic připraveno? Kde je odpovědnost zastupitelů? Proč takto plýtvají našimi penězi? Vždyť by se stačilo projít po obci, zeptat se lidí a hned by bylo nápadů na dalších deset let. To by se ale musel někdo starat (čti “dělat svoji práci”). A co spolek Sport? podobné. Pan Kutner nám tu naznačil, jak finančně náročná je pro sportovce účast na soutěžích a hned se tu začalo házet desetitisíci jako v hospodě u piva – bez jakékoliv konstruktivní debaty. Vůbec nejsem proti podpoře sportu, zvláště takového, kde se pracuje s mládeží a ještě jeho členové zářně reprezentují obec, ale tohle se musí řešit koncepčně. Chceme podporovat sport ve Břehách? Pokud ano, stanovíme si rozpočtové limity a dáme to na vědomí všem, kterých se to může týkat. Zjistíme si reálné potřeby všech spolků, které o podporu mají zájem a stanovíme pravidla pro získání takové podpory. Důležitý je ale koncept a komunikace a ne soutěž ve velkohubém a dosti nedůstojném házení desetitisíci.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu