19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2020, dále účetní závěrku Základní školy Břehy a Mateřské školy Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Břehy na 25.000 Kč do fondu odměn a 21.959,71 Kč do rezervního fondu.
  Hospodářský výsledek ZŠ byl nulový.
 • OZ schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-2007580/SIS/011 (ul. Pod Lipami); IE-12-2007580/VB/037 (Na Křižovatce) a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021771/vb/01 (Pod Haldou).
 • OZ vzalo na vědomí architektonickou studii na přestavbu objektu “Na Pile u komína” na 7 malometrážních bytů jako podklad pro zadání zpracování projektové dokumentace.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek 4.000 Kč na poháry a ceny do tradičního Zemědělského poháru v mariáši. Termín konání zatím není stanoven.
 • OZ schválilo žádost o dotaci 20.000 Kč spolku Nezlomeni na letošní srpnové soustředění a turnaj ve stolním tenise v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo žádost o pořádání street basketbalového turnaje 17. července 2021.
 • OZ schválilo vyúčtování dotace na rozšíření knižního fondu z roku 2020 a zároveň novou veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 s Krajskou knihovnou, a to na shodnou částku 5.220 Kč.
 • I přes zamítavé stanovisko P. Jiráka a G. Fialkové zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek Domovu u fontány ve výši 5.000 Kč. Klienty domova jsou tři občané obce Břehy.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek ZŠ a Praktické škole Svítání ve výši 5.000 Kč na rekonstrukci budoucí budovy školy v Klášterní ulici v Pardubicích. Jejich klienty je několik dětí ze Břehů.
 • Z důvodu více žádostí o narovnání vlastnických práv k obecním soukromě užívaným pozemkům OZ pověřilo starostu zajištěním nového znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za tato rezidua z minulosti.
 • OZ schválilo žádost p. Panchártka o odkup části pozemku za jeho plotem.
 • OZ neschválilo žádost manželů Jedličkových o odkoupení části pozemku v jejich sousedství.
 • OZ schválilo žádost pí Vrátníkové o odkup pozemku za jejím plotem.
 • OZ schválilo žádost manželů Smolíkových o odkup části pozemku za jejich plotem.
 • Žádost pana Machače o odpuštění poplatků za svoz TKO za osoby žijící v zahraničí spadá do přenesené působnosti obce, proto nerozhodlo zastupitelstvo, ale věc bude řešit obecní úřad podle zákona o místních poplatcích.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2020.
 • OZ schválilo smlouvu na umístění Z-boxu – “balíkomat” Zásilkovny u obchodu s potravinami.
 • OZ schválilo podání žádosti o dotaci na auto pro JSDH Břehy od MVČR jako náhradu za stávající Ford z roku 2006. Výše dotace je 450 tis. Kč. Auto v hodnotě 1.150 tis. Kč by bylo možné zároveň dotovat i z další dotace vypsané Pardubickým krajem, a to ve výši asi 300 tis. Kč.
 • OZ schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Systém door-to-door pro separaci a oddělený sběr odpadů v obci Břehy“ a určilo komisi pro výběr dodavatele sběrných nádob ve složení Jirava, Fialková, Jirák, Morávek.
 • OZ schválilo pořízení regulačního plánu v lokalitě „Žernov“, zástupcem obce pro jednání stanovilo starostu, pořizovatelem regulačního plánu Ing. Kamilu Zárubovou (MěÚ Přelouč) a stanovilo, že náklady bude hradit investor.
 • OZ schválilo vložení vymezené infrastruktury v hodnotě 8.093.330 Kč do základního jmění akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Obec za tento vklad získá 5.250 ks akcií společnosti.
 • OZ schválilo koupi nákladního auta AVIA D120 z r. 2014 pro technické služby za 650.000 Kč bez DPH. Auto má teleskopickou nástavbu na nakládání kontejnerů.
 • OZ schválilo nájemní smlouvu na pozemek pro letní kino na 3 roky. Nájemné je stanoveno na 2.000 Kč ročně.
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2021.
 • OZ pověřilo starostu řešením stížností na zápach v areálu bývalého JZD způsobovaného pravděpodobně vyplachováním zde prodávaných nádrží, a to s odborem životního prostředí MěÚ Přelouč.
 • OZ pověřilo starostu podáním žádosti o umístění dopravního značení znemožňujícího vjezd motorových vozidel na lesní cestu od ulice Lesní do Lohenic. Kvůli uzavřenému labskému mostu totiž tuto lesní cestu hojně využívají motoristé k cestě do Přelouče.

Nakonec starosta připomněl nepořádek na sběrných místech pro tříděný odpad, znečišťování chodníků psími výkaly, trestnost volného pohybu psů v lese a také nedodržování klidu o nedělích a státních svátcích.