6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve středu 11. září 2019 od 18 hodin v restauraci autokempu Buňkov se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č 3 a 4/2019.

OZ schválilo prodej pozemku p.č. 209/2 vč. budovy na něm stojící jedinému žadateli za cenu 106.720 Kč určenou znaleckým posudkem.

OZ schválilo záměr rozšíření stávajícího obecního rozhlasu o nová místa (pila, bytovka u Labe a některé okrajové části) bezdrátovou technologií.

OZ schválilo pověření firmy ?? (těžko říct – nebylo rozumět) realizací dvou výběrových řízení (na zámkovou dlažbu a na nákup nádob) a administrací projektu na zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad v areálu technických služeb, na který byla obci již přidělena dotace ve výši 671.550 Kč, a to za cenu 47.190 Kč. Na tomto novém sběrném místě u TS by měly být velkoobjemové kontejnery na papír, plast, sklo a také nově i na stavební suť.

OZ schválilo požadavky obce Břehy v souvislosti s vypuštěním rybníku Buňkov a pověřuje starostu zasláním těchto požadavků ČRS-MO Přelouč.
OÚ požaduje mj. napuštěný rybník v letní sezoně (květen-září), přičemž se opírá o závazné kolaudační rozhodnutí vč. posudku hygienika, kde je rekreační zájem na rybníku uveden výslovně jako prvořadý. Pokud by měl být v tomto období rybník vypuštěn již potřetí, bude se obec pravděpodobně bránit. Bylo zde také řečeno, že autokemp byl letošní sezonu kvůli vypuštěnému Buňkovu kolem 1 mil. Kč ve ztrátě.
O problematice nákazy HPV zde promluvil i Josef Kratochvíl (předseda Českého rybářského svazu – MO Přelouč). Podle jeho slov se tato nákaza šíří nejen po celé republice, ale např. i v Německu již asi 10 let. Virus se projevuje jen ve vyšších teplotách a k úmrtnosti ryb přispívá hlavně nedostatek kyslíku, případně další oslabení jedinců. Šířit se může mnoha způsoby, např. i pomocí predátorů. Místní rybáři prý testovali všechny rybníky pod svojí správou a již je asi 10 rybníku vypuštěných. Vápnění Buňkova bylo nařízeno do 15. září, ale termín byl prodloužen do konce září. Vápnit se má po obvodu celého rybníka zhruba 10-20 m od břehu. Připraveno je 18 t vápna. Jelikož nesehnali žádnou firmu, která by vápnění provedla, budou rybáři vápnit sami ručně. Po vápnění musí rybník zůstat min. 6 týdnů vypuštěný, ale kvůli možnosti přemrznutí bude zřejmě napuštěn až v únoru. Pan Kratochvíl se několikrát odvolával na manipulační řád, který stanovuje velikost obsádky na plochu rybníka: “Nemůžeme dát zmenšenou obsádku, ale takovou, aby to pokrylo provoz našeho rybářského svazu.”
Přítomní občané se pana Kratochvíla dotazovali, proč rybáři mrtvé ryby po vypuštění rybníka hned nesbírali, načež pan Kratochvíl odpověděl, že sbírali.


OZ pověřilo starostu jednat s majiteli pozemků p.č. 504/2 a 504/1 o možnosti jejich odkoupení do majetku obce a se ZOD Bratranců Veverkových o možnosti odkoupení žlabů na bioodpad na těchto pozemcích.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění stavby přípojky NN ke dvěma RD na pozemcích p.č. 818/2 a 818/15.

OZ schválilo darovací smlouvu na 10.000 Kč od Pardubického kraje, kterou obec Břehy obdržela jako odměnu za účast v soutěži Vesnice roku 2019.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč od Pardubického kraje na opravu asfaltových kurtů v celkové plánované ceně 311.050 Kč. Oprava by měla být realizována v polovině roku 2020.

OZ schválilo smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace s VaK Pardubice v oblasti “na pile”.

OZ schválilo žádost o dotaci od Ministerstva vnitra pro JSDH na vybavení ve výši 110.446 Kč.

OZ bylo informováno o přidělení dotace ve výši 54.000 Kč na požární techniku pro JSDH, přičemž spoluúčast je stanovena na 30 % (23.142 Kč).

OZ schválilo nákup 3 zásahových obleků po 12.000 Kč od pardubického letiště.

OZ pověřilo starostu jednáním s VaK ohledně možnosti zajištění vodovodu týkajícího se devíti domů v ulicích Březinka a Na Hrázi.

OZ pověřilo starostu jednáním s VaK ohledně možností řešení přípojky ke dvěma RD v ulici K Rybníku.

OZ schválilo přesun 50.000 Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ Břehy, který bude využit na pořízení kuchyňského robota.

Starosta informoval o opravách v – nové elektroinstalace ve dvou třídách v 1. patře, v kuchyni a dílničce prováděl Petr Danihelka (80.067 Kč) a Petr Ziegler (39.617 Kč), revize (3.000 Kč). Ve zbývajících částek školy bude elektroinstalace dokončena příští prázdniny.

OZ vzalo na vědomí opravy obkladů v , které provedl Jiří Němec za 39.197 Kč.

Místostarosta informoval o probíhajících opravách střechy mlýna prováděnou firmou Plíva, kde vznikly vícenáklady.

OZ schválilo záměr podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu chodníků.

OZ schválilo záměr provozování bazaru oblečení v č.p. 11 (vedle restaurace Na Křižovatce) Dominikou Valáškovou a pověřilo starostu přípravou nájemní smlouvy.
Jednání o dvou žádostech o pronájem restaurace Na Křižovatce bylo odloženo.

Možnost získání dotace na rekonstrukci objektu “na pile” pod komínem. Bod byl odložen.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění stavby přípojky NN na p.č. 238/1.

OZ pověřilo starostu podat žádost o dotaci od MAS Bohdanečsko na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků.

OZ schválilo rozšíření vánočního osvětlení v obci za cenu do 100 tis. Kč a výběrem pověřilo paní Štarmanovou a Fialkovou.

OZ schválilo záměr pořízení sběrných nádob v rámci zavedení door to door systému třídění odpadů v obci Břehy a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou RPA, která připraví žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí. Během několika následujících let je předpokládán strmý nárůst cen za skládkování komunálního odpadu (do 10 let min. na 400 % současné ceny). Budou však také zavedeny tzv. třídící slevy. Abychom za svod odpadů platili stále přibližně stejnou částku, budeme muset poměr vytříděného odpadu ze současných 20-30 % zvýšit do 8 let na 75 %. Dostupnost vlastních popelnic na tříděný odpad pro každou domácnost by tomu měla pomoci.

OZ schválilo záměr pronajmout přístřešek “na pile”.

OZ schválilo dar 30.000 Kč spolku Sport Břehy na pořádání soutěže Silák Břehy a na sportovní činnost.

 

Diskuse:

Pan Kutner nás seznámil s činností a úspěchy spolku Sport Břehy. Zmíněno bylo mj. i prvenství mezi ženami Heleny Erbanové na Extrifitu ve Vrchlabí.

Starosta řekl, že se mu nepodařilo sehnat žádnou firmu na rekonstrukci objektu č.p. 192 na knihovnu. Dále kolaudace mlýna je také stále nejistá.