24. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve čtvrtek 10. února 2022 od 18 hodin se bude ve mlýně na Výrově konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zpráva o tomto zasedání a jeho program nebyly řádně zveřejněny 2.2., jak je na webu uvedeno.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2021.

OZ doporučilo dopracování studie proveditelnosti na revitalizaci veřejných prostranství Ing. arch. Janem Auerbachem s požadavkem na zachování objezdu kolem ostrůvku s lipami před bývalou restaurací Na Křižovatce. Tato studie bude podkladem pro pořízení projektové dokumentace k získání stavebního povolení. Obec chce na tyto dvě akce (Veverkova náves a hasičská nádrž) žádat o dotace.

OZ schválilo změnu č. 3 Územního plánu obce Břehy formou opatření obecné povahy č. 1/2022. Změna se týká především funkčního využití pozemků v oblasti bývalého areálu zemědělského družstva z výrobní na obytnou venkovskou. Jsou zde ale zapracovány i další změny vyplývající z aktuálního stavu. Kompletní dokumentace viz Územní plán na Brehy.eu.

Na základě dalšího přijatého podnětu na změnu Územního plánu obce Břehy se OZ usneslo na tom, že všechny takové návrhy bude do konce roku 2022 shromažďovat a případné kroky k provedení navrhovaných změn bude řešit v roce 2023. Zmiňovaný první návrh na změnu ÚP se týká p.č. 386/32 přiléhající ke kulturní památce Opatovický kanál, na kterém chce žadatel stavět.

OZ schválilo příspěvek ve výši 5.000 Kč na vjezd k domu č.p. 424, který si majitel vybudoval sám.

OZ schválilo nákup 10 sad barevných popelnic za 24.000 Kč, které bude mít v zásobě k zápůjčce pro nově zkolaudované domy. Při potřebě většího množství bude obec dokupovat postupně i další nádoby tak, aby všichni obyvatelé obce měli tyto nádoby k dispozici za stejných podmínek, tedy zdarma k užívání min. do r. 2026.

OZ se odmítlo zapojit do kampaně Vlajka pro Tibet 2022 vyvěšením Tibetské vlajky. Ale co si místo tibetské vlajky za tři stovky koupit třeba nějaký vymazlený dataprojektor do mlýna aspoň za dvacku? Já bych tu vlajku klidně dala obci jako sponzorský dar. Připojí se někdo?

OZ schválilo dar ve výši 35.000 Kč klubu Nezlomeni z Pardubic na jejich ping-pongové soustředění, které proběhne 20.-28. 8. 2022 v Autokempu Buňkov a na Memoriál Michala Hašta, kterým bude toto soustředění zakončeno.

OZ schválilo pořádání nočního psího běhu CDR v říjnu 2022. Přesný termín ještě není stanoven.

OZ schválilo dar 4.000 Kč na pořádání tradičního turnaje v mariáši.

OZ schválilo záměr podat žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na stavbu nového obecního úřadu. Zmíněny byly 4 varianty, z nichž první zde byla označena za nejlepší:

  1. Nový OÚ na konci hřiště naproti Březince.
  2. Dočasné přesunutí OÚ do mlýna a stavba nového OÚ na místě toho stávajícího.
  3. Rekonstrukce a přestavba na OÚ č.p. 11 (Na Křižovatce).
  4. Přesunutí OÚ trvale do mlýna a vymyšlení jiné veřejné stavby, abychom mohli čerpat dotaci.

Rozhodnutí vychází z možnosti získání až 50% dotace přes MAS Bohdanečsko na výstavbu nových veřejných budov, které navíc musí splnit další konkrétní podmínky typu “akumulace šedé vody” nebo “zelená střecha”. V případě rekonstrukce by se dala čerpat výrazně menší část prostředků např. na zateplení či tepelné čerpadlo.

Starosta informoval o dvou nových zaměstnancích v technických službách.

OZ rozhodlo o vrácení a upřesnění nabídek na výměnu 6 oken a 4 dveří v č.p. 101, tedy v bývalé knihovně a budoucí hasičské klubovně. I když byla všem 3 firmám stejná poptávka, tak každá z nich zaslala nabídku ne/zahrnující spousty různých položek jako odstranění špaletových rámů, zednické práce, žaluzie… V důsledku toho byly nabídky navzájem neporovnatelné.

OZ schválilo záměr směny nepotřebného obecního pozemku p.č. 379/66 (bývalá cesta prostředkem pole za haldou) za část 3 státních na sebe navazujících nezastavěných částí pozemků víceméně kopírujících cestu v ulici Zemědělská od brány až k lesu (p.č. 818/25, 535/4 a 818/23). Zbylá část těchto pozemků, které jsou již zastavěny komunikací mohou být na obec převedeny bezplatně.

OZ schválilo aktualizovaný strategický rozvojový plán obce Břehy na roky 2022-2026, který je mimo jiné nutným podkladem pro žádosti o dotace. Aktualizace spočívá v odstranění bodů, které jsou již realizovány a přidání nových záměrů, např. kanalizace a vodovod Na Hrázi, veřejná prostranství – náves a hasičská nádrž, obecní úřad, BD na pile, veřejné osvětlení, oprava č.p. 11 (Na Křižovatce), venkovní učebna ZŠ, podkroví MŠ, mobilní služby…

OZ schválilo nákup dvou ping-pongových stolů do tělocvičny na mlýně.