4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 10. dubna 2019 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program.

Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o.

V kempu bylo loni 9.152 ubytovaných hostů, z jiného pohledu 21.000 noclehů. Podařilo se vytvořit zisk 207.038 Kč s tím, že po uplatnění ztráty z minulých let nebyla placena ani daň z příjmu. Na základě kladného výsledku hospodaření zastupitelstvo schválilo obnovení nájemného, které bylo v minulosti odpouštěno, tedy od roku 2019 bude kemp obci platit nájem ve výši 200.000 Kč/rok.
Letos kemp podal žádost o dotace z Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu na vybudování bezbariérových přístupů k recepci, potravinám a sociálnímu zařízení na severní straně kempu. Dotace má pokrýt náklady (245.000 Kč) ve výši 70 %. Všechny tyto chodníky jsou již nyní hotové. Další investicí byla celková rekonstrukce stánku uvnitř kempu, jehož budoucí provozovatelka zde bude mít základní potraviny, kavárnu a cukrárnu jak pro potřeby hostů kempu, tak i pro všechny ostatní.

 • OZ schválilo dotaci 3.000 Kč Krajské knihovně Pardubice na nákup literatury do výměnného fondu.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2018.
 • OZ ze dvou žádostí na pronájem sálu restaurace na Křižovatce vybralo pana Mrázka zastupujícího kapelu Acoustic Band. Zkoušky kapely mají probíhat 2-3× týdně od 16 do 21 h. Smlouva má být na dobu určitou a nájemné 1.500 Kč měsíčně.
 • OZ schválilo kupní smlouvy na zkolaudovaná vodní díla (splašková kanalizace a vodovod) v areálu „na pile“ za symbolických 1.000 + 1.000 Kč. Ta budou poté převedena v reálné hodnotě proti nákupu akcií do majetku VaKu, který je bude dále provozovat.
 • Lucie Jelínková byla zastupitelstvem obce pověřena jednáním s majitelkou pozemku č. 193/7 o řešení využívání pozemku Autokempem Buňkov. Předběžně již bylo dohodnuto nájemné asi 6 tis. Kč/rok.
 • OZ schválilo dotaci Sportovnímu klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI ve výši 20.000 Kč na stolní tenis.
 • OZ schválilo dar na činnost Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků v Lohenicích ve výši 49.000 Kč. Spolek má v plánu umístit v okolí plánované těžby informační tabule a jedná se zástupci univerzit v Praze a Brně o možnosti mapování této krajiny jejich studenty.
 • Starosta informoval o odeslání žádosti Pardubickému kraji o odkup pozemku pod chodníkem v Bahníkově ulici – p.č. 847/2 (689 m2).
 • OZ vzalo na vědomí žádost obce o bezúplatný převod pozemků č. 818/2, 818/4, 818/15 a 818/22 v ulici Zemědělská ze státu na obec Břehy.
 • OZ schválilo cenovou nabídku firmy Ondřej Plíva na opravu střechy vč. okapů (118.650 Kč) a SZ rohu mlýna (64.700 Kč), na který zatékala voda právě kvůli havarijnímu stavu střechy a okapů, a to za celkových 183.350 Kč.
 • OZ bere na vědomí návrh na volbu předsedy společenství vlastníků jednotek v č.p. 2 a uzavření smlouvy s profesionálním správcem. Nyní je správcem i předsedou starosta obce Břehy.
 • OZ schválilo renovaci kuchyně v kempu v nerezu od firmy Emporio s.r.o. za 245.988 bez DPH
 • Starosta informoval o zaslání dvou připomínek k EVL Louky u Přelouče týkající se možnosti dokončení cyklostezky a přístupu techniky k údržbě pozemků obce.
 • Starosta doporučil účast v soutěžích Obec přátelská rodině a Vesnice roku.
 • OZ schválilo zřízení nového místa pro veřejně prospěšné práce u technických služeb na dobu určitou z důvodu zániku místa stávajícího.
 • OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s firmou ČEZ na elektrické přípojky a sítě vedoucí přes obecní pozemky v areálu „na pile“.
 • OZ schválilo nabídku na dodávku elektřiny a plynu v čp. 11 v roce 2019 od Clever Energies s.r.o. (se základním kapitálem 20.000 Kč) za 569 Kč/mWh (stávající dodavatel restaurace Na Křižovatce).
 • OZ schválilo dotaci Moped klubu Břehy na pořádání 21. ročníku závodu Stadion Cup ve výši 25.000 Kč.
 • OZ zamítlo žádost o dar 5.000 Kč spolku Další cesta, na stavbu centra denních služeb pro lidi s postižením v Cholticích.
 • OZ schválilo nabídku Michala Židlického na zhotovení sádrokartonových podhledů v budoucí knihovně za 109.135 Kč bez DPH s realizací do 30. 6. 2019.
 • OZ schválilo vyzvat Michala Židlického k dokončení obložení schodiště ve mlýně do 30. 4. 2019. V případě nedodržení termínu bude vybrána jiná firma.
 • V diskusi odpověděl starosta na dotaz, jak je to s restaurací Na Křižovatce. Byla vypovězena nájemní smlouva paní Rambouskové, která neměla živnostenské oprávnění, dluží obci za nájemné 24.000 Kč a VaKu za vodu. Uvažuje se o možnosti pronájmu 3 oddělených prostor zvlášť – bývalý obchod, restaurace a sál.
 • Starosta informoval o oslavách 175 let od založení základní školy ve Břehách, které proběhnou v sobotu 11. května 2019 a zároveň tlumočil žádost ředitelky školy o zapůjčení jakýchkoli artefaktů (předměty, dokumenty, fotografie…).